Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek


Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 7 juli 2000, nr.WDB2000/369M, Stscrt. nr. 132 houdende de invoering van de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 11, dertiende lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;

Besluit:

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder wet: Wet op de inkomstenbelasting 1964.

Artikel 2


1. De termijn, bedoeld in artikel 11, dertiende lid, van de wet waarbinnen de aangegane verplichtingen dan wel de gemaakte voortbrengingskosten ter zake van een bedrijfsmiddel als bedoeld in de bijlage van de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2000 moeten zijn aangemeld en de accountantsverklaring moet zijn ingediend, wordt gesteld op 3 maanden. Deze termijn vangt aan:
a. met betrekking tot verplichtingen: bij het aangaan van de verplichting;


b. met betrekking tot de voortbrengingskosten: bij de aanvang van het kalenderkwartaal volgend op dat waarin de kosten zijn gemaakt dan wel, ingeval het bedrijfsmiddel ter zake waarvan de voortbrengingskosten zijn gemaakt in het kalenderkwartaal in gebruik is genomen, bij ingebruikneming van het bedrijfsmiddel.

2. Ingeval artikel 11, derde lid, van de wet toepassing vindt, vangt met betrekking tot voortbrengingskosten de termijn aan bij de inwerkingtreding van de ministeriële regeling indien dat leidt tot een aanmelding op een eerder tijdstip dan ingevolge het eerste lid.
Artikel 3

De aanmelding van de aangegane verplichtingen en de gemaakte voortbrengingskosten en de indiening van de accountantsverklaring geschieden overeenkomstig het model opgenomen in de bijlage van deze regeling. Ter zake wordt een ontvangstbewijs afgegeven.

Artikel 4


1. Deze regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als dat waarop de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek in werking treedt.


2. In afwijking van artikel 2, eerste lid, vangt de termijn, bedoeld in artikel 11, dertiende lid, van de wet met betrekking tot verplichtingen die zijn aangegaan dan wel voortbrengingskosten die zijn gemaakt na 31 december 1999 en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, aan op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage ligt bij de Afdeling Bibliotheek en Documentatie van de Centrale directie Voorlichting van het Ministerie van Financiën.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

TOELICHTING

Algemeen

De Wet van 16 december 1999 tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag (Stb. 557) bevat de mogelijkheid van een milieu-investeringsaftrek. Inmiddels heeft de Europese Commissie haar goedkeuring aan deze steunmaatregel verleend zodat de desbetreffende wettelijke bepalingen recentelijk bij koninklijk besluit in werking zijn getreden.

Artikel 11 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 biedt de bevoegdheid om bij ministeriële regeling de investeringen aan te wijzen die voor de milieu-investeringsaftrek in aanmerking kunnen komen. De Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek geeft aan deze bevoegdheid invulling. De onderhavige regeling geeft invulling aan de in artikel 11 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 opgenomen bevoegdheid om regels te stellen met betrekking tot de melding van die investeringen.

Melding

Voor de budgettaire beheersbaarheid van de milieu-investeringsaftrek moet tijdig inzicht bestaan in de omvang van het investeringsvolume alsmede in de verdeling van de investeringen tussen categorie I en categorie II. Met het oog hierop en op een doelmatige uitvoering rust op de belastingplichtige de verplichting de milieu-investering binnen een bepaalde termijn aan te melden. Deze meldingsprocedure komt grotendeels overeen met de meldingsprocedure bij de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL-regeling).

In artikel 2 en 3 is de meldingsverplichting opgenomen. Gelijktijdig met de aanmelding van de investering dient een accountantsverklaring te worden overgelegd. De meldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij een centraal punt binnen de belastingdienst -het bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (IRWA) - dat ressorteert onder de directie Ondernemingen-Zuid te Breda en moeten ook bij dat bureau worden ingediend. De termijn waarbinnen de meldingsformulieren moeten zijn ingeleverd, wordt gesteld op drie maanden. In artikel 2 wordt aangegeven wanneer deze termijn aanvangt.

Met betrekking tot de investeringen op de Aanwijzingslijst milieu-investeringsaftrek die ook zijn opgenomen in hoofdstuk 1 tot en met 5 van de VAMIL, geldt de melding voor de milieu-investeringsaftrek op verzoek tevens als een melding voor de VAMIL. Dit wordt geregeld in het nieuwe artikel 18b van de uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving. Dit bevordert een doelmatige uitvoering van beide regelingen.

Op het meldingsformulier is voorts een aantal vragen inzake cumulatie van steun opgenomen. Op grond van de Europese regelgeving - in principe de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van milieu (PB C 72 van 10-3-1994, PB C 14 van 19-1-2000) respectievelijk de Plattelandsverordening (Verordening (EG) nr. 1257/1999 van 17 mei 1999) - mag de totale steun het voor die investering van toepassing zijnde steunplafond niet overschrijden. De steun kan subsidies (bij voorbeeld van het Rijk of van andere bestuursorganen) of fiscale faciliteiten zoals bij voorbeeld de VAMIL en de milieu-investeringsaftrek betreffen. De belastingplichtige dient met alle steun inzake de investering rekening te houden voor de juiste toepassing van de staatssteunbepalingen. De belastingplichtige loopt bij een cumulatie van steun boven het steunplafond anders het risico dat de Europese Commissie een terugvordering van de ten onrechte ontvangen steun kan gelasten. Voor alle duidelijkheid kan erop worden gewezen dat bij het opstellen van de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek rekening is gehouden met de cumulatie met de VAMIL. Eventuele cumulatie van de milieu-investeringsaftrek en VAMIL blijft binnen het steunplafond.

De technische beoordeling van de bedrijfsmiddelen vindt plaats door Senter onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM. Daartoe worden de meldingsformulieren door bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving ter beschikking gesteld aan Senter.

Het kan voorkomen dat een belastingplichtige het meldingsformulier onjuist of onvolledig ingevuld heeft ingeleverd bij bureau IRWA. Zodra het bureau de onjuistheid of onvolledigheid constateert, zal het de belastingplichtige daarop attenderen zodat deze het formulier kan verbeteren of aanvullen. De termijn van drie maanden blijft in een dergelijke situatie onverkort gelden. Het meldingsformulier is opgenomen als de bijlage van deze regeling.

Ter voorkoming van mogelijk misverstand wijs ik nog op het volgende. Het bureau IRWA spreekt geen oordeel uit over de vraag of de belastingplichtige in aanmerking zal komen voor de milieu-investeringsaftrek. Dat oordeel is en blijft voorbehouden aan de inspecteur. Dat geldt ook voor de beantwoording van de vraag of het bedrijfsmiddel ten tijde van de investering is opgenomen in de bijlage van de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek. Het indienen van een meldingsformulier en accountantsverklaring en het ontvangen hebben van een ontvangstbevestiging ter zake leidt derhalve niet automatisch tot de extra aftrek.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als dat waarop de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek in werking treedt. Dat betekent dat deze regeling van toepassing is op aanschaffingskosten of voortbrengingskosten welke op of na genoemd tijdstip zijn gemaakt. De Aanwijzingsregeling
milieu-investeringsaftrek heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2000. Voor milieu-investeringen die na 31 december 1999 doch voor het tijdstip van inwerkingtreding zijn gedaan, dient de melding te zijn gedaan binnen 3 maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling (de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek).
De Staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...