Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek


Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 7 juli 2000, nr.WDB2000/369M, Stscrt. nr. 132 houdende de invoering van de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 11, dertiende lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;

Besluit:

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder wet: Wet op de inkomstenbelasting 1964.

Artikel 2


1. De termijn, bedoeld in artikel 11, dertiende lid, van de wet waarbinnen de aangegane verplichtingen dan wel de gemaakte voortbrengingskosten ter zake van een bedrijfsmiddel als bedoeld in de bijlage van de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2000 moeten zijn aangemeld en de accountantsverklaring moet zijn ingediend, wordt gesteld op 3 maanden. Deze termijn vangt aan:
a. met betrekking tot verplichtingen: bij het aangaan van de verplichting;


b. met betrekking tot de voortbrengingskosten: bij de aanvang van het kalenderkwartaal volgend op dat waarin de kosten zijn gemaakt dan wel, ingeval het bedrijfsmiddel ter zake waarvan de voortbrengingskosten zijn gemaakt in het kalenderkwartaal in gebruik is genomen, bij ingebruikneming van het bedrijfsmiddel.

2. Ingeval artikel 11, derde lid, van de wet toepassing vindt, vangt met betrekking tot voortbrengingskosten de termijn aan bij de inwerkingtreding van de ministeriële regeling indien dat leidt tot een aanmelding op een eerder tijdstip dan ingevolge het eerste lid.
Artikel 3

De aanmelding van de aangegane verplichtingen en de gemaakte voortbrengingskosten en de indiening van de accountantsverklaring geschieden overeenkomstig het model opgenomen in de bijlage van deze regeling. Ter zake wordt een ontvangstbewijs afgegeven.

Artikel 4


1. Deze regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als dat waarop de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek in werking treedt.


2. In afwijking van artikel 2, eerste lid, vangt de termijn, bedoeld in artikel 11, dertiende lid, van de wet met betrekking tot verplichtingen die zijn aangegaan dan wel voortbrengingskosten die zijn gemaakt na 31 december 1999 en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, aan op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage ligt bij de Afdeling Bibliotheek en Documentatie van de Centrale directie Voorlichting van het Ministerie van Financiën.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

TOELICHTING

Algemeen

De Wet van 16 december 1999 tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag (Stb. 557) bevat de mogelijkheid van een milieu-investeringsaftrek. Inmiddels heeft de Europese Commissie haar goedkeuring aan deze steunmaatregel verleend zodat de desbetreffende wettelijke bepalingen recentelijk bij koninklijk besluit in werking zijn getreden.

Artikel 11 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 biedt de bevoegdheid om bij ministeriële regeling de investeringen aan te wijzen die voor de milieu-investeringsaftrek in aanmerking kunnen komen. De Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek geeft aan deze bevoegdheid invulling. De onderhavige regeling geeft invulling aan de in artikel 11 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 opgenomen bevoegdheid om regels te stellen met betrekking tot de melding van die investeringen.

Melding

Voor de budgettaire beheersbaarheid van de milieu-investeringsaftrek moet tijdig inzicht bestaan in de omvang van het investeringsvolume alsmede in de verdeling van de investeringen tussen categorie I en categorie II. Met het oog hierop en op een doelmatige uitvoering rust op de belastingplichtige de verplichting de milieu-investering binnen een bepaalde termijn aan te melden. Deze meldingsprocedure komt grotendeels overeen met de meldingsprocedure bij de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL-regeling).

In artikel 2 en 3 is de meldingsverplichting opgenomen. Gelijktijdig met de aanmelding van de investering dient een accountantsverklaring te worden overgelegd. De meldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij een centraal punt binnen de belastingdienst -het bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (IRWA) - dat ressorteert onder de directie Ondernemingen-Zuid te Breda en moeten ook bij dat bureau worden ingediend. De termijn waarbinnen de meldingsformulieren moeten zijn ingeleverd, wordt gesteld op drie maanden. In artikel 2 wordt aangegeven wanneer deze termijn aanvangt.

Met betrekking tot de investeringen op de Aanwijzingslijst milieu-investeringsaftrek die ook zijn opgenomen in hoofdstuk 1 tot en met 5 van de VAMIL, geldt de melding voor de milieu-investeringsaftrek op verzoek tevens als een melding voor de VAMIL. Dit wordt geregeld in het nieuwe artikel 18b van de uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving. Dit bevordert een doelmatige uitvoering van beide regelingen.

Op het meldingsformulier is voorts een aantal vragen inzake cumulatie van steun opgenomen. Op grond van de Europese regelgeving - in principe de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van milieu (PB C 72 van 10-3-1994, PB C 14 van 19-1-2000) respectievelijk de Plattelandsverordening (Verordening (EG) nr. 1257/1999 van 17 mei 1999) - mag de totale steun het voor die investering van toepassing zijnde steunplafond niet overschrijden. De steun kan subsidies (bij voorbeeld van het Rijk of van andere bestuursorganen) of fiscale faciliteiten zoals bij voorbeeld de VAMIL en de milieu-investeringsaftrek betreffen. De belastingplichtige dient met alle steun inzake de investering rekening te houden voor de juiste toepassing van de staatssteunbepalingen. De belastingplichtige loopt bij een cumulatie van steun boven het steunplafond anders het risico dat de Europese Commissie een terugvordering van de ten onrechte ontvangen steun kan gelasten. Voor alle duidelijkheid kan erop worden gewezen dat bij het opstellen van de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek rekening is gehouden met de cumulatie met de VAMIL. Eventuele cumulatie van de milieu-investeringsaftrek en VAMIL blijft binnen het steunplafond.

De technische beoordeling van de bedrijfsmiddelen vindt plaats door Senter onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM. Daartoe worden de meldingsformulieren door bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving ter beschikking gesteld aan Senter.

Het kan voorkomen dat een belastingplichtige het meldingsformulier onjuist of onvolledig ingevuld heeft ingeleverd bij bureau IRWA. Zodra het bureau de onjuistheid of onvolledigheid constateert, zal het de belastingplichtige daarop attenderen zodat deze het formulier kan verbeteren of aanvullen. De termijn van drie maanden blijft in een dergelijke situatie onverkort gelden. Het meldingsformulier is opgenomen als de bijlage van deze regeling.

Ter voorkoming van mogelijk misverstand wijs ik nog op het volgende. Het bureau IRWA spreekt geen oordeel uit over de vraag of de belastingplichtige in aanmerking zal komen voor de milieu-investeringsaftrek. Dat oordeel is en blijft voorbehouden aan de inspecteur. Dat geldt ook voor de beantwoording van de vraag of het bedrijfsmiddel ten tijde van de investering is opgenomen in de bijlage van de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek. Het indienen van een meldingsformulier en accountantsverklaring en het ontvangen hebben van een ontvangstbevestiging ter zake leidt derhalve niet automatisch tot de extra aftrek.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als dat waarop de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek in werking treedt. Dat betekent dat deze regeling van toepassing is op aanschaffingskosten of voortbrengingskosten welke op of na genoemd tijdstip zijn gemaakt. De Aanwijzingsregeling
milieu-investeringsaftrek heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2000. Voor milieu-investeringen die na 31 december 1999 doch voor het tijdstip van inwerkingtreding zijn gedaan, dient de melding te zijn gedaan binnen 3 maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling (de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek).
De Staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie