Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dwangmedicatie bij uitzetting uitgeprocedeerde asielzoekers

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over dwangmedicatie bij uitzetting uitgeprocedeerde asielzoekers

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 juli 2000

Onder verwijzing naar uw brief van 19 mei 2000 deel ik u mede dat de vragen van het lid De Wit over de toepassing van dwangmedicatie bij de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Staatssecretaris van Justitie,

Antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op vragen van het lid De Wit over de toepassing van dwangmedicatie bij de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers (ingezonden 19 mei 2000, nr. 2990011260).
1 en 2.

Ja.


3.

Toevoeging van een medisch escort is onder andere aangewezen indien er een medische crisisinterventie nodig kan zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor personen waarbij uit eerdere ervaringen een risico van ernstige zelfverwonding of het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel aan anderen is gebleken. Uit het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat het criterium dat Medicare hanteert in de onderhavige casus van toepassing was; immers betrokkene had bij een eerdere uitzettingspoging op
17 november gepoogd suïcide te plegen. Op het concrete moment was er een medische indicatie voor het toedienen van kalmerende medicatie op grond van het gevaarscriterium. De achterliggende omstandigheid dat bij de onderhavige uitzetting vrijheidsbeperkende maatregelen zijn toegepast, doet in een dergelijke situatie niet ter zake. De bevoegdheid tot het nemen van vrijheidsbeperkende maatregelen is voorbehouden aan de Koninklijke Marechaussee en is aldus voor het medisch escort een gegeven.

4.

Met de strekking van het tweede deel van de opmerking van de Inspectie kunnen wij ons in zijn algemeenheid wel vinden. Echter, zoals ook uit beantwoording van vraag 3 moge blijken, de veronderstelling als zou de gelegenheid worden geboden vrijheidsbeperkende maatregelen op te rekken omdat een medisch escort is gegarandeerd, heeft geen grondslag in de onderhavige casus. De beslissing tot het nemen van vrijheidsbeperkende maatregelen en de beslissing over het toevoegen van een medisch escort zijn twee te onderscheiden beslissingen die op eigen merites genomen worden, de eerste op beheersmatige gronden, de tweede op medische gronden. Tot toevoeging van een medisch escort kan alleen worden overgegaan als daar als zodanig medische redenen voor zijn, gelegen in de betreffende persoon. Dat geldt ook ten aanzien van de eis van de KLM dat bij liggend vervoer medische begeleiding aanwezig dient te zijn. Wanneer er geen medische redenen zijn om bij liggend vervoer een medisch escort in te schakelen, hoeft de verzorging niet noodzakelijkerwijs door een arts of verpleegkundige plaats te vinden.


5.

De noodzaak voor een medisch escort wordt niet gebaseerd op de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen als zodanig, maar op de aanwezigheid van medische gronden, gegeven de situatie waaronder de uitzetting plaatsvindt. De medische criteria die door Medicare worden gehanteerd voor een medisch escort zijn helder. Het gaat daarbij om het volgende:
-patiënten die in behandeling zijn;

-patiënten die in behandeling zijn geweest;

-moeilijk uitzetbare (agressieve) personen die vanwege hun agressieve gedrag liggende vervoer behoeven; de KLM verlangt per definitie bij ieder liggend vervoer medische begeleiding;

-overigen, dat wil zeggen mensen van wie men op basis van een eerdere ervaring bij een poging tot uitzetting verwacht dat zij het risico meebrengen op zelfverwonding en/of het toebrengen van lichamelijk letsel aan anderen.
Het derde en vierde criterium kunnen het risico in zich hebben dat de vrijheidsbeperking en de medische begeleiding door elkaar gaan lopen, waardoor het risico bestaat op ingrijpen zonder medische noodzaak. Om te waarborgen dat betrokken partijen hier zorgvuldig mee omgaan zal in overleg met betrokken partijen worden bezien in hoeverre hiertoe nog nadere afspraken moeten worden gemaakt. Ten aanzien van het vierde en laatste criterium kan nog het volgende worden opgemerkt. De (nood)situatie waarin betrokkene verkeert en het ter opheffing daarvan voorgenomen medisch handelen moet worden getoetst aan de Wgbo, in het bijzonder artikel 7:466 eerste lid.
Zie verder de kanttekening bij mijn antwoord op vraag 4 inzake de eis van de KLM dat bij liggend vervoer medische begeleiding aanwezig dient te zijn.

6, 7 en 8.

Er is geen sprake van een leemte. Ik verwijs voor wat dit betreft naar mijn beantwoording van de eerder op 16 februari door het lid De Wit gestelde vragen (nr. 299007090), in het bijzonder onder vraag 3 en 4. Dwangmedicatie om beheersmatige problemen op te lossen is op basis van de huidige wet- en regelgeving niet toegestaan. Gedwongen medicatie om in een acute noodsituatie ernstig gevaar voor de gezondheid en leven van betrokkene tegen te gaan is als zodanig geoorloofd. Is een risico daartoe aanwezig, dan is het verzoek om toevoeging van een medisch escort een noodzakelijke voorzorgsmaatregel.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie