Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

BEKENDMAKING VERORDENING

In de raadsvergadering van 29 juni 2000 is door de gemeenteraad van Weerselo een wijziging vastgesteld van de Verordening Winkeltijden 1996.
Bij deze wijziging is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verschaft om op aanvraag ontheffing te verlenen om een winkel op een terrein voor verblijfsrecreatie op zondag geopend te hebben. Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van deze bekendmaking, derhalve op 13 juli 2000. De integrale tekst van de door de raad vastgestelde verordening ligt voor een ieder ter inzage ligt bij de Afdeling algemene bestuurszaken. Tegen betaling van leges worden kopieën verstrekt. Voor nadere inlichtingen over deze gemeentelijke verordening kunt u zich wenden tot
de heer H. Engelbertink , tel. 0541-669621.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Van 15 tot en met 17 juli a.s. is door plaatsing van de borden C1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens de Wiekermaatweg gesloten voor al het verkeer behalve voetgangers.
Concours-hippique te Weerselo op 16 juli a.s.
Op 16 juli a.s. worden door plaatsing van de borden C1 onderstaande wegen afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

* Een gedeelte van de Glipsdijk voorzover gelegen tussen de aansluiting met de Haarstraat en de Peulersteeg;
* Een gedeelte van de Alofssteeg voorzover gelegen tussen de aansluiting met de Haarstraat en de Vospeldijk;
* Een gedeelte van de Bentertsteeg voorzover gelegen tussen de aansluiting met de Haarstraat en de Peulersteeg.
Tevens geldt een door plaatsing van de borden A1 en A2 een verkeerssnelheidsbepaling van 50 km voor een gedeelte van de Haarstraat voorzover gelegen tussen de aansluiting met de Nijstadweg en perceelsnummer 33

De "tijdelijke verkeersmaatregelen" liggen ter inzage bij de afdeling Gemeentewerken.
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de heer C.A. van der Heijden, telefoon: 66 96 89

VOORDRACHT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Op Koninginnedag 2001 zullen zoals gebruikelijk weer de Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. De richtlijnen zijn gewijzigd zodat een breder deel van de maatschappij voor een lintje in aanmerking kan komen. Dat zal onder andere betekenen dat vrijwilligers hiervoor ook in aanmerking kunnen komen. Om dit te stimuleren zullen verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisatie een grote rol spelen bij het doen van voordrachten.

U wilt iemand voordragen?

Neem dan contact op met de heer G.H.M. Flinkers, hoofd afdeling Algemene Bestuurszaken, telefoon: 66 96 15 voor het maken van een afspraak voor een informatief gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek kan worden bekeken of het zinvol is om een schriftelijke aanvraag in te dienen. De aanvragen moeten door de burgemeester mr. E. F. Jongmans voor 1 september worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin. Gezien de voorbereidingstijd en de komende vakantieperiode vragen wij u vriendelijk z.s.m. contact op te nemen als u iemand wilt voordragen.

OPHALEN HUISVUIL
Tijdens de vakantieperiode wordt het huisvuil wel opgehaald op de maandagen en ook volgens het bestaande schema.

De Groene Container tijdens de even weken en de Grijze Container op de oneven weken

Bij deze attenderen wij u er nogmaals op dat de deksels van de containers gesloten moeten zijn bij het ledigen van alle groene en grijze containers.
Als de deksels niet gesloten zijn, laten de beladers de containers staan en worden ze dus niet geledigd.

KLEDINGINZAMELING
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor zaterdag 15 juli a.s. vergunning verleend voor het inzamelen van kleding door Samen Sterk Tegen Kindermisbruik in de gehele gemeente Weerselo
COLLECTEVERGUNNING
Er is voor de week van 17 juli t/m. 22 juli a.s. geen collectevergunning verleend.

KENNISGEVINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

RUIMTELIJKE ORDENING

Artikel 19 WRO
Voornemen tot het verlenen van vrijstellingen ex. art. 19 wro Met ingang van 13 juli 2000 ligt gedurende 2 weken voor iedereen ter inzage het bouwplan van de heer H.G.A. Schothuis voor het uitbreiden van de woning op het perceel Eertmansweg 10 te Weerselo.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om na afloop van de termijn van ter inzage legging aan Gedeputeerde Staten van Overijssel een verklaring van geen bezwaar te vragen met het doel om, vooruitlopend op het van kracht worden van een herzien bestemmingsplan, ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

Tevens ligt met ingang van donderdag 13 juli 2000 gedurende twee weken ter inzage het voornemen van Burgemeester en Wethouders om vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan voor de nieuwbouw van een bedrijfswoning bij het transportbedrijf op het perceel Oude Postweg 3 te Deurningen.
Deze vrijstelling kan alleen worden verleend wanneer Gedeputeerde Staten een zogenaamde verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven. Voordat die verklaring wordt aangevraagd kan een ieder gedurende 2 weken zijn schriftelijke zienswijze tegen ons voornemen inbrengen.
Gedurende bovengenoemde termijn van 2 weken kunnen schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van de gevraagde vrijstellingen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG te Weerselo.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling van de Methoeve. Met ingang van 13 juli 2000 ligt gedurende 4 weken ter inzage het voornemen van burgemeester en wethouders om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor het verbouwen en uitbreiden van manege de Methoeve aan de Gunnerstraat 39 te Weerselo. Deze verbouwing is met name bedoeld om het gebouw meer geschikt te maken voor de organisatie van themafeesten. Dit plan past binnen het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor de kern Weerselo zoals dit in september/oktober 1999 ter inzage heeft gelegen.

Het is de bedoeling om na afloop van de termijn van terinzagelegging aan Gedeputeerde Staten van de provincie een verklaring van geen bezwaar te vragen.Na afgifte van een dergelijke verklaring kunnen een vrijstelling van het bestemmingsplan en een bouwvergunning worden verleend voor het hierboven beschreven bouwplan. Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen tegen het voornemen om een vrijstelling te verlenen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

Voornemen tot het wijzigen van de grenzen van een agrarisch bouwperceel.

Burgemeester en wethouders van Weerselo zijn voornemens om met toepassing van artikel 11 WRO en met inachtneming van het bepaalde in artikel 36 van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied,
de grenzen van het agrarisch bouwperceel Overesweg 8, Weerselo te wijzigen.

De bescheiden behorende bij het genoemde voornemen liggen met ingang van 13 juli 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling VROM. Gedurende bovengenoemde termijn van twee weken kunnen schriftelijk bedenkingen tegen de bouwblokwijziging worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Weerselo, postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluit.
Bij de afdeling V.R.O.M. ligt vanaf 13 juli 2000 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag van:

B.J.P. Pol, Luttekerveldweg 4 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

De strekking van dit ontwerp is dat wij van plan zijn de gevraagde vergunning, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, te verlenen. Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 10 augustus 2000 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-besluit(en) kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Rectificatie.
Melding.

Tegelijkertijd ligt vanaf 20 juli 2000 ter inzage de melding van: Timmer- en afbouwbedrijf Wolfkamp: Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer; het oprichten en in werking hebben van een timmer- en afbouwbedrijf voor de inrichting aan de Weerselerveldweg 29a te Weerselo.
(Gedeelte voormalig pand Ter Huurne).

Deze melding is ook gepubliceerd op 14 juni 2000. Per abuis is in deze advertentie Gunnerstraat 29a te Weerselo genoemd als adres van de inrichting.

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders.

BOUWZAKEN

Aanvragen:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 29 juni t/m 4 juli 2000 een aanvraag bouwvergunning is ingekomen voor het plaatsen van een tuinhuisje aan de Kolberinksmaat 16 te Weerselo.
Vergunningen:

Burgemeester en wethouders hebben op 27 juni 2000 besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* het bouwen van een veldschuur aan de Detertweg 3 te Weerselo (11.08.00);

* het plaatsen van een dakkapel in het dakvlak van een garage aan de Geerdshof 9 te Weerselo (16.08.00) en

* het bouwen van een erker en het plaatsen van een kap op een garage aan de Pastoor Havinkstraat 11 te Deurningen (16.08.00).

Op genoemde datum is ook positief gereageerd op de hierna genoemde meldingen bouwvoornemen:

* het uitbreiden van een woning aan de Bijenlaan 28 te Weerselo (11.08.00) en

* het plaatsen van een tuinhuisje aan het Korink 18 te Rossum (11.08.00).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.
De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

OVERIGE MEDEDELINGEN

INZAMELING OUD PAPIER IN DEURNINGEN

De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 12 juli a.s. het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen)uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur.
Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het papier in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 245607 (werk)
ACTIVITEITEN:

Zondag 16 juli:
Concours hippique, georganiseerd door de Dalruiters Weerselo op terrein hoek Haarstraat/Glipsdijk.
Inlichtingen: Mevr. H. ter Brake-Broekhuis, Geerdshof 10, 7595 BL Weerselo, tel. 0541-661342.

Zondag 16 juli:
Run Bike Run te Deurningen van 12.00 tot 19.00 uur, georganiseerd door de St. Fancy Fair Feesten Deurningen, Postbus 8100, 7550 KC Hengelo. Inlichtingen: E. Nijland, tel. 074-2776486.

Voor nadere informatie over deze actuele informatie kunt u contact opnemen met
Gerard Flinkers, tel. 0541 - 669666.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie