Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

BEKENDMAKING VERORDENING

In de raadsvergadering van 29 juni 2000 is door de gemeenteraad van Weerselo een wijziging vastgesteld van de Verordening Winkeltijden 1996.
Bij deze wijziging is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verschaft om op aanvraag ontheffing te verlenen om een winkel op een terrein voor verblijfsrecreatie op zondag geopend te hebben. Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van deze bekendmaking, derhalve op 13 juli 2000. De integrale tekst van de door de raad vastgestelde verordening ligt voor een ieder ter inzage ligt bij de Afdeling algemene bestuurszaken. Tegen betaling van leges worden kopieën verstrekt. Voor nadere inlichtingen over deze gemeentelijke verordening kunt u zich wenden tot
de heer H. Engelbertink , tel. 0541-669621.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Van 15 tot en met 17 juli a.s. is door plaatsing van de borden C1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens de Wiekermaatweg gesloten voor al het verkeer behalve voetgangers.
Concours-hippique te Weerselo op 16 juli a.s.
Op 16 juli a.s. worden door plaatsing van de borden C1 onderstaande wegen afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

* Een gedeelte van de Glipsdijk voorzover gelegen tussen de aansluiting met de Haarstraat en de Peulersteeg;
* Een gedeelte van de Alofssteeg voorzover gelegen tussen de aansluiting met de Haarstraat en de Vospeldijk;
* Een gedeelte van de Bentertsteeg voorzover gelegen tussen de aansluiting met de Haarstraat en de Peulersteeg.
Tevens geldt een door plaatsing van de borden A1 en A2 een verkeerssnelheidsbepaling van 50 km voor een gedeelte van de Haarstraat voorzover gelegen tussen de aansluiting met de Nijstadweg en perceelsnummer 33

De "tijdelijke verkeersmaatregelen" liggen ter inzage bij de afdeling Gemeentewerken.
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de heer C.A. van der Heijden, telefoon: 66 96 89

VOORDRACHT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Op Koninginnedag 2001 zullen zoals gebruikelijk weer de Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. De richtlijnen zijn gewijzigd zodat een breder deel van de maatschappij voor een lintje in aanmerking kan komen. Dat zal onder andere betekenen dat vrijwilligers hiervoor ook in aanmerking kunnen komen. Om dit te stimuleren zullen verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisatie een grote rol spelen bij het doen van voordrachten.

U wilt iemand voordragen?

Neem dan contact op met de heer G.H.M. Flinkers, hoofd afdeling Algemene Bestuurszaken, telefoon: 66 96 15 voor het maken van een afspraak voor een informatief gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek kan worden bekeken of het zinvol is om een schriftelijke aanvraag in te dienen. De aanvragen moeten door de burgemeester mr. E. F. Jongmans voor 1 september worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin. Gezien de voorbereidingstijd en de komende vakantieperiode vragen wij u vriendelijk z.s.m. contact op te nemen als u iemand wilt voordragen.

OPHALEN HUISVUIL
Tijdens de vakantieperiode wordt het huisvuil wel opgehaald op de maandagen en ook volgens het bestaande schema.

De Groene Container tijdens de even weken en de Grijze Container op de oneven weken

Bij deze attenderen wij u er nogmaals op dat de deksels van de containers gesloten moeten zijn bij het ledigen van alle groene en grijze containers.
Als de deksels niet gesloten zijn, laten de beladers de containers staan en worden ze dus niet geledigd.

KLEDINGINZAMELING
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor zaterdag 15 juli a.s. vergunning verleend voor het inzamelen van kleding door Samen Sterk Tegen Kindermisbruik in de gehele gemeente Weerselo
COLLECTEVERGUNNING
Er is voor de week van 17 juli t/m. 22 juli a.s. geen collectevergunning verleend.

KENNISGEVINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

RUIMTELIJKE ORDENING

Artikel 19 WRO
Voornemen tot het verlenen van vrijstellingen ex. art. 19 wro Met ingang van 13 juli 2000 ligt gedurende 2 weken voor iedereen ter inzage het bouwplan van de heer H.G.A. Schothuis voor het uitbreiden van de woning op het perceel Eertmansweg 10 te Weerselo.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om na afloop van de termijn van ter inzage legging aan Gedeputeerde Staten van Overijssel een verklaring van geen bezwaar te vragen met het doel om, vooruitlopend op het van kracht worden van een herzien bestemmingsplan, ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

Tevens ligt met ingang van donderdag 13 juli 2000 gedurende twee weken ter inzage het voornemen van Burgemeester en Wethouders om vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan voor de nieuwbouw van een bedrijfswoning bij het transportbedrijf op het perceel Oude Postweg 3 te Deurningen.
Deze vrijstelling kan alleen worden verleend wanneer Gedeputeerde Staten een zogenaamde verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven. Voordat die verklaring wordt aangevraagd kan een ieder gedurende 2 weken zijn schriftelijke zienswijze tegen ons voornemen inbrengen.
Gedurende bovengenoemde termijn van 2 weken kunnen schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van de gevraagde vrijstellingen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG te Weerselo.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling van de Methoeve. Met ingang van 13 juli 2000 ligt gedurende 4 weken ter inzage het voornemen van burgemeester en wethouders om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor het verbouwen en uitbreiden van manege de Methoeve aan de Gunnerstraat 39 te Weerselo. Deze verbouwing is met name bedoeld om het gebouw meer geschikt te maken voor de organisatie van themafeesten. Dit plan past binnen het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor de kern Weerselo zoals dit in september/oktober 1999 ter inzage heeft gelegen.

Het is de bedoeling om na afloop van de termijn van terinzagelegging aan Gedeputeerde Staten van de provincie een verklaring van geen bezwaar te vragen.Na afgifte van een dergelijke verklaring kunnen een vrijstelling van het bestemmingsplan en een bouwvergunning worden verleend voor het hierboven beschreven bouwplan. Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen tegen het voornemen om een vrijstelling te verlenen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

Voornemen tot het wijzigen van de grenzen van een agrarisch bouwperceel.

Burgemeester en wethouders van Weerselo zijn voornemens om met toepassing van artikel 11 WRO en met inachtneming van het bepaalde in artikel 36 van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied,
de grenzen van het agrarisch bouwperceel Overesweg 8, Weerselo te wijzigen.

De bescheiden behorende bij het genoemde voornemen liggen met ingang van 13 juli 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling VROM. Gedurende bovengenoemde termijn van twee weken kunnen schriftelijk bedenkingen tegen de bouwblokwijziging worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Weerselo, postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluit.
Bij de afdeling V.R.O.M. ligt vanaf 13 juli 2000 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag van:

B.J.P. Pol, Luttekerveldweg 4 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

De strekking van dit ontwerp is dat wij van plan zijn de gevraagde vergunning, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, te verlenen. Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 10 augustus 2000 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-besluit(en) kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Rectificatie.
Melding.

Tegelijkertijd ligt vanaf 20 juli 2000 ter inzage de melding van: Timmer- en afbouwbedrijf Wolfkamp: Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer; het oprichten en in werking hebben van een timmer- en afbouwbedrijf voor de inrichting aan de Weerselerveldweg 29a te Weerselo.
(Gedeelte voormalig pand Ter Huurne).

Deze melding is ook gepubliceerd op 14 juni 2000. Per abuis is in deze advertentie Gunnerstraat 29a te Weerselo genoemd als adres van de inrichting.

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders.

BOUWZAKEN

Aanvragen:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 29 juni t/m 4 juli 2000 een aanvraag bouwvergunning is ingekomen voor het plaatsen van een tuinhuisje aan de Kolberinksmaat 16 te Weerselo.
Vergunningen:

Burgemeester en wethouders hebben op 27 juni 2000 besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* het bouwen van een veldschuur aan de Detertweg 3 te Weerselo (11.08.00);

* het plaatsen van een dakkapel in het dakvlak van een garage aan de Geerdshof 9 te Weerselo (16.08.00) en

* het bouwen van een erker en het plaatsen van een kap op een garage aan de Pastoor Havinkstraat 11 te Deurningen (16.08.00).

Op genoemde datum is ook positief gereageerd op de hierna genoemde meldingen bouwvoornemen:

* het uitbreiden van een woning aan de Bijenlaan 28 te Weerselo (11.08.00) en

* het plaatsen van een tuinhuisje aan het Korink 18 te Rossum (11.08.00).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.
De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

OVERIGE MEDEDELINGEN

INZAMELING OUD PAPIER IN DEURNINGEN

De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 12 juli a.s. het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen)uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur.
Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het papier in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 245607 (werk)
ACTIVITEITEN:

Zondag 16 juli:
Concours hippique, georganiseerd door de Dalruiters Weerselo op terrein hoek Haarstraat/Glipsdijk.
Inlichtingen: Mevr. H. ter Brake-Broekhuis, Geerdshof 10, 7595 BL Weerselo, tel. 0541-661342.

Zondag 16 juli:
Run Bike Run te Deurningen van 12.00 tot 19.00 uur, georganiseerd door de St. Fancy Fair Feesten Deurningen, Postbus 8100, 7550 KC Hengelo. Inlichtingen: E. Nijland, tel. 074-2776486.

Voor nadere informatie over deze actuele informatie kunt u contact opnemen met
Gerard Flinkers, tel. 0541 - 669666.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...