Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsbrief 'Nieuws uit doel' (Vlaanderen)

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
N I E U W S U I T D O E L

Nieuws en standpunten over het dorp in het hart van Vlaanderen

Electronische nieuwsbrief van Doel 2020 - jrg. 2 nr. 6 - 30 juni 2000 - Met de hartverwarmende steun van eresenator Ferdinand De Bondt, prof. em. Karel Van Isacker en filmregisseur Frank Van Passel.


EDITORIAAL: HET RAADSEL VAN 19 MEI

.. Het blijft een raadsel wat Agalev en Volksunie bezield heeft om in te stemmen met de opruiming op termijn van Doel. Want dat is wat de Vlaamse regering beslist heeft op 19 mei. Maar daarmee is het verhaal niet voorbij. ...

Willen of niet, iedereen in Doel wordt onteigend vanaf 2004. En als het Antwerps Havenbedrijf "kan aantonen" dat het nog een containerkade nodig heeft, dan komt die er ook en wel los over Doel. Dat is wat de Vlaamse regering op 19 mei beslist heeft.

Wie dit dossier gevolgd heeft, weet dat deze 'voorwaarde' geen probleem zal vormen. Om aan te tonen dat Antwerpen nog een containerkade nodig heeft, zal er uiteraard nog een studie komen. De meeste studies worden op bestelling gemaakt, conclusie inbegrepen, en sluiten naadloos aan bij de verwachtingen van de opdrachtgever. Het zou van bijzonder grote naiviteit getuigen te veronderstellen dat het Antwerps Havenbedrijf niet aan een studie geraakt die de noodzakelijkheid van dat tweede dok aantoont.

Antwerpen heeft gekregen wat het wou en geen regeringspartij heeft het een haar in de weg gelegd. De regeringsbeslissing van 19 mei heeft zelfs niet de schijn van een compromis. Wat Agalev en Volksunie ook mogen beweren: het is een nederlaag over gans de lijn. Zonder een document, nota, studie of wat dan ook heeft men ingestemd met de mogelijke komst van een nieuw dok waardoor Doel op termijn moet verdwijnen. Anderzijds is er nog NIETS overeengekomen over de noodzakelijke beschermende maatregelen die de leefbaarheid van het dorp moeten garanderen. Het is alsof men een blanco contract heeft getekend.

Daarmee weten we hoe zwaar de belofte van Agalev en Volksunie weegt om "nooit deel uit te maken van een regering die Doel van de kaart wil vegen". We weten nu ook hoe de 'visie' van de paars-groene regering op de verhouding mens- economie er uit ziet. De hoop dat deze partijen terzake enig verschil zouden maken is met een slag verdwenen. Veel respectabiliteit en geloofwaardigheid houden zij niet over.

Wij zijn een ontgoocheling rijker. Maar dat betekent voor ons geenszins het einde van het verhaal. Wij gaan door met de strijd voor ons dorp. Met al de middelen die ons ter beschikking staan. Omdat voor ons mens, milieu en gemeenschap wel voorgaan op blind economisch gewin. De heren en dames politici mogen er van overtuigd zijn dat wij in principiele zaken MINDER plooibaar zijn.

Doel 2020


10 VRAGEN AAN AGALEV EN VOLKSUNIE


1. Waarom hebben Agalev en Volksunie ingestemd met de mogelijke komst van nog een nieuw havendok los over Doel, terwijl er op de Linkeroever reeds twee nutteloze dokken liggen en meer dan 1.000 ha braak ligt?

2. Hoe komt het dat Agalev en Volksunie de mond vol hebben over het feit dat er geen bijkomende grondinnames (MIDA 1 en 2) zullen gebeuren, terwijl de administratie deze grondinnames gewoon verder voorbereidt?

3. Als Agalev en Volksunie overtuigd zijn dat Doel op termijn zal blijven, waarom hebben zij dan ingestemd met een algehele - en dus verplichtende - onteigening vanaf 2004?


4. Het tweede geplande dok ligt volledig binnen de 1800 m-veiligheidszone van de Kerncentrale Doel. Is zoiets dan bespreekbaar voor Agalev en Volksunie? Of is de ingestelde veiligheidszone rond een kerncentrale slechts een futiliteit?

5. Waarom gaan Agalev en Volksunie niet in op de vraag van havenbaas Fernand Traen die aandringt op een geintegreerd havenbeleid zodat ook de (lege) terminals in Zeebrugge kunnen aangewend worden?


6. Waarom hebben Agalev en Volksunie van de door de Raad Van State uitgesproken schorsingen van het gewestplan en de bouwvergunning, geen gebruik gemaakt om harde garanties te vragen voor Doel?

7. Waarom hebben Agalev en Volksunie na de schorsing van de bouwvergunning door de Raad van State ingestemd met een versnelde aflevering van een nieuwe bouwvergunning die, zacht uitgedrukt, op betwistbare gronden wordt afgeleverd en waarschijnlijk binnenkort opnieuw wordt geschorst?

8. Waarom doen Agalev en Volksunie inzake de leefbaarheidsstudie alsof er zo goed als niets is gebeurd, terwijl er toch enkele belangrijke passages werden geschrapt of gewijzigd? Waarom wordt er meer aandacht besteed aan het vinden van fouten in de desbetreffende artikels van onderzoeksjournalist Chris De Stoop dan aan het onbetwistbare feit dat er met de studie werd geknoeid?

9. Waarom grijpen Volksunie en Agalev niet ELKE gelegenheid te baat om Doel echte levenskansen te geven?


10. Waarom stemmen partijen die beweren op te komen voor mens, gemeenschap en milieu in met plannen die thuishoren in totalitaire staten of bij het zwartste kapitalisme?

GEDWONGEN ONTEIGENING: EEN LEUGEN

.. De Vlaamse regering bedreigt de Doelenaars die zich zogezegd 'niet vrijwillig' laten onteigenen tegen 2004 met 'gedwongen onteigening'. Voor deze term bestaat evenwel geen rechtsgrond, het is pure intimidatie. ...

Er bestaat voor de gemeente Doel, en voor het poldergebied ten noorden van de 'lijn De Bondt' (de feitelijke grens van het industriegebied), immers geen enkel onteigeningsbesluit. De Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid in het Linkerscheldeoevergebied, die optreedt met het geld van het Vlaams Gewest, kan dus alleen een eigendom verwerven als de eigenaar het wenst te verkopen. Het hele gedoe van het 2de Aankoopcomite van Gent bezit geen enkele rechtsgrond.

Het wekt in goedingelichte kringen de grootste verwondering dat de Minister van Financien hier geen orde op zaken stelt. Wat sociaal bemiddelaar Roeland Aelbers over de 'minnelijke onteigening' zegt (in zijn blaadje 'Kijk Uit' 03 en letterlijk herhaald in 'Kijk Uit' 19-20), is in strijd met de Grondwet en de wet.

De overheid wil de mensen tot een 'minnelijke onteigening' verleiden, en de wortel daartoe is de zogenaamde 'leefgemeenschapspremie'. Maar indien ze later toch onteigeningsbesluiten zou uitvaardigen, en als gevolg daarvan mensen 'gedwongen' zou onteigenen, zal die 'leefgemeenschapspremie' ook aan deze mensen moeten uitbetaald worden in toepassing van het gelijkheidsbeginsel.

Ferdinand De BondtBBL EN DOEL 2020 VECHTEN OOK NIEUWE BOUWVERGUNNING AAN

.. De werken aan het Deurganckdok hebben nauwelijks drie werkdagen stilgelegen. Nog geen week nadat de Raad van State de eerste gewestplanwijziging en de bouwvergunning had vernietigd, had minister Van Mechelen een nieuwe vergunning gereed. Een record in de Vlaamse geschiedenis! ...

Op dinsdag 6 juni schorste de Raad van State de eerste gewestplanwijzing voor de Linkeroever en daarmee ook de bouwvergunning voor het Deurganckdok. Daardoor is Doel nu opnieuw woon- en landbouwgebied. De schorsing kwam er op grond van procedurefouten. De Vlaamse regering had immers verzuimd de Raad te consulteren voor de bouwvergunning, zogezegd om redenen van hoogdringendheid. Van hoogdringendheid was echter helemaal geen sprake, zo vindt de Raad van State. Maar als de zaak ten gronde zal voorkomen, zijn er nog zes andere weerhouden argumenten te onderzoeken.

Maar op 13 juni had minister Dirk Van Mechelen (VLD) al een nieuwe bouwvergunning gereed en konden de werken hervatten. De minister baseerde zijn vergunning op de tweede gewestplanwijziging, die nog lopende is. Op die manier omzeilt hij het arrest van de Raad van State en stelt hij een manifest onwettelijke daad.

Met zijn recordbeslissing negeert Van Mechelen immers de verplichting tot een voorafgaand openbaar onderzoek. Ook spreekt de nieuwe bouwvergunning met geen woord over de volumebuffer, die volgens de leefbaarheidsstudie tussen het dok en het dorp moet komen. In de tweede gewestplanwijziging, waarop Van Mechelen zich baseert, zitten dezelfde flagrante juridische onregelmatigheden als in de eerste. Bovendien is ze nog niet eens rond. En tenslotte moet de Europese Commissie zich nog steeds uitspreken over de vraag of de vermeende economische belangen wel opwegen tegen het verlies aan Europese vogel- en habitatrichtlijngebieden.

Om al deze redenen beslisten de Bond Beter Leefmilieu en Doel 2020 de nieuwe bouwvergunning opnieuw aan te vechten bij de Raad van State. Daarnaast hebben Doel 2020 en de Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever-Waasland nog procedures lopen tegen het opstarten van de tweede gewestplanwijziging en tegen het zgn. Strategisch Plan Waaslandhaven dat aan de basis ervan ligt. Wordt vervolgd.VLAAMSE REGERING DOET GEEN EXTRA INSPANNING VOOR DOEL

.. Agalev probeert de regeringsbeslissing van 19 mei te vergoelijken met de bewering dat het heel wat extra maatregelen voor Doel uit de brand wist te slepen. Uit het debat in het Vlaams Parlement bleek echter dat de Vlaamse regering helemaal geen inspanningen wil doen om het dorp leefbaar te houden. ...

Er komt geen volumebuffer tussen het Deurganckdok en Doel-dorp, noch andere milderende maatregelen. Er wordt niet geinvesteerd in openbare voorzieningen (school, post, dorpsraad, fietspad, toerisme...). Met de specie van het Deurganckdok zullen extra landbouwgronden opgespoten worden, in tegenstelling tot wat de Agalev-kopstukken beweren.

Daarom menen Doel 2020 en de Bond Beter Leefmilieu dat Agalev en de VU, willen ze geloofwaardig blijven, het debat over Doel in het Vlaams parlement moeten heropenen. Beide partijen zijn immers de verkiezingen van 13 juni ingegaan met de belofte dat zij het behoud van Doel tot een breekpunt zouden maken. Zij hebben daarvoor van hun kiezers een mandaat gekregen.HOE BESTELT U UW EIGEN WETENSCHAPPELIJKE STUDIE ?

.. De leefbaarheidsstudie over Doel was al gereed op 21 februari. Op 19 mei besliste de Vlaamse regering op basis daarvan het dorp op te doeken, maar is de studie nog steeds niet gepubliceerd. In de tussentijd paste de regering de resulaten aan aan de wensen van het Antwerps Havenbedrijf. ...

Bij de vorming van de Vlaamse regering had de Vlaamse minister-president Patrick De Wael beloofd: "Wij zullen ons neerleggen bij het resultaat van de leefbaarheidsstudie". Ook minister Stevaert van Openbare Werken deed een belofte: "Als uit de studie blijkt dat Doel leefbaar is, dan wil ik mij daar graag bij neerleggen". Minister Van Mechelen van Ruimtelijke Ordening: "Ik stel voor dat niet enkel de uitvoerende macht maar ook het hele parlement zich zou neerleggen bij de conclusies van deze studie".

De inzet was dus hoog. Toen de wetenschappers tegen alle verwachtingen in bewezen dat Doel perfect leefbaar kan blijven naast het Deurganckdok, mits een reeks milderende maatregelen, en dat nog steeds driekwart van de Doelenaars in het dorp wil blijven wonen, zaten de heren en dames met een probleem.

In het verhaal van journalist Chris De Stoop in Knack (14 juni en 21 juni), konden we lezen hoe ze dat probleem opgelost hebben. Het studiebureau Iris en professor Martens van de K.U.Leuven kregen het verbod over hun conclusies te spreken. De stuurgroep, met leidende ambtenaren van de Vlaamse administratie en afgevaardigden van alle Vlaamse kabinetten, besloot de hele studie te herzien. Het studiebureau kreeg herhaaldelijk de opdracht hele passages te herschrijven in de door de administratie gewenste zin. Zoniet zouden ze niet betaald worden. De Agalev-vertegenwoordigers in de stuurgroep protesteerden hevig tegen deze manipulatie, maar lieten verder betijen.

Omdat het studiebureau niet al te graag meewerkte aan de 'aanpassing', werd een passage door de administratie zelf overplakt. Daarin schreven de onderzoekers, zoals de wet voorziet, dat de inwoners hun onteigende huis eventueel konden terugkopen als de overheid het niet in gebruik zou nemen.

De stuurgroep eiste in zijn verslag ook dat de mogelijkheid om slib in het Doeldok te storten zou geschrapt worden. De wetenschappers mochten ook niet uitgaan van de veronderstelling dat de haven niet verder zou uitbreiden. Verder mochten ze niet meer spreken over een toegangstunnel naar Doel en mochten zij de 'buitenwijken' van Doel niet opnemen in hun enquete. Uitdrukkelijk werd geeist dat het dorp in de studie zou beschouwd worden als een 'cruciaal risico' voor de kerncentrale van Doel.

Later eiste ingenieur Smitz van de Vlaamse administratie dat de 'aanbevelingen' uit het hoofdstuk 'conclusies' zouden afgesplitst worden. Ook de opmerking van het studiebureau, dat veel Doelenaars alleen maar een onteigening aanvroegen om de waarde van hun woning te weten te komen, moest geschrapt worden. Smitz verbood professor Martens ook de Doelenaars in te lichten over de resultaten. Dat zou volgens deze ambtenaar alleen maar een officiele bron worden "om de administratie en de overheid voortdurend te belagen met vragen en kritiek".

Ondertussen heeft het Vlaamse parlement een hoorzitting over deze manipulaties gehouden. Daarop werden het studiebureau, professor Martens en Fernand Desmyter van het departement Leefmilieu en Infrastructuur gehoord, maar journalist Chris De Stoop werd geweerd. Met steun van Agalev. Na de hoorzitting stelde de CVP vast dat er wel kleine ... tikfouten gebeurd zijn, maar dat er "van echte manipulatie geen sprake is". Of hoe ook de hoorzitting nog eens gemanipuleerd werd. Met de steun van Agalev.K O R T E B E R I C H T E N

. SCHELDEWIJDINGSFEESTEN OP 13 AUGUSTUS

Op zondag 13 augustus hebben in Doel opnieuw de Scheldewijdingsfeesten plaats. Dan komen duizenden mensen uit het hele land naar het Scheldedorp om feest te vieren. Doel 2020 en de bedreigde inwoners maken er, nu al voor de derde keer, een 'Solidariteitsdag voor het behoud van Doel' van. Vanaf 12 uur bent u van harte welkom om van ons mooie dorp te genieten en uw solidariteit kenbaar te maken. Meer info in onze volgende nieuwsbrief.

. LEEFBAARHEIDSSTUDIE OP HET NET

Omdat de Vlaamse regering de leefbaarheidsstudie over Doel nog steeds niet gepubliceerd heeft, zette Doel 2020 alvast de conclusies en aanbevelingen op haar internet-site. U vindt ze op www.doel2020.org.

. TOCH GETROUWD IN DOEL

Op 20 mei, een dag na de vernietigende beslissing van de Vlaamse regering, trad Frank Buyssens in de kerk van Doel in het huwelijk met Chantal Cerpentier. De
35-jarige Buyssens is afkomstig uit Haasdonk. Als voorzitter van de stuurgroep voor het sociaal begeleidingsplan zette hij zich met hart en ziel in voor alle Doelenaars. Dat hij Doel had uitgekozen voor zijn huwelijk, was voor vele inwoners een hart onder de riem. Het mooie kerkje was dan ook te klein voor alle aanwezigen.

. ANTWERPSE DEUGNIET OP BEZOEK IN DOEL

In de nacht van 19 mei is het bronzen beeldje van Den Deugniet, dat op de Oudaan te Antwerpen zijn blote kont laat zien, verdwenen. Enkele dagen later werd het teruggevonden voor de kerk van Doel. Den Deugniet had een kaartje rond de hals waarop te lezen stond: "Dank u wel, Mieke, ik vind dit ... De Webbe". Of: mooie Miekes duren niet lang.

. MIRACULEUSE HEROPSTANDING VAN DE DORPSRAAD

Op 18 juni is de zogenaamde dorpsraad van Doel, een onverkozen aanhangsel van de Beverse cultuurraad, wonderlijk heropgestaan. Deze brave mensen waren voor het laatst bijeengekomen in augustus 1999. Na de nodige druk op de voorzitter heeft dit groepje van mensen die absoluut weg willen uit Doel, een laatste krachtinspannig gedaan. In 'algemene vergadering' en achter gesloten deuren besloten ze een brief te sturen naar minister Van Mechelen, waarna ze 's anderendaags al bij de minister ontvangen werden. Ze deelden er hun wens mee dat de "Doelenaars die wensen te blijven, dat op een gezonde en aangename manier kunnen doen, maar slechts tot op het ogenblik dat de bouwvergunning voor het tweede dok afgeleverd wordt"! Tussen deze eminente vertegenwoordigers van Doel zaten ondermeer Jan Noppe, gemeentesecretaris van Beveren, en dhr. Roeland Aelbers, dorpsafbreker van de Vlaamse regering en zoals iedereen weet een geboren Doelenaar.

. ROBERT VOORHAMME: PRIJS VAN DE GROFHEID 2000

Waarom al die heisa over 35 gezinnen die in Doel willen blijven, zo vroeg Robert Voorhamme (SP) zich in het Vlaams parlement af. Volgens deze socialist willen
195 van de 230 gezinnen uit Doel weg en de "opgeklopte verwondering" daarover verwondert hem. Daarmee komt Voorhamme zeker in aanmerking voor de prijs van de grofste opmerking van het jaar. Het onwetende parlementslid baseert zijn bewering op de aanvragen tot vrijwillige onteigening die door 195 Doelenaars ingediend werden. Iedereen weet ondertussen - zelfs de leefbaarheidsstudie erkent het - dat zij dat vooral deden om de waarde van hun eigendom te kennen. In diezelfde studie geven 75 % van de Doelenaars te kennen dat ze in hun dorp willen blijven. Bovendien, en daar gaat Voorhamme helemaal af, telt Doel geen
230 maar meer dan 300 gezinnen.

. RINGWEG DOET DOELENAARS 6 KM RONDRIJDEN

Begin mei werd de baan van Kallo naar Doel, die ongeveer parallel met de Schelde loopt, afgesloten. Even voor Doel wordt immers aan het Deurganckdok gewerkt, en de Vlaamse administratie heeft een ringweg rond dat dok laten aanleggen. De nieuwe weg maakt de trip naar Beveren of Antwerpen voor de Doelenaars 6 km langer. Een tunnel onder het dok is door de Vlaamse regering geweigerd. De ringweg leidt door het opgespoten gebied van de Linkeroever en geeft een interessant beeld: er is namelijk niets te zien. Hier liggen honderden hectaren industriegronden braak. Het schitterende fietspad naast de weg maakt de trip alleen maar bitterder: weinig fietsers zullen zich immers in deze woestenij wagen. Voor motorrijders is de ringweg ondertussen al een ideale racebaan geworden.

. DOSSIER LINKEROEVER

In 1972 bundelde de Boerengilde van het Waasland een reeks persartikelen en teksten over de onteigeningen en de gebiedsroof voor de Waaslandhaven in de jaren '60 en '70. "Wie inzage neemt van dit bundel zal meteen begrijpen dat van onze Wase land- en tuinbouwers geen enkele toegeving meer kan worden verwacht", zo schrijft professor ir. Boon in een voorwoord. Wij hebben nog enkele exemplaren van dit zeldzame boek liggen. Wie geinteresseerd is schrijft
500 fr over op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel 2020, met vermelding van "Dossier Linkeroever" en zijn volledige naam en adres.
. HET BOEK OVER DOEL

Onder de titel "Doel moet blijven!" schreven Ferdinand De Bondt, Jan Creve (Doel 2020) en Bart Martens (BBL) een boek over de historiek van de Linkeroever en het Deurganckdok. Daarnaast vindt u er ook een overzicht in van de besluitvormende maatregelen, een hoofdstuk over het grondverzet (de berging van het vrijgekomen baggerslib) en alles over Doel als historisch en ecologisch waardevol gebied. Ook alternatieven voor de verdwijning van Doel komen aan bod. Minister van Staat Paula d'Hondt schreef het voorwoord. Het boek bevat 150 pagina's en is verkrijgbaar door 575 fr (495 fr + 80 fr verzendingskosten) over te schrijven op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel 2020, met vermelding van "Boek Doel" en uw volledige naam en adres.W I L U Z E L F I E T S D O E N ?

. KOKEN KOST GELD

Doel 2020 heeft een tiental procedures tegen de vernietiging van het dorp lopen. Dat deze juridische strijd niet zinloos is, werd onlangs nog bewezen door de schorsing van de eerste gewestplanwijziging. Wij verwachten dat binnenkort een nieuwe en definitieve schorsing volgt.
Alleen al de kosten van deze vorderingen lopen in de vele tienduizenden franken. Voor vier nieuwe vorderingen (ten gronde) bij de Raad van State, moeten wij opnieuw 56.000 fr overmaken. Wil u ons daarbij helpen? Elke storting is welkom op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel 2020, Oud-Arenberg 111, 9130 Kieldrecht, met vermelding "Procedures". Wij hebben u nodig!

. ZELFKLEVERS EN T-SHIRTS

Volgend actiemateriaal van Doel 2020 is beschikbaar:
- autoklever 'Een hart voor Doel en de polderdorpen' (3 voor 100 fr, verzending inbegrepen)

- wit T-shirt met schietschijf 'Doel' (200 fr + 50 fr verzendingskosten, maten M-L)
- regenhoedje 'Doel blijft' (50 fr + 36 fr verzendingskosten)
Zelfklevers kan u bestellen door een briefje van 100 fr op te sturen naar Marina Apers, Scheldemolenstraat 61, 9130 Doel. Zelfklevers, T-shirts en hoedjes kan u bestellen door het juiste bedrag over te schrijven op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel 2020, met vermelding van wat u wenst, hoeveel en in welke maat.

. VERSPREID ONS VAN VEURNE TOT MAASEIK

Met deze nieuwsbrief wil Doel 2020 iedereen in Vlaanderen bereiken die met Doel sympathiseert (of invloed kan uitoefenen). Kent u mensen die dit zouden moeten ontvangen, stuur dan hun adres (er is ook een papieren versie) of e- mailadres aan: Rudi Van Buel, Engelsesteenweg 80, 9130 Doel, doel_forever@belgium-mail.com.C O L O F O O N

Verantwoordelijke uitgever: Jan Creve: Oud-Arenberg 111, 9130 Kieldrecht

INFO DOEL 2020


- Jan Creve: Oud-Arenberg 111, 9130 Kieldrecht, tel. 03/773.28.33, fax 03/773.26.24

- Marina Apers: Scheldemolenstraat 61, 9130 Doel, tel. 03/575.88.62
- Redactie 'Nieuws uit Doel': Paul Maes, Nijken 18, 9400 Denderwindeke, tel. 054/34 20 61, e-mail: (nieuwsuitdoel@altavista.net)

- Abonnement 'Nieuws uit Doel': Rudi Van Buel, Engelsesteenweg 80, 9130 Doel, email: doel_forever@belgium-mail.com

- Rondleidingen in Doel en omgeving: Maurice Vergauwen, Camermanstraat 12,
9130 Doel, tel. 03/575.81.71

DOEL 2020 OP HET INTERNET

Op onze webstek vindt u voorlopig een archief van onze nieuwsbrieven, en verder werken we aan een informatiebank over Doel, het oprukken van de haven, het verzet tegen de vernietigingsplannen, natuur en toerisme etc. Adres: www.doel2020.org. Meer info over het dorp en zijn geschiedenis vindt u op gallery.uunet.be/rudiger.van.buel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...