Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken CVP-fractie Vlaams Parlement

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nota voor het Partijbureau van 10 juli 2000

Stand van zaken CVP-fractie Vlaams Parlement

De voorbije week was de laatste vóór het zomerreces. De agenda van de plenaire vergaderingen van dinsdag t.e.m. donderdag was dan ook behoorlijk goed gevuld.

Het is bekend dat het Vlaams Parlement een drukbezochte plek is in de Vlaamse hoodstad. Woensdagnamiddag mocht het zijn 250.000e bezoeker welkom heten.

Vragen om uitleg

Vraagsteller

Aan minister


Onderwerp

Commissie

Carl Decaluwé

Dewael

Bezwaarschriften onroerende voorheffing.

Financiën

Carl Decaluwé

Stevaert

De gevolgen van het federale veiligheidsplan voor het Vlaamse Gewest, i.c. de algemene invoering van de zone 30 in schoolomgevingen.

Openbare Werken

Carl Decaluwé

Stevaert

De wetsvoorstellen bedrijfs-vervoerplannen in de federale Kamer.

Openbare Werken

Riet Van Cleuvenbergen

Vogels

Het voorgestelde inburgeringsbeleid van de minister op 21 juni 2000.

Welzijn

Riet Van Cleuvenbergen

Vogels

Discriminatie van gehandicapten bij trajectbegeleiding.

Welzijn

Trees Merckx Van Goey

Vogels

Het federaal veiligheids- en detentie-plan en de implicaties ervan voor het welzijns- en gezondheidsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Welzijn

Sonja Becq

Vogels

De samenwerking in de thuiszorg.

Welzijn

Goedgekeurde verdragen

In zijn laatste zitting keurde het Vlaams Parlement een pak internationale verdragen goed:


· Overeenkomst tussen de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie en de regering van Oekraïne inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Kiev op 20 mei 1996.

· Overeenkomst tussen de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie en de regering van Hong-Kong inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 7 oktober 1996.

· Overeenkomst tussen de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie en de regering van Roemeniëinzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 4 maart 1996.

· Overeenkomst tussen de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie en de Republiek India inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in New Delhi op 31 oktober 1997.

· Overeenkomst tussen de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Pretoria op 14 augustus 1998.

· Overeenkomst tussen de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Ljubljana op 1 februari 1999.

· Overeenkomst tussen de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Oezbekistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Tashkent op 17 april 1998.

· Overeenkomst tussen de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Kazachstan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Almaty op 16 april 1998.

· Verdrag nr. 181 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, aangenomen door de algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, ondertekend te Genève op 19 juni 1997.

· Overeenkomst ter bestrijding van doping, ondertekend in Straatsburg op 16 november 1989.

· Protocol inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand

· Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand met betrekking tot een verdere beperking van zwavelemissies en de bijlagen I, II, III, IV en V, ondertekend te Oslo op 14 juni 1994.

· Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het koninkrijk België, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Oekraïne, ondertekend te Brussel op 23 april 1997.
Goedgekeurde ontwerpen van decreet

Een aantal ontwerpen van decreet werden zonder veel discussie eenparig aangenomen:

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest.

Ontwerp van decreet houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij, wat de evaluatie van de leidend ambtenaren betreft.

Ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Actuele vragen


1) Erik Matthijs ondervroeg minister Sauwens over de geplande opheffing van de gemengde intercommunales en de gevolgen voor de financiën van steden en gemeenten. Het voorontwerp van decreet over de intergemeentelijke samenwerking voorziet immers een overgang naar enkel zuivere intercommunalese. Volgens sommige bronnen zou het uitkopen van de privé partner in de gemengde intercommunales, i.c. Electrabel, 67 miljard BEF kosten. Als dan ook nog eens het dividend van Dexia zou verminderen en de gemeenten nieuw personeel moeten aanwerven, zoals een stedebouwkundig ambtenaar, een ambtenaar voor het GIS, enzovoort, dan komen zij in moeilijkheden. Wordt er gedacht aan een substantiële verhoging van het gemeentefonds, wilde Erik Matthijs weten?
Minister Sauwens wees erop dat de weg naar de goedkeuring van het ontwerp nog lang is. Om de financiële gevolgen daarvan op te vangen, geldt een overgangsperiode van 18 jaar.


2) Eric Van Rompuy betreurde in de inleiding van zijn actuele vraag dat de minister-president niet aanwezig is op de laatste zitting van het parlementaire jaar, wanneer er eindelijk een aantal decreten zullen worden goedgekeurd. Hij wilde hem namelijk confronteren met een verklaring van federaal minister van Financiën Reynders over de Vlaamse belastingverlaging waarmee de VLD zo graag uitpakt, ook al hebben we er nog niets van gezien. Amper een week geleden beweerde de minister-president dat hij een akkoord had gesloten met de federale minister van Financiën. Minister Reynders zou een ontwerp van KB klaarstomen waarin de marges worden vastgelegd waarbinnen af- en opcentiemen mogelijk zijn. Maar inmiddels meldt de krant Le Soir dat het kabinet van minister Reynders formeel ontkent dat een dergelijk akkoord is gesloten. W anneer zal de Vlaamse regering eindelijk een formeel kader creëren waarbinnen afcentiemen mogelijk zijn? , vroeg de fractievoorzitter van de CVP.
Minister Van Mechelen mocht opdraven om te vertellen dat het voorontwerp van decreet van 16 juni bij de Raad van State ligt en dat er informele contacten hebben plaatsgevonden tussen de kabinetten van de minister-president en van minister Reynders.

Er zou een KB komen dat een norm van 2,5 percent vastlegt. Dat de Waalse regering het Vlaamse voorstel voor afcentiemen ter waarde van 10 miljard frank op de agenda van het Overlegcomité heeft geplaatst is volgens Van Mechelen de normale manier van werken .

Eric Van Rompuy besloot dan ook dat er dus inderdaad geen akkoord is. En hij vreest dat Vlaanderen nog maar eens moet betalen voor deze afcentiemen van amper 2500 BEF per jaar of 200 BEF per maand.


3) Een krantenartikel over de vermindering van het aantal gedetacheerde leerkrachten wegens het tekort aan leerkrachten, lokte bij niet minder dan drie fracties een actuele vraag uit.Vooral het jeugdtheater is hiervan op korte termijn slachtoffer. Joachim Coens wees erop dat detachering de aantrekkelijkheid van de loopbaan opkrikt en dat de wisselwerking met de culturele sector voor beide partijen vruchtbaar kan zijn. Wordt het tekort aan leerkrachten door een dergelijke maatregel echt opgevangen?
Het antwoord van minister Vanderpoorten leert dat er in totaal een duizend gedetacheerde leerkrachten zijn. Een deel van hen werkt bij organisaties die hun wedde terugbetalen aan het departement Onderwijs. Maar andere gedetacheerde leerkrachten worden betaald door het departement.

De beperking slaat op die groep. Het gaat hier om een kleine stap en die zal voorlopig niet groter worden, aldus de minister.


4) Vorige week ontstond een discussie over het ontwerp van sociale programmawet dat gevolgen heeft voor de onderwijspensioenen. Gilbert Vanleenhove hield deze discussie warm. Uit een persbericht verspreid door het kabinet Sauwens bleek dat de deelstaten niet op de hoogte waren van de omstreden pensioenenregeling. Nu kondigt Sauwens een gratis hospitalisatieverzekering aan voor 22.000 ambtenaren en opnieuw valt het onderwijs uit de boot. Hoe verloopt de communicatie binnen de
Vlaamse regering, , vroeg Vanleenhove? Door het harde protest werd er in het federale parlement een amendement ingediend waardoor de federale regering de volmacht krijgt om bij KB wijzigingen aan de programmawet aan te brengen. Mevrouw Van de Casteele (VU/ID) zegt dat haar fractie het daar niet mee eens is. Nochtans heeft haar partij twee ministers in de Vlaamse regering. Hij wilde dan ook graag vernemen welke houding de Vlaamse regering tegenover dit amendement inneemt.

Het antwoord van Vanderpoorten ontgoochelde de vraagsteller Eerst werd gesteld dat de bewuste

artikelen uit de programmawet moesten geschrapt worden. Nu neemt men vrede met de amendementen waardoor de federale regering de volmacht krijgt om wijzigingen aan de wet aan te brengen. Nochtans betekent dat een belangrijke beperking voor het debat over de herwaardering van de leerkracht.

Herstructurering GIMV

Het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de herstructurering van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en van de permanente werkgroep Limburg beoogt het aandeel van de Vlaamse Participatiemaatschappij in de GIMV terug te brengen tot 25 percent plus één stemgerechtigd aandeel. Het argument daarvoor is dat de maatschappij zich internationaal sterker wil profileren.

Eric Van Rompuy herinnerde eraan dat de GIMV in Vlaanderen twee derde van de markt van het risicokapitaal voor haar rekening neemt. Een cruciale vraag is of er in de toekomst nog een autonome Vlaamse investeringsmaatschappij zal zijn die risicokapitaal verschaft aan startende en groeiende bedrijven. Hij waarschuwde voor een buitenlands openbaar bod op de GIMV. Enkel garanties op het niveau van de raad van bestuur kunnen een oplossing bieden.

Het ontwerp is meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Vrijmaking van de elektriciteitsmarkt

Woensdag werd het ontwerp van decreet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt goedgekeurd. De CVP heeft zich onthouden omwillen van enkele fundamentele bedenkingen. Eddy Schuermans pleitte voor een snellere liberalisering van de elektriciteitsmarkt. In vergelijking met andere EU lidstaten lopen wij achter. Gezinnen en KMO s blijven daardoor verstoken van correcte energieprijzen. Er rijzen ook problemen voor de gemeentekassen wanneer hun monopolierente vervalt. Groens stroom die in Vlaanderen wordt geproduceerd kan volgens het ontwerp van decreet rekenen op gratis vervoer, maar wat als Europa ook voor groene stroom de grenzen openzet? Het aanleggen van windmolenparken is op zee gebonden aan federale concessies en op het land voorziet Ruimtelijke Ordening voorlopig geen plaats. Een rondzendbrief hierover laat op zich wachten.

Belangenconflict

Zoals het weekverslag van 3 juli vermeldt had de CVP-fractie een motie over een belangenconflict ingediend naar aanleiding van het federale ontwerp van sociale programmawet dat een diepgaande wijziging inhoudt van de eindeloopbaanregeling voor het onderwijspersoneel. Deze motie werd woensdag besproken maar door de meerderheid weggestemd. Promotor onderwijs Luc Martens zette het fractiestandpunt uiteen.


1. Onderwijs behoort integraal tot de bevoegdheid van de gemeenschappen.
Er zijn hierop een beperkt aantal uitzonderingen o.m. de pensioenen.


2. Dit neemt niet weg dat de gemeenschappen binnen het kader van hun personeelsbeleid en meer in het bijzonder het administratief statuut van hun personeel, in casu de leerkrachten, maatregelen hebben genomen die betrekking hebben op o.m. het verlof voorafgaand aan de opruststelling (o.m. de TBS 55+). Die maatregelen werden in 94 goedgekeurd door de federale overheid, waardoor zij de gemeenschappen ruimte liet voor een eigen beleid.

3. Vandaag worden die maatregelen door de federale overheid eenzijdig teniet gedaan via de sociale programmawet. Dit roept vragen op naar inhoud (1), bevoegdheid (2) en vorm (3).
(De volledige tekst van de tussenkomst kan worden geraadpleegd op de webstek van de CVP-fractie: http://vlparl.cvp.be ]

Vinkeniers

Het is merkwaardig hoe een bepaald thema plots het parlement kan binnenwaaien en in een minimum van tijd uitgroeit tot een punt dat hoog op de politieke agenda staat. Dit was deze week het geval met de bevoorrading van de vinkeniers. Het vangstverbod dat minister Dua vorige week heeft aangekondigd lokte vooral in West- en Oostvlaanderen reactie uit. Tijdens het weekeinde staken Vlaamse volksvertegenwoordigers uit verschillende partijen de koppen bij elkaar en hieruit groeide over de grenzen van meerderheid en oppositie een voorstel van resolutie dat bij hoogdringendheid aan de agenda werd toegevoegd. In aanwezigheid van een forse delegatie vinkeniers werd ze donderdagnamiddag besproken.

Naast initiatiefnemer Denys (VLD) voerde Carl Decaluwé namens de CVP-fractie het woord. Hij legde de nadruk op het sociale en gemeenschapszinverrijkende karakter van deze volkse en cultuurhistorische sport. Hij hekelde ook de manier waarop het initiatief van minister Dua zonder inspraak en overleg tot stand is gekomen. Met 71 stemmen tegen 35 bij 5 onthoudingen, schaarde het parlement zich achter de resolutie die minister Dua vraagt een overeenkomst van protocol voor te leggen waarbij enerzijds de degressieve vermindering van de bevoorrading uit de vrije natuur beter in overeenstemming is met een realistische groei van de gekweekte vinken en anderzijds blijvend 2000 vinken uit de vrije natuur kunnen bevoorraad worden met het oog op het vermijden van bloedarmoede in de kweek. De minister verklaarde zich te zullen neerleggen bij de resolutie, maar ze kondigde ook stappen aan op Europees vlak.

Onverenigbaarheden in OCMW

Een voorstel van decreet van de meerderheid wilde de familiale onverenigbaarheid terugbrengen van de derde naar de twee graad. De CVP verklaarde bij monde van Sonja Becq dat zij zich in het voorstel kon vinden, op voorwaarde dat haar amendement om tot een gelijkschakeling te komen van deze verbodsbepaling met wettelijk samenwonenden. Het CVP-amendement dat ook in deze materie werk maakt van een gelijke behandeling van gehuwden en samenwonenden, kreeg de steun van de meerderheid.

Onderzoekscommissie scheepskredieten

Met het verslag van de commissie van onderzoek die zich heeft gebogen over de toekenning en de aanwending van de scheepskredieten is donderdagnamiddag over deze materie het doek gevallen. Namens de CVP-fractie zette Jan Laureys- een revelatie van de onderzoekscommissie, aldus De Standaard alle punten nog eens op een rijtje. In soms ondankbare omstandigheden hebben de verantwoordelijken steeds gezocht naar de oplossing van het minste kwaad. Het feit dat het onderzoek geen politici met de vinger kon wijzen, bleef VLD-voorzitter De Gucht tot het einde toe zwaar op de maag liggen. Hij volhardde in zijn rol van openbaar aanklager. Ook donderdagnamiddag was de aandacht van de media maar matig. Het ging louter om een verslaggeving zonder stemming.

Afsluiting parlementair jaar

Op donderdagmiddag heeft de CVP-fractie het parlementair werkjaar afgesloten met een receptie voor de fractieleden en medewerkers in De Warande.

Het Uitgebreid Bureau heeft beslist dat het reces dit jaar wordt verlengd tot na 8 oktober. Enkel op 25 september wordt de Septemberverklaring gebracht en op 27 september wordt daarover gedebatteerd. Tussen 11 juli en 8 oktober mogen geen commissies worden bijeengeroepen, aldus de bureabeslissing.

Persmededelingen verstuurd door het Fractiesecretariaat


1. 6 juli 2000 Carl DECALUWÉ (CVP) bepleit samenwerkingsakkoord voor bedrijfsvervoerplannen

2. 6 juli 2000 Zone 30 in schoolomgevingen
(Alle persmededelingen kunnen worden geraadpleegd op de webstek van de CVP-fractie: http://vlparl.cvp.be ]

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie