Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie over aanbiedingsbrief Vedivo

Datum nieuwsfeit: 10-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie over leidinggeven aan verandering
Gemaakt: 24-7-2000 tijd: 14:36


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

's-Gravenhage, 10 juli 2000

U vraagt mijn reactie op de aanbiedingsbrief van Vedivo d.d. 1 mei jl. bij een door hen vervaardigde pleitnotitie naar aanleiding van het rapport Hermans.

Ik heb in een gesprek met Vedivo op 26 april jl. afspraken gemaakt over het in te zetten traject naar aanleiding van het rapport en de pleitnotitie, die uitgaat van een sterke verlaging van de caseload en verhoging van het budget voor de gezinsvoogdij. Gezien de gemaakte afspraken heb ik geen afzonderlijke reactie op het rapport of de pleitnotitie aan Vedivo gezonden.

Het rapport 'Leidinggeven aan veranderingen' door professor Hermans is een van de ontwikkelingen binnen een groot aantal veranderingstrajecten die de uitvoering van het werk door de instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij betreffen. Een andere belangrijke ontwikkeling is het tot stand komen van het beleidskader voor de Wet op de jeugdzorg, zoals dat op 26 juni jl. met uw commissie en de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is besproken.

De uitvoering van de jeugdbescherming heeft de laatste jaren grote veranderingen ondergaan, die hebben bijgedragen aan een verhoging van de professionaliteit en kwaliteit bij de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen.

Er is een wetswijziging ingevoerd inzake de uitvoering van de belangrijkste jeugdbeschermingsmaatregel, de ondertoezichtstelling. Deze wijziging heeft veel consequenties gehad voor de uitvoering van het werk door de gezinsvoogden. De wetswijziging wordt nu geëvalueerd en de resultaten daarvan komen in het najaar van 2000 beschikbaar.

Er hebben schaalvergrotingsoperaties plaatsgevonden en de werkwijzen zijn geprotocolleerd en geüniformeerd. Er is een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld voor de sector (gezins)voogdij, dat nu volop in de instellingen tot uitvoering wordt gebracht.

Het recent afgeronde kostprijsonderzoek leidt tot een nieuwe financieringssystematiek die na implementatie in 2001 per 1 januari
2002 ingevoerd zal worden.

Het programma Regie in de jeugdzorg heeft geleid tot invoering van bureaus Jeugdzorg om een eenduidige toegang tot de drie sectoren van de jeugdzorg te realiseren. De instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij zijn hier elk in hun eigen regio op verschillende wijze bij betrokken. De uitwerking van de functie 'casemanagement plus' voor de gezinsvoogdij is een van de richting bepalende aspecten die voor het vervolg van dit traject een rol spelen.

Zeer recent, namelijk op 26 juni jl., heeft het notaoverleg met uw commissie en de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleidskader voor de Wet op de jeugdzorg plaatsgevonden. Dit beleidskader geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de drie sectoren in de jeugdzorg.

Daarnaast worden effectiviteitsonderzoeken in gang gezet naar de jeugdbeschermingsmaatregelen, die een systematiek zullen bieden voor de meting van de effectiviteit van de maatregelen.

Deze trajecten zullen in samenhang met andere recent verschenen publicaties en rapporten, waartoe ik ook het rapport 'Leidinggeven aan verandering' reken dat door de sector zelf is ingebracht, gezamenlijk met vertegenwoordigers van de stichting Vedivo en de Raad voor de Kinderbescherming verder uitgewerkt worden in een gezamenlijk gedragen visie op de jeugdbescherming.

Hiertoe is een projectgroep ingesteld die in het najaar de eerste resultaten, namelijk de gezamenlijke uitgangspunten over de ontwikkeling van de jeugdbeschermingsmaatregelen aan mij zal presenteren.

Deze uitgangspunten worden vervolgens verder uitgewerkt in een visiedocument, waarbij (gegeven de hierboven geschetste trajecten) een solide basis voor de ontwikkeling van de jeugdbescherming in de toekomst wordt gelegd.

Hierbij zullen de diverse belanghebbenden bij de jeugdbescherming, zoals daar zijn de partners in de sfeer van de jeugdzorg maar ook in de sfeer van het jeugdstrafrecht, betrokken worden.

Van belang is te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de uitvoering van de jeugdbescherming binnen de bureaus Jeugdzorg, waarbij alle relevante ontwikkelingen betrokken worden.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Justitie,

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie