Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Dewael voor corps diplomatique op Vlaamse feestdag

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER PATRICK DEWAEL

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

11 juli 2000

Toespraak van minister-president Dewael Voor het corps diplomatique ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag

In bijlage vindt u de toespraak die minister-president Patrick Dewael vanavond zal uitspreken voor het corps diplomatique. U bent van harte welkom in Hotel Errera vanaf 18 u.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: (persdienst.dewael@vlaanderen.be)

Excellenties,
Waarde collega's,
Dames en heren genodigden,

Het is voor mij een groot genoegen u hier in het "hotel Errera" voor de eerste maal welkom te mogen heten naar aanleiding van de viering van de Vlaamse feestdag. Deze week precies een jaar geleden startte de nieuwe Vlaamse regering haar werkzaamheden. Met een nieuwe kleurrijke coalitie werd een innoverend regeerprogramma opgesteld en een aanzet gegeven voor een nieuw dynamisch Vlaams buitenlands beleid. Het is dus een gepast moment om even terug te kijken op dit eerste jaar en tegelijkertijd vooruit te kijken naar de toekomst.

Enerzijds wil ik graag het nieuwe toekomstproject van de Vlaamse regering toelichten. Anderzijds wil ik graag een overzicht geven van de belangrijkste aandachtspunten uit het Vlaams buitenlands beleid.

Vooruitkijkend naar de toekomst wil ik hier graag de krachtlijnen van het nieuw project dat de Vlaamse regering heeft opgestart en dat we hebben uitgewerkt in de "kleuren nota" toelichten. Naast het nieuw regeerakkoord wil de Vlaamse regering ook een globaal toekomstproject aanreiken dat een dynamische impuls kan geven voor de verdere ontwikkeling van Vlaanderen. We houden hierbij rekening met de uidagingen en problemen die op ons afkomen. Ik denk hierbij aan de milieuproblematiek, het mobiliteitsprobleem, de sociale uitsluiting, onverdraagzaamheid en vereenzaming. Met kennis en creativiteit en met engagement en betrokkenheid willen we deze uitdagingen aanpakken, gebruik makend van de kansen die voor ons liggen. Met Vlaanderen gaat het goed. Economisch staan we sterk en de nieuwe informatie- en communicatietechnologiën bieden ons nieuwe mogelijkheden.

De Vlaamse regering streeft ernaar bij te dragen tot de maatschappelijke veranderingen en de kennismaatschappij te helpen ontwikkelen in Vlaanderen. Ze wil de sociale veranderingen niet zomaar ondergaan maar antwoorden formuleren voor de vergrijzing van de samenleving. Ze wenst de veranderde houding ten aanzien van arbeid en vrije-tijd in te kaderen in haar beleid en de participatiegraad aan het arbeidsproces verhogen. Vlaanderen legt de lat hoog. We willen zelf bakens uitzetten. We moeten daarbij de klassieke tegenstellingen durven overbruggen, individualiteit verzoenen met solidariteit, economische groei met ecologisch bewustzijn en internationalisme met Vlaams bewustzijn.

Vlaanderen wil zijn troeven uitspelen. We hebben heel wat creativiteit in huis. We beschikken over belangrijke kenniscentra en kunnen rekenen op een betrokken geëngageerde bevolking die niet afkerig is van initiatief en ondernemen. Die bereid is haar verantwoordelijkheid op te nemen en uitdagingen aan te gaan. Deze krachten willen we dan ook bundelen om onze toekomst in de 21ste eeuw uit te bouwen. Onze troeven van kennis, creativiteit en engagement zullen we uitspelen om een unieke aantrekkingspool in Europa te blijven. We zullen onze netwerken verder uitbouwen om stand te houden in een globale economie. We willen tolerant zijn en gastvrijheid aan de dag leggen om nieuw talent aan te trekken en ontplooiingskansen te bieden in Vlaanderen. We willen van Vlaanderen een trefpunt maken waar kennis en talent wordt ontwikkeld, dat kennis en talent aantrekt, maar ook exporteert.

De internationale dimensie is overweldigend sterk aanwezig in ons nieuw project. Dat kan ook niet anders, Vlaanderen is omwille van zijn centrale ligging in Europa per definitie een ontmoetingsplaats voor mensen, volkeren en culturen. Onze economie is sterk exportgericht. We willen Vlaanderen uitdragen in de wereld als een open, intellectueel hoogstaande gemeenschap die internationaal in de kijker loopt.

Vlamingen moeten internationaal denken. Ze moeten worden gestimuleerd om in het buitenland te studeren, om netwerken uit te bouwen, om te exporteren naar en te investeren in het buitenland en om hun eigen zekerheden en opvattingen te toetsen aan andere culturen. Vlaanderen moet gastvrij zijn. Wij kunnen talent uit de derde wereld de mogelijkheid bieden hier te studeren en stage te lopen. Onze opvangmodaliteiten moeten aan de hoogste standaarden voldoen. Onze steden en gemeenten moeten uitgroeien tot echte multiculturele leefgemeenschappen. We moeten een klimaat uitbouwen dat buitenlandse investeringen aantrekt. Wanneer Vlaanderen werk maakt van zijn eigen toekomstproject bouwt het meteen ook aan zijn internationale toekomst.

Om deze uitdagingen waar te maken is het belangrijk dat Vlaanderen goede relaties onderhoudt met de andere gemeenschappen en gewesten in België. Dit zijn immers Vlaanderens eerste en meest nabije buren. De geest van confrontatie, die in het verleden wel eens heerste, is omgebogen in een communautaire detente. Er zijn nog meningsverschillen, maar deze worden nu vooral benaderd vanuit een wederzijds begrip en respect. Communautaire verhoudingen zijn meer dan louter conflictsituaties, er zijn zoveel zaken waarover Vlaanderen en Wallonië het eens zijn en bondgenootschappen kunnen sluiten. Ik wil hier na het zomerreces verder werk van maken.

Om ons toekomstproject te realiseren doen we ook een beroep op onze buitenlandse partners. Excellenties en vertegenwoordigers van onze buitenlandse partnerlanden en
-regio's, ik reken mede op u om samen met ons te werken aan de realisatie van deze doelstellingen die we moeten realiseren in een Europees en zelfs een mondiaal kader. We zijn ervan overtuigd dat onze internationale partnerschappen kunnen bijdragen tot het realiseren van een meerwaarde en de creatie van nieuwe netwerken die deze doelstellingen kunnen ondersteunen.
Dames en heren,

Als ik in vogelvlucht even de belangrijkste aandachtspunten van het Vlaams buitenlands beleid onder uw aandacht wil brengen, dan begin ik natuurlijk op de eerste plaats met het Europees kader.

De Vlaamse regering heeft vorig jaar haar standpunten bepaald inzake de intergouvernementele conferentie. Met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie, waardoor het aantal lidstaten nagenoeg zal verdubbelen, dient de Europese Unie haar instellingen aan te passen. Dit vormt voor Vlaanderen zowel een opportuniteit als een uitdaging.

De uitbreiding biedt Vlaanderen de kans zijn contacten met de nieuwe partnerlanden verder te ontwikkelen. Wij hebben er belang bij dat deze landen volledig geïntegreerd worden in de Unie. Zij vormen nieuwe exportmarkten voor onze bedrijven en KMO's. Wij moeten hen ook helpen in het opbouwen van een democratisch staatsbestel met een voldoende economisch draagvlak, waardoor zij erin slagen om zelf het hoofd te bieden aan de uitdagingen die zich stellen voor hun bevolking, zodat deze niet gedwongen worden te migreren.

De uitbreiding van de Unie vormt ook een uitdaging. Vlaanderen moet ervoor zorgen dat het in een Europees kader niet op de achtergrond gedrukt wordt. Zal het in een Unie van 25 of 30 lidstaten mogelijk zijn om de stem van de regio's te laten horen? Wij zijn ervan overtuigd dat voor de regio's zeker een rol is weggelegd in een eengemaakt Europa. De IGC is een goede gelegenheid om onze standpunten bekend te maken en om aandacht te vragen voor het respect voor het principe van de subsidiariteit, het talenregime, de culturele diversiteit, de rol en positie van het Comité van de Regio's in het Europees besluitvormingsproces en de toegang van de constitutionele deelstaten tot het Hof van Justitie.

Wij geven er ons rekenschap van dat de agenda van de IGC waarschijnlijk zal worden beperkt tot de hoofdzaken met het oog op het succesvol afsluiten van de IGC in Nice eind dit jaar. Samen met een aantal andere constitutionele regio's wil Vlaanderen echter het voortouw nemen om op te komen voor de belangen en aspiraties van de deelstaten. Ik heb dan ook de standpunten van de Vlaamse regering verspreid bij alle belangrijke Europese regio's, met vele positieve reacties als gevolg. We streven ernaar om deze gezamenlijke standpunten bekend te maken in de aanloop naar de top van Biarritz en Nice. Zelfs al slagen we er niet in ze ingang te doen vinden in het kader van de IGC, dan nog is het belangrijk om onze standpunten op de Europese agenda te plaatsen, zodat ze bij een volgende IGC op de onderhandelingstafel komen of zodat ze worden opgenomen in het witboek dat de Europese commissie voorbereidt over "new governance".

In het voorjaar van 2001, in de aanloop naar het voorzitterschap van ons land van de Europese Unie, zal ik trouwens in Vlaanderen samen met een aantal partnerregio's een conferentie organiseren van de constitutionele regio's om de rol en de meerwaarde van de regio's in Europa in de verf te zetten.

De Vlaamse regering zal ook werk maken van een actieve deelname in het Belgisch voorzitterschap van de Unie. Enkele van de collega's in de Vlaamse regering zullen Europese ministerraden leiden. Wij zijn intussen volop gestart met de voorbereiding van dit voorzitterschap en zullen alles in het werk stellen om dit succesvol te laten verlopen en om Vlaanderen op de Europese kaart te plaatsen.

Vlaanderen hecht een groot belang aan het onderhouden van goede contacten met onze buurlanden. Het afgelopen jaar heb ik een bezoek gebracht aan alle hoofdsteden van onze buurlanden. De werkzaamheden om te komen tot een nieuw globaal samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en het Groothertogdom en een nieuw akkoord met Frankrijk zijn intussen afgerond en deze verdragen zullen we ook in de komende maanden ondertekenen. In het regeerakkoord kondigde de Vlaamse regering aan om in elk van de ons omringende hoofdsteden een eigen vertegenwoordiging te zullen uitbouwen. De Vlaamse regering benoemde reeds een nieuwe gemeenschapsattaché in Berlijn en Parijs en binnenkort zal een gelijkaardig dossier worden opgestart voor Londen. Het is belangrijk dat Vlaanderen aanwezig is in de ons omringende hoofdsteden, om onze stem te laten horen, directe contacten te bevorderen en de samenwerking, al dan niet in een Europees kader te intensifiëren.

Vlaanderen was één van de pioniers in het ontwikkelen van een beleid m.b.t. Centraal- en Oost-Europa. Met zeven van de tien toetreders sloot Vlaanderen reeds een verdrag. Tien jaar na de val van de Berlijnse muur vond de Vlaamse regering dan ook dat de tijd gekomen was om een balans op te maken van het tot dusver gevoerde beleid ten aanzien van deze regio.

Uit onze analyse blijkt dat Vlaanderen een innovatief beleid heeft gevoerd dat zeer gewaardeerd werd door alle Centraal- en Oost-Europese landen en regio's. Verdragen en 2-jaarlijkse werkprogramma's concretiseerden deze samenwerking. Toch bleek dat de doelstellingen soms te vaag bleven en dat de middelen niet altijd even goed werden aangewend. Volgens onze analyse moet Vlaanderen echter in Centraal- en Oost-Europa aanwezig blijven. Vlaanderen heeft er belang bij dat in de landen die binnenkort tot de Europese Unie toetreden, vrede en stabiliteit heersen. Ons bedrijfsleven kan voordeel halen uit de groeimarkten in de regio. Verschillende Centraal- en Oost-Europese landen kunnen als kleine lidstaten medestanders worden voor Vlaamse standpunten inzake het Europees integratieproces.

Vlaanderen wil zich met zijn beleid ten aanzien van Centraal- en Oost-Europa volledig inschrijven in het beleid van de Europese Unie. Om voldoende resultaat te garanderen en ook om financiële redenen is een beperking van het aantal partnerlanden en een sectorale concentratie van de inspanningen noodzakelijk. Vlaanderen zal zich vooral toespitsen op de tien landen die met de Europese Unie over toetreding onderhandelen. De nadruk zal liggen op het voorbereiden van deze staten op hun lidmaatschap van de EU, bijvoorbeeld door opleidingsprogramma's, training van ambtenaren en experts en samenwerking met kmo's. In financiële termen vertaald betekent dit dat er jaarlijks een bedrag van 300 miljoen frank voor het Oost-Europabeleid ter beschikking is.

Vlaanderen zal ook zijn beleid t.a.v. zijn andere partners handhaven en verder ontwikkelen. Met Zuid-Afrika zullen we in het najaar onderhandelen over een uitbreiding van het bestaand akkoord tot alle bevoegdheden van de Vlaamse overheid. Ook met Quebec wordt een nieuwe invulling gegeven aan de entente. De samenwerking met Chili wordt verder gezet en zal geëvalueerd worden. Momenteel wordt onderzocht hoe we onze samenwerking met het Midden-Oosten en de Magreb- landen verder kunnen ontwikkelen. Wat deze laatsten betreft willen we beter inspelen op de aanwezigheid van grote groepen allochtonen uit deze landen in Vlaanderen. Via ons buitenlands beleid willen we op deze wijze een verlengstuk breien aan ons binnenlands beleid en de integratie bevorderen.

Samen met alle collega's van de Vlaamse regering wil ik werk maken van het Vlaams buitenlands beleid. Vertrekkend vanuit onze eigen bevoegdheden denkt de Vlaamse regering dat zij, weliswaar met haar beperkte middelen, kan bijdragen tot het scheppen van een betere, rechtvaardiger wereld. Elk van de Vlaamse ministers zullen binnen hun bevoegdheden de nodige initiatieven ontwikkelen die de samenwerking behartigen en ikzelf zal instaan voor een gedreven coördinatie. De uitdagingen liggen voor ons. In het licht van ons nieuw project willen we hier graag werk van maken samen met u allen.

Ik wens u allen een aangename Vlaamse feestdag!

Patrick Dewael
Vlaams minister-president

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...