Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Dewael voor corps diplomatique op Vlaamse feestdag

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER PATRICK DEWAEL

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

11 juli 2000

Toespraak van minister-president Dewael Voor het corps diplomatique ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag

In bijlage vindt u de toespraak die minister-president Patrick Dewael vanavond zal uitspreken voor het corps diplomatique. U bent van harte welkom in Hotel Errera vanaf 18 u.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: (persdienst.dewael@vlaanderen.be)

Excellenties,
Waarde collega's,
Dames en heren genodigden,

Het is voor mij een groot genoegen u hier in het "hotel Errera" voor de eerste maal welkom te mogen heten naar aanleiding van de viering van de Vlaamse feestdag. Deze week precies een jaar geleden startte de nieuwe Vlaamse regering haar werkzaamheden. Met een nieuwe kleurrijke coalitie werd een innoverend regeerprogramma opgesteld en een aanzet gegeven voor een nieuw dynamisch Vlaams buitenlands beleid. Het is dus een gepast moment om even terug te kijken op dit eerste jaar en tegelijkertijd vooruit te kijken naar de toekomst.

Enerzijds wil ik graag het nieuwe toekomstproject van de Vlaamse regering toelichten. Anderzijds wil ik graag een overzicht geven van de belangrijkste aandachtspunten uit het Vlaams buitenlands beleid.

Vooruitkijkend naar de toekomst wil ik hier graag de krachtlijnen van het nieuw project dat de Vlaamse regering heeft opgestart en dat we hebben uitgewerkt in de "kleuren nota" toelichten. Naast het nieuw regeerakkoord wil de Vlaamse regering ook een globaal toekomstproject aanreiken dat een dynamische impuls kan geven voor de verdere ontwikkeling van Vlaanderen. We houden hierbij rekening met de uidagingen en problemen die op ons afkomen. Ik denk hierbij aan de milieuproblematiek, het mobiliteitsprobleem, de sociale uitsluiting, onverdraagzaamheid en vereenzaming. Met kennis en creativiteit en met engagement en betrokkenheid willen we deze uitdagingen aanpakken, gebruik makend van de kansen die voor ons liggen. Met Vlaanderen gaat het goed. Economisch staan we sterk en de nieuwe informatie- en communicatietechnologiën bieden ons nieuwe mogelijkheden.

De Vlaamse regering streeft ernaar bij te dragen tot de maatschappelijke veranderingen en de kennismaatschappij te helpen ontwikkelen in Vlaanderen. Ze wil de sociale veranderingen niet zomaar ondergaan maar antwoorden formuleren voor de vergrijzing van de samenleving. Ze wenst de veranderde houding ten aanzien van arbeid en vrije-tijd in te kaderen in haar beleid en de participatiegraad aan het arbeidsproces verhogen. Vlaanderen legt de lat hoog. We willen zelf bakens uitzetten. We moeten daarbij de klassieke tegenstellingen durven overbruggen, individualiteit verzoenen met solidariteit, economische groei met ecologisch bewustzijn en internationalisme met Vlaams bewustzijn.

Vlaanderen wil zijn troeven uitspelen. We hebben heel wat creativiteit in huis. We beschikken over belangrijke kenniscentra en kunnen rekenen op een betrokken geëngageerde bevolking die niet afkerig is van initiatief en ondernemen. Die bereid is haar verantwoordelijkheid op te nemen en uitdagingen aan te gaan. Deze krachten willen we dan ook bundelen om onze toekomst in de 21ste eeuw uit te bouwen. Onze troeven van kennis, creativiteit en engagement zullen we uitspelen om een unieke aantrekkingspool in Europa te blijven. We zullen onze netwerken verder uitbouwen om stand te houden in een globale economie. We willen tolerant zijn en gastvrijheid aan de dag leggen om nieuw talent aan te trekken en ontplooiingskansen te bieden in Vlaanderen. We willen van Vlaanderen een trefpunt maken waar kennis en talent wordt ontwikkeld, dat kennis en talent aantrekt, maar ook exporteert.

De internationale dimensie is overweldigend sterk aanwezig in ons nieuw project. Dat kan ook niet anders, Vlaanderen is omwille van zijn centrale ligging in Europa per definitie een ontmoetingsplaats voor mensen, volkeren en culturen. Onze economie is sterk exportgericht. We willen Vlaanderen uitdragen in de wereld als een open, intellectueel hoogstaande gemeenschap die internationaal in de kijker loopt.

Vlamingen moeten internationaal denken. Ze moeten worden gestimuleerd om in het buitenland te studeren, om netwerken uit te bouwen, om te exporteren naar en te investeren in het buitenland en om hun eigen zekerheden en opvattingen te toetsen aan andere culturen. Vlaanderen moet gastvrij zijn. Wij kunnen talent uit de derde wereld de mogelijkheid bieden hier te studeren en stage te lopen. Onze opvangmodaliteiten moeten aan de hoogste standaarden voldoen. Onze steden en gemeenten moeten uitgroeien tot echte multiculturele leefgemeenschappen. We moeten een klimaat uitbouwen dat buitenlandse investeringen aantrekt. Wanneer Vlaanderen werk maakt van zijn eigen toekomstproject bouwt het meteen ook aan zijn internationale toekomst.

Om deze uitdagingen waar te maken is het belangrijk dat Vlaanderen goede relaties onderhoudt met de andere gemeenschappen en gewesten in België. Dit zijn immers Vlaanderens eerste en meest nabije buren. De geest van confrontatie, die in het verleden wel eens heerste, is omgebogen in een communautaire detente. Er zijn nog meningsverschillen, maar deze worden nu vooral benaderd vanuit een wederzijds begrip en respect. Communautaire verhoudingen zijn meer dan louter conflictsituaties, er zijn zoveel zaken waarover Vlaanderen en Wallonië het eens zijn en bondgenootschappen kunnen sluiten. Ik wil hier na het zomerreces verder werk van maken.

Om ons toekomstproject te realiseren doen we ook een beroep op onze buitenlandse partners. Excellenties en vertegenwoordigers van onze buitenlandse partnerlanden en
-regio's, ik reken mede op u om samen met ons te werken aan de realisatie van deze doelstellingen die we moeten realiseren in een Europees en zelfs een mondiaal kader. We zijn ervan overtuigd dat onze internationale partnerschappen kunnen bijdragen tot het realiseren van een meerwaarde en de creatie van nieuwe netwerken die deze doelstellingen kunnen ondersteunen.
Dames en heren,

Als ik in vogelvlucht even de belangrijkste aandachtspunten van het Vlaams buitenlands beleid onder uw aandacht wil brengen, dan begin ik natuurlijk op de eerste plaats met het Europees kader.

De Vlaamse regering heeft vorig jaar haar standpunten bepaald inzake de intergouvernementele conferentie. Met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie, waardoor het aantal lidstaten nagenoeg zal verdubbelen, dient de Europese Unie haar instellingen aan te passen. Dit vormt voor Vlaanderen zowel een opportuniteit als een uitdaging.

De uitbreiding biedt Vlaanderen de kans zijn contacten met de nieuwe partnerlanden verder te ontwikkelen. Wij hebben er belang bij dat deze landen volledig geïntegreerd worden in de Unie. Zij vormen nieuwe exportmarkten voor onze bedrijven en KMO's. Wij moeten hen ook helpen in het opbouwen van een democratisch staatsbestel met een voldoende economisch draagvlak, waardoor zij erin slagen om zelf het hoofd te bieden aan de uitdagingen die zich stellen voor hun bevolking, zodat deze niet gedwongen worden te migreren.

De uitbreiding van de Unie vormt ook een uitdaging. Vlaanderen moet ervoor zorgen dat het in een Europees kader niet op de achtergrond gedrukt wordt. Zal het in een Unie van 25 of 30 lidstaten mogelijk zijn om de stem van de regio's te laten horen? Wij zijn ervan overtuigd dat voor de regio's zeker een rol is weggelegd in een eengemaakt Europa. De IGC is een goede gelegenheid om onze standpunten bekend te maken en om aandacht te vragen voor het respect voor het principe van de subsidiariteit, het talenregime, de culturele diversiteit, de rol en positie van het Comité van de Regio's in het Europees besluitvormingsproces en de toegang van de constitutionele deelstaten tot het Hof van Justitie.

Wij geven er ons rekenschap van dat de agenda van de IGC waarschijnlijk zal worden beperkt tot de hoofdzaken met het oog op het succesvol afsluiten van de IGC in Nice eind dit jaar. Samen met een aantal andere constitutionele regio's wil Vlaanderen echter het voortouw nemen om op te komen voor de belangen en aspiraties van de deelstaten. Ik heb dan ook de standpunten van de Vlaamse regering verspreid bij alle belangrijke Europese regio's, met vele positieve reacties als gevolg. We streven ernaar om deze gezamenlijke standpunten bekend te maken in de aanloop naar de top van Biarritz en Nice. Zelfs al slagen we er niet in ze ingang te doen vinden in het kader van de IGC, dan nog is het belangrijk om onze standpunten op de Europese agenda te plaatsen, zodat ze bij een volgende IGC op de onderhandelingstafel komen of zodat ze worden opgenomen in het witboek dat de Europese commissie voorbereidt over "new governance".

In het voorjaar van 2001, in de aanloop naar het voorzitterschap van ons land van de Europese Unie, zal ik trouwens in Vlaanderen samen met een aantal partnerregio's een conferentie organiseren van de constitutionele regio's om de rol en de meerwaarde van de regio's in Europa in de verf te zetten.

De Vlaamse regering zal ook werk maken van een actieve deelname in het Belgisch voorzitterschap van de Unie. Enkele van de collega's in de Vlaamse regering zullen Europese ministerraden leiden. Wij zijn intussen volop gestart met de voorbereiding van dit voorzitterschap en zullen alles in het werk stellen om dit succesvol te laten verlopen en om Vlaanderen op de Europese kaart te plaatsen.

Vlaanderen hecht een groot belang aan het onderhouden van goede contacten met onze buurlanden. Het afgelopen jaar heb ik een bezoek gebracht aan alle hoofdsteden van onze buurlanden. De werkzaamheden om te komen tot een nieuw globaal samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en het Groothertogdom en een nieuw akkoord met Frankrijk zijn intussen afgerond en deze verdragen zullen we ook in de komende maanden ondertekenen. In het regeerakkoord kondigde de Vlaamse regering aan om in elk van de ons omringende hoofdsteden een eigen vertegenwoordiging te zullen uitbouwen. De Vlaamse regering benoemde reeds een nieuwe gemeenschapsattaché in Berlijn en Parijs en binnenkort zal een gelijkaardig dossier worden opgestart voor Londen. Het is belangrijk dat Vlaanderen aanwezig is in de ons omringende hoofdsteden, om onze stem te laten horen, directe contacten te bevorderen en de samenwerking, al dan niet in een Europees kader te intensifiëren.

Vlaanderen was één van de pioniers in het ontwikkelen van een beleid m.b.t. Centraal- en Oost-Europa. Met zeven van de tien toetreders sloot Vlaanderen reeds een verdrag. Tien jaar na de val van de Berlijnse muur vond de Vlaamse regering dan ook dat de tijd gekomen was om een balans op te maken van het tot dusver gevoerde beleid ten aanzien van deze regio.

Uit onze analyse blijkt dat Vlaanderen een innovatief beleid heeft gevoerd dat zeer gewaardeerd werd door alle Centraal- en Oost-Europese landen en regio's. Verdragen en 2-jaarlijkse werkprogramma's concretiseerden deze samenwerking. Toch bleek dat de doelstellingen soms te vaag bleven en dat de middelen niet altijd even goed werden aangewend. Volgens onze analyse moet Vlaanderen echter in Centraal- en Oost-Europa aanwezig blijven. Vlaanderen heeft er belang bij dat in de landen die binnenkort tot de Europese Unie toetreden, vrede en stabiliteit heersen. Ons bedrijfsleven kan voordeel halen uit de groeimarkten in de regio. Verschillende Centraal- en Oost-Europese landen kunnen als kleine lidstaten medestanders worden voor Vlaamse standpunten inzake het Europees integratieproces.

Vlaanderen wil zich met zijn beleid ten aanzien van Centraal- en Oost-Europa volledig inschrijven in het beleid van de Europese Unie. Om voldoende resultaat te garanderen en ook om financiële redenen is een beperking van het aantal partnerlanden en een sectorale concentratie van de inspanningen noodzakelijk. Vlaanderen zal zich vooral toespitsen op de tien landen die met de Europese Unie over toetreding onderhandelen. De nadruk zal liggen op het voorbereiden van deze staten op hun lidmaatschap van de EU, bijvoorbeeld door opleidingsprogramma's, training van ambtenaren en experts en samenwerking met kmo's. In financiële termen vertaald betekent dit dat er jaarlijks een bedrag van 300 miljoen frank voor het Oost-Europabeleid ter beschikking is.

Vlaanderen zal ook zijn beleid t.a.v. zijn andere partners handhaven en verder ontwikkelen. Met Zuid-Afrika zullen we in het najaar onderhandelen over een uitbreiding van het bestaand akkoord tot alle bevoegdheden van de Vlaamse overheid. Ook met Quebec wordt een nieuwe invulling gegeven aan de entente. De samenwerking met Chili wordt verder gezet en zal geëvalueerd worden. Momenteel wordt onderzocht hoe we onze samenwerking met het Midden-Oosten en de Magreb- landen verder kunnen ontwikkelen. Wat deze laatsten betreft willen we beter inspelen op de aanwezigheid van grote groepen allochtonen uit deze landen in Vlaanderen. Via ons buitenlands beleid willen we op deze wijze een verlengstuk breien aan ons binnenlands beleid en de integratie bevorderen.

Samen met alle collega's van de Vlaamse regering wil ik werk maken van het Vlaams buitenlands beleid. Vertrekkend vanuit onze eigen bevoegdheden denkt de Vlaamse regering dat zij, weliswaar met haar beperkte middelen, kan bijdragen tot het scheppen van een betere, rechtvaardiger wereld. Elk van de Vlaamse ministers zullen binnen hun bevoegdheden de nodige initiatieven ontwikkelen die de samenwerking behartigen en ikzelf zal instaan voor een gedreven coördinatie. De uitdagingen liggen voor ons. In het licht van ons nieuw project willen we hier graag werk van maken samen met u allen.

Ik wens u allen een aangename Vlaamse feestdag!

Patrick Dewael
Vlaams minister-president

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie