Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord: gedwongen productiebeperking in ziekenhuis Boxmeer

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over gedwongen productiebeperking in het maasziekenhuis boxme er

Gemaakt: 13-7-2000 tijd: 11:39


5

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Buijs (CDA) over gedwongen productiebeperking in het Maasziekenhuis in Boxmeer (2990012830).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Buijs over gedwongen productiebeperking in het Maasziekenhuis in Boxmeer.

(2990012830)


1.

Kunt u bevestigen dat het Maasziekenhuis in Boxmeer zich gedwongen ziet in ieder geval komend half jaar «minder meer» zorg te leveren?


1.

Ik heb van de algemeen directeur van het Maasziekenhuis in Boxmeer een brief gekregen, alsmede een persverklaring. Blijkens deze brief is een gelijkluidende brief ook aan u gezonden. In de brief en in de persverklaring staat dat het ziekenhuis in 2000 "minder meer" zorg kan leveren.


2

Kunt u tevens bevestigen dat het Maasziekenhuis zo'n 15 à 20% meer patiënten behandelt dan in de budgetafspraken voor ziekenhuis en specialisten met de zorgverzekeraars is overeengekomen?


2.

Behalve de bij antwoord 1 genoemde brief heeft het ziekenhuis mij nog aanvullende informatie verstrekt. Daaruit blijken de volgende verschillen tussen de in 1997 voor het jaar 1999 gemaakte productieafspraken en de feitelijk gerealiseerde productie in 1999:

klinische opnamen - 3%; dagopnamen + 34%; totaal klinische plus dagopnamen + 6,5%; verpleegdagen - 15%; 1e polikliniekbezoeken + 23%.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar is het verschil tussen afspraken en realisatie respectievelijk:


+ 1%; + 30%; + 9%; - 19% en + 33%.

Hoewel de ontwikkelingen in de diverse vormen van patiëntenbehandeling niet zonder meer met elkaar zijn te vergelijken kan worden gesteld dat het verschil tussen de budgetafspraken en de realisatie 15 à 20% is.


3.

Moet vastgesteld worden dat tegenover een «hogere productie» geen extra budget wordt vastgesteld?


3.

Ik zou deze stelling wat willen nuanceren.

Op grond van de geldende regelingen voor de vaststelling van een ziekenhuisbudget kan het ziekenhuis met de lokale ziektekostenverzekeraars zogenoemde productieafspraken maken. Deze productieafspraken vormen de basis voor de bepaling van het variabele deel van het budget. In principe onderhandelt het ziekenhuis ieder jaar over de omvang van de productieafspraken, waarmee bij de budgetbepaling voor dat jaar rekening wordt gehouden. Blijkens de persverklaring van het Maasziekenhuis heeft dit ziekenhuis echter voor de periode 1998 tot en met 2000 een meerjarenafspraak gemaakt met de zorgverzekeraars.

Vervolgens is gebleken, zo deelde de directie van het ziekenhuis mij mee, dat de feitelijke productieontwikkeling sterker is geweest dan bij de onderhandelingen in 1997 over de jaren 1998 tot en met 2000 werd verondersteld. Bovendien verwachtte het ziekenhuis een groter aandeel te krijgen uit de beschikbaar gestelde wachtlijstmiddelen. Nu de feitelijke ontwikkelingen anders blijken te zijn dan de ramingen lijkt het mij verstandig dat het ziekenhuis de onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de hoogte van het budget heropent. Het ziekenhuis heeft mij meegedeeld dat de tot nu toe gevoerde onderhandelingen niet hebben geleid tot de bereidheid bij de zorgverzekeraars het contract open te breken.


4.

Heeft het bedoelde ziekenhuis zich gedwongen gezien, op straffe van een financieel tekort van f. 1,25 mln. aan het einde van dit jaar, «minder meer» patiënten te bedienen?


4.

Blijkens mededelingen van het ziekenhuis betreft het hier een raming van een toekomstig tekort. Overigens zitten in deze raming niet alleen de kostengevolgen van meer patiëntenzorg begrepen, maar ook van een specifieke stijging van een aantal materiële kosten, zoals de olieprijzen.


5.

Erkent u dat een hogere productie dan in de budgetafspraken met de zorgverzekeraars overeengekomen een bijdrage levert aan het ontstaan c.q. het toenemen van de wachttijden

en wachtlijsten?


5.

Neen, hooguit een technisch budgettair tekort.


6.

Heeft het ziekenhuis, teneinde een financieel tekort te ontlopen, maatregelen genomen als een verlengde zomersluiting, het draaien van extra dagen met zondagsdiensten in juli, augustus en begin september a.s. alsmede van 11 september a.s. meer specifieke reducties, toegespitst op afdeling en specialisme?


6.

Het ziekenhuis heeft mij bevestigd dat het maatregelen heeft genomen. Het heeft daarbij evenwel de hoop uitgesproken dat de onderhandelingen met de zorgverzekeraars ertoe zullen leiden dat deze maatregelen kunnen worden beëindigd.


7.

Zullen als direct gevolg van deze maatregelen, waartoe het ziekenhuis zich op grond van de

budgetafspraken gedwongen ziet, de wachttijden en wachtlijsten groeien?


7.

Ik zie het als de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ziekenhuizen en zorgverzekeraars dat dit niet gebeurt.


8.

Hoe beoordeelt u deze gang van zaken in het licht van uw beleid dat gericht is op het terugdringen van wachttijden en wachtlijsten?


8.

Ik ga ervan uit da de partijen eruit komen.


9.

Moet vastgesteld worden dat het bestaande budgetsysteem uw beleid tot bestrijding van de wachttijden en de wachtlijsten frustreert? Zo neen, welke conclusie trekt u daar dan wel uit?


9.

Ik deel deze opvatting niet. Er zijn voldoende mogelijkheden budgettaire compensatie te verkrijgen van de kosten van reguliere productieverhoging in de ziekenhuizen. Additioneel daaraan is er een specifiek beleid, gericht op het terugdringen van wachttijden en wachtlijsten.


10.

Is het u bekend dat deze problematiek zich ook bij andere ziekenhuizen voor doet en dat ook daar noodgedwongen de productie wordt teruggebracht met alle gevolgen van dien voor de wachttijden en wachtlijsten?


10.

Er zijn inderdaad ook andere ziekenhuizen die stellen dat het hen toegekende budget ontoereikend is ter dekking van de te leveren zorg. Indien dat budget te laag is als gevolg van het maken van te lage afspraken geldt ook voor deze ziekenhuizen dat zij - mag ik het zo zeggen - beter moeten onderhandelen met de zorgverzekeraars.


11.

Komen het Maasziekenhuis en al die andere ziekenhuizen die zich met deze problematiek geconfronteerd zien in aanmerking voor extra middelen bovenop het reeds met zorgverzekeraars overeengekomen budget in het kader van de beschikbare wachtlijstmiddelen? Zo neen, waarom niet?


11.

Gelet op mijn antwoord op vraag 3 acht ik het veel eerder in de rede liggen dat deze ziekenhuizen adequate productieafspraken maken met de zorgverzekeraars. Met de daaruit resulterende budgetverhogingen kan de extra reguliere zorg worden bekostigd. Naar mijn mening gebeurt dit ook bij veel ziekenhuizen, reden waarom deze minder aanspraak doen op de beschikbare wachtlijstmiddelen.


12.

Ziet u in deze gang van zaken aanleiding de systematiek van de bestaande budgetafspraken zodanig bij te stellen dat uw beleid tot bestrijding van wachttijden en wachtlijsten tot een succes kan worden gemaakt?


12.

Uit mijn hierboven gegeven antwoorden moge duidelijk zijn dat ik in de problematiek, zoals die zich in het Maasziekenhuis in Boxmeer voordoet, op zich geen aanleiding zie de systematiek van de bestaande budgetafspraken bij te stellen. Wel heb ik om een aantal andere zwaarwegende redenen het CTG met mijn brief van 16 maart 2000 verzocht het vigerende stelsel van functiegerichte budgettering (FB) te herzien.


13.

Indien het antwoord op vraag 12 ontkennend luidt, op welke wijze zult u er dan voor zorgdragen dat de wachtlijsten aan het einde van deze kabinetsperiode zijn weggewerkt?

Kunt u bevestigen dat het Maasziekenhuis in Boxmeer zich gedwongen ziet in ieder geval komend half jaar "minder meer" zorg te leveren?


13.

Ik continueer en intensiveer mijn huidige wachtlijstenbeleid. Dit betekent dat de twaalf actiepunten uit het plan van aanpak wachtlijsten, opgesteld door de veldpartijen, verder op de rails gezet worden en dat de voortgang wordt gemonitored.

Daarnaast zijn ZN, de Orde en de NVZ het plan van VNO/NCW en de PvdA, waarin aanbesteden centraal staat, nader aan het uitwerken. Er wordt naar gestreefd om in september van dit jaar de zorgverzekeraars en de aanbieders van zorg op te roepen om zich aan te melden, zodat in oktober kan worden gestart met de aanbesteding.

Voor wat het antwoord op het tweede deel van de vraag betreft verwijs ik kortheidshalve naar mijn antwoord op vraag 1.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...