Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp cultuurnota van Provincie Groningen vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 11 juli 2000 Persbericht nr.139

Kunst en cultuur bereikbaar maken voor iedereen

ontwerp cultuurnota van de Provincie klaar

Met het vaststellen vandaag van de ontwerp Cultuurnota 2001 - 2004 heeft het college van GS ervoor gekozen de uitgangspunten uit de vorige cultuurnota te handhaven en de uitvoering te verdiepen. Met de vorige cultuurnota "De kunst van het evenwicht" liep de Provincie vooruit op het huidige rijksbeleid, waarin het sociaal en geografisch bereik van kunst en cultuur een belangrijk aandachtspunt is. Beleidsaccenten van de Provincie lagen de afgelopen 4 jaar onder andere bij intensivering van kunsteducatie gericht op jongeren, het stimuleren van instellingen om hun activiteiten beter aan te laten sluiten bij het publiek, het stimuleren van deelname van jongeren, senioren en culturele minderheden, gebiedsgerichte aanpak door Regionale Cultuurplannen. De cultuurnota 2001 - 2004 gaat verder met deze accenten, want de tevredenheid bleek na evaluatie in het veld groot. Bovendien bleken de gestelde doelen nog niet allemaal bereikt, maar ook niet aan belang te hebben ingeboet. Uitgangspunt blijft: een zo breed mogelijk publiek voor kunst- en cultuuruitingen bereiken. In totaal is jaarlijks 26,7 miljoen gulden beschikbaar voor cultuur, waarvan jaarlijks ruim 11,6 miljoen naar de regionale omroep gaat, ruim 5 miljoen naar de bibliotheek en bijna 2 miljoen naar monumentenzorg.

Regionale Cultuurplannen

De samenwerking met gemeenten en met het culturele veld in de vorm van de Regionale Cultuurplannen (Noord-Groningen, Oost-Groningen, Gorecht en Westerkwartier) zet de Provincie voort. De gemeenten en instellingen zijn namelijk enthousiast en tot nog toe zijn de ervaringen positief. Met de Regionale Cultuurplannen streeft de provincie naar een efficiënter en flexibeler cultuurbeleid, dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van een bepaald gebied. Door de Regionale Cultuurplannen zijn meer gemeenten over hun eigen cultuurbeleid gaan nadenken. Bovendien bereiken de provincie en gemeenten met de uitvoering van de cultuurplannen een heel breed publiek voor kunst- en cultuuruitingen. De Provincie gaat de komende tijd door met de Regionale Cultuurplannen en handhaaft de gebiedsgerichte aanpak. Jaarlijks stelt de Provincie ƒ 300.000 beschikbaar.

Cultuureducatie

De Provincie wil bereiken dat jeugd en jongeren - ongeacht opleiding, sociaal milieu of bevolkingsgroep - in staat worden gesteld kennis te nemen van en deel te nemen aan kunst en cultuur. Daarbij moet aansluiting gezocht worden met de leefwereld van jeugd en jongeren. Op deze manier kan er een belangrijke basis worden gelegd voor latere interesse en participatie. Uit de concept cultuurnota 2001 - 2004 blijkt dat de Provincie vindt dat hier een centrale rol is weggelegd voor scholen. Nieuw is dan ook dat scholen zelf cultuureducatief beleid moeten gaan ontwikkelen, toegesneden op de eigen school, dus heel vraaggericht. In een uitvoerend netwerk (waarin bijvoorbeeld bibliotheken, culturele centra, muziekscholen, afvaardiging uit scholen vertegenwoordigd zijn) wordt dit beleid vertaald naar concrete activiteitenprogramma's. Financiële middelen zullen anders worden ingezet. De opzet van de nieuwe structuur en de invoering zal fasegewijs worden ingevoerd, dit zal gebeuren in overleg met de steunfunctie-instellingen; het Kunstencentrum en het IVAK (centrum voor de kunsten in Noord-Groningen). Er zal extra geld ingezet worden voor de voorbereiding en realisatie van een aantal netwerken en voor het (op beperkte schaal) financieren van activiteiten die uit deze netwerken voortkomen. De Provincie stelt hiervoor jaarlijks ƒ
125.000,-- beschikbaar, dit zal de rijksoverheid verhogen tot ƒ
250.000,--.
Bovendien ondersteunt de Provincie diverse projecten uit de Regionale Cultuurplannen die zich richten op de jeugd en doet mee aan de pilot culturele diversiteit van de gemeente Groningen. In de pilot worden onder andere talenten opgespoord door cultuurscouts in kringen van de jongeren- en migrantensubculturen.

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed zijn alle roerende en onroerende goederen waarin culturele waarden uit het verleden worden overgedragen, bijvoorbeeld monumenten, museale objecten, maar ook archieven en archeologische informatie. Het Rijk wil het cultureel erfgoed beter zichtbaar maken. Met de nieuwe cultuurnota haakt de Provincie hierop in. In de komende vier jaar wil de Provincie zorgen voor een inventarisatie van de collecties in Groningen, de zogenaamde collectie Groningen. Op basis daarvan kunnen musea een selectief verzamelbeleid voeren, waarmee dubbelingen en lege plekken voorkomen kunnen worden. Ook zaken die in depot zitten, moeten zichtbaar worden. Het publiek moet het cultureel erfgoed makkelijker kunnen vinden. De Provincie zal de komende jaren werken aan een openbaar toegankelijk digitale database van de Collectie Groningen, een soort digitaal museum.

Groninger taal

De belangstelling voor streektaal en -historie is de afgelopen jaren gegroeid. De Regionale Cultuurplannen zijn een belangrijke impuls voor activiteiten op het gebied van streektaal en streekhistorie. Volgens de Provincie zijn de cultuurplannen een beter beleidsinstrument om activiteiten op het gebied van streektaal en -cultuur te stimuleren dan het krediet Groningana. Dit krediet wordt daarom opgeheven. Het Bureau Groninger Taal en Cultuur blijft de Provincie wel subsidiëren met jaarlijks ƒ 200.000,-- en ook het Grunneger Cultuurcentrum zal jaarlijks subsidie blijven ontvangen (ƒ35.000). Stichting Kostverloren organiseert jaarlijks de Meertmoand Dialectmoand, waarin activiteiten van diverse streektaalorganisaties samenkomen. De subsidie zal voor 2001 tot ƒ 12.500,-- verhoogd worden.
De activiteiten Dag der Groninger Geschiedenis en de provinciale schriefwedstried, die gesubsidieerd werden uit het krediet Groningana, zullen jaarlijks subsidie blijven ontvangen (ƒ3000,-- respectievelijk ƒ1500,--). Op Roakeldais zal voor educatieve projecten jaarlijks ƒ 5.000,-- blijven ontvangen. De Provincie constateert dat er een toenemende interesse bestaat voor de Groninger taal en cultuur, ook bij andere dan de groepen die tot nu toe de kern vormen van "de Groninger wereld". Daarom zal aan instellingen die actief zijn op dit terrein gevraagd worden, hoe zij in de komende periode beter gaan inspelen op deze ontwikkeling.
Beeldende kunst

De regeling productiekredieten zal vanaf 2001 worden stopgezet. Door deze regeling konden beeldend kunstenaars een bedrag van maximaal ƒ 4800,-- renteloos lenen. Inmiddels zijn er voldoende andere (landelijke) regelingen die dezelfde faciliteiten aan kunstenaars bieden, bijvoorbeeld de WIK (Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars).

Omdat de Provincie het belangrijk vindt dat een bredere en jonger publiek maar ook bedrijven en instellingen hun weg naar de galerieën in de provincie Groningen weten te vinden, wil zij kunstenaars en galerieën een website galerieën aanbieden. Op deze site zal informatie komen over onder meer geplande exposities, nevenactiviteiten en openingstijden (ƒ 20.000,--).

Culturele planologie komt de komende vier jaar hoog op de agenda. De Provincie wil meer samenwerking stimuleren tussen (landschaps)architecten, planologen en stedenbouwkundigen, beeldend kunstenaars en vormgevers. Bij de inrichting van de openbare ruimte is het van belang landschappelijke, archeologische en monumentale waarden van een gebied hierbij te betrekken. Toepassing hiervan kan vallen binnen de bestaande regeling 'Opdrachten beeldende kunst en vormgeving' (bedoeld voor gemeenten en non-profitinstellingen voor aanvragen voor de realisatie van een kunstwerk in de openbare ruimte) of tijdelijke experimentele projecten in de openbare ruimte.

Podiumkunsten en manifestaties

Het krediet Incidentele Culturele Activiteiten wordt gecontinueerd en verhoogd met ƒ100.000,- tot ƒ 450.000,--. Dit krediet is bestemd voor culturele initiatieven op het terrein van theater, muziek, film, dans en letteren, waarvoor bij de Provincie subsidie aangevraagd kan worden.

Fotomanifestatie Noorderlicht
De tweejaarlijkse fotomanifestatie Noorderlicht heeft inmiddels een nationale en internationale uitstraling dankzij de hoogwaardige artistiek-inhoudelijke kwaliteit en de grote inzet van het bestuur. Noorderlicht zal jaarlijks een bedrag van maximaal ƒ100.000,-- ontvangen vooral om de goede kwaliteit, de grote uitstraling en publieksbereik van deze manifestatie.

En nu verder

De ontwerp Cultuurnota 2001 - 2004 wordt nu eerst 13 september behandeld in de commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. Vervolgens start in oktober de inspraakprocedure. De cultuurnota staat in februari 2001 op de agenda van Provinciale Staten. De vormgeving van de nota wordt uitgevoerd middels een Beeldende Kunst-opdracht. In de voorselectie zijn hiervoor inmiddels drie vormgevers/kunstenaars geselecteerd.

Noot aan de pers: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 -
3164324.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie