Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp cultuurnota van Provincie Groningen vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 11 juli 2000 Persbericht nr.139

Kunst en cultuur bereikbaar maken voor iedereen

ontwerp cultuurnota van de Provincie klaar

Met het vaststellen vandaag van de ontwerp Cultuurnota 2001 - 2004 heeft het college van GS ervoor gekozen de uitgangspunten uit de vorige cultuurnota te handhaven en de uitvoering te verdiepen. Met de vorige cultuurnota "De kunst van het evenwicht" liep de Provincie vooruit op het huidige rijksbeleid, waarin het sociaal en geografisch bereik van kunst en cultuur een belangrijk aandachtspunt is. Beleidsaccenten van de Provincie lagen de afgelopen 4 jaar onder andere bij intensivering van kunsteducatie gericht op jongeren, het stimuleren van instellingen om hun activiteiten beter aan te laten sluiten bij het publiek, het stimuleren van deelname van jongeren, senioren en culturele minderheden, gebiedsgerichte aanpak door Regionale Cultuurplannen. De cultuurnota 2001 - 2004 gaat verder met deze accenten, want de tevredenheid bleek na evaluatie in het veld groot. Bovendien bleken de gestelde doelen nog niet allemaal bereikt, maar ook niet aan belang te hebben ingeboet. Uitgangspunt blijft: een zo breed mogelijk publiek voor kunst- en cultuuruitingen bereiken. In totaal is jaarlijks 26,7 miljoen gulden beschikbaar voor cultuur, waarvan jaarlijks ruim 11,6 miljoen naar de regionale omroep gaat, ruim 5 miljoen naar de bibliotheek en bijna 2 miljoen naar monumentenzorg.

Regionale Cultuurplannen

De samenwerking met gemeenten en met het culturele veld in de vorm van de Regionale Cultuurplannen (Noord-Groningen, Oost-Groningen, Gorecht en Westerkwartier) zet de Provincie voort. De gemeenten en instellingen zijn namelijk enthousiast en tot nog toe zijn de ervaringen positief. Met de Regionale Cultuurplannen streeft de provincie naar een efficiënter en flexibeler cultuurbeleid, dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van een bepaald gebied. Door de Regionale Cultuurplannen zijn meer gemeenten over hun eigen cultuurbeleid gaan nadenken. Bovendien bereiken de provincie en gemeenten met de uitvoering van de cultuurplannen een heel breed publiek voor kunst- en cultuuruitingen. De Provincie gaat de komende tijd door met de Regionale Cultuurplannen en handhaaft de gebiedsgerichte aanpak. Jaarlijks stelt de Provincie ƒ 300.000 beschikbaar.

Cultuureducatie

De Provincie wil bereiken dat jeugd en jongeren - ongeacht opleiding, sociaal milieu of bevolkingsgroep - in staat worden gesteld kennis te nemen van en deel te nemen aan kunst en cultuur. Daarbij moet aansluiting gezocht worden met de leefwereld van jeugd en jongeren. Op deze manier kan er een belangrijke basis worden gelegd voor latere interesse en participatie. Uit de concept cultuurnota 2001 - 2004 blijkt dat de Provincie vindt dat hier een centrale rol is weggelegd voor scholen. Nieuw is dan ook dat scholen zelf cultuureducatief beleid moeten gaan ontwikkelen, toegesneden op de eigen school, dus heel vraaggericht. In een uitvoerend netwerk (waarin bijvoorbeeld bibliotheken, culturele centra, muziekscholen, afvaardiging uit scholen vertegenwoordigd zijn) wordt dit beleid vertaald naar concrete activiteitenprogramma's. Financiële middelen zullen anders worden ingezet. De opzet van de nieuwe structuur en de invoering zal fasegewijs worden ingevoerd, dit zal gebeuren in overleg met de steunfunctie-instellingen; het Kunstencentrum en het IVAK (centrum voor de kunsten in Noord-Groningen). Er zal extra geld ingezet worden voor de voorbereiding en realisatie van een aantal netwerken en voor het (op beperkte schaal) financieren van activiteiten die uit deze netwerken voortkomen. De Provincie stelt hiervoor jaarlijks ƒ
125.000,-- beschikbaar, dit zal de rijksoverheid verhogen tot ƒ
250.000,--.
Bovendien ondersteunt de Provincie diverse projecten uit de Regionale Cultuurplannen die zich richten op de jeugd en doet mee aan de pilot culturele diversiteit van de gemeente Groningen. In de pilot worden onder andere talenten opgespoord door cultuurscouts in kringen van de jongeren- en migrantensubculturen.

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed zijn alle roerende en onroerende goederen waarin culturele waarden uit het verleden worden overgedragen, bijvoorbeeld monumenten, museale objecten, maar ook archieven en archeologische informatie. Het Rijk wil het cultureel erfgoed beter zichtbaar maken. Met de nieuwe cultuurnota haakt de Provincie hierop in. In de komende vier jaar wil de Provincie zorgen voor een inventarisatie van de collecties in Groningen, de zogenaamde collectie Groningen. Op basis daarvan kunnen musea een selectief verzamelbeleid voeren, waarmee dubbelingen en lege plekken voorkomen kunnen worden. Ook zaken die in depot zitten, moeten zichtbaar worden. Het publiek moet het cultureel erfgoed makkelijker kunnen vinden. De Provincie zal de komende jaren werken aan een openbaar toegankelijk digitale database van de Collectie Groningen, een soort digitaal museum.

Groninger taal

De belangstelling voor streektaal en -historie is de afgelopen jaren gegroeid. De Regionale Cultuurplannen zijn een belangrijke impuls voor activiteiten op het gebied van streektaal en streekhistorie. Volgens de Provincie zijn de cultuurplannen een beter beleidsinstrument om activiteiten op het gebied van streektaal en -cultuur te stimuleren dan het krediet Groningana. Dit krediet wordt daarom opgeheven. Het Bureau Groninger Taal en Cultuur blijft de Provincie wel subsidiëren met jaarlijks ƒ 200.000,-- en ook het Grunneger Cultuurcentrum zal jaarlijks subsidie blijven ontvangen (ƒ35.000). Stichting Kostverloren organiseert jaarlijks de Meertmoand Dialectmoand, waarin activiteiten van diverse streektaalorganisaties samenkomen. De subsidie zal voor 2001 tot ƒ 12.500,-- verhoogd worden.
De activiteiten Dag der Groninger Geschiedenis en de provinciale schriefwedstried, die gesubsidieerd werden uit het krediet Groningana, zullen jaarlijks subsidie blijven ontvangen (ƒ3000,-- respectievelijk ƒ1500,--). Op Roakeldais zal voor educatieve projecten jaarlijks ƒ 5.000,-- blijven ontvangen. De Provincie constateert dat er een toenemende interesse bestaat voor de Groninger taal en cultuur, ook bij andere dan de groepen die tot nu toe de kern vormen van "de Groninger wereld". Daarom zal aan instellingen die actief zijn op dit terrein gevraagd worden, hoe zij in de komende periode beter gaan inspelen op deze ontwikkeling.
Beeldende kunst

De regeling productiekredieten zal vanaf 2001 worden stopgezet. Door deze regeling konden beeldend kunstenaars een bedrag van maximaal ƒ 4800,-- renteloos lenen. Inmiddels zijn er voldoende andere (landelijke) regelingen die dezelfde faciliteiten aan kunstenaars bieden, bijvoorbeeld de WIK (Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars).

Omdat de Provincie het belangrijk vindt dat een bredere en jonger publiek maar ook bedrijven en instellingen hun weg naar de galerieën in de provincie Groningen weten te vinden, wil zij kunstenaars en galerieën een website galerieën aanbieden. Op deze site zal informatie komen over onder meer geplande exposities, nevenactiviteiten en openingstijden (ƒ 20.000,--).

Culturele planologie komt de komende vier jaar hoog op de agenda. De Provincie wil meer samenwerking stimuleren tussen (landschaps)architecten, planologen en stedenbouwkundigen, beeldend kunstenaars en vormgevers. Bij de inrichting van de openbare ruimte is het van belang landschappelijke, archeologische en monumentale waarden van een gebied hierbij te betrekken. Toepassing hiervan kan vallen binnen de bestaande regeling 'Opdrachten beeldende kunst en vormgeving' (bedoeld voor gemeenten en non-profitinstellingen voor aanvragen voor de realisatie van een kunstwerk in de openbare ruimte) of tijdelijke experimentele projecten in de openbare ruimte.

Podiumkunsten en manifestaties

Het krediet Incidentele Culturele Activiteiten wordt gecontinueerd en verhoogd met ƒ100.000,- tot ƒ 450.000,--. Dit krediet is bestemd voor culturele initiatieven op het terrein van theater, muziek, film, dans en letteren, waarvoor bij de Provincie subsidie aangevraagd kan worden.

Fotomanifestatie Noorderlicht
De tweejaarlijkse fotomanifestatie Noorderlicht heeft inmiddels een nationale en internationale uitstraling dankzij de hoogwaardige artistiek-inhoudelijke kwaliteit en de grote inzet van het bestuur. Noorderlicht zal jaarlijks een bedrag van maximaal ƒ100.000,-- ontvangen vooral om de goede kwaliteit, de grote uitstraling en publieksbereik van deze manifestatie.

En nu verder

De ontwerp Cultuurnota 2001 - 2004 wordt nu eerst 13 september behandeld in de commissie Welzijn, Zorg en Cultuur. Vervolgens start in oktober de inspraakprocedure. De cultuurnota staat in februari 2001 op de agenda van Provinciale Staten. De vormgeving van de nota wordt uitgevoerd middels een Beeldende Kunst-opdracht. In de voorselectie zijn hiervoor inmiddels drie vormgevers/kunstenaars geselecteerd.

Noot aan de pers: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 -
3164324.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...