Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 11 juli 2000

1. In een brief aan de Statencommissies Welzijn, Zorg en Cultuur en Ruimte, Water en Groen informeren GS hen over het voornemen om een bestuurlijk platform landbouw en zorg op te richten. Voor meer informatie, zie persbericht nr.133, d.d. 11-07-2000.
2. GS hebben in principe besloten een bedrag van ƒ 44.931,20 beschikbaar te stellen om samen met Alterra (Research Instituut voor de Groene Ruimte) de fysisch geografische kaart van Groningen te actualiseren en om te zetten naar de geomorfologische kaart van Nederland en deze te digitaliseren. Het voorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen.

3. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 20.250,- beschikbaar te stellen aan het Groninger Politiek Jongeren Contact voor activiteiten in het jaar 2000. Het GPJK richt zich op het bevorderen van de politieke bewustwording en participatie van jongeren. Binnen de provinciale Begroting is tot op heden geen budget ter bevordering van participatie. Provinciale Staten hebben zich bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2000 positief uitgesproken over subsidiëring van het GPJK.
4. In een brief aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur geven GS antwoord op de vraag in welke mate er zomeractiviteiten worden georganiseerd voor kinderen in de asielzoekerscentra, die door Provinciale Staten is gesteld in de vergadering van 31-05-2000. Uit inventarisatie blijkt dat gedurende de schoolvakanties extra aandacht wordt besteed aan de kinderen. Geconcludeerd wordt dat inzet vanuit de provincie niet nodig is.

5. In een brief aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur geven GS informatie over de planning en fasering bij de totstandkoming van sociale structuurschetsen en het beleidsprogramma welzijn en zorg 2001 en de volgende jaren.

6. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor een subsidie van ƒ 933.700,-te verlenen aan de Stichting het Groninger Landschap voor het te voeren beheer van natuurterreinen voor de periode 2001 en 2002.

7. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de stand van zaken van de uitvoeringsprogramma's van het Actieplan Verkeersveiligheid provinciale wegen van 1999, 2000 en 2001. Voor meer informatie, zie persbericht nr.134, d.d. 11-7-2000.

8. GS hebben samen met de gemeente Veendam een plan gemaakt voor een nieuwe dubbelsporige brug met fietsvoorziening bij de Adriaan Tripweg te Veendam. Voor meer informatie, zie persbericht nr.135, d.d. 11-7-2000.

9. GS hebben richtlijnen vastgesteld voor de plaatsing van antennes ten behoeve van mobiele telecommunicatie. Voor meer informatie, zie persbericht nr.136, d.d. 11-7-2000.

10. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de voortgang van de verbeteringsmaatregelen van de ringwegen Groningen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.137, d.d. 11-7-2000.

11. GS hebben in principe besloten een bedrag van ƒ 100.000,- beschikbaar te stellen aan de stichting Metal Parc Delfzijl. Deze stichting is opgericht in het kader van het project Antheus, in de stichting nemen deel: Groningen Seaports, NOM NV, Aldel en de gemeente Delfzijl. Doel van de subsidie is het verwezenlijken van de Antheusdoelstellingen. Aan de statencommissie Economische Zaken wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principebesluit.
12. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van BV Veendam ten behoeve van de bouwkosten van het reeds verbouwde stadion "de Langeleegte" af te wijzen. De subsidieaanvraag is niet vergelijkbaar met de plannen betreffende het Europapark en Euroborgstadion. De combinatie van belangen zoals de provincie bij deze plannen heeft aangetroffen zijn niet van toepassing op de subsidieaanvraag van BV Veendam.

13. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS een effectievere aanpak voor de profilering van de provincie voor. Voor meer informatie, zie persbericht nr.138, d.d. 11-07-2000.
14. GS hebben het ontwerp vastgesteld van de Cultuurnota 2001-2004. Voor meer informatie, zie persbericht nr.139, d.d. 11-07-2000.
15. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 100.000,- te verlenen aan het project de Velemansdroom. Voor meer informatie, zie persbericht nr.140, d.d. 11-07-2000.

16. GS stemmen in met de deelname van de gemeente Delfzijl aan het Interreg IIc-project "Revitalisation harbour towns". Het project beoogt havensteden aan de Noordzee te revitaliseren. GS stemmen in met de inzet van 5000 euro uit de provinciale cofinancieringsmiddelen voor dit project.

17. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Stichting Dastater voor verbouwing en inrichting van een nieuwe werkplek af te wijzen, omdat het niet voldoet aan de subsidiecriteria.
18. GS hebben besloten een verzoek van het Noodfonds Kunstenaars Enschede om een donatie te storten in het Noodfonds voor Enschedese kunstenaars, welke gedupeerd zijn door de vuurwerkramp af te wijzen. Het gaat hier om een rijks- en gemeentelijke verantwoordelijkheid en GS kunnen formeel gezien uit de rijksbijdrage beeldende kunst geen donaties doen in andere fondsen.

19. GS hebben een lidmaatschapsbijdrage van 5291 Euro betaalt voor het lidmaatschap van de Regio's van Europa (VRE) voor het jaar 2000.
20. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Opera- en operettevereniging Omlandia in het kader van het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen voor de uitvoering van De Zigeunerbaron af te wijzen. Het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen voorziet niet in de mogelijkheid om subsidie-aanvragen in te dienen.

21. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 4.000 te verlenen aan de Stichting Wandelplatform voor het uitbrengen van een programmakrant t.b.v. de "voetpadendagen". De wandelmogelijkheden in eigen provincie kunnen hiermee onder de aandacht worden gebracht.

22. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Zuidwolde" van de gemeente Bedum grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan een artikel in de planvoorschriften waarin de wijzigingsbevoegdheid voor agrarische bebouwing in woondoeleinden niet is gelimiteerd.

23. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Noordwolde" van de gemeente Bedum goed te keuren. Het plan voorziet is een nieuwe planologische regeling van de kern Noordwolde.
24. GS hebben besloten een bijdrage te verlenen aan de gemeente Delfzijl uit de 1%-regeling voor een halteplan ter hoogte van Godlinze.

25. GS stemmen in met het projectvoorstel "Duurzaam Groningen" en geleiden het projectvoorstel door naar het SNN/ Kompassecretariaat. Voor meer informatie, zie persbericht nr.141, d.d. 11-7-2000.

26. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 18.500,- toe te kennen aan het Veenkoloniaal Museum om de algemene reserve van het museum te saneren. De financiële huishouding van het museum heeft de afgelopen jaren tekorten opgeleverd, als gevolg van o.m. relatief hoge huisvestingslasten.

27. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 25.000,- toe te kennen aan het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek om de algemene reserve van het museum te saneren.

28. GS hebben in het kader van de 3e subsidieronde van het GAC (Groninger Adviescommissie Cultuur) 3 subsidieaanvragen gehonoreerd. Het Impressariaat ontvangt een subsidie van ƒ
7.500 voor het kamermuziekfestival "Zomeravondconcerten in het Noorden". Theaterwerkplaats Slapende Honden ontvangt ƒ 5.000 voor de theaterproductie "Twee". Stichting Centrum voor Oude Muziek 4.000,- voor het jubileumproject
"Rameau 2000".

29. GS hebben kader van de 4e subsidieronde van het GAC (Groninger Adviescommissie Cultuur) 3 subsidieaanvragen gehonoreerd. Super Librum ontvangt ƒ 1.500,- voor het muziektheaterproject "Ommekere". Floris Vermeulen krijgt tevens een bedrag van ƒ
1.500,- voor het project "Barbarian" en Uitgeverij Passage ontvangt een subsidie van ƒ 7.500,- voor het literair tijdschrift "De Buitendienst".

30. GS hebben in het kader van de Tweede ronde van project- en manifestatiesubsidies -PABK besloten 4 aanvragen voor projectsubsidies toe te kennen en een tweetal manifestatiesubsidies te honoreren:

Projectsubsidies:
R. de Boer - Ruimtelijk kunstwerk- i.k.v. "Bylden om Utens" f
4.836,-
M. Lagerwerf - Publicatie "Bericht uit strokartongebeid f 1.975,- Veenkoloniaal museum - Beelden van Y. Struys f 7.500,- R. Wierenga - Deelname aan manifestatie "Inkeer" f 2.264,-
Manifestaties:
Centrum Beeldende Kunst - manifestatie en studiedag "10 in het groen,
20 onder dak" f 15.000,-
St. Culturele Raad Middelstum - manifestatie "Kunstmonument" f
10.000,-

31. GS hebben besloten een subsidieaanvraag van de Historische Kring Leek voor de uitgave van een boek over de geschiedenis van Leek af te wijzen omdat de aanvraag niet voldoet aan de subsidiecriteria.
32. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 2.000,- te verlenen aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum voor een tentoonstelling van maritiem werk van de kunstschilder Marten Klompien. De tentoonstelling biedt het museum de mogelijkheid om voor een breder en groter publiek te bereiken.

33. GS hebben in het kader van de subsidieregeling Arthoteken Groningen een vijftal subsidies toegekend:

Stichting Frontaal te Appingedam: f 2.500,--
Kunstuitleen Eemsmond: f 2.500,--
ARTOS/Culturele Commissie Slochteren: f 10.200,-- Kunstuitleen ArtoLeek: f 4.500,--
Artotheek Veendam: f 30.300,--

34. GS hebben de notitie strategisch P&O beleid definitief vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.142, d.d.
11-07-2000.

35. GS hebben het advies van de commissie Tielrooij over de woonproblematiek in Delfzijl definitief vastgesteld. De statencommissie Ruimte, water en Groen heeft op 16-4-2000 ingestemd met het advies van de commissie, waardoor GS het advies nu definitief vast kunnen stellen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie