Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Utrecht

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000.


1. Ontwikkelplan wijkservicecentra
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten NLG 4 miljoen beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van het definitieve ontwerp voor de wijkservicecentra en voor overige activiteiten in het kader van Betrokken Stad. In het programma Betrokken Stad, gebaseerd op het gelijknamige hoofdstuk uit het collegeprogramma 1988 -2002, geeft het college van burgemeester en wethouders aan te streven naar verbetering van de dienstverlening. Daarom voert de gemeente het project Wijkservicecentra uit. Een wijkservicecentrum is een locatie in de wijk, waar de dienstverlening van zowel gemeentelijke als niet gemeentelijke instellingen vraaggericht, geïntegreerd en dicht bij de burger aangeboden wordt. Zes proefprojecten moeten de informatie en de leerervaringen opleveren om een goede afweging te maken voor de verbetering van de dienstverlening. Het college heeft het Ontwikkelplan Wijkservicecentra besproken. Het Ontwikkelplan beschrijft welke onderzoeksvragen de zes proefprojecten moeten beantwoorden. Medio 2002 zal de gemeente een definitief besluit nemen over het wel of niet doorgaan van de ontwikkeling van wijkservicecentra.


2. Bewonersplatform Participatie
Communicatie tussen bewoners en bestuur is een zaak van twee partijen. Bij beiden leven opvattingen hoe deze communicatie kan verlopen en hoe de bestaande praktijk verbeterd kan worden. Het college stelt voor om het Bewonersplatform Participatie in te stellen. Deze tijdelijke klankbordgroep van bewoners met ervaring op het terrein van participatie en wijkgericht werken, zal gevraagd worden om de wethouder Participatie te adviseren, zowel over onderwerpen die hen zelf bezig houden als over onderwerpen die de wethouder aandraagt. Het bewonersplatform is onderdeel van het programma Betrokken Stad. Naast consultatie van bewoners organiseert het programmabureau Betrokken Stad ook consultatieronden met externe deskundigen en collega's van diverse gemeentelijke diensten.


3. Utrecht Autovrij
De Oude Utrechtse binnenstad autovrij. Op zondag 24 september 2000 is het zover. Utrecht neemt dan, samen met 91 andere gemeenten in Nederland, deel aan de landelijke autovrije zondag. De gedachte achter de autovrije zondag: Utrecht aantrekkelijk, leefbaar en bereikbaar is ook een serieus collegestreven, dat zijn weerslag op de ontwikkelingen in de stad en de toekomst ván de stad moet krijgen. Gezien het almaar toenemend autogebruik ontkomt de gemeente niet aan het treffen van maatregelen om de stad leefbaar te houden. Dat betekent zorg dragen voor goede parkeervoorzieningen, optimaal aansluitende fietsroutes en uitstekende openbare vervoersmogelijkheden.

Het is voor de tweede keer dat de Autovrije Zondag, op initiatief van het Landelijk Overleg Autovrije Zondag en Milieudefensie (en ondersteund door talloze maatschappelijke organisaties), in Nederland wordt georganiseerd. In maar liefst 92 gemeenten worden wegen en straten autovrij gemaakt. De gemeente zal zorgdragen voor de benodigde vergunningen en verkeersbesluiten. Er wordt middels afzettingen en verkeersomleidingen op 24 september voor gezorgd dat evenementen binnen de singels kunnen plaatsvinden. Daarnaast kunnen bewoners een verzoek indienen om ook buiten het singelgebied die dag een hele straat af te sluiten. De organisatie van evenementen binnen het autovrije gebied en wellicht ook op andere plaatsen in de stad wordt overgelaten aan bewoners, (maatschappelijke) organisaties en andere initiatiefnemers. De Autovrije Zondag valt samen met de Nederlandse Filmdagen (20 tot en met 29 september 2000) en de Singelloop (24 september 2000). Met deze organisaties wordt overleg gevoerd ten behoeve van een optimale afstemming. Te denken valt onder meer aan parkeeroplossingen en rijroutes voor het openbaar vervoer.


4. Restauratie- en reconstructie klokgelui Buurtoren
Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het plan tot herstel en de reconstructie van het klokgelui Buurtoren. Utrecht kent een rijke traditie op het gebied van historische klokken en carillons. In de loop van de eeuwen zijn deze bijzondere monumenten op onderdelen in verval geraakt en/of verdwenen. Eind jaren '70 heeft een aantal particulieren en instellingen het plan opgevat om tot een herstel en reconstructieplan van de Utrechtse klokken en carillons te komen. Dit plan gaat uit van het herstel van de muzikale mogelijkheden en de historische feiten van de verschillende klokken. Het plan tot herstel- en reconstructie van het klokgelui is het vierde in een reeks van vijf. O.a. de raads- en waakklok zal weer worden aangebracht. Het college wil de oude traditie om voorafgaande aan de raadsvergaderingen te raadsklok te laten luiden, weer instellen.


5. Utrecht zet 'm op Toerisme
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft ingestemd met 'Zet 'm op Toerisme', het Meerjarenprogramma Toerisme voor de jaren 2000 - 2004. De inhoud van het programma toont aan, dat het college grote kansen ziet voor de stad Utrecht op toeristisch gebied, en dat het alles op alles wil zetten om die kansen met beide handen aan te kunnen grijpen. Hiervoor zal er de komende jaren veel moeten gebeuren. Het programma Toerisme loopt vooruit op de nota "Het Utrecht verhaal", die in augustus wordt gepresenteerd en betrekking heeft op het gemeentelijke communicatiebeleid over de stad als geheel.


6. Luchtkwaliteit Voorstraat
Ondanks het dubbele aantal bussen dat sinds 2 april in de Voorstraat en Wittevrouwenstraat rijdt, is in de periode 1 april t/m 25 mei 2000 de concentratie zwarte rook ("roet") verminderd ten opzichte van dezelfde periode in 1999. Ook de periode van 1 januari tot 31 maart laat een daling zien ten opzichte van 1999. Doorstromingsmaatregelen kunnen leiden tot een verdere verbetering. Bij smogwaarschuwingen van het RIVM zijn extra maatregelen mogelijk. Dit zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek dat in opdracht van het college van burgemeester en wethouders is uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Het onderzoek is gedaan door de afdeling milieu van de gemeente, in overleg met de GG en GD en het Projectbureau HOV. Aanleiding was de onrust over de roetuitstoot die in de beide straten enkele weken geleden is gerezen.

Utrecht, 11 juli 2000

Mededeling voor de media:

Vanaf dinsdag 18 juli t/m 15 augustus a.s. is er i.v.m. het zomerreces van college en raad géén persconferentie. De eerste persconferentie is weer op 22 augustus a.s.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie