Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek VWS naar non-respons Wet op de Orgaandonatie

Datum nieuwsfeit: 11-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar non-respons Wet op de Orgaandonatie

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

CSZ/ME-2078917

11 juli 2000

Bijgaand zend ik als bijlage 1 de brief van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) met daarbij het eindrapport Evalutie WOD communicatie en voorlichting. Genoemd rapport bevat de resultaten van het (in opdracht van TNO Preventie en Gezondheid) door Ipso Facto uitgevoerde onderzoek naar de redenen van non-response na aanschrijving in het kader van de Wet op de orgaandonatie (WOD), en de aanbevelingen dienaangaande. Met dit onderzoek is uitvoering gegeven aan het eerste deel van een door mevrouw Van Blerck ingediende motie (kamerstukken II, 1998-1999, 26 200 XVI, nr.30) inzake de bedoelde aanschrijving. Op mijn verzoek is de uitvoering van het onderzoek (als eerste deelnderzoek) meteen gestart nadat de ZON aan TNO opdracht had verleend voor de evaluatie van de WOD.

De ZON maakt in zijn aanbiedingsbrief melding van enige vragen en opmerkingen die bij zijn Commissie evaluatie regelgeving naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het rapport. Kort samengevat komen deze er op neer dat de commissie meent dat als gevolg van de tijdsdruk en complexiteit van de materie, de problematiek niet diepgaand geanalyseerd is kunnen worden, en verder onderzoek inzicht zou moeten verschaffen naar de redenen voor non-respons, de redenen die mensen ertoe zouden kunnen bewegen zich alsnog te laten registreren, en het antwoord op de vraag in hoeverre (sub)groepen allochtonen op aangepaste wijze zouden moeten worden benaderd.
Ik deel de mening van genoemde ZON-Commissie. Enerzijds biedt het rapport inzicht in meningen en beweegredenen die er zijn ten aanzien van orgaandonatie in het algemeen en het laten registreren van een wilsbeschikking met betrekking tot orgaandonatie na overlijden in het bijzonder, en leidt het tot waardevolle suggesties voor acties. Anderzijds echter is - ten gevolge van de noodgedwongen deels ontbrekende diepgang - een belangrijk deel van de conclusies en aanbevelingen, met name ook die welke direct of indirect gericht zijn op het verhogen van de respons, niet voldoende onderbouwd. Zo ben ik het met de Commissie eens dat uit het rapport niet eenduidig kan worden opgemaakt hoe mensen te bewegen zouden zijn om zich alsnog te laten registreren. Tenslotte deel ik de mening van de commissie dat de representativiteit van het allochtonenonderzoek betwijfeld kan worden. In het verlengde van de conclusies in het rapport zelf en het oordeel van de ZON-commissie zal ik dan ook nader onderzoek laten verrichten. Voor de uitvoering van bepaalde concrete activiteiten hoeft echter niet gewacht te worden tot alle resultaten van aanvullend onderzoek bekend zijn. Zoals ik al heb aangegeven tijdens het Algemeen Overleg van 23 februari jongstleden wil ik bij wijze van experiment op regionaal niveau een herinneringsmailing laten uitvoeren. In het regionale experiment kan voor een deel ook het effect - in termen van meer (positieve) registraties - worden onderzocht van het verstrekken van (aanvullende) informatie, zoals aanbevolen in het rapport. In ieder geval zal er bij de aanschrijving in het kader van het experiment, maar uiteraard ook bij de nog volgende jaarlijkse aanschrijvingen van 18-jarigen, meer nadruk worden gelegd op het feit dat men een bevestiging ontvangt van de in het register vastgelegde wilsbeschikking, en ook dat de wilsbeschikking later gewijzigd kan worden. Daarover mogen geen misverstanden bestaan, en waar het rapport aangeeft dat die er thans nog wel zijn, is dat uiterst nuttige informatie. Aldus kan het onderzoek leiden tot een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor het probleem van het orgaantekort.
In bijlage 2 ga ik meer in detail in op de belangrijkste aanbevelingen zoals die op blz. 73 van het Ipso Facto rapport vermeld zijn onder het kopje Tot slot, en geef ik aan welke acties ik daaraan wil verbinden.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Downloads
Bijlage bij de brief over onderzoek naar non-respons

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie