Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen over ziekenhuizen Oldenzaal-Enschede en Venlo-Venray

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen over de positie van ziekenhuizen oldenzaal-ensched e en venlo-venray

Gemaakt: 13-7-2000 tijd: 13:6

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 2000

In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben onderstaande fracties de wens te kennen gegeven een aantal vragen te willen voorleggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over haar brief van 21 juni 2000 inzake de positie van de ziekenhuizen te Oldenzaal/Enschede en te Venlo/Venray.

Deze vragen zijn met de door de minister bij brief van toegezonden antwoorden hieronder afgedrukt.

Vragen VVD-fractie


1.

Kan de minister in een overzicht aangeven wat volgens haar de minimale respectievelijk de optimale adherentie dient te zijn voor de diverse specialismen?


2.

Welke pathologie dient volgens de minister minimaal respectievelijk optimaal aanwezig te zijn in een basisziekenhuis respectievelijk streekziekenhuis?


3.

Wat verstaat de minister onder «grote» vakken? (blz. 2) De situatie te Venlo/Venray


4.

Met welke «creativiteit» is het tot op heden gelukt om twee zelfstandig functionerende ziekenhuizen in de lucht te houden en waarom kan die creativiteit niet ook in de nabije toekomst aan de dag gelegd worden? Voor welke moeilijkheden ziet het bestuur zich geplaatst? Op grond van welk onderzoek en welke uitgangspunten heeft het bestuur van Stichting Ziekenhuizen Noord-Limburg gekozen om een drietal basisfuncties te ontmantelen?


5.

Welke voordelen voor het totale verzorgingsgebied van de Stichting Ziekenhuizen Noord-Limburg staan tegenover de nadelen van het gedeeltelijk ontmantelen van de basiszorgvoorziening in Venray?


6.

Klopt het dat de stichting zich meer wil richten op versterking van de hightech zorg in Venlo. Hoe kijkt de minister daar tegenaan, en hoe verhoudt zich dit tot de bestaande concentratie van hightech en high-cure in Nijmegen, Eindhoven en Maastricht?


7.

Waarom is gekozen om zelfs bepaalde onderdelen van de laagcomplexe zorg, zoals de zorg voor moeder en kind (gynaecologie en kindergeneeskunde) en de afdeling cardiologie (die op beide locaties gelijk zou zijn) te concentreren in Venlo?


8.

Waarop baseert de minister de stelling dat het gehele pakket aan poliklinische zorg op beide locaties zou blijven?


9.

Welke financiële en ruimtelijke argumenten worden gehanteerd, en hoe waardeert de minister deze?


10.

Kan de minister de stelling onderbouwen dat 90% van de zorg in Venray gehandhaafd blijft?


11.

Kent de minister het bericht dat andere ziekenhuizen in Limburg geen grote personeelsproblemen hebben op hun intensive-care afdelingen? (Dagblad De Limburger 28 juni 2000)? Wat vindt de minister van de suggestie dat de oorzaak van het personeelsprobleem zou zijn gelegen in de onrust die onder het personeel is ontstaan door de reorganisatieplannen van Stichting Ziekenhuis Noord-Limburg?


12.

Klopt de bewering van Platform «Behoud Basiszorg Ziekenhuis Venray» dat de maatschap van gynaecologen van Stichting Ziekenhuizen Noord-Limburg 3 sollicitanten heeft afgewezen waardoor een tekort aan specialisten is gecreëerd?


13.

Hoe verhouden de toekomstplannen van de Stichting zich met de recente verbouwingsinvesteringen in het Venrayse ziekenhuis?


14.

Kan de Minister concreet aangeven wat de gevolgen van de reorganisatieplannen zijn voor het 70.000 mensen tellende verzorgingsgebied Venray? (blz. 3).


15.

Welke risico's worden veroorzaakt door de toename van de reisafstand met 30 kilometer voor de onderscheiden specialismen cardiologie, neurologie, verloskunde en eerste hulp buiten kantooruren? Acht de minister deze risico's onder de gegeven omstandigheden aanvaardbaar? Hoe verhoudt zich deze aanmerkelijk langere reisafstand (20 minuten) tot het onlangs aangescherpte «15-minutencriterium» in de ambulancezorg? Welke repercussies kan de concentratie van de diverse specialismen in Venlo hebben op andere specialismen in Venray?


16.

In hoeverre kunnen huisartsen en ambulancedienst de diensten van de Eerste Hulp buiten kantooruren opvangen? Zijn zij daartoe ook bereid? Welke gevolgen heeft dat voor hun reguliere dienstverlening? Voor welke diensten zijn de thans op het Venrayse ziekenhuis geörienteerden zich in de toekomst op Venlo aanwezen? Om welke aantallen gaat het dan?


17.

Waarom kan in Oldenzaal wel een goed geoutilleerd basisziekenhuis blijven bestaan en waarom lukt dat in Venray niet?


18.

Welke mogelijkheden ziet de minister om een goed geoutilleerd basisziekenhuis voor het streekgewest Venray te laten voortbestaan? Welke mogelijkheden heeft de minister om het bestuur van Stichting Ziekenhuizen Noord-Limburg haar plannen te laten heroverwegen casu quo rechtstreeks in te grijpen? Is de minister bereid van die mogelijkheden gebruik te maken? Zo ja, op welke wijze en met welk doel, en zo nee, waarom niet?

Vragen CDA-fractie


19.

Sedert begin jaren tachtig zijn er zestig tot zeventig ziekenhuisorganisaties, veelal van kleine omvang, door fusie opgegaan in grotere verbanden. Kan worden aangegeven in welke mate financieel-economische redenen, de budgetteringssystematiek van ziekenhuizen en kostenbeheersing hierbij een rol hebben gespeeld?


20.

Gesproken wordt van toenemende complexiteit van de zorg. Welke behandelingen in een klein ziekenhuis zoals Oldenzaal en Venray zijn als gevolg van dit feit nu niet mogelijk in vergelijking met twintig jaar geleden? Kunnen enkele voorbeelden worden gegeven?

Welk percentage van de zorgvraag in deze regio's betreft dit?


21.

Er zou sprake zijn van een «zware last in personele en budgettaire zin».

Wordt hiermee bedoeld dat de budgettering van de specialistische capaciteit alsmede de budgetteringssystematiek van ziekenhuizen als oorzaak kan worden aangemerkt?


22.

Door de beperkte adherentie kan het aantal uit te voeren verrichtingen van een bepaald soort te gering zijn voor meerdere specialisten. Welke veranderingen in adherentie en productie van bepaalde verrichtingen zijn er de laatste twintig jaar opgetreden, welke deze stelling kunnen onderbouwen? Kan een specificatie worden gegeven v.w.b. de Verloskunde/Gynecologie, Kindergeneeskunde en de Eerste Hulp functie v.w.b. de locaties Oldenzaal en Venray?


23.

Gesproken wordt over een zienswijze van sommige kleine ziekenhuizen dat alle pathologie in het «eigen ziekenhuis» ook behandeld kan worden. Waaruit blijkt dit? Kan inzicht gegeven worden in bijv. de ontwikkeling van verwijzingen naar grotere ziekenhuizen? Is hier sprake van een terugloop waar het de relatie Oldenzaal-Enschede en Venray-Venlo betreft?


24.

Complexe 24-uurszorg door specialistische verpleegkundigen is voor een klein ziekenhuis in feite niet realiseerbaar. Welke veranderingen hebben zich voorgedaan in Oldenzaal en Venray t.o.v. enkele jaren geleden die deze stelling kunnen onderbouwen?


25.

Er is een tendens waarneembaar in de ontwikkeling van interventiecentra en poliklinische- en dagbehandelingcentra. Welke invloed heeft deze ontwikkeling op de benodigde specialistische capaciteit in deze respectievelijke centra? Hoe verhoudt zich deze ontwikkeling met de opvattingen zoals in de MDW Nota Ziekenhuiszorg, waar meer vraaggestuurde zorg, ketenzorg en het ziekenhuis als maatschappelijke onderneming als beleidsdoelstelling wordt weergegeven?


26.

Er worden vijf oorzaken aangegeven die de trend versterken van fusies. Betekent dit dat het overheidsbeleid v.w.b. de aanbodsturing op het gebied van planning van de benodigde specialistische capaciteit heeft gefaald in de afgelopen jaren?


27.

Mede door de moeilijk te vervullen vacatures ziet de directie van het ziekenhuis Venlo/Venray geen kans meer om op beide locaties specialistische zorg te kunnen aanbieden.

Welke vacatures betreft dit? Is de oorzaak van deze vacatures afwijkend t.o.v. het algemeen tekort aan ziekenhuispersoneel in ons land? Komt door deze vacatures de zorg in deze regio meer in de knel dan elders in ons land (bijv. langere wachttijden)?


28.

Het plan «Oversteek» zal na de zomer definitief worden vastgesteld.

Bent u, daar waar een te stringente aanbodsturing van de overheid mede debet is aan de ontstane situatie Venlo/Venray, bereid om extra maatregelen te nemen om de ontstane knelpunten in Venlo/Venray op te lossen? Zo nee, waarom niet?


29.

Bent u op de hoogte van de productiegegevens v.w.b. Tweedelijnsverloskunde, Kindergeneeskunde en Eerste Hulp verrichtingen op de locatie Oldenzaal? Bent u, gelet op deze gegevens alsmede de gewenste aansluiting op de eerstelijnszorg, van mening dat het ziekenhuis Oldenzaal ook in deze functies volledig zal moeten voorzien?

In hoeverre spelen andere factoren, zoals bijv. de weigering van specialisten om in Oldenzaal klinisch werkzaam te zijn, een rol bij het volledig instandhouden van basisziekenhuiszorg in Oldenzaal?


30.

Verdeling van het zorgaanbod over de diverse locaties is primair de verantwoordelijkheid van de ziekenhuisorganisatie zelf. Deelt u de mening dat een goed bereikbare en toegankelijke gezondheidszorg mede een verantwoordelijkheid is van de Rijksoverheid?

Ziekenhuizen moeten zich meer gaan gedragen als maatschappelijke onderneming, en meer vraaggericht gaan werken. Op welke wijze kan en wil de minister dit bevorderen in de situatie die is ontstaan in Oldenzaal en Venray?

Vragen fractie van GroenLinks


31.

In de brief wordt het onderscheid gemaakt tussen interventiecentra voor complexe zorg en poliklinische of dagbehandelingen met mogelijkheden voor kort verblijf. In de laatste catego-rie vallen veel behandelingen in de verloskunde, de kindergeneeskunde en de spoedeisende hulp na ongevallen. Hoe is dit te rijmen met het zich terugtrekken van de kindergeneeskunde en de klinische achterwachtfunctie van de verloskunde en het vervallen van de 24uurs spoedeisende hulp in bijv. Oldenzaal en Venray?


32.

Hoe beoordeelt de minister de mening van betrokkenen in de regio dat de belangen van de bedrijfsvoering van het centrumziekenhuis en van de werkzame specialisten meer gewicht in de schaal dreigen te leggen dan de belangen van de adherente bevolking?


33.

Gesteld wordt dat de verdeling van het zorgaanbod over locaties primair een verant-woordelijkheid van de ziekenhuisorganisatie is. Hoe verhoudt zich dit tot de verantwoordelijkheid van de Rijks- en gemeentelijke overheid voor de toegang tot de zorg? Welke criteria hanteert u bij het overleg terzake?


34.

In de brief wordt gerefereerd aan de motie Buijs en de op handen zijnde rapportage van de Stuurgroep Modernisering Verloskunde. De minister zegt toe de Kamer te zullen informeren. De problemen van de relatie kleine vs. grote ziekenhuizen in de regio zijn echter reeds lang bekend en de besluitvorming in de regio dreigt sneller te gaan dan het overleg resp. de be-sluitvorming tussen minister en Kamer. Is de minister bereid de besturen van de ziekenhuizen in kwestie te verzoeken geen onom-keerbare besluiten te nemen totdat overeenstemming bestaat met de Kamer over de criteria voor bereikbaarheid gedurende 7 x 24 uur van de basisziekenhuiszorg?

Vragen SP-fractie


35.

In de brief wordt een ontwikkeling geschetst in de richting van interventiecentra en gedeconcentreerde poliklinische en dagbehandelingscentra waar een steeds groter deel van de medisch-curatieve zorg wordt verleend. U onderschrijft het uitgangspunt in de motie Buijs dat de ziekenhuiszorg goed bereikbaar moet zijn maar maakt daarbij onderscheid tussen kortdurende en complexe zorg. Zijn er ook niet vormen van complexe zorg die zo goed bereikbaar dienen te zijn dat ze ook in de gedeconcentreerde voorzieningen aanwezig moeten zijn?


36.

De overheid is verantwoordelijk voor een goede toegankelijkheid en dus bereikbaarheid van ziekenhuisvoorzieningen. Dient de overheid dan ook niet te formuleren wat tot de basale ziekenhuiszorg behoort en dus in elk ziekenhuis of gedeconcentreerde voorziening minimaal aanwezig hoort te zijn? Welke voorzieningen horen volgens u tot de basale ziekenhuiszorg?


37.

Samenvoeging van functies en locatie noemt u een (voorlopige) oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Betekent dit dat u die samenvoeging bij voldoende personeel in een aantal gevallen liever niet zag?


38.

In het St. Elisabeth Ziekenhuis dreigt de Eerste Hulp (buiten kantooruren), zorg voor Moeder en Kind en de cardiologie met intensive care te verdwijnen. Moeten deze functies niet als basale ziekenhuiszorg worden beschouwd?

Is het u bekend dat de huisartsen het verdwijnen van de eerste hulp niet kunnen opvangen en hoe dient dit dreigende hiaat te worden opgevangen? Is het u bekend dat de verloskundigen mede vanwege de nu al zware werkbelasting met het verdwijnen van gynaecologie en kindergeneeskunde een ernstige achteruitgang van de zorg vrezen? Hoe kan voorkomen worden dat met de sluiting van cardiologie geen extra risico's voor patiënten gelopen worden?


39.

In het Verloskundig Vademecum staat dat de verloskundige zorgverlener binnen 15 minuten bij de hulpvrager aanwezig dient te zijn of zorg moet dragen voor andere adequate hulp. U stelt dat indien acuut ziekenhuiszorg nodig is de ambulance binnen 15 minuten bij de patiënten moet kunnen zijn, is hiermee adequate verloskundige hulp binnen 15 minuten gegarandeerd?


40.

In Oldenzaal blijft de Spoed Eisende Hulp 7 x 24 uur open, tussen
17.00 en 8.00 zal echter niet meer geopereerd worden. Hiermee wordt de spoedeisende hulp dus in de praktijk buiten kantoortijden toch sterk beperkt? Hoe kan voorkomen worden dat door sluiting van de tweede lijn verloskunde geen extra risico's zal betekenen voor moeder en kind in de eerste lijn verloskunde?


41.

De regionale huisartsenvereniging Midden Twente vreest een overbelasting van het Streekziekenhuis Midden Twente indien de plannen met het ziekenhuis in Oldenzaal worden uitgevoerd. Wat is uw reactie hierop?


42.

Wat is uw mening over het feit dat de plannen van deze ziekenhuizen niet gedragen worden door de betrokken partijen in de regio zoals huisartsen en verloskundigen?


43.

De uitvoeringstoets is inmiddels aan het CBZ voorgelegd. Is het ook de bedoeling dat deze vaststelt welke functies tot de basale ziekenhuiszorg behoren? Is het CBZ ook gevraagd of zij de bestaande bouwregels willen doorlichten op eventuele prikkels die het voor de kleine ziekenhuizen moeilijk maken om te blijven functioneren als zelfstandige instelling, met suggesties voor aanpassing?


44.

In het algemeen overleg over ziekenhuiszorg hebt u gezegd dat ziekenhuizen als organisatie wel plannen kunnen maken maar dat deze vervolgend door u goed- of afgekeurd moeten worden. U vond het daarom van groot belang dat de overheid een boodschap brengt die door het volk gedragen wordt. In uw verzoek aan het CBZ schrijft u dat de spreiding van ziekenhuisvoorzieningen over Nederland een afgeleide is van besluiten van individuele instellingen. Voor fusie, samenwerking, concentreren en deconcentreren van functies is geen ministeriele goedkeuring vereist. Hoe kan de overheid haar verantwoordelijkheid voor een goede toegankelijkheid van ziekenhuiszorg dan waar maken?


45.

Wanneer verwacht u de resultaten van de uitvoeringstoets van het CBZ? Bent u bereid de ziekenhuisdirecties te vragen pas tot besluitvorming over te gaan nadat deze uitvoeringstoets is afgerond en nadat de notitie positionering algemene ziekenhuizen in de Kamer besproken is?

De voorzitter van de commissie,

Essers

De griffier van de commissie,

Teunissen

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...