Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM inzake toekomst vergassingsinstallatie Demkolec

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake de toekomst van de vergassingsinsta llatie demkolec

Gemaakt: 17-7-2000 tijd: 10:18


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 12 juli 2000

Mede namens de minister van Economische Zaken, geef ik u hierbij, zoals door u gevraagd (uw brief van 29 mei jl., uw kenmerk VROM-2000-416), mijn reactie op de door de N.V. Sep aan u gezonden brief van 8 mei jl. over de toekomst van de vergassingsinstallatie Demkolec. Overigens heb ik deze brief van de NV Sep alleen in afschrift ontvangen en is ons geen verzoek voorgelegd of een antwoord gevraagd.

De kolenvergassingsinstallatie Demkolec is één van de in het verleden aangegane verplichtingen van de elektriciteitsproductiebedrijven die nu, onder ten opzichte van het verleden sterk gewijzigde omstandigheden, niet-marktconforme kosten veroorzaken. In het rapport Herkströter wordt hier nader op ingegaan. Binnenkort zal een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden gezonden dat voorziet in bindende regeling voor de verdeling van deze kosten tussen de bedrijven onderling en een financiële tegemoetkoming ten behoeve van bepaalde niet-marktconforme kosten. In dit wetsvoorstel zullen ook de uitgangspunten en het kader voor een financiële tegemoetkoming voor de niet-marktconforme kosten voor Demkolec worden neergelegd. De omvang van deze niet-marktconforme kosten moet duidelijk worden na een veiling van de installatie die op dit moment door de sector wordt voorbereid. Van de zijde van de sector is ons medegedeeld dat binnen de veilingprocedure wordt gewerkt met verschillende scenario's voor wat betreft de brandstofinzet met ondermeer een variant met een gedeeltelijke biomassavergassing, zoals omschreven in de bovengenoemde brief van de NV Sep. Dit betekent dat de bedrijfseconomische waarde en de niet-marktconforme kosten van deze biomassavariant binnen de veilingprocedure expliciet worden gemaakt. Met deze kennis zal vervolgens moeten worden beoordeeld of er reële mogelijkheden zijn het vergassingsdeel van de Demkolec-centrale te behouden.

De Demkolec-centrale speelt ook een rol in de recent bereikte overeenstemming met de eigenaren van kolencentrales over het terugdringen van de CO2-emissies. In de binnenkort te ondertekenen beleidsafspraak op hoofdlijnen wordt rekening gehouden met een vermindering van de CO2-emissie van de Demkolec-centrale. Indien de centrale, na de voorgenomen verkoop, verder zou worden gebruikt als aardgasgestookte STEG-eenheid, bedraagt de CO2-reductie 0,5 Mton per jaar. In de brief van de Sep wordt ervoor gepleit om ook het vergassingsgedeelte van de centrale te behouden door te kiezen voor een combinatie van kolen met biomassa en afval/probleemstoffen. Berekend is dat in dat geval de CO2-reductie iets minder zal zijn dan de genoemde 0,5 Mton, omdat in die situatie nog in belangrijke mate kolen zullen worden vergast. In de bovengenoemde beleidsafspraak zal de reductiebijdrage van de Demkolec-centrale worden gesteld op 0,5 Mton CO2 en zal verder worden vermeld dat indien mocht worden gekozen voor behoud van het vergassingsgedeelte met een gecombineerde inzet van kolen/biomassa/afvalstoffen, de iets lagere emissiereductie niet door de andere kolencentrales behoeft te worden gecompenseerd. Dit betekent dat de afspraak over CO2-emissiereductie geen belemmering vormt voor het eventuele voortbestaan van Demkolec als vergassingsinstallatie.

Hoogachtend,

De minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J.P. Pronk

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie