Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief over beleidsonderzoek Internationaal Onderwijs

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief min ontw samenw inz uitwerking int onderwijsbeleid
Gemaakt: 14-7-2000 tijd: 15:1


4


26576 Interdepartementaal beleidsonderzoek: Internationaal Onderwijs
Nr. 3 Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2000

Met brief nr. 26576, nr. 1, d.d. 31 mei 1999, ging U het Kabinetsstandpunt toe t.a.v. de uitkomst van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar het Internationaal Onderwijs (IO). Daarin is toegezegd de Kamer over een jaar te zullen informeren over de wijze waarop de daarin aangekondigde maatregelen worden uitgewerkt. Deze toezegging is door mij herhaald tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op 18 november 1999.

Met deze brief wil ik U, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, informeren over de stand van zaken ten aanzien van deze uitwerking.

Als eerste is met het oog op interdepartementale beleidsafstemming de Interdepartementale Stuurgroep Internationaal Onderwijs (ISIO) opgericht, waarin naast BuZa/OS, ook OCenW, LNV, EZ, VROM, en VenW zitting hebben. De eerste taken van de stuurgroep omvatten het formuleren van een nieuw beleidskader voor IO dat met ODA-middelen wordt gefinancierd en het inventariseren van alle Nederlandse activiteiten, ODA en non-ODA, op het gebied van IO.

A Achtergrond van de vernieuwing van het IO-beleid.

Het IBO-IO (1997/1998) vond plaats in het kader van « Financiële Vernieuwing», op basis van de desbetreffende nota van het Ministerie van Financiën die in '94/'95 door de Tweede Kamer is aanvaard. Daarin staat bevordering van doeltreffender en doelmatiger gebruik van overheidsmiddelen centraal. Dit kan worden bereikt door invoering van output-financiering en het bevorderen van concurrentie. De vaste, historisch gegroeide, toedeling van IO-middelen aan een aantal instellingen stond daarmee ter discussie.

Doel van het IBO-IO was, mede in het licht van de uitgangspunten van het herijkt buitenlands beleid, na te gaan hoe de rol van IO in de internationale samenwerking kan worden versterkt. Het Kabinet (zie brief d.d. 31 mei 1999) heeft de aanbevelingen uit het IBO op hoofdlijnen onderschreven en besloten een aantal maatregelen te nemen ter bevordering van vraaggerichtheid, flexibiliteit, concentratie, concurrentie en transparantie in financiering op basis van output. Tevens dient het IO beter te worden afgestemd op de beleidsprioriteiten van BZ/OS en zal rekening worden gehouden met andere relevante aspecten van het buitenlands beleid en adviezen van andere departementen met betrekking tot de Nederlandse kennisinfrastructuur.

De aanpassing van het IO-beleid speelt zich af tegen de achtergrond van de nieuwe, door de Kamer aangenomen, uitgangspunten voor het bilaterale OS-beleid:

de vraag uit ontwikkelingslanden dient voorop te staan;

meer concentratie is nodig, zowel wat betreft landen als wat betreft thema's en sectoren;

Daarnaast dwingen de nieuwe Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de daarvan afgeleide subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken, ons eveneens tot het transparant maken van de toedeling van subsidies en af te stappen van de vaste, historisch gegroeide, toedeling van middelen aan een beperkt aantal instellingen.

Stand van zaken van de uitwerking van het nieuwe IO-beleid.

Uitgangspunten en planning.

Een door alle betrokkenen (departementen en het hoger onderwijsveld) gedeeld uitgangspunt is dat capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden door middel van institutionele versterking van hoger onderwijs- en opleidingscapaciteit en training van cruciaal belang is en dat Nederlandse (opleidings)instellingen hierin een belangrijke functie kunnen vervullen. Over de mate waarin IO-activiteiten aan moeten sluiten op het bilaterale Nederlandse OS-beleid in de gekozen landen, lopen de meningen echter uiteen en blijkt de problematiek complexer dan gedacht.

Het intensief betrekken van het Nederlandse veld bij de uitwerking, het doen van aanvullend onderzoek en de noodzakelijke zorgvuldigheid bij beleidswijzigingen, maken voortgaand overleg met alle betrokkenen gewenst zodat alle relevante informatie en argumenten in de beleidsvorming kan worden betrokken.

Dit impliceert enig uitstel, zowel wat betreft de afronding van de herformulering van het nieuwe beleid, als - logischerwijs - de daadwerkelijke start van de uitvoering van dit beleid. Er wordt vanuit gegaan dat dit laatste uiterlijk in 2002 zal plaatsvinden.

In uitvoering zijnde en voorgenomen activiteiten in het kader van de uitwerking van het nieuwe beleid.

Inmiddels hebben zes ISIO-vergaderingen plaatsgevonden en heeft de stuurgroep twee werkgroepen ingesteld waarin ook vertegenwoordigers van de koepelorganisaties (VSNU, FION en HBO-raad) deelnemen :

Werkgroep beleidskader

Werkgroep financiering

Beide werkgroepen hebben reeds enkele malen vergaderd en zullen voorstellen formuleren die in de ISIO en vervolgens de CORIA besproken zullen worden, waarna besluitvorming zal plaatsvinden.

De belangrijkste zaken die in de werkgroep beleidskader aan de orde komen, zijn de mate van aansluiting van het IO bij het bilaterale OS-beleid en meer in het bijzonder de keuze van landen, sectoren en thema's, alsmede het ontwerpen van een mechanisme voor vraagarticulatie en voor de wijze waarop het Nederlands aanbod kan worden gekoppeld aan deze vraag.

De werkgroep financiering is bezig met het in kaart brengen van de verschillende financieringsstromen naar de IO-instituten en van reeds opgedane ervaringen in Nederland met resultaatgerichte bekostiging bij vergelijkbare instellingen.

Er zijn en worden enkele deskstudies uitgezet om input te

verzamelen voor het uit te werken beleidskader:

een studie naar het beleid van enkele bilaterale donoren op het terrein van beurzenprogramma's;

een soortgelijke studie naar capaciteitsopbouw op het terrein van hoger onderwijs en training;

een inventarisatie van rapporten van internationale organisaties en bilaterale donoren naar de behoeften aan capaciteitsopbouw in OS-landen;

een inventarisatie van de wijze waarop andere donoren Internationaal Onderwijs financieren.

Tevens zijn drie landenbezoeken voorzien door medewerkers -waarvan het eerste voor augustus a.s. is gepland - om na te gaan wat de mening is van verschillende actoren in OS-landen over de wijze waarop vraaggestuurdheid en aansluiting van het IO op het bilaterale programma het beste gestalte kunnen krijgen. Ter voorbereiding hiervan wordt bij een aantal relevante ambassades een enquête uitgezet.

Ter bevordering van de interdepartementale beleidsafstemming op het terrein van IO is tevens een inventarisatie gaande binnen alle betrokken departementen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle Nederlandse IO-programma's en de uitgangspunten die daarvoor zijn geformuleerd, zowel uit ODA- als uit non-ODA-middelen gefinancierd.

Tot slot wil ik vermelden dat de IO-instellingen ITC, IHE, ISS, IHS en MSM en de desbetreffende universiteiten in lijn met HOOP2000 werken aan de (vijf) plandocumenten gericht op integratie per 1 januari 2002. Het overeengekomen traject voorziet in de opstelling van deze plandocumenten per 1 september 2000.

Ik hoop U met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang ten aanzien van de uitwerking van het IO-beleid.

Ik hoop U begin 2001 op de hoogte te stellen van de wijze waarop wij voornemens zijn de maatregelen uit te voeren.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

E.L. Herfkens

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...