Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie inzake gezinsvoogden

Datum nieuwsfeit: 12-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie inzake gezonsvoogden

Gemaakt: 24-7-2000 tijd: 14:32


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

's-Gravenhage, 12 juli 2000

U heeft mij een brief toegezonden ondertekend door twee gezinsvoogden d.d. 17 april jl. met het verzoek een reactie hierop te geven.

Ik heb per dezelfde datum een gelijkluidende brief van beide gezinsvoogden ontvangen en heb deze brief reeds beantwoord op 22 mei jl. Hieronder baseer ik mij op dat antwoord, en ga ik ook in op recentere ontwikkelingen.

De gezinsvoogden hebben de problemen rond de werkdruk aangekaart, die volgens hen terug te voeren zijn op een te hoge caseload per medewerker. Zij geven daarbij aan dat op zich terechte eisen aan dit werk worden gesteld om een hoge professionaliteit en kwaliteit te leveren bij de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen.

Ik ben mij bewust van de moeilijke taak die gezinsvoogden hebben uit te voeren en in welke nog niet optimale omgeving dit plaatsvindt. Onlangs heeft een delegatie van de Belangenvereniging voor Medewerkers in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (BMJ) deze problematiek nog expliciet onder mijn aandacht gebracht. Tevens heb ik op 26 april jl. overleg gevoerd met leden van het dagelijks bestuur van de stichting Vedivo, waarin onder meer het rapport van professor Hermanns 'Leidinggeven aan veranderingen' centraal stond en de veranderende eisen die aan de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen gesteld worden.

Er is veel gebeurd rond de uitvoering van de
jeugdbeschermingsmaatregelen in het recente verleden, dat heeft geleid tot een verhoging van de kwaliteit.

Ik geef u een globaal overzicht.

Er is een wetswijziging ingevoerd inzake de uitvoering van de belangrijkste jeugdbeschermingsmaatregel, de ondertoezichtstelling. Deze wijziging heeft veel consequenties gehad voor de uitvoering van het werk door de gezinsvoogden. De wetswijziging wordt nu geëvalueerd en de resultaten daarvan komen in het najaar van 2000 beschikbaar.

Er hebben schaalvergrotingsoperaties plaatsgevonden en de werkwijzen zijn geprotocolleerd en geüniformeerd. Er is een kwaliteitszorgsysteem ingevoerd voor de sector (gezins)voogdij, dat nu volop in de instellingen tot ontwikkeling wordt gebracht.

Het recent afgeronde kostprijsonderzoek leidt tot een nieuwe financieringssystematiek die na implementatie in 2001 per 1 januari
2002 ingevoerd zal worden.

Het programma Regie in de jeugdzorg heeft geleid tot invoering van bureaus Jeugdzorg om een eenduidige toegang tot de drie sectoren van de jeugdzorg te realiseren. De instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij zijn hier elk in hun eigen regio op verschillende wijze bij betrokken.

Zeer recent, namelijk op 26 juni jl., heeft het notaoverleg met uw commissie en de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleidskader voor de Wet op de jeugdzorg plaatsgevonden. Dit beleidskader geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de drie sectoren in de jeugdzorg.

Daarnaast worden effectiviteitsonderzoeken in gang gezet naar de jeugdbeschermingsmaatregelen, die een systematiek zullen bieden voor de meting van de effectiviteit van de maatregelen.

Deze trajecten zullen in samenhang met andere recent verschenen publicaties en rapporten, waartoe ik ook het rapport 'Leidinggeven aan verandering' reken dat door de sector zelf is ingebracht, gezamenlijk met vertegenwoordigers van de stichting Vedivo en de Raad voor de Kinderbescherming verder worden uitgewerkt in een gezamenlijk gedragen visie op de jeugdbescherming.

Hiertoe is een projectgroep ingesteld die in het najaar de eerste resultaten, namelijk de gezamenlijke uitgangspunten over de ontwikkeling van de jeugdbeschermingsmaatregelen aan mij zal presenteren.

Deze uitgangspunten worden vervolgens verder uitgewerkt in een visiedocument, waarbij (gegeven de hierboven geschetste trajecten) een solide basis voor de ontwikkeling van de jeugdbescherming in de toekomst wordt gelegd.

Hierbij zullen de diverse belanghebbenden bij de jeugdbescherming, zoals daar zijn de partners in de sfeer van de jeugdzorg maar ook in de sfeer van het jeugdstrafrecht, betrokken worden.

Hoewel ik begrip heb voor de moeilijke omstandigheden waarin gezinsvoogden hun werk doen, kan ik niet vooruitlopen op de resultaten van dit project en toezeggingen doen dat de door hen ingezette lijn leidt tot verlaging van de caseload op korte termijn. Hiervoor is teveel in beweging in de sector.

Van belang is te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de uitvoering van de jeugdbescherming binnen de bureaus Jeugdzorg, waarbij alle relevante ontwikkelingen betrokken worden.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Justitie,

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie