Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer aandacht nodig voor geweld tegen vrouwen

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Meer aandacht nodig voor geweld tegen vrouwen

Nr. 2000/143

13 juli 2000

Meer aandacht nodig voor geweld tegen vrouwen

Er moet een Nationaal Actieplan komen ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen. In het overheidsbeleid moet geweld in de privé-sfeer, zoals vrouwenmishandeling, tenminste evenveel aandacht krijgen als geweld in de openbare sfeer. De tekorten in de capaciteit van opvang en hulpverlening voor vrouwen dienen zo spoedig mogelijk te worden weggewerkt.

Dit zijn enkele van de aanbevelingen in het rapport 'Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Een verdiepend onderzoek naar het Nederlandse beleid in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit het Vrouwenverdrag'. Het onderzoek werd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verricht door het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit van Utrecht en de Sectie Juridische Vrouwenstudies van de Universiteit van Utrecht. Staatssecretaris Verstand heeft het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Zij kondigt aan nog dit jaar met een kabinetsstandpunt te komen over het rapport.

Nederland is sinds 1991 partij bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, het zogeheten Vrouwenverdrag. Op grond van het Vrouwenverdrag is Nederland verplicht met alle passende middelen een beleid te voeren dat gericht is op uitbanning van discriminatie van vrouwen. Ook moet Nederland periodiek rapporteren over wetgevende, rechterlijke, bestuurlijke of andere maatregelen ter uitvoering van de bepalingen van het Vrouwenverdrag en over de geboekte vooruitgang.

Het onderzoeksrapport is het vierde in een reeks van verdiepende onderzoeken. Het eerste onderzoek hield de Nederlandse gezondheidszorg tegen het licht van het Vrouwenverdrag. In het tweede onderzoek werd de juridische betekenis van het Vrouwenverdrag in Nederland onderzocht. In het derde onderzoek werd de combinatie van kinderzorg en betaalde arbeid onder de loep genomen.

In het nu gepubliceerde onderzoeksrapport staat de vraag centraal wat de betekenis is van het Vrouwenverdrag voor Nederland met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Uitgangspunt van het onderzoek is de stellingname dat geweld tegen vrouwen een vorm van discriminatie is, waardoor vrouwen belemmerd worden in de uitoefening van hun mensenrechten en fundamentele vrijheden. De onderzoekers hebben getoetst in hoeverre het Nederlandse beleid aan de verplichtingen van het Vrouwenverdrag voldoet. Daarnaast werd specifiek onderzoek verricht op vier deelterreinen: geweld in de huiselijke sfeer, seksuele intimidatie, vrouwenhandel en seksuele exploitatie, en inbreuken op seksuele en reproductieve rechten.

De onderzoekers constateren dat geweld tegen vrouwen steeds minder als een seksespecifiek probleem wordt benaderd. Daardoor dreigt uit beeld te verdwijnen dat juist vrouwen in onevenredige mate door geweld worden getroffen. Ook geweld in de huiselijke sfeer krijgt minder aandacht dan geweld in de openbare sfeer. De herziening van de zedelijkheidswetgeving heeft weliswaar een aantal belangrijke verbeteringen gebracht in de juridische mogelijkheden om geweld tegen vrouwen in de huiselijke sfeer aan te pakken, maar er bestaan nog wel een aantal knelpunten. Zo wordt de ernst van de problematiek van vrouwenmishandeling niet altijd gedekt door de toepasselijke delictomschrijvingen zoals mishandeling, vernieling en huisvredebreuk. Ook bestaat bij politie en justitie soms een onderschatting van de ernst van mishandeling en belaging door de (ex-)partner. De onderzoekers bevelen aan om na te gaan of een specifieke strafbaarstelling van vrouwenmishandeling wenselijk is. Ook moet er een wettelijke voorziening komen om te garanderen dat bij ernstig geweld in de relatie niet het slachtoffer maar de pleger van het geweld het huis verlaat.

De onderzoekers vinden dat er een wettelijke verplichting moet komen voor het particuliere bedrijfsleven en het onderwijs om een klachtenregeling in te stellen voor slachtoffers van seksuele intimidatie. Daarnaast moet worden onderzocht of de bestaande klachtenregelingen in de gezondheidszorg en het jeugdwelzijnswerk voldoende zijn.

Het Nederlandse beleid ten aanzien van prostitutie is gericht op normalisering van de prostitutiebranche en beoogt prostituées een betere bescherming te bieden. Het onderzoeksrapport waarschuwt ervoor dat dit niet mag leiden tot ongewenste gevolgen zoals toename van vrouwenhandel en illegale prostituées in een onzichtbaar circuit. Over de aard en omvang van vrouwenhandel bestaan nog veel onduidelijkheden. De aanstelling van de nationaal rapporteur vrouwenhandel per 1 april 2000 zou daarin een belangrijke verbetering moeten gaan brengen, zo wordt in het rapport vastgesteld.

Inbreuken op seksuele en reproductieve rechten hebben grote gevolgen voor de gezondheid van vrouwen. Zorgwekkend vinden de onderzoekers dat het aantal abortussen onder allochtone vrouwen relatief groeit. De overheid moet daarom activiteiten ontplooien om het gebruik van anticonceptiemiddelen onder allochtone meisjes en vrouwen omhoog te krijgen en het aantal abortussen omlaag. Ook stellen de onderzoekers voor om genitale verminking van meisjes en vrouwen specifiek strafbaar te stellen. Preventie- en voorlichtingsprojecten op het terrein van genitale verminking dienen structureel gesubsidieerd te worden.

Seksueel geweld is een uiting van machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen, zo stellen de onderzoekers. Preventie vereist vergroting van de economische zelfstandigheid van vrouwen en meer algemeen een wijziging van de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen en van de beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid. In het Nederlandse beleid komen beide pijlers terug, maar de onderzoekers beklemtonen dat in het beleid inzake het doorbreken van de traditionele beeldvorming nog het nodige te verbeteren valt.


Het rapport 'Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Een verdiepend onderzoek naar het Nederlandse beleid in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit het Vrouwenverdrag' (ISBN 90 5749590 2) kost f. 97,00 en is te bestellen bij Elsevier bedrijfsinformatie bv, telefoon 070 - 441 55 55

13 jul 00 12:41

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie