Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Week 27

Koninginnedag, de dag voor koninklijke onderscheidingen
Koninklijke onderscheidingen kunnen worden uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Dat kan gebeuren bij een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een afscheids-receptie of een jubileum. Voorts is er de algemene gelegenheid in verband met Koninginnedag. Die vindt elk jaar plaats kort voor 30 april (in 2001 op vrijdag 27 april).
Voordat een koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt is er al het nodige werk verricht. Er moet naspeuring worden gedaan of iemand zich inderdaad zo verdienstelijk heeft gemaakt dat zij of hij voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komt. Dat wordt op het stadhuis gedaan. De burgemeester beslist of diegene die wordt voorgedragen daadwerkelijk kandidaat is, vervolgens beoordeelt de Commissaris van de Koningin het voorstel en daarna het Kapittel voor de Civiele Orde te Den Haag. Het is dus van belang dat personen tijdig worden voorgedragen bij de burgemeester.

Sinds 1996 wordt de nadruk bij de toekenning van een koninklijke onderscheiding speciaal gelegd op bijzondere persoonlijke verdiensten en prestaties. Verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en individuele mensen kunnen een persoon voordragen van wie zij weten dat zij zich geruime tijd op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving.

Als iemand wordt voorgedragen dan is het in het bijzonder van belang dat dit goed wordt toegelicht en gemotiveerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: wat heeft zij of hij gedaan, heeft zij/hij dat alleen gedaan, wat is het belang van de verdiensten, etc. Niemand komt meer . automatisch. voor een onderscheiding in aanmerking. Daarom is het van belang dat de kandidaat zich naast haar/zijn betaalde functie op andere terreinen, bijvoorbeeld op maatschappelijk, cultureel of sportgebied, verdienstelijk heeft gemaakt. Voorts is het van belang of betrokkene zelf initiatiefne(e)m(st)er was, de verantwoordelijkheid en de vrijwilligheid verbonden aan de functie en de periode waarin de functie werd uitgeoefend. Dat moet in de aanvraag ook worden meegenomen.

Een koninklijke onderscheiding dient schriftelijk te worden aangevraagd. De aanvrager moet het formulier hiertoe aanvragen en inleveren bij de burgemeester van de woonplaats van degene voor wie de onderscheiding is bedoeld.

Voor eventuele nadere informatie kunt u terecht bij de secretaresse van de burgemeester, die u kunt bereiken onder nummer 2459244.

Als gezegd, een onderscheiding moet ruim op tijd worden aangevraagd. Voor bijzondere gelegenheden geldt dat een termijn van minimaal vier maanden moet worden aangehouden.
Voor Koninginnedag geldt een andere termijn. In dat geval moeten de aanvragen vóór 1 september 2000 binnen zijn.

Mijn vraag aan u is, kent u in uw omgeving, binnen uw vereniging of organisatie personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die in aanmerking zouden kunnen worden gebracht voor een koninklijke onderscheiding. Dan zou ik graag zien dat u die personen aan mij voordraagt.

Jhr. dr P.A.C. Beelaerts van Blokland,
burgemeester van Hengelo

Geen collecte

Er wordt tot en met 22 juli niet gecollecteerd.
Nieuwe kazerne Brandweer
Vanaf maandag 10 juli is het nieuwe adres van de Brandweer Hengelo: Lansinkesweg 59 7553 AE HENGELO. Telefoon en openingstijden blijven gelijk.

Sector Onderwijs, Cultuur en Jeugdzaken gesloten De sector Onderwijs, Cultuur en Jeugdzaken, bestaande uit de afdelingen Educatie en jeugdzaken, Cultuur en Maatschappelijke Ontwikkelingen, Onderwijs en Personeels- en Salarisadministratie zijn in de periode van 31 juli 2000 tot en met 25 augustus 2000 voor het publiek gesloten. Voor het schoolvervoer kan men met ingang van 7 augustus wel bij de afdeling Onderwijs terecht (telefoonnummer 2459385).

Vaststelling hogere waarde geluidbelasting
Burgemeester en Wethouders zijn van plan een hogere grenswaarde als bedoeld in artikel 83 lid 1 Wet Geluidhinder vast te stellen voor de geluidbelasting aan de gevels van zes nieuw te bouwen bovenwoningen, zoals aangegeven in de partiële herziening van het bestemmingsplan Wilderinkshoek , aan de Geerdinksweg/ Krabbenbosweg.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ligt van maandag 17 juli tot en met maandag 31 juli 2000 ter inzage bij de afdeling milieu (Burg. Jansenplein 33), iedere werkdag van 9.00-13.00 uur en 's middags op afspraak. Opmerkingen inzake de vast te stellen hogere waarde dient u gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk in en mondeling tijdens de openbare zitting, op donderdag 27 juli 2000 om 10 uur bij de afdeling milieu, Burg. Jansenplein 33. Wanneer u van de openbare zitting gebruik wilt maken kunt u dit telefonisch doorgeven op telefoonnummer 2459653.

Huisnummerpaaltjes buitengebied
Dit voorjaar heeft de gemeente Hengelo de bewoners van het buitengebied geïnformeerd over de mogelijkheid een reflecterend huisnummerpaaltje te bestellen. Hierop zijn veel bestellingen binnengekomen. In de aankondigingsbrief werd aangegeven dat de paaltjes in juni zouden worden geleverd. Door omstandigheden is hier enige vertraging in opgetreden. Naar verwachting zullen de paaltjes in september worden geleverd. Alle deelnemers ontvangen over de exacte leveringsdatum persoonlijk bericht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, telefoon 074-2459652.

Vergunning drank- en horecawet
Burgemeester en Wethouders zijn van plan om een vergunning te verlenen op grond van artikel 3.a van de Drank- en horecawet , voor de uitoefening van het horecabedrijf aan:

* Twentse Watersport Vereniging, Kanaaldijk 8
Het betreft een kantine welke gebruikt zal worden als horecabedrijf. In de te verlenen vergunning zullen nadere voorwaarden en beperkingen worden opgenomen ter voorkoming van ongewenste mededinging.
Ter inzage
De aanvraag ligt gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 331 van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tot 4 september 2000 hun zienswijze omtrent de te verlenen vergunning aan Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.
Voorbereidingsbesluiten
De raad heeft in zijn vergadering van 11 juli 2000 verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor

* Buitengebied 2000, besluit nr 8953

* winkelcentrum Hasselo, besluit nr. 8954

Ter inzage, bezwaar en verzoek voorlopige voorziening De voorbereidingsbesluiten met de bijbehorende bescheiden liggen ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. U dient in de periode van 18 juli tot 29 augustus 2000 schriftelijk bezwaar in bij de gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA te Hengelo. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 335, 7600 AH te Almelo verzoeken de werking van het aangevochten besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek moet gemotiveerd worden ingediend.
Bouwplannen
Meldingen
Meldingen zijn ingediend voor:

* oprichten tuinhuisje, Christiaan Huygenslaan 7
* veranderen en vergroten woonhuis, Castorweg 102
* plaatsen dakkapel, Castorweg 209

* oprichten berging, Oldenzaalsestraat 430

* plaatsen tuinhuisje, Idastraat 35

Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten 2 bedrijfspanden, Aquamarijnstraat 29 en 39
* veranderen winkelcentrum, Thiemsbrug 37 + 41
* veranderen bedrijfspand in 2e bedrijfswoning, Kanaaldijk 40
* veranderen bedrijfshal, Geerdinksweg 269

* veranderen en vergroten woonhuis, Bremstraat 12
* oprichten 8 woningen en 8 bedrijfshallen, Landmansweg 111 t/m 117

* veranderen en vergroten woonhuis, Javastraat 55
* veranderen en vergroten woonhuis, Frank Santmanstraat 14
* veranderen gevel en 1 zijgevel, Anninksweg 50
* oprichten berging, Hegemansweg 36

* herbouwen schuur t.b.v. kleinvee, Sluitersdijk 3
* oprichten schuur, Kortenaerstraat 61

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten tuinhuisje, Berlijnstraat 31

* plaatsen dakkapel, Van Ostadestraat 16

* vergroten woonhuis, Vechtlaan 120

* vergroten kantoor, Parelstraat 21

* oprichten 2 tuinhuisje, Londenstraat 81

Ter inzage
Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen

In de week van 3 tot en met 7 juli is ingestemd met:
* oprichten tuinhuisje, Wessex 9

* oprichten tuinhuisje, Anthony van Leeuwenhoeklaan 4
* veranderen en vergroten woonhuis, August Vordingstraat 223
* oprichten tuinhuisje, Thorbeckestraat 12

* plaatsen dakkapel, Rozenstraat 14

* oprichten tuinhuisje, Vinkweg 13

* oprichten tuinhuisje, Ir. M. Schefferlaan 55
* oprichten tuinhuisje, Oelerweg 126

* oprichten tuinhuisje, Thorbeckestraat 10

Bouwvergunningen

In de week van 3 tot en met 7 juli is vergunning verleend voor:
* oprichten woonhuis, Krabbenbosweg 265

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten berging, Conradstraat 1

* veranderen en vergroten woonhuis, Ziekenhuisstraat 25
* veranderen bedrijfspand in kinderopvang, Meijersweg 13
* oprichten 2 (tijdelijke) nissenhutten, Boortorenweg 27
* oprichten opslagloods, Boortorenweg 27

* oprichten 2 opslagloodsen, Boortorenweg 27
* veranderen en vergroten woonhuis, Anninksweg 58
* veranderen en vergroten woonhuis, Jan Kroezestraat 8
* veranderen en vergroten woonhuis, Wolfkaterweg 60
* veranderen woonhuis, Deldenerstraat 118

* oprichten erker, Otto Klempererstraat 131
* oprichten volière, Bornsedijk 28

* veranderen en vergroten woonhuis, Otto Klempererstraat 103
* oprichten schuur, Van Ostadestraat 39

* oprichten blokhut, Twekkelerweg 152

* oprichten berging, Loweg 80

* plaatsen schutting, Bellinckhof 57

* veranderen en vergroten woonhuis, Fie Carelsenstraat 14
* veranderen en vergroten woonhuis, Else Mauhsstraat 72
* veranderen en vergroten woonhuis, Bernardstraat 16
* veranderen en vergroten woonhuis, Bernardstraat 14
* veranderen en vergroten woonhuis, Jean Louis Pisuissestraat 22
* veranderen en vergroten woonhuis, Meeuwenweg 26
* veranderen en vergroten woonhuis, Glasgowstraat 39
* plaatsen 2 dakkapellen, Otterstraat 10

* veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel, Twekkelerweg 124

* oprichten tuinhuisje, Loweg 62

* oprichten garage annex berging, Balistraat 8
Reclamevergunningen

In de week van 3 tot en met 7 juli is vergunning verleend voor het plaatsen van:

* een lichtbak, Amarilstraat 40

* een neonlichtreclame, Amarilstraat 20

* een neonlichtreclame, Industriestraat 61

Rectificatie Bouwvergunning
In de week van 5 tot en met 9 juni is vergunning verleend voor:
* veranderen van een bibliotheek tot een woonhuis en kantoor, Mozartlaan 159

Ter inzage en bezwaar
De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen, reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Informatie
De besluiten zijn genomen in de week van 3 tot en met 7 juli 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Artikel 19 lid 3 WRO

Onderstaande bouwaanvragen zijn ingediend.

* veranderen en vergroten woonhuis, Bremstraat 12
* oprichten erker, Beckumerschoolweg 26A

* oprichten van een serre, Noordelijke Esweg 198
Deze bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor door ons gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen
Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 18 juli tot 15 augustus 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het Stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen dient u van 18 juli tot 15 augustus 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, ten aanzien van afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 Woningwet.

Onderstaande aanvraag om bouwvergunning is ingediend.
* plaatsen afzuiginstallatie, Tuindorpstraat 48.
De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin dit perceel ligt een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 50 lid 1 Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid kunnen Burgemeester en Wethouders op basis van artikel 50 lid 4 Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en Wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en zienswijzen
Het bouwplan ligt vier weken van 18 juli tot 15 augustus 2000, ter inzage bij de afdeling Bouwen, op de eerste verdieping van het stadhuis, kamer 135. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u schriftelijk indienen van 18 juli tot 15 augustus 2000 bij het College van B en W (afdeling Bouwen), Postbus 18, 7550 AA Hengelo.


Wet Milieubeheer
Rectificatie ontwerpbeschikking Parelstraat 9
Op de afdeling Milieu ligt van 10 juli tot 8 augustus 2000 ter inzage de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag van:

* A.B.M. Meekes te Hengelo, om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een metaalconstructiebedrijf, genaamd Ruepert Hengelo BV, gelegen aan de Parelstraat 9
De activiteiten van het bedrijf betreffen in hoofdzaak het verwerken van staal tot hekwerken, schuif- en inrijpoorten, constructiewerken en straatmeubilair. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming cq. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Bedenkingen en beroep
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking kunnen, zowel schriftelijk als mondeling, tot 8 augustus 2000 worden ingebracht. Schriftelijke bedenkingen richt u aan burgemeester en wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu. Aan deze afdeling richt u ook uw eventuele mondelinge bedenkingen. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de definitieve beschikking wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.

Openbare zitting
Gedurende de inzage termijn kunt u om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking.
Ontwerpbesluit tot intrekking vergunning
Op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer (Wm) juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht bestaat het voornemen over te gaan tot gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning welke in 1997 is verleend op grond van de Wet milieubeheer aan G.A.M. Grootte Bromhaar voor een vleesvarkens en schapenhouderij gelegen aan de Dekkersweg 3
De voorgenomen intrekking betreft het recht 531 vleesvarkens te houden, overeenkomende met het totale aan het bedrijf verleende vergunningrecht voor vleesvarkens, een en ander met bijbehorende dierplaatsen en ammoniak-emissie- en depositie. Het houden van deze vleesvarkens heeft een emissie van ammoniak tot gevolg van in totaal 424.8 kg en een ammoniakdepositie op het meest nabij gelegen voor verzuring gevoelig gebied van in totaal 120.6 mol potentieel zuur per ha per jaar. De gevraagde intrekking houdt verband met de wens de vrijvallende emissie en depositie te betrekken bij de nemen van een besluit op een aanvraag om een milieuvergunning voor een veehouderij in de gemeente Holten.

Ter inzage en beroep
Het ontwerpbesluit ligt van maandag 17 juli tot en met maandag 31 juli 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33. Gedurende deze termijn dient u hiertegen schriftelijk bedenkingen in, te richten aan: Burgemeester en Wethouders, afdeling Milieu, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Belanghebbenden, die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen het door ons te nemen intrekkingbesluit, kunnen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een zodanig beroep wordt ingesteld kan de Voorzitter van deze afdeling worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. U wordt door de rechter als belanghebbende aangemerkt indien uw belang rechtstreeks betrokken is bij het intrekkingbesluit.
Vergunning

Op grond van het bepaalde in voorschrift 10.1 in de bijlage bij het Besluit opslag goederen milieubeheer, is in het belang van de bescherming van het milieu in het bijzonder het voorkomen van geluidhinder, het besluit genomen tot oplegging van nadere (geluidsreducerende) eisen aan Linrey Services b.v. gelegen aan de Slachthuisweg 77 te Hengelo. Het opleggen van deze nadere eisen aan dit, op het geluidgezoneerde bedrijventerrein Westermaat gelegen bedrijf vindt plaats middels vervanging van de betreffende algemeen geldende geluidsvoorschriften door de voorschriften genummerd 10.1 en 10.2.

Ter inzage
Het besluit tot oplegging van nadere (milieu) eisen, dat in werking treedt op dinsdag 29 augustus 2000, ligt van maandag 17 juli tot dinsdag 29 augustus 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu. Tot uiterlijk dinsdag 29 augustus 2000, kan degene, wiens belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is, hiertegen opkomen door indiening van een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend bezwaarschrift bij Burgemeester en Wethouders, afdeling Milieu, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat gedurende zes weken beroep open op de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan vergezeld gaan van een bij de voorzitter van dezelfde Afdeling in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing). Eenzelfde verzoek aan de Voorzitter kan al tijdens de bezwaarperiode worden gedaan mits gecombineerd met indiening van een bezwaarschrift bij ons college. In dat geval treedt het besluit tot oplegging van nadere eisen niet eerder in werking dan nadat door de voorzitter uitspraak is gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening.
Ontwerpbeschikking
Op de afdeling Milieu ligt van 17 juli tot 15 augustus 2000 ter inzage de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag van:

* Prowi Interieur B.V. te Hengelo om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
(revisievergunning), in verband
met uitbreiding en aanpassing van de inrichting, bestemd voor
houtbewerking, meubelmakerij, metaalbewerking en spuiterij,
gelegen aan de Chopinstraat 11

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming cq. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Bedenkingen en beroep
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen kunnen, zowel schriftelijk als mondeling, tot 15 augustus 2000 worden ingebracht. Schriftelijke bedenkingen richt u aan Burgemeester en Wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu. Aan deze afdeling richt u ook uw eventuele mondelinge bedenkingen. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de definitieve beschikking wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.

Openbare zitting
Gedurende de inzage termijn kunt u om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking.
Vergunningen
Ingevolge de Wet milieubeheer,zijn onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen, vergunningen verleend aan:

* Graveertechniek Nijdeken BV te Hengelo, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) voor een
graveerinrichting, frees- en ponsbedrijf, Topaasstraat 32

* Olthof Transporten V.O.F. te Hengelo voor het oprichten en in werking hebben van een transportbedrijf,
Spinelstraat 22

De vergunningen zijn, behoudens enkele redactionele aanpassingen, inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpen daarvan.
Ter inzage
De vergunningen en andere van belang zijnde stukken liggen van 17 juli tot 29 augustus 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33.

Beroep en voorlopige voorziening
Aangezien de besluiten tot vergunningverlening naar hun inhoud niet afwijken van de ontwerpen daarvan en er niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht tegen de eerder genomen ontwerpbesluiten staat hiertegen geen beroep meer open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot dinsdag 29 augustus 2000 nog wel open voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen. Om in beroep te kunnen gaan dient men, behalve een omschrijving van de vergunning, een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep moet binnen bovengenoemde termijn van zes weken in tweevoud zijn ingediend. Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- (voor rechtspersonen f. 450,--) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 t.n.v. de Raad van State. Vorenstaande geldt eveneens voor degene die voor 29 augustus 2000, naast een beroepschrift, een verzoek voor voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. Overigens is in dat geval nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,-- ( resp. f. 450,--) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag moet binnen twee weken na verzoek van de griffier te worden voldaan. Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Gedeeltelijke intrekking vergunning
Er is besloten tot gedeeltelijke intrekking van de eerder in 1993 aan H.L.J. van Rijn verleende milieuvergunning voor een veehouderijbedrijf aan de Dalmedenweg 21 te Hengelo.

De gedeeltelijke intrekking betreft het mogen houden van een deel van de eerder vergunde veestapel met bijbehorende dierplaatsen, ammoniakemissie- en depositie en houdt verband met de wens de vrijvallende ammoniakemissie- en depositie te betrekken bij een in onmiddellijke samenhang daarmee door Burgemeester en Wethouders van Tubbergen te verlenen vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Ter inzage/ beroep en voorlopige voorziening :
Van maandag 17 juli tot dinsdag 29 augustus 2000 liggen het gedeeltelijke intrekkingbesluit ter inzage bij de afdeling Milieu. Nu het besluit inhoudelijk niet is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan, kan slechts door belanghebbenden die redelijkerwijs geen bedenkingen hebben kunnen inbrengen tegen het ontwerpbesluit, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor meer informatie over het instellen van beroep, al dan niet tezamen met het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening, kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Werk aan de weg
In verband met rioleringswerkzaamheden zal van maandag 17 juli tot en met vrijdag 21 juli 2000 de Spastraat en de Leuvenstraat gelegen tussen de Brusselstraat worden afgesloten voor het verkeer, de uitritten zullen tijdelijk gestremd zijn, de percelen zijn te voet bereikbaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...