Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk


Gemeenteberichten

13 juli 2000


* Nieuwe parkeernota ter visie

* Bekendmaking Wet Geluidhinder

* Nieuwe dienstregeling conneXXion in Rijswijk
* Wet Milieubeheer

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Voertuigwrak

* Bouwvergunningen

* Bouwaanvragen/-meldingen

Nieuwe parkeernota ter visie

De afgelopen maanden heeft de gemeente het parkeerbeleid voor de komende jaren voorbereid. Het beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelingen zijn opgenomen in de Parkeernota d.d. juni 2000. De gemeenteraad zal naar zich laat aanzien najaar 2000 besluiten nemen over het toekomstige beleid. De gemeente wil echter graag ook uw mening weten en daarom ligt de Parkeernota van 14 juli tot en met 8 september 2000 ter inzage op het gemeentehuis bij de sectie Communicatie, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot
14.00 uur. Tot 8 september kunt u een eventuele reactie op de nota sturen aan het College van burgemeester en wethouders, postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.
Via onze berichten in deze krant zal dit najaar worden aangegeven wanneer de Parkeernota wordt behandeld in de betreffende raadscommissie en gemeenteraad.

Bekendmaking Wet Geluidhinder

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat hij bij besluit van 14 juni 2000, kenmerk MBG
2000064225, met toepassing van artikel 90, tweede en derde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen in de gemeente Rijswijk mogen ondervinden.

Het betreft de volgende categorieën woningen :

* bestaande woningen die op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden vanwege een aanwezige weg van ten minste 65 dB(A), dan wel 60 dB(A) ingeval zij deel uitmaken van een verzameling van woningen waarvan ten minste 1 woning een geluidsbelasting op dat tijdstip ondervond van ten minste 65 dB(A) (A-lijst).
Met toepassing van artikel 90, vierde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit tevens de gevelmaatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, binnen de woningen.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 14 juli 2000 t/m 24 augustus 2000, gedurende de bezwaartermijn, ter inzage bij :

* de sectie Communicatie (kamer 77) op het Stadhuis van de gemeente Rijswijk (Generaal Spoorlaan 2), gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 14.00 uur;

* het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag (Rijnstraat 8, bibliotheek) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Tot het besluit hoort een lijst met de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Het bezwaar dient te worden gericht aan :

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Directie Geluid en Verkeer IPC 635
Postbus 30945

2500 GX DEN HAAG

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Indien de behoefte bestaat om het bezwaar mondeling toe te lichten dien dit kenbaar gemaakt te worden aan mevrouw van der Toorn, telefoon : (0318) 57 20 66. Bij gebleken belangstelling zal een hoorzitting worden georganiseerd.

Den Haag, 14 juni 2000.
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze :
de directeur-generaal Milieubeheer,
o.l. : de wnd. directeur Geluid en Verkeer,
dr. C.M. Plug.

terug naar de top

Nieuwe dienstregeling conneXXion in Rijswijk

Op 2 juli wijzigt de dienstregeling van ConeXXion. De belangrijkste wijzigingen in uw gemeente kunt u lezen op deze pagina. Voor uitgebreide informatie adviseren wij u het busboekje te kopen. Dit is verkrijgbaar bij de chauffeur in de bus, bij de verkoopkantoren van ConneXXion, enkele VVV-kantoren en diverse boekhandels.

Lijn 50
Lijn 50 zal nu in de spits stoppen bij het Leyenburg ziekenhuis. Ook komen er een aantal haltes bij. Namelijk in Den Haag: halte ziekenhuis Leyenburg en halte Goudlaan (op de Kerketuinenweg). En in Zoetermeer: halte Surfpad (op de Aziëweg). Tijdens de middagspits zal lijn 50 een extra rit naar Rijswijk gaan rijden.

Lijn 51
De route van lijn 51 gaat veranderen. De lijn zal beginnen en eindigen bij Siemens Brinkhage. De route Zoetermeer Zoeterhage komt te vervallen, De haltes Fokkerhage en Zoeterhage komen dus samen met deze route te vervallen. Mocht u toch naar Zoeterhage moeten dan kunt u met lijn 51 meerijden tot centrum West en daar overstappen op lijn 55.
Lijn 52
Voor deze lijn zullen de vertrektijden veranderen in verband met verkorting van de reistijd.

Lijn 130
Lijn 130 zal voortaan vanaf Den Haag CS via Rijswijk naar Delft station NS doorrijden naar Delfgauw Emerald. Bij het distributiekantoor van Albert Heijn, nabij het Gouden Rijderplein en nabij de nieuwe brug (halte: "Laan der Zeven Linden") worden nieuwe haltes geplaatst. De bus rijdt vervolgens langs het winkelcentrum In de Veste naar Delfgauw Emerald. De bus zal het stuk van Delft naar Delfgauw Emerald elke dag elk half uur gaan rijden. Na 21.00 uur en op zondag wordt u tussen Delft station NS en Delfgauw Emerald vervoerd met de zogenaamde kleinbus.

Lijn 131
Lijn 131 krijgt een nieuwe route. Hij zal via Rijswijk en Ypenburg naar Nootdorp en Pijnacker gaan rijden. De route via de Brasserskade en dus ook de haltes op de Brasserskade zullen door deze route komen te vervallen. Er komen nieuwe haltes op de route door Ypenburg, namelijk de haltes Eneco, Fokker, Boslaan, Gruttosingel, Weidevogelsingel, Veenweg en Dorpsstraat.

Meer informatie
Voor een compleet reisadvies kunt u bellen naar openbaar vervoer reisinformatie, Het telefoonnummer is: 0900-9292 (75 ct/min). Meer informatie over ConneXXion en over de wijzigingen in de dienstregeling kunt u ook vinden op de internetsite van ConneXXion. Het adres is: www.connexxion.nl

terug naar de top

Wet milieubeheer

Beschikking / Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de volgende inrichtingen:
1. Deelplan 21, Ypenburg (voorlopig ongenummerd), een inrichting voor de overslag van stukgoedzendingen, waaronder + 2 % zendingen met gevaarlijke stoffen;

2. Nabij Fokkercomplex en Laan van Hoornwijck, Ypenburg, een hulpwarmtecentrale met 23 kV verdeelstation en gasreduceerstation.
Tevens maken zij bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan:

3. Laan van Zuid Hoorn ongenummerd, een off-set drukkerij.
Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunningen diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

Ter inzage-legging
De beschikkingen onder nummer 1 en 2 liggen vanaf heden gedurende 4 weken (tot en met 11 augustus 2000) ter inzage bij de afdeling Vergunning en Handhaving, sectie Milieu en APV van de Dienst Grondgebiedzaken, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
16.00 uur. Bovendien ligt de stuk gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan
55 van 17.00 tot 20.00 uur.
De beschikking onder nummer 3 ligt vanaf heden gedurende 6 weken (tot en met 25 augustus 2000) ter inzage bij de afdeling Vergunning en Handhaving, sectie Milieu en APV van de Dienst Grondgebiedzaken, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien ligt de stuk gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55 van 17.00 tot 20.00 uur.

Bedenkingen (bezwaren) tegen de ontwerp-milieuvergunningen

Schriftelijke bedenkingen kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van Burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in deze periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 39 59
870.
Degene die bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Beroep tegen de milieuvergunning

Tegen de milieuvergunning kan vanaf heden gedurende 6 weken (tot en met 25 augustus 2000) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingesteld. Degene die een beroep instelt kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Inlichtingen over de ter inzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, via telefoonnummer 070 39 59 870.

terug naar de top

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Artikel 19 WRO jo. Artikel 50 lid 5 Woningwet

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat door:
1. De Compaan vergunning is gevraagd voor het oprichten van een loods ten behoeve van nieuwbouw van Paviljoen "De Hooiruif" ter plaatse van het perceel Guntersteinweg 70 te Rijswijk;Hooiruif"c
2. Stichting Salesianen vergunning is gevraagd voor het gedeeltelijk vergroten en veranderen van een bedrijfsgebouw ter plaatse van het perceel Julianalaantje nabij nr. 22 te Rijswijk;
3. Unilease b.v. vergunning is gevraagd voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een bedrijfsgebouw ter plaatse van het perceel Steenplaetsstraat 6 te Rijswijk;

4. KPN Mobiel Nederland b.v. vergunning is gevraagd voor het oprichten van een zendmast in de berm van rijksweg A4 te Rijswijk;
5. Van Gend & Loos b.v. vergunning is gevraagd voor het plaatsen van een magazijn met kantoorruimten op het perceel Ypenburg/deelplan
21 te Rijswijk.

Bouwplan 1 en 2 zijn in strijd met het bestemmingsplan "Julianapark", bouwplan 3 is in strijd met het bestemmingsplan "Plaspoelpolder II", bouwplan 4 is in strijd met het bestemmingsplan "Steenvoorde III" en bouwplan 5 is in strijd met het bestemmingsplan "Ypenburg-Oost". Dit betekent dat de verzoeken om bouwvergunning tevens moeten worden aangemerkt als verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19 WRO. Voor het gebied waarin bouwplan 5 is gelegen geldt tevens een voorbereidingsbesluit.

Het College van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om voor de bouwplannen met toepassing van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van genoemde bestemmingsplannen. Na het verlenen van vrijstellingen zijn burgemeester en wethouders bevoegd om met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet de gevraagde vergunningen te verlenen.

De bouw en situatietekeningen liggen met ingang van 14 juli 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de sectie Communicatie kamer 77 Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Artikel 50 lid 5, Woningwet

De burgemeester geeft kennis dat door:

1. W.J. Barnhoorn vergunning is aangevraagd voor het vergroten van een woning aan Strijplaan 82 te Rijswijk;

2. R. van Ravesteijn vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een openhaard aan Rieteiland 45 te Rijswijk;
3. A.J. Klijn vergunning is aangevraagd voor het vergroten van een woning met een dakopbouw plaatsen aan Rieteiland 50 te Rijswijk;
4. Energie Delfland N.V. vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een hulpwarmtecentrale met verdeel- en gas-reduceerstation aan Laan van Hoornwijk te Rijswijk;

5. Samenwerkingsverband Ypenburg vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van 3 kunstwerken aan Landingslaan-Ypenburg te Rijswijk.
Bouwaanvraag 1 t/m 4 zijn in overeenstemming met het bestemmingsplan "De Strijp, 1e uitwerkings- c.q. wijzigingsvoorschriften". Bouwaanvraag 5 is in overeenstemming met het bestemmingsplan "Ypenburg-West". Tevens gelden voor de gebieden waarin de bouwplannen zijn gesitueerd voorbereidingsbesluiten. Het College van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de gevraagde vergunningen te verlenen met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 14 juli 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Generaal Spoorlaan 2 (kamer 77, op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH te Rijswijk.

terug naar de top

Voertuigwrak

De eigenaar/houder van het hierna omschreven voertuigwrak dat door de Gemeente Rijswijk op de openbare weg is aangetroffen , wordt verzocht zich binnen acht (8) dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de gemeente Rijswijk afdeling Vergunning en Handhaving, sectie Milieu APV.

Bezoekadres:
De Bruyn Kopsstraat 4

2288 EC Rijswijk

Een eigendomsbewijs / volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs dienen , zo mogelijk te worden getoond.


1) Subaru Kenteken SH-50-RT

Bij niet melden binnen deze termijn zal de Gemeente overgaan tot vernietiging van dit voertuigwrak. Inlichtingen A.C. Hofman Doorkiesnummer 070-3959807.

terug naar de top

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 13 juli 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, de Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag van 09.00 uur tot 13.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen: Zwaluwsingel 16, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden op 6 juli 2000.
Hendrik Ravesteijnplein 40, het plaatsen van een geldautomaat, verleend en verzonden op 6 juli 2000.
Koninginnelaan 54, het veranderen van een woning 2e etage, verleend en verzonden op 27 juni 2000.
Strijplaan 449, 451, 457, 465, 469, 503, 505, 507, 509, 513, 515,
517, 519 en 523, het plaatsen van 14 dakopbouwen, verleend en verzonden op 27 juni 2000.
Strijplaan 593, 595 en 597, het vergroten van een wonig d.m.v. een dakopbouw en het maken van een dakterras, verleend en verzonden op
27 juni 2000.
Strijplaan 218, het vergroten van een woning middels een uitbouw aan de achtergevel, verleend en verzonden op 27 juni 2000.
Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.

terug naar de top

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag, ingediend: 29-06-2000 : het plaatsen van een fietsestalling te: Lange Kleiweg/ Visseringlaan
* bouwaanvraag, ingediend: 03-07-2000 : plaatsen van een winkelunit te: Prins Willem Alexander Promenade 11

* bouwaanvraag, ingediend: 03-07-2000 : het bouwen van een tijdelijk kantoor te: Lange Kleiweg 137, gebouw 59

* bouwaanvraag, ingediend: 03-07-2000 : het oprichten van een woning te: Leeuweriklaan 5 en 7

* bouwaanvraag, ingediend: 03-07-2000 : het vergroten van een dakverdieping te: Herenstraat 42

* bouwaanvraag, ingediend: 05-07-2000 : het veranderen van bedrijfsruimte te: Cobbenhagenstraat 11

* bouwaanvraag, ingediend: 05-07-2000 : het plaatsen van onderstation Raillijn 15 te: Ypenburg, blauwe loper
* melding, ingediend: 05-07-2000 : het plaatsen van een transformatorstation 10.284 te: Laan van Oversteen
* melding, ingediend: 29-06-2000 : het vernieuwen van een opslagplaats/ schuur te: Schaapweg 4

terug naar de top
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...