Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 13-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 12 juli 2000

Groeneweg afgesloten

Op donderdag 13 juli a.s. zal de Groeneweg van ongeveer 13.00 tot 16.00 uur afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.
Bij Groeneweg 169 zal de weg worden afgezet in verband met het plaatsen van een trafo door Westland Energie. De trafo - die nodig is door een uitbreiding van het elektriciteitsnet - wordt door een kraan vanaf de Groeneweg geplaatst.

Alle woningen en bedrijven blijven verder gewoon bereikbaar vanaf de Galgeweg of vanaf de Oranjesluisweg/Maasdijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij Westland Energie, tel. 0174-236501.
Daarnaast zijn er ook nog steeds werkzaamheden in de bocht van de Groeneweg in verband met het vervangen van de beschoeiing. Ook is Westland Energie nog bezig met het aansluiten van de extra verlichting langs de Groeneweg.

Wij vragen uw begrip voor het ongemak. Wilt u meer informatie, bel dan mevrouw B. Köster in het stadhuis, tel. 0174-430232).
Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning met herplantplicht te verlenen aan de heer A.P. Verhage, Heliotroop 28 voor het kappen van 1 goudiep in de voortuin.

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

De stukken liggen ter inzage bij de sector Wegen en Groen in het stadhuis, 2e verdieping, kamer 201.

Bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

A.P. Timmers

Dakkapel

Agaat 2

J. van Oost

Overkapping

Naaldwijkseweg 262-264

Aangevraagde bouwvergunningen

A.W.J. Veldhoven

Woning

Braillestraat 14 A

M.R. Pakvis

Vergroten serre

Langestraat 43

Geaccepteerde bouwmeldingen

A.J.M. Pellekoorn

Tuinhuisje

Tourmalijn 14

R. Lorsheijd

Tuinhuisje

Sweelincklaan 84

Verleende bouwvergunningen

P. van den Bos

Vernieuwen tuinbouwkas

Maasdijk 7

J.H. Kraan

Aanbouw

Brederolaan 43

P. van Staalduinen

2 watersilos

Maasdijk 55

Toyota Beukers B.V.

Garagebedrijf met showroom en werkplaats

Monsterseweg 121

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Beschikking

Burgemeester en wethouders hebben een beschikking opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van Boal Systemen B.V.,
uitbreidings-/wijzigingsvergunning voor een metaalbewerkingsbedrijf op het adres Marie Curiestraat 3.

Ontwerp-beschikking

De ontwerp-beschikking heeft 4 weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze termijn geen bedenkingen ingekomen en er zijn geen nadere adviezen ontvangen van de wettelijk adviseurs in deze.

Ter inzage

De beschikking ligt gedurende een termijn van zes weken na de dag van publicatie, van donderdag 13 juli tot en met woensdag 23 augustus 2000, ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Beroep

Binnen vermelde termijn kan beroep worden ingesteld door diegenen die eerder bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking en/of diegene die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet eerder in staat te zijn geweest. U dient het beroepsschrift te richten aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U kunt ook een voorlopige voorziening vragen. Voor het indienen van een beroepsschrift alsmede de voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. Voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoonnummer 070-4264426).

De beschikking wordt van kracht na de termijn van zes weken indien géén beroep is ingesteld. Is er beroep ingesteld alsmede een voorlopige voorziening gevraagd dan wordt de beschikking van kracht nadat er een uitspraak is inzake de voorlopige voorziening.

Ontwerp-beschikkingen

Burgemeester en wethouders hebben twee ontwerp-beschikkingen opgesteld naar aanleiding van aanvragen om vergunningen op grond van de Wet milieubeheer van:

* M. Boers C.V., uitbreidingsvergunning voor een glastuinbouwbedrijf, op het adres Aaksterlaan 9;
* J. Goeijenbier, revisievergunning voor een glastuinbouwbedrijf, op het adres Groeneweg 60.

Zij zijn voornemens de gevraagde vergunningen te verlenen en aan de vergunningen voorschriften te verbinden ter bescherming van het milieu.

Ter inzage

De aanvragen en ontwerp-beschikkingen liggen gedurende vier weken na de dag van publicatie, van donderdag 13 juli tot en met woensdag 9 augustus 2000, ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Bedenkingen

Binnen vermelde termijn kan een ieder bedenkingen indienen tegen de ontwerp-beschikkingen. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande. Als men hierom vraagt in de brief worden persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Hoorzitting

Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen na een tijdig verzoek hiertoe ook mondeling bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken (een week voor het einde van de termijn) met een medewerker van de afdeling WROM, telnr. 0174-430183.

Verdere procedure

Na de termijn van vier weken zullen de definitieve beschikkingen worden opgesteld. Deze beschikkingen worden ook gepubliceerd en er zijn eventueel nog beroepsmogelijkheden.

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij meldingen hebben ontvangen:
I. Van de volgende glastuinbouwbedrijven:
Naam bedrijf
adres bedrijf
A.G.M. Toussaint Gravin van Bylandlaan 17
P.W. Lock Zanddijk 72
R. Zwinkels V.O.F. Gravin van Bylandlaan 13 Fa. Gebr. Van Velden Parallelweg 5
D. & W. van Geest B.V. Monsterseweg 125
Op bovenvermelde bedrijven is het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' (AMvB glastuinbouw) van toepassing. Dit houdt in dat voor deze bedrijven géén vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer is vereist, maar dat de algemene regels van genoemd besluit moeten worden nageleefd.
II. Op grond van het 'Besluit opslag propaan milieubeheer' van de heer M. Borremans voor het hebben van een propaanopslag, gevestigd op het adres Nieuwlandsedijk 20 te s-Gravenzande.
Deze melding houdt in dat er geen milieuvergunning voor de propaanopslag nodig is en dat de voorschriften van het genoemde besluit door de eigenaar moeten worden nageleefd.
De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Afvalwijzer

Gemeentewerf

Fultonstraat 3 Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur.

Informatie: 416286


Recycling

Hoflaan 28 Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden). Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).
Groen of grijs?

Volgende week (17 tot en met 21 juli) worden de grijze minicontainers geleegd.

Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.
Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie