Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over onderzoek naar de flexwet

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over onderzoek naar de flexwet
Gemaakt: 17-7-2000 tijd: 12:2


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


14 juli 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over een onderzoek naar de Flexwet.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,
(W.A. Vermeend)Antwoorden op de Kamervragen van het lid Bussemaker(PvdA) over een onderzoek naar de Flexwet
vraag 1. Bent u op
de hoogte van het artikel 'Onderzoek Flexwet laat vragen liggen?' Uitzendwerk (nummer 3 juni jl.), uitgave van ABU..
antwoord op vraag

1. Ja. vraag 2. Is het waar dat in het onderzoek van SZW vragen op sociaal gebied, in het bijzonder ten aanzien van sociale zekerheid niet zijn meegenomen? Zo ja, waarom niet? vraag 3. Is het niet juist de bedoeling dat knelpunten aan het licht komen bij een dergelijk onderzoek, gezien de doelstellingen van de wet Flex en Zekerheid?
antwoord op de vragen 2 en 3. Het thans lopende onderzoek met betrekking tot de Wet flexibiliteit en zekerheid is het vervolgonderzoek, zoals toegezegd aan uw Kamer in antwoord op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vgl. Kamerstukken II, 1998-1999, 26 257, antwoord op vraag 9). Het betreft in feite een herhaling van het onderzoek 'Eerste ervaringen met de Wet flexibiliteit en zekerheid (begin 1999)'. Het gaat er hierbij primair om nader inzicht te krijgen in zowel de positieve als negatieve effecten van de wet en in de omvang waarin die effecten zich in de praktijk voordoen. Het thans uitgevoerde onderzoek is qua opzet en doelstelling daarom in beginsel gelijk aan het eerste
- beperkte - onderzoek, waarbij laatstgenoemd onderzoek als nulmeting functioneert. Wel is daarbij de vraagstelling van het onderzoek uitgebreid met een aantal vragen over specifieke onderwerpen, zoals toegezegd in antwoord op hiervoor genoemde schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoewel het huidige onderzoek niet in het bijzonder ten doel heeft de relatie Wet flexibiliteit en zekerheid - sociale zekerheid te onderzoeken zijn in het onderzoek wel enkele vragen opgenomen die erop gericht zijn om een indicatie te krijgen, of en zo ja welke, knelpunten er in dit opzicht in de praktijk voorkomen. Naar verwachting zal het onderzoek in de loop van volgende maand worden voltooid, waarna ik het onderzoeksrapport in het najaar aan uw Kamer zal doen toekomen.
Tenslotte wijs ik u volledigheidshalve erop, dat binnen 3 jaar na inwerkingtreding (per 1 januari 1999) van de Wet flexibiliteit en zekerheid een evaluatie van de wet is voorzien. Daarbij gaat het in feite om een breed en alle belangrijke aspecten van de wet omvattend onderzoek. In dat kader kan, indien de onderzoeksbevindingen van het lopende onderzoek daartoe aanleiding zouden geven, nader worden bezien of uitgebreid onderzoek naar de relatie van de Wet flexibiliteit en zekerheid met de sociale zekerheid nodig en wenselijk is.

vraag 4.
Klopt het dat een flexwerker niet verzekerd is als hij verlof wil opnemen (zie noot 1)? Hoe verhoudt zich dit met de toezeggingen in het regeerakkoord om verzekeringsrechten van flexwerkers te verbeteren? Wat gaat u hier aan doen? antwoord op vraag 4. Ik veronderstel dat de in het artikel geciteerde medewerker van de ABU doelt op de verzekering van flexwerkers ingevolge de werknemersverzekeringen bij het opnemen van onbetaald zorgverlof. Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie zijn, net als alle werknemers, gedurende onbetaald verlof niet verzekerd voor de ZW en de WAO. De verzekering herleeft zodra zij weer in dienstbetrekking werkzaam zijn. De bevoegdheid van het Lisv om een uitkering ingevolge de ZW en de WAO te weigeren, ingeval de arbeids-ongeschiktheid reeds bestaat bij aanvang van de verzekering, blijft buiten toepassing indien de arbeidsongeschikt is ontstaan gedurende het onbetaalde verlof, indien dit verlof niet langer dan 8 maanden heeft geduurd. De verzekering voor de WW blijft bij onbetaald zorgverlof in stand. De periode waarin het verlof wordt genoten, blijft buiten beschouwing bij het vaststellen of is voldaan aan de wekeneis, en bij het vaststellen van het arbeidsurenverlies en het dagloon. Er kan derhalve direct na afloop van het verlof een WW-uitkering worden verkregen, gebaseerd op de situatie voorafgaand aan het verlof. De regeling van de verzekeringsrechten bij onbetaald verlof is tot stand gebracht met de Wet van 11 juni 1998 (Stb. 1998,
412). Zoals gezegd geldt deze regeling voor alle werknemers, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie. De voornemens in het regeerakkoord zijn gericht op het ongedaan maken van omstandigheden die flexwerkers een slechtere toegang tot de ZW en de WW bieden dan werknemers met een reguliere arbeidsrelatie. Bij de verzekeringsrechten bij het opnemen van onbetaald verlof is hiervan geen sprake. vraag 5. Zou de regering niet volgens het regeerakkoord onderzoeken op welke wijze de toegang van flexwerkers tot ZW en WW, en het bepalen van de verzekeringsrechten door de uitvoerings-instelling, verbeterd kunnen worden? Zouden daartoe experimenten met een andere systema-tiek van toelatingseisen worden gestart? Wat is de stand van zaken hierbij? antwoord op vraag 5. Het regeerakkoord bevat inderdaad de genoemde voornemens. Bij de beantwoording van een gelijkluidende vraag van mevrouw Bussemaker van 31 maart 1999 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 1999-2000, nr. 32 heeft Staatssecretaris Hoogervorst reeds aangegeven voor de toegang van de sociale zekerheid voor flexwerkers weinig resultaat te verwachten van een aanpassing van de wet- of regelgeving. De aanleiding hiervoor waren de resultaten van een onderzoek van NIA-TNO naar de inkomensbescherming van flexwerkers. Uit dit onderzoek bleek dat het feit dat flexwerkers bij werkloosheid of ziekte geen inkomen hebben, meer wordt veroorzaakt door onwetendheid of desinteresse dan door een onvoldoende aansluiting van de sociale zekerheid bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Hoogervorst heeft zich daarom voorgenomen de toegankelijk-heid van de sociale zekerheid te vergroten door - in samenwerking met intermediaire organisaties - de voorlichting aan flexwerkers te verbeteren. Hiertoe zal binnenkort een specifiek op de sociale zekerheidsaanspraken van flexwerkers gerichte voorlichtingscampagne van start gaan.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie