Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over opvang van zeehonden

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over opvang van zeehonden

Gemaakt: 17-7-2000 tijd: 12:6


15

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


14 juli 2000

Hierbij doe ik u toekomen, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecreatris van Verkeer en Waterstaat, het antwoord op de vragen, gesteld door de leden Witteveen Hevinga en Swildens-Rozendaal (beiden PvdA) inzake de opvang van zeehonden.


1

Ja.


2

Ja.

Een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft onlangs in overleg met het regionale kantoor van de AID te Zwolle corrigerend opgetreden middels een aanzegging. De geconstateerde strijdigheden met de ontheffing zijn binnen twee dagen door de Zeehondencrèche gecorrigeerd. In overleg met de AID is derhalve besloten om geen procesverbaal op te maken.


3

Het trilaterale zeehondenbeleid is erop gericht om de opvang van zieke, gewonde of zeer jonge zeehonden zo laag mogelijk te houden (Verklaring van Leeuwarden 1994). Het beleid is doorvertaald in nationale beleidskaders en wetgeving. Bij Kamervragen van het lid Van den Bos (D66, mei 1997) in het kader van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, is door de Nederlandse regering een standpunt ingenomen over de zogenaamde «zorg-plicht». Hierbij is aangegeven dat de zorgplicht vooral aan de orde is in geval van verwon-ding en ongelukken veroorzaakt door menselijk handelen.

Ook bij calamiteiten zal per geval worden bezien of, en zo ja, welk ingrijpen noodzakelijk is.


4/8

Ja, een trilateraal overzicht opgesteld door het Common Wadden Sea Secretariat is bijgevoegd (bijlage 1).

Op basis van opvanggegevens uit het verleden is af te leiden dat de opvangcapaciteit per opvangcentrum verschilt en uiteen loopt van 40 tot 70. Daarbij moet worden opgemerkt dat de meeste opgevangen zeehonden een korte periode verblijven in een opvangcentrum.


5 Zie ook 3

In 1995 is een Gedragscode opgesteld en aan alle rijksvaartuigen op de Waddenzee verstrekt. Tevens krijgen de vrijwilligers die werk verrichten voor opvangcentra instructies voor zeehondenopvang. De gedragscode en genoemde instructies zijn bijgevoegd (bijlage 2 en 3).

In de vigerende ontheffingen welke krachtens de Natuurbeschermingswet in 1996 aan de zeehondenopvangcentra werden verleend, zijn voorwaarden opgenomen voor het mogen houden, vervoeren en weer uitzetten van zeehonden. De verleende ontheffingen lopen af per 31 december 2000. De nieuw te verlenen ontheffingen zullen worden geactualiseerd.

Het zeehondenbeleid voor de gehele Waddenzee zal op de komende Trilaterale Regerings-conferentie onderwerp van gesprek zijn. Afstemmend ambtelijk overleg hierover is reeds met Duitsland en Denemarken in gang gezet.


6

In het Quality Status Report is aangegeven dat thans ten aanzien van de gewone zeehond sprake is van een levensvatbare populatie. Wel ligt de omvang ervan veel lager dan in het verre verleden, en kunnen ziekten en onnatuurlijke (menselijke) oorzaken voor aanzienlijke fluctuaties in de aantallen zorgen. Daarom kan niet worden voorspeld hoeveel (zieke of gewonde) zeehonden worden gevonden en worden aangeleverd aan opvangcentra. Het is om deze reden niet mogelijk een goed ontheffingenbeleid te voeren op basis van aantallen dieren. Daarom is er geen limiet gesteld aan het aantal op te vangen c.q. te houden zeehonden.

Vanuit de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de daarin genoemde «zorgplicht» wordt dezerzijds, vanuit ethisch oogpunt bezien de verzorging van zieke en/of gewonde dieren, die door burgers worden aangebracht aan opvangcentra, acceptabel geacht.


7

De opvangcentra zijn volgens de voorwaarden van de lopende ontheffingen verplicht om jaarlijks gegevens te verstrekken en zij doen dit ook. Het betreft gegevens over aantallen, leeftijd, sterfte, en uitzetting van de gewone en de grijze zeehond in de Waddenzee.

Het verstrekken van gegevens over medische behandeling is niet verplicht gesteld. Deze gegevens kunnen op vrijwillige basis worden aangeleverd. Niet alle opvangcentra doen dit tot op heden.

Deze informatie en de interpretatie daarvan komen aan de orde in het Wetenschappelijk Platform Zeehonden Waddenzee.

Ik overweeg om het verplicht leveren van de gegevens over medicijngebruik e.d. in de nieuwe ontheffingen op te nemen.


9

Ja, in het verleden zijn wel enkele in de vraag genoemde dieren voor verzorging aangeboden.

In overleg met opvangcentra dienen dergelijke dieren in quarantaine te worden geplaatst en al naar gelang de specifieke situatie te worden overgebracht naar het Dolfinarium te Harderwijk. Daar worden ook andere zeezoogdieren dan zeehonden, zoals bijvoorbeeld gestrande bruinvissen, opgevangen. In de nieuw op te stellen ontheffingen ben ik voornemens de kaders hiervoor aan te geven. In trilateraal verband zal ik hiervoor in het kader van de voorbereiding van de komende Regeringsconferentie aandacht vragen.

Er bestaan hierover geen trilaterale afspraken.


10

Nee, deze zogenaamde «dwaalgasten» worden teruggezet in hun natuurlijke habitat.


11

Na 1997 (Verklaring van Stade) zijn ten behoeve van de opvang aan de Nederlandse opvangcentra geen subsidiegelden verstrekt. Ook de andere opvangcentra in Duitsland en Denemarken zijn private organisaties. Zij functioneren zonder overheidssteun.

De Nederlandse opvangcentra hebben zich inmiddels op het gebied van voorlichting en educatie over de Waddenzee sterk ontwikkeld. Daarmee wordt duidelijk voorzien in een behoefte van burgers hetgeen dezerzijds als positief wordt gewaardeerd. Daarom ook worden op projectbasis voor voorlichting en educatie enkele subsidies verstrekt aan Ecomare en de Zeehondencrèche Pieterburen.


12/13

De genoemde stellingen en destijds gestelde vragen over de gezondheidstoestand van de zeehondenpopulatie in de Waddenzee zijn inmiddels een belangrijk onderdeel van beraadslaging door het Nederlandse Wetenschappelijk Platform Zeehonden Waddenzee. In dit platform zijn de belangrijkste deskundigen van onderzoeksinstituten en organisaties, waaronder de Erasmus Universiteit en het RIKZ, vertegenwoordigd. Naar verwachting zullen eind dit jaar de eerste resultaten van deze onderzoeken in dit Platform beschikbaar zijn.


14

Een verbod op het vangen of verstoren van zeehonden is per land verankerd in beleids- en wettelijke kaders. In ons land gaat het daarbij om de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.

Per land is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en ten behoeve van het opvangen en verzorgen van zieke of gewonde (zeer jonge) zeehonden een uitzondering mogelijk op het verbod van het vangen van zeehonden. Voor deze activiteiten worden in Nederland ontheffingen verleend op grond van de Natuurbeschermingswet.


15

Ten aanzien van de opvang van zeehonden zijn tijdens de Regeringsconferentie van Stade geen nieuwe afspraken gemaakt. Met betrekking tot de doorwerking van de doelen voor gewone en grijze zeehonden verwijst de Verklaring van Stade naar het Zeehonden Beheersplan 1996-2000. Dit beheersplan wordt thans geëvalueerd waarna in trilateraal verband wordt bezien of aanpassing noodzakelijk is. Het Nederlandse Wetenschappelijk Platform Zeehonden Waddenzee zal hiervoor bouwstenen aanleveren. Bij deze evaluatie dienen, naast de gezondheidstoestand van de zeehondenpopulatie, ook ethische en educatieve aspecten een rol te spelen.

Meer algemene in Stade gemaakte afspraken, vastgelegd in het Trilaterale Wadden Plan, over zeehonden hebben betrekking op de bescherming van de gewone en grijze zee-honden en op het voorkomen van het verdrinken van zeehonden in drijfnetten en fuiken.

Ten aanzien van de eerste afspraak valt te melden dat een inventarisatie van actuele en potentiële rustgebieden voor de grijze zeehond in gang is gezet en dat op basis daarvan in overleg met lokale overheden en belangengroepen bezien zal worden of en waar op flexibele basis gebieden kunnen worden afgesloten.

Voor wat betreft het verdrinken van zeehonden zijn in Nederland reeds langer maat-regelen verplicht om dit door middel van de plaatsing van een keerwant in de visfuik te voorkomen. Dit middel blijkt goed te werken. Visserij met drijfnetten vindt in de Waddenzee niet plaats.


16

Ja, een notitie over de stand van zaken zal u dit najaar worden toegezonden.

Ja, zoals reeds bij vraag 5 aangegeven, zal ik bevorderen dat, in het kader van de evaluatie en mogelijke herziening van het Zeehonden Beheersplan 1996-2000, het zeehondenbeleid bij de Regeringsconferentie in 2001 onderwerp van overleg zal zijn.

Ja, het recent verschenen «Quality Status Report» zend ik u op zo kort mogelijke termijn toe. Een samenvatting is bijgevoegd (bijlage 4).

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Number of Taken and Released Common and Grey Seals

in the Wadden Sea Area 1996 - 1999


1 Common Seals


1.1 Number of seals found dead in the Wadden Sea Area

1.2 Number of taken pups in the Wadden Sea Area

1.3 Number of taken non-pups in the Wadden Sea Area
2 Grey Seals


2.1 Number of seals found dead in the Wadden Sea Area

2.2 Number of taken pups in the Wadden Sea Area

2.3 Number of taken non-pups in the Wadden Sea Area
The given data per country - Denmark, Germany (Schleswig-Holstein and Niedersachsen) and The Netherlands - respectively per station - DK: Fiskeri-og Søfartsmuseet, Esbjerg, SH: Seehundaufzuchtstation Friedrichskoog, Nds: Aufzuchtstation Norden/Norddeich, NL: Ecomare, Texel and Zeehondencreche Pieterburen - are delivered by the responsible authorities of the Wadden Sea states, and compiled in the following tables by the Common Wadden Sea Secretariat.

Remarks:

no info = information not yet delivered

unknown = information not available

Common Seals


1.1 Number of Common Seals found dead in the Wadden Sea Area
DK


1996


1997


1998


1999

pups


2


3


6


15

non-pups


8


8


25


7

TOTAL


10


11


31


22

SH

pups


44


107


224

non-pups


44


61


85

TOTAL


88


168 + 3 = 171


309


281

Nds

pups


30


65


51


63

non-pups


18


4


4


23

TOTAL


48


69


55


86 + 30 = 116

NL - Ecomare

pups


-


-


-


-

non-pups


7


5


10


10

Ecomare-Total


7


5


10


10

NL- Pieterburen

pups

non-pups

Pieterburen-Total

No info

No info

No info

No info

NL-TOTAL

common Seals


1.2 Number of taken pups in the Wadden Sea Area
DK- Esbjerg


1996


1997


1998


1999


1. Pups euthanized in the area or in the station

-


13


26


34


2. pups raised + died


-


-


-


-


3.1 pups raised + alive, not released


1


-


-


-


3.2 pups raised + alive, released into the wild

-


-


-


-


3.3 pups raised + alive, delivered to a zoo

-


-


-


-

TOTAL


1


13


26


34

SH - Friedrichskoog


1. Pups euthanized in the area or in the station

11


45


109


97


2. pups raised + died


-


1


2


1


3.1 pups raised + alive, not released


-


-


-


-


3.2 pups raised + alive, released into the wild

17


27


15


18


3.3 pups raised + alive, delivered to a zoo

-


-


-


-

TOTAL


28


73


126


116

Nds - Norden/Norddeich


1. Pups euthanized in the area or in the station

10


42


22


6


2. pups raised + died


5


-


-


5


3.1 pups raised + alive, not released


2


-


-


-


3.2 pups raised + alive, released into the wild

19 (+3 from 1995)

23


29


52


3.3 pups raised + alive, delivered to a zoo

-


-


-


-

TOTAL


36


65


51


63

NL - Ecomare


1. Pups euthanized in the area or in the station

-


-


-


-


2. pups raised + died


3


-


-


-


3.1 pups raised + alive, not released


-


-


-


-


3.2 pups raised + alive, released into the wild

3


4


5


5


3.3 pups raised + alive, delivered to a zoo

-


-


-


-

TOTAL


6


4


5


5

NL- Pieterburen


1. Pups euthanized in the area or in the station

2. pups raised + died


2


2


1


9


3.1 pups raised + alive, not released


3.2 pups raised + alive, released into the wild

22


29


41


40


3.3 pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


24


31


42


49

COMMON Seals


1.3 Number of taken non-pups in the Wadden Sea Area
DK - Esbjerg


1996


1997


1998


1999


1. Non-pups euthanized in the area or in the station

8


20


10


2. Non-pups raised + died


-


-


-


3.1 Non-pups raised + alive, not released


-


-


-


3.2 Non-pups raised + alive, released into the wild

-


-


-


3.3 Non-pups raised + alive, delivered to a zoo

-


-


-

TOTAL


-


8


20


10

SH - Friedrichskoog


1. Non-pups euthanized in the area or in the station

3


18


2. Non-pups raised + died


-


-


3.1 Non-pups raised + alive, not released


-


-


3.2 Non-pups raised + alive, released into the wild

-


-


3.3 Non-pups raised + alive, delivered to a zoo

-


-

TOTAL


-


3

unknown


18

Nds - Norden/Norddeich


1. Non-pups euthanized in the area or in the station

-


-


-


5


2. Non-pups raised + died


-


-


-


-


3.1 Non-pups raised + alive, not released


-


-


-


-


3.2 Non-pups raised + alive, released into the wild

-


4


4


1


3.3 Non-pups raised + alive, delivered to a zoo

-


-


-


-

TOTAL


0


4


4


6

NL - Ecomare


1. Non-pups euthanized in the area or in the station

-


-


2. Non-pups raised + died


-


-


3.1 Non-pups raised + alive, not released


-


1


3.2 Non-pups raised + alive, released into the wild

1


3


3.3 Non-pups raised + alive, delivered to a zoo

-


-

TOTAL


-


-


1


4

NL- Pieterburen


1. Non-pups euthanized in the area or in the station

2. Non-pups raised + died


4


4


2


10


3.1 Non-pups raised + alive, not released


3.2 Non-pups raised + alive, released into the wild

11


13


26


62


3.3 Non-pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


15


17


28


72

GREY Seals


2.1 Number of Grey Seals found dead in the Wadden Sea Area
DK


1996


1997


1998


1999

pups

non-pups

TOTAL


0


0


0


0

SH

pups


0


1


5


2

non-pups


2


0


1


1

TOTAL


2


1


6


3

Nds

pups


1


2

non-pups


-


-

TOTAL

unknown


1


2

No info

NL - Ecomare

pups


-


-


-


-

non-pups


2


2


2


1

Ecomare-Total


2


2


2


1

NL- Pieterburen

pups

non-pups

Pieterburen-Total

No info

No info

No info

No info

NL-TOTAL

Grey Seals


2.2 Number of taken pups in the Wadden Sea Area
DK - Esbjerg


1996


1997


1998


1999


1. Pups euthanized in the area or in the station

2. pups raised + died


3.1 pups raised + alive, not released


3.2 pups raised + alive, released into the wild

3.3 pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


0


0


0


1

SH - Friedrichskoog


1. Pups euthanized in the area or in the station

1


2. pups raised + died


3.1 pups raised + alive, not released


3.2 pups raised + alive, released into the wild

1


1


3.3 pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


0


0


1


2

Nds - Norden/Norddeich


1. Pups euthanized in the area or in the station

2. pups raised + died


3.1 pups raised + alive, not released


1


3.2 pups raised + alive, released into the wild

1


2


3.3 pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


1


1


2

No info

NL - Ecomare


1. Pups euthanized in the area or in the station

2. pups raised + died


1


3.1 pups raised + alive, not released


3.2 pups raised + alive, released into the wild

13


3


3


13


3.3 pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


13


4


3


13

NL- Pieterburen


1. Pups euthanized in the area or in the station

2. pups raised + died


2


1


4


3.1 pups raised + alive, not released


3.2 pups raised + alive, released into the wild

9


7


22


29


3.3 pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


9


9


23


33

Grey Seals


2.3 Number of taken non-pups in the Wadden Sea Area
DK - Esbjerg


1996


1997


1998


1999


1. Non-pups euthanized in the area or in the station

1


2


1


2. Non-pups raised + died


3.1 Non-pups raised + alive, not released


3.2 Non-pups raised + alive, released into the wild

3.3 Non-pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


0


1


2


1

SH - Friedrichskoog


1. Non-pups euthanized in the area or in the station

2. Non-pups raised + died


3.1 Non-pups raised + alive, not released


3.2 Non-pups raised + alive, released into the wild

3.3 Non-pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


0


0


0


0

Nds - Norden/Norddeich


1. Non-pups euthanized in the area or in the station

2. Non-pups raised + died


3.1 Non-pups raised + alive, not released


3.2 Non-pups raised + alive, released into the wild

3.3 Non-pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


-


-


-

No info

NL - Ecomare


1. Non-pups euthanized in the area or in the station

1


2. Non-pups raised + died


3.1 Non-pups raised + alive, not released


3.2 Non-pups raised + alive, released into the wild

4


3.3 Non-pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


-


-


-


5

NL- Pieterburen


1. Non-pups euthanized in the area or in the station

2. Non-pups raised + died


0


4


2


0


3.1 Non-pups raised + alive, not released


3.2 Non-pups raised + alive, released into the wild

1


2


4


10


3.3 Non-pups raised + alive, delivered to a zoo
TOTAL


1


6


6


10

WHO

Wadden Handhavings Overleg

Gedragscode

Bij de handhaving van de wet- en regelgeving op de Waddenzee, is het goed dat rekenschap wordt gegeven van de waarde van de Waddenzee als natuurgebied. Dat moet in de inspectie-, beheers- en handhavingspraktijk inhoud worden gegeven. En wel op een zodanige wijze, dat het goede voorbeeld wordt gegeven aan de burger.

Als algemeen uitgangspunt is geformuleerd, dat

relevante wet- en regelgeving ook op de handhavers van toepassing is;

het middel (handhaving) niet erger mag zijn dan de kwaal (de verstoring). Met andere woorden de verstoring als gevolg van handhavingsactiviteiten mag niet groter zijn dan de verstoring als gevolg van overtreding waar de handhaving zich op richt.

Hierbij moet vooral worden gelet op kwetsbare zaken en moetworden geprobeerd altijd verstoringen en aantastingen van het milieu en de bijbehorende flora en fauna te voorkomen.

Kwetsbaar voor verstoring zijn:

De foerageer-, broed- en rustgebieden (met name hoogwatervluchtplaatsen) van vogels.

De werp-, rust- en zooggebieden van zeezoogdieren, met name zeehonden, zowel de gewone zeehond, als ook de grijze zeehond.

De Wadbodem, zoals slikrijkere delen met natuurlijke mosselbanken, zeegrasvelden en de kwelders.

Dit houdt in dat inspecteurs, beheerders en handhavers

niet in de afgesloten gebieden komen (artikel 17 gebieden Nbwet) (werkzaamheden derhalve buiten de geldende gesloten periode plannen);

zeehonden niet dichter benaderen dan tot 1500 meter en vogels tot 500 meter (uitgezonderd de bebakende geulen, die wel dichter langs de dieren loopt);

niet sneller varen dan 20 km per uur;

geen afval achter laten;

geen heli- of andere inspectievluchten houden in de periode rond hoogwater boven de eilanden en kwelders (grote vogelconcentraties aldaar, indicatief tussen 3 uur voor en 2 uur na hoogwater en nooit boven zeehondenligplaatsen);

niet lager vliegen dan 150 meter en zo mogelijk hoger vliegen dan 450 meter;

niet droogvallen in de buurt van zeehonden en groepen vogels en altijd binnen de 200 meter zone langs de bebakende geulen.

Ten aanzien van zeehonden geldt het volgende:

(zie hierover ook de SIW-brief d.d. 28 november 1995)

Inspecteurs, beheerders en handhavers nemen zelf geen zeehonden mee uit de Waddenzee, ook al zijn ze ziek. De zeehonden die door derden worden aangeboden kunnen wel worden meegenomen voor de zeehondenopvangcentra.

Het uitzetten van zeehonden in de Waddenzee is voorbehouden aan LNV.

Er kunnen zich in het kader van de noodzakelijke taakuitoefening situaties voordoen waarin gehandeld moet worden in afwijking van de geformuleerde gedragscode. Mocht zich een dergelijk geval voordoen dan wordt dit gemeld aan de direct betrokken instantie (meestal LNV-Noord, en de Centrale Meldpost Waddenzee. Voor telefonnnummers e.d. zie SIW-Map.

De gedragscode is als onderdeel van het 'Hoofdstuk 5 Uitgangspunten voor de handhaving' in de Nota Handhavingsbeleid Waddenzee opgenomen. Daarnaast wordt de gedragscode uitgereikt aan alle handhavers en toezichthouders op de Waddenzee. Dit om een zo breed mogelijke bekendheid te geven aan de gedragscode.

INSTRUCTIE VOOR DE MEDEWERKERS.

MELDING:

vindplaats noteren, naam van vinder en telefoonnummer

vragen of persoon terug wil gaan naar de plaats waar de zeehond is waargenomen om de zaak in de gaten te houden. Zeggen dat je komt, verder duidelijk maken dat er geen actie mag worden ondernomen.

GAAN KIJKEN:

met zijn tweeën

EHBZ-spullen mee: MAND, VANGDOEK, ORS, TRECHTER EN SLANG

maar ook: HANDSCHOENEN EN BETADINE (voor als je gebeten wordt)

TER PLEKKE: de zeehond eerst van afstand beoordelen.

ZWEMT DE ZEEHOND IN HET WATER:

duikt hij regelmatig 1 tot 3 minuten of langer onder dan gaat het vermoedelijk om een gezonde zeehond die vlak aan de kust zijn visje vangt. MENSEN GERUSTSTELLEN EN INFORMEREN. Wel even contact met de zeehondencrèche opnemen om de melding bekend te maken, het kan zijn dat de zeehondencrèche meerdere meldingen krijgt over één en dezelfde zeehond.

drijft het dier: dat kan abnormaal zijn. Observeer het goed let vooral op de ademhaling (tellen per minuut) en zijn manier van doen (aktief of sloom) en bel ons voor overleg, want een zeehond is niet eenvoudig uit het water te vangen.

LIGT EEN ZEEHOND AAN DE KANT:

goed letten op de KONDITIE: heeft hij een mooie stroomlijn (torpedo) of is hij erg mager of iets er tussenin.

hoe is zijn GEDRAG (aktief of sloom)

hoe is zijn HOUDING: ligt hij helemaal plat op zijn buik met zijn kop vooruit gestrekt of lekker op zijn zij rond te kijken en zichzelf te krabben?

letten op BLOED om de bek of uit de neus, SLIJM om de bek of naast hem of een SNOTNEUS, HOEST hij, heeft hij een STOTENDE SNELLE ADEMHALING.

zijn er WONDEN.

Bij twijfel eerst overleg met Pieterburen. Is het zonder twijfel een ziek dier of een huiler (grijze zeehond huiler is wit, gewone zeehond huiler heeft al een normale vacht maar is echt een baby formaat - twee tegels groot - en huilt) dan vangen.

Belangrijk is daarbij de pas naar het water af te snijden en de doek over zijn kop te gooien. Dan er zelf op (snelle actie!) met twee handen om de kop en benen aan weerszijden van het lijf van de zeehond, terwijl de andere de mand ophaalt. MENSEN UIT DE BUURT HOUDEN. De zeehond in de mand en snel naar een KOELE RUSTIGE plek rijden om de zeehond de eerste hulp te geven.

Intussen PIETERBUREN WAARSCHUWEN dat er een zeehond is gevonden en gevangen, zodat wij zo snel mogelijk ter plekke kunnen zijn.

VERDERE EERSTE HULP:

In principe wordt ORS (water met zout en suiker) uit flesjes met TRECHTER en SLANG gegeven.

VASTHOUDEN ZEEHOND VOOR DE SLANGVOEDING:

HANDSCHOENEN AAN! Zeehond met HANDDOEK over kop weer vangen (in de mand desnoods), benen aan beide zijden van het lijf stevig ertegenaan drukken. Twee handen om de kop. Eén hand om de kop heen draaien zodat uiteindelijk de onderkaak wordt vastgehouden. Kop van het dier tegen je borst drukken.

INBRENGEN VAN DE SLANG:

Met de andere hand de slang via kriebelen in de mondhoek inbrengen. Slang in laten slikken door de zeehond, zelf een beetje meeduwen. Slang voorbij de keel in het eerste gedeelte van de slokdarm (niet tot aan de maag) dan met deze hand slang op zijn plek houden.

INGIETEN VAN DE ORS:

Slang dichtdrukken voordat de ORS wordt ingegoten. Vocht beetje voor beetje door laten stromen. Slang telkens even weer dicht knijpen. In principe de eerste keer drie deciliter geven (= drie flesjes), bij een kleine zeehond twee flesjes. Is het op dan slang weer dichtknijpen (vacuumeffect) eb snel eruit trekken.

LOSLATEN ZEEHOND:

Beide handen weer aan de kop.Er snel afspringen /afstappen daarbij de doek meenemen en deksel erop.

ER ZIJN GEVALLEN WAARBIJ DE ZEEHOND ZO GESTRESSD IS DAT HET BETER IS EVEN TE WACHTEN TOTDAT WIJ ZIJN GEARRIVEERD.

WORDT U GEBETEN: ZO SNEL MOGELIJK WOND ONTSMETTEN EN BELLEN VOOR OVERLEG!

Samenvatting QSR 1999

In Denemarken, Duitsland en Nederland wordt begin februari het Quality Status Report (QSR) Wadden Sea 1999 uitgebracht. In deze notitie zijn de voornaamste bevindingen van het QSR en een aantal in het rapport gedane aanbevelingen samengevat.

Water en sediment

In zijn algemeenheid is de kwaliteit van water en sediment verder verbeterd.

Het fosfaatgehalte is sterk afgenomen. Het stikstof gehalte neemt echter minder sterk af of in het geheel niet hetgeen een ongunstiger stikstof-fosfaat verhouding ten gevolge heeft met het gevaar van toxische algenbloei.

De concentraties van aan slib gebonden zware metalen zijn - met uitzondering van kwik - genaderd tot het achtergrondniveau. Kwik ligt hier nog een factor
3 tot 10 boven. De concentraties zware metalen in mosselen zijn aanzienlijk verminderd maar liggen nog boven het achtergrondniveau.
De gehaltes aan xenobiotische stoffen (onder meer PCB's) laten een dalende lijn zien. Zorgen baart het op een aantal plaatsen gevonden relatief hoge gehalte aan TBT, een uiterst giftige stof voor diverse mariene organismen, waaronder zoöplanktonsoorten.

Aanbevolen wordt om in OSPAR-, EU- en Noordzeeverband de inspanningen met name op het terugdringen van de stikstof-belasting en de xenobiotische stoffen te richten.

Kwelders

De kwelders hebben in de afgelopen 10 jaar een meer natuurlijk karakter gekregen.

Nederland heeft als enige van de drie landen werk gemaakt van het ontpolderen van zomerpolders; hierdoor is het kwelderareaal toegenomen.

Getijdengebied

Het doel om tot een groter areaal aan mosselbanken en zeegrasvelden te komen werd niet gehaald. Het areaal nam de laatste 10 jaar zelfs af. Een wetenschappelijk verantwoorde verklaring durft men door gebrek aan kennis niet te geven.

Aanbevolen wordt om in de drie landen meer en grotere non-use-gebieden in te stellen, zoals afgesproken op de trilaterale Regeringsconferentie voor de bescherming van de Waddenzee te Esbjerg (1991).

Stranden en duinen

Toenemende grondwateronttrekking op de eilanden schaadt de ontwikkeling van vegetatie in duinvalleien.

Gepleit wordt voor meer dynamisch kust- en duinbeheer op de eilanden.

Estuaria

Op de Eems (Ems Sperrwerk) en de Weser en de Elbe (uitdieping ten behoeve van scheepvaart) raakt men verder af van de gestelde doelen voor estuaria.

Aanbevolen wordt om zoet-zout gradiënten waar mogelijk te herstellen om op die wijze estuariene habitats terug te krijgen.

Vogels

De aantallen van de meeste vogelsoorten in het Waddengebied vertonen een stijgende lijn. Oorzaken zijn: betere bescherming gedurende het broedseizoen, verbod op eierrapen en sterke teruggang gehalte aan giftige stoffen in de eieren.

Alleen de dwergstern en de strandplevier gingen in aantal achteruit. Als oorzaak wordt genoemd het tekort aan ongestoorde broedgebieden op stranden en in de eerste duinenrij.

Het areaal aan ongestoorde binnendijkse rustgebieden is verder afgenomen door de plaatsing van windmolens.

Aanbevolen wordt de omstandigheden voor vogels verder te verbeteren door

aanvullend platen voor de schelpdiervisserij te sluiten;

zonering recreatief gebruik vogelgebieden;

de verstoring van bepaalde strandgedeelten en eerste duinen te beëindigen gedurende het broedseizoen;

bufferzones rondom rustgebieden in te stellen;

in de Noordzeekustzone bepaalde gebieden gedurende de ruiperiode van de zee-eend te sluiten voor menselijk gebruik (scheepvaart en visserij).

Zeehonden

Het aantal gewone zeehonden in de Waddenzee vertoont een doorgaande stijgende lijn (1998: 14.400), maar ligt nog ver af van de geschatte 'natuurlijke' populatie (37.000). De populatie wordt als levensvatbaar beschouwd.

De populatie grijze zeehonden groeit eveneens, maar blijft nog relatief klein. De groei komt voor een deel door import uit Engeland. Er is te weinig over deze soort bekend om uitspraken te kunnen doen over de levensvatbaarheid van de populatie.

Aanbevolen wordt te anticiperen op mogelijke problemen/fricties voortkomende uit een nog verder groeiend aantal zeehonden (bijvoorbeeld concurrentie met de visserij). Tevens wordt gepleit voor meer ongestoorde hooggelegen (boven de vloedlijn) platen, stranden en kwelders gedurende de periode dat de grijze zeehond jongen krijgt (winter).

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie