Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Weekoverzicht CVP-kamerfractie 10-14 juli 2000

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
weekoverzicht (10 14 juli)

Wetsontwerpen en voorstellen

Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (nr.756)

Het wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen bevat een groot aantal bepalingen, waarvan de belangrijkste zijn:


- er worden uitzonderingen voorzien op het verbod van de terbeschikkingstelling;

- werknemers in een doorstromingsprogramma kunnen ook ter beschikking worden gesteld van derden;

- werkgeversverbanden mogen voortaan langdurige werklozen, bestaansmini-mumtrekkers en gerechtigden op sociale bijstand ter beschikking stellen;

- deze doelgroepen kunnen ook een voltijdse arbeidsovereenkomst afsluiten met een uitzendkantoor;

- het toepassingsgebied van de lage lonen wordt uitgebreid;

- au-pair jongeren zullen een zelfde statuut krijgen als dienstboden;

- het plus 1-2-3 plan wordt uitgebreid tot geschorste werknemers en de herintreders;

- het systeem van dienstencheques wordt juridisch afgeschaft;

- ambtenaren die langer dan hun 60 jaar werken, krijgen een pensioencomplement;

- ambtenaren met een belastende functie zullen een complement krijgen;

- het verlof dat voorafgaat aan de pensionnering voor ambtenaren wordt niet meer in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen vanaf 2010;

- in de kinderbijslagen wordt het concept feitelijk gezin ingevoerd;

- aanpassing van de ziekenfondswet;


- enz.

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (nr. 670)

De controle op de gezinstoestand van de werklozen en meer in het bijzonder op de huisbezoeken die bij werklozen worden afgelegd, wordt aangepast:


- in elk stadium van de procedure mag de werkloze zich laten bijstaan door een advocaat;

- de werkloze kan het gevraagde huisbezoek weigeren. De directeur van het gewestelijk werkloosheidsbureau moet zich dan uitspreken op grond van de elementen waarover hij beschikt;

- een beroep op het gedwongen huisbezoek wordt afgeschaft;

- de werkloze wordt ingelicht over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de bevoegde federale bemiddelaar.
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en diverse andere bepalingen (nr. 782).

Dit wetsontwerp heeft hoofdzakelijk tot doel de wijzigingen aan het institutionele kader van de Beurs van Brussel, BXS, door te voeren. De Euronext-structuur zal een volledig dienstengamma aanbieden, gaande van notering van en handel in financiële producten tot een eenvormige verrekening en afwikkeling. Euronext N.V. zal bestaan uit een twaalfkoppige Raad van Bestuur en een directiecomité met drie leden. Er zullen drie toegangspunten blijven bestaan voor de beursleden en de genoteerde bedrijven. De drie markten vormen een geïntegreerd handelsplatform met een uniek orderboek en een unieke reglementering.

De CVP, gesteund door de opmerkingen van de Raad van State, diende een aantal technische amendementen in, alsook stelde ze vragen bij de té ruime bevoegdheid die gegeven werd aan de regering, aan de CBF en aan Euronext N.V.

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Dit wetsvoorstel van CVP-volksvertegenwoordiger D. Pieters voert een vrijstelling van verkeersbelasting in voor de voertuigen van minder dan 12 ton die slechts af en toe op de openbare weg rijden.

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen (nr. 502)

Artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen voorziet de mogelijkheid in welbepaalde gevallen een verzoeningsprocedure op te starten.

Dit wetsvoorstel van PSC-volksvertegenwoordiger L. Paque laat voortaan de verzoeningsprocedure ook toe in de gevallen dat er geen klacht is of om een klacht te voorkomen. Bovendien kan de vraag om verzoening ook van de partijen zelf uitgaan. Ten slotte wordt het verbod op verdere deelname aan de beraadslagingen door een lid of de leden van de raad van de Orde die de verzoeningsopdracht hebben uitgevoerd, opgeheven.

Dit wetsvoorstel werd unaniem goedgekeurd.

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (nr. 777)

Dit wetsontwerp wijzigt het verbod voor bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad om samen in de gemeenteraad te zetelen. Het verbod wordt nu beperkt tot en met de tweede graad. Binnen eenzelfde college van burgemeester en schepenen blijft het verbod gehandhaafd tot en met de derde graad.

Een CVP-amendement dat het verbod voor echtgenoten om samen in de gemeenteraad te zetelen wenste uit te breiden naar de wettelijk samenwonenden werd door de meerderheid niet aanvaard.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek (nr. 775)

Dit wetsontwerp geeft in beperkte mate gevolg aan de aanbevelingen van College van deskundigen dat ingevolge de wet toeziet op het geautomatiseerd stemmen. De rol van dit College wordt uitgebreid. Tevens heeft de kiezer de mogelijkheid (het is dus geen automatisme) aan het einde van zijn stemming in het stemhokje waar hij zijn stem(men) heeft uitgebracht op het computerscherm kunnen zien welke stemmen hij heeft uitgebracht.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn en van het koninklijk besluit van 26 augustus 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren (792).

Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke verduidelijking van het begrip verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen door invoering van bestaande interpretaties van de Controlecommissie. Hierdoor moet een verschil in interpretatie van de wetgeving op de verkiezingsuitgaven vermeden worden tussen de Controlecommissie en de Raad van State.

Zo worden door derden gevoerde campagnes ook als verkiezingspropaganda beschouwd, tenzij de lijst of de kandidaat deze derden onmiddellijk en aangetekend aanmaant deze campagne te staken en een afschrift van deze aanmaning overzendt aan de voorzitter van het verkiezingshoofdbureau.

Er wordt ook beter omschreven in de wet wat dient verstaan te worden onder periodieke manifestaties. Kennelijk uitzonderlijke reclame en uitnodigingen voor dergelijke periodieke manifestaties, maar ook voor normale bijeenkomsten in het kader van een normale partijwerking worden bijvoorbeeld wel als een verkiezingsuitgave beschouwd. Voor manifestaties die wel voor verkiezingsdoeleinden worden georganiseerd en een deelnameprijs vragen, worden de uitgaven die niet gedekt worden door de inkomsten (sponsorgelden niet meegerekend) als verkiezingsuitgaven aangerekend.

De aanmaak van internettoepassingen worden ook niet als een verkiezingsuitgave aanzien op voorwaarde dat die aanmaak op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels geschiedt als buiten de verkiezingsperiode.

Het verbod op de verspreiding van geschenken en gadgets wordt uitgebreid met een verkoopsverbod.

De CVP heeft dit voorstel mede goedgekeurd.

Resoluties en verdragen

De Kamer keurde ook nog een aantal resoluties goed: een resolutie betreffende de bekrachtiging door België van het Statuut van het Internationaal Strafgerechtshof, een resolutie van Mark Eyskens betreffende de uitbreiding van de rechtsmacht van het Internationaal Strafgerechtshof tot ernstige internationale delicten, inzonderheid economische delicten, betreffende de mensenrechten in Colombia.

Mondelinge vragen in plenaire vergadering (voor meer info: www.dekamer.be)

M. Van Peel


· De weigering van de minister van Justitie en van Buitenlandse Zaken om de documenten in de zaak-Yerodia ter beschikking te stellen van het parlement
J. Vandeurzen


· Het uitblijven van benoemingen in de arbeidsrechtbanken
Interpellaties (voor meer info: www.dekamer.be)

Commissie Buitenlandse Betrekkingen

K. Pinxten


· Het internationale aanhoudingsbevel tegen de minister van Buitenlandse Zaken van Congo, Yerodia.
Commissie Binnenlandse Zaken

P. De Crem


· Zijn uitspraken over het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.
Commissie Bedrijfsleven

S. Creyf


· De liberalisatie van de elektriciteitssector.
Vragen in commissies (voor meer info: www.dekamer.be)

Commissie Binnenlandse Zaken

S. Verherstraeten


· De implementatie van Copernicus binnen de parastatalen.

· De toepassing van artikel 3, §2, 1° van de wet van 3 mei 2000 tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, §2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.
J. Ansoms


· De snelheidscontroles in het kader van het ozonplan.
D. Vanpoucke


· Het verloop van het examen van officier voor de rijkswacht op 15 en 31 maart 2000.
H. Brouns


· De werking van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Commissie Justitie

L. Goutry


· Het verhoor van gevangenen door middel van videoconferenties.
J. Vandeurzen


· De achterstand van de benoemingen bij de arbeidsgerechten.

· De projecten inzake informatie- en communicatietechnologie.
T. Van Parys


· Het voorontwerp van basiswet inzake het gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden.

· Het strenger optreden van justitie en politie tegen verkeersagressie.

· Het internationaal aanhoudingsmandaat tegen de Kongolese minister van Buitenlandse Zaken, Yerodia.

· Het bestaan van een werkgroep ad hoc bij de Eerste minister omtrent de organisatie van de gerechtelijke zuil van de geïntegreerde politie.

· De vacature van nationaal magistraat.
Y. Leterme


· De toepassing van spraaktechnologie binnen justitie.

· Het uitblijven van de uitvoering van de wet op de telefoontap.

· De mogelijke invoering van een permanentie door de diensten Slachtofferonthaal.
Commissie Volksgezondheid

J. Vandeurzen


· De dringende medische hulpverlening per helikopter.
L. Goutry


· Het besmettingsgevaar bij OCMW-maatschappelijk werkers die het onthaal verzorgen van politiek vluchtelingen.
H. Brouns


· De uitvoering van de wet op de niet-conventionele praktijken.

· De verdeling van medische stalen.

Commissie Bedrijfsleven

S. Creyf


· De stijging van de gasfacturen.


· De werking van de Belgische Mededingingsautoriteit en de vernietiging van de benoeming van de voorzitter.
T. Pieters


· De werking van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.
L. Goutry


· De overheidscentra inzake wetenschappelijk onderzoek Rijksstation voor Zeevisserij Vlaams Instituut voor de Zeevisserij.
Y. Leterme


· Eventuele schadevergoedingen voor de landbouw in de Westhoek ten gevolge van de overvloedige regenval.
Commissie Infrastructuur

J. Van Eetvelt


· De stand van zaken inzake de uitbetaling van dossiers bij het Rampenfonds.
CVP-Kamerfractie
Paleis der Natie - Natieplein 2 - 1008 Brussel tel.: +32 2 549.85.01
fax: +32 2 549.87.97
persdienst@kamer.cvp.be kamer.cvp.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie