Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Weekoverzicht CVP-kamerfractie 10-14 juli 2000

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
weekoverzicht (10 14 juli)

Wetsontwerpen en voorstellen

Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (nr.756)

Het wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen bevat een groot aantal bepalingen, waarvan de belangrijkste zijn:


- er worden uitzonderingen voorzien op het verbod van de terbeschikkingstelling;

- werknemers in een doorstromingsprogramma kunnen ook ter beschikking worden gesteld van derden;

- werkgeversverbanden mogen voortaan langdurige werklozen, bestaansmini-mumtrekkers en gerechtigden op sociale bijstand ter beschikking stellen;

- deze doelgroepen kunnen ook een voltijdse arbeidsovereenkomst afsluiten met een uitzendkantoor;

- het toepassingsgebied van de lage lonen wordt uitgebreid;

- au-pair jongeren zullen een zelfde statuut krijgen als dienstboden;

- het plus 1-2-3 plan wordt uitgebreid tot geschorste werknemers en de herintreders;

- het systeem van dienstencheques wordt juridisch afgeschaft;

- ambtenaren die langer dan hun 60 jaar werken, krijgen een pensioencomplement;

- ambtenaren met een belastende functie zullen een complement krijgen;

- het verlof dat voorafgaat aan de pensionnering voor ambtenaren wordt niet meer in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen vanaf 2010;

- in de kinderbijslagen wordt het concept feitelijk gezin ingevoerd;

- aanpassing van de ziekenfondswet;


- enz.

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (nr. 670)

De controle op de gezinstoestand van de werklozen en meer in het bijzonder op de huisbezoeken die bij werklozen worden afgelegd, wordt aangepast:


- in elk stadium van de procedure mag de werkloze zich laten bijstaan door een advocaat;

- de werkloze kan het gevraagde huisbezoek weigeren. De directeur van het gewestelijk werkloosheidsbureau moet zich dan uitspreken op grond van de elementen waarover hij beschikt;

- een beroep op het gedwongen huisbezoek wordt afgeschaft;

- de werkloze wordt ingelicht over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de bevoegde federale bemiddelaar.
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en diverse andere bepalingen (nr. 782).

Dit wetsontwerp heeft hoofdzakelijk tot doel de wijzigingen aan het institutionele kader van de Beurs van Brussel, BXS, door te voeren. De Euronext-structuur zal een volledig dienstengamma aanbieden, gaande van notering van en handel in financiële producten tot een eenvormige verrekening en afwikkeling. Euronext N.V. zal bestaan uit een twaalfkoppige Raad van Bestuur en een directiecomité met drie leden. Er zullen drie toegangspunten blijven bestaan voor de beursleden en de genoteerde bedrijven. De drie markten vormen een geïntegreerd handelsplatform met een uniek orderboek en een unieke reglementering.

De CVP, gesteund door de opmerkingen van de Raad van State, diende een aantal technische amendementen in, alsook stelde ze vragen bij de té ruime bevoegdheid die gegeven werd aan de regering, aan de CBF en aan Euronext N.V.

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Dit wetsvoorstel van CVP-volksvertegenwoordiger D. Pieters voert een vrijstelling van verkeersbelasting in voor de voertuigen van minder dan 12 ton die slechts af en toe op de openbare weg rijden.

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen (nr. 502)

Artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen voorziet de mogelijkheid in welbepaalde gevallen een verzoeningsprocedure op te starten.

Dit wetsvoorstel van PSC-volksvertegenwoordiger L. Paque laat voortaan de verzoeningsprocedure ook toe in de gevallen dat er geen klacht is of om een klacht te voorkomen. Bovendien kan de vraag om verzoening ook van de partijen zelf uitgaan. Ten slotte wordt het verbod op verdere deelname aan de beraadslagingen door een lid of de leden van de raad van de Orde die de verzoeningsopdracht hebben uitgevoerd, opgeheven.

Dit wetsvoorstel werd unaniem goedgekeurd.

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (nr. 777)

Dit wetsontwerp wijzigt het verbod voor bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad om samen in de gemeenteraad te zetelen. Het verbod wordt nu beperkt tot en met de tweede graad. Binnen eenzelfde college van burgemeester en schepenen blijft het verbod gehandhaafd tot en met de derde graad.

Een CVP-amendement dat het verbod voor echtgenoten om samen in de gemeenteraad te zetelen wenste uit te breiden naar de wettelijk samenwonenden werd door de meerderheid niet aanvaard.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek (nr. 775)

Dit wetsontwerp geeft in beperkte mate gevolg aan de aanbevelingen van College van deskundigen dat ingevolge de wet toeziet op het geautomatiseerd stemmen. De rol van dit College wordt uitgebreid. Tevens heeft de kiezer de mogelijkheid (het is dus geen automatisme) aan het einde van zijn stemming in het stemhokje waar hij zijn stem(men) heeft uitgebracht op het computerscherm kunnen zien welke stemmen hij heeft uitgebracht.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn en van het koninklijk besluit van 26 augustus 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren (792).

Dit wetsvoorstel beoogt een wettelijke verduidelijking van het begrip verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen door invoering van bestaande interpretaties van de Controlecommissie. Hierdoor moet een verschil in interpretatie van de wetgeving op de verkiezingsuitgaven vermeden worden tussen de Controlecommissie en de Raad van State.

Zo worden door derden gevoerde campagnes ook als verkiezingspropaganda beschouwd, tenzij de lijst of de kandidaat deze derden onmiddellijk en aangetekend aanmaant deze campagne te staken en een afschrift van deze aanmaning overzendt aan de voorzitter van het verkiezingshoofdbureau.

Er wordt ook beter omschreven in de wet wat dient verstaan te worden onder periodieke manifestaties. Kennelijk uitzonderlijke reclame en uitnodigingen voor dergelijke periodieke manifestaties, maar ook voor normale bijeenkomsten in het kader van een normale partijwerking worden bijvoorbeeld wel als een verkiezingsuitgave beschouwd. Voor manifestaties die wel voor verkiezingsdoeleinden worden georganiseerd en een deelnameprijs vragen, worden de uitgaven die niet gedekt worden door de inkomsten (sponsorgelden niet meegerekend) als verkiezingsuitgaven aangerekend.

De aanmaak van internettoepassingen worden ook niet als een verkiezingsuitgave aanzien op voorwaarde dat die aanmaak op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels geschiedt als buiten de verkiezingsperiode.

Het verbod op de verspreiding van geschenken en gadgets wordt uitgebreid met een verkoopsverbod.

De CVP heeft dit voorstel mede goedgekeurd.

Resoluties en verdragen

De Kamer keurde ook nog een aantal resoluties goed: een resolutie betreffende de bekrachtiging door België van het Statuut van het Internationaal Strafgerechtshof, een resolutie van Mark Eyskens betreffende de uitbreiding van de rechtsmacht van het Internationaal Strafgerechtshof tot ernstige internationale delicten, inzonderheid economische delicten, betreffende de mensenrechten in Colombia.

Mondelinge vragen in plenaire vergadering (voor meer info: www.dekamer.be)

M. Van Peel


· De weigering van de minister van Justitie en van Buitenlandse Zaken om de documenten in de zaak-Yerodia ter beschikking te stellen van het parlement
J. Vandeurzen


· Het uitblijven van benoemingen in de arbeidsrechtbanken
Interpellaties (voor meer info: www.dekamer.be)

Commissie Buitenlandse Betrekkingen

K. Pinxten


· Het internationale aanhoudingsbevel tegen de minister van Buitenlandse Zaken van Congo, Yerodia.
Commissie Binnenlandse Zaken

P. De Crem


· Zijn uitspraken over het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.
Commissie Bedrijfsleven

S. Creyf


· De liberalisatie van de elektriciteitssector.
Vragen in commissies (voor meer info: www.dekamer.be)

Commissie Binnenlandse Zaken

S. Verherstraeten


· De implementatie van Copernicus binnen de parastatalen.

· De toepassing van artikel 3, §2, 1° van de wet van 3 mei 2000 tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, §2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.
J. Ansoms


· De snelheidscontroles in het kader van het ozonplan.
D. Vanpoucke


· Het verloop van het examen van officier voor de rijkswacht op 15 en 31 maart 2000.
H. Brouns


· De werking van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Commissie Justitie

L. Goutry


· Het verhoor van gevangenen door middel van videoconferenties.
J. Vandeurzen


· De achterstand van de benoemingen bij de arbeidsgerechten.

· De projecten inzake informatie- en communicatietechnologie.
T. Van Parys


· Het voorontwerp van basiswet inzake het gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden.

· Het strenger optreden van justitie en politie tegen verkeersagressie.

· Het internationaal aanhoudingsmandaat tegen de Kongolese minister van Buitenlandse Zaken, Yerodia.

· Het bestaan van een werkgroep ad hoc bij de Eerste minister omtrent de organisatie van de gerechtelijke zuil van de geïntegreerde politie.

· De vacature van nationaal magistraat.
Y. Leterme


· De toepassing van spraaktechnologie binnen justitie.

· Het uitblijven van de uitvoering van de wet op de telefoontap.

· De mogelijke invoering van een permanentie door de diensten Slachtofferonthaal.
Commissie Volksgezondheid

J. Vandeurzen


· De dringende medische hulpverlening per helikopter.
L. Goutry


· Het besmettingsgevaar bij OCMW-maatschappelijk werkers die het onthaal verzorgen van politiek vluchtelingen.
H. Brouns


· De uitvoering van de wet op de niet-conventionele praktijken.

· De verdeling van medische stalen.

Commissie Bedrijfsleven

S. Creyf


· De stijging van de gasfacturen.


· De werking van de Belgische Mededingingsautoriteit en de vernietiging van de benoeming van de voorzitter.
T. Pieters


· De werking van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.
L. Goutry


· De overheidscentra inzake wetenschappelijk onderzoek Rijksstation voor Zeevisserij Vlaams Instituut voor de Zeevisserij.
Y. Leterme


· Eventuele schadevergoedingen voor de landbouw in de Westhoek ten gevolge van de overvloedige regenval.
Commissie Infrastructuur

J. Van Eetvelt


· De stand van zaken inzake de uitbetaling van dossiers bij het Rampenfonds.
CVP-Kamerfractie
Paleis der Natie - Natieplein 2 - 1008 Brussel tel.: +32 2 549.85.01
fax: +32 2 549.87.97
persdienst@kamer.cvp.be kamer.cvp.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...