Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Registratievoorwaarden college beoordeling geneesmiddelen

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Registratievoorwaarden


Dossiereisen

Voor de beoordeling van een geneesmiddel moet een firma een dossier indienen. Dit dossier, dat qua inhoud en indeling aan Europees geldende eisen moet voldoen, bestaat uit vier delen. Het eerste deel bevat administratieve gegevens en een samenvatting van het dossier, waaronder ook de Samenvatting van de productkenmerken valt, evenals de bijsluiter en de verpakkingtekst. De Samenvatting van de productkenmerken is beter bekend onder de term IB-tekst, omdat de tekst is opgenomen in deel IB van het registratiedossier. In het Europese jargon wordt meestal de term SPC of SmPC gebruikt als afkorting van "Summary of Product Characteristics". Deel II omvat de chemisch-farmaceutische gegevens, dat wil zeggen alle gegevens omtrent de samenstelling en bereiding en kwaliteitscontrole van een geneesmiddel. Deel III bestaat uit farmacologisch-toxicologische gegevens. Dit zijn alle gegevens van een geneesmiddel verzameld bij dieren met betrekking tot de toxiciteit en werkingsmechanisme van een geneesmiddel. In deel IV zijn de klinisch-farmacologische gegevens verzameld. In dit dossierdeel staan de gegevens met betrekking tot de werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel bij de mens.

Bureau Wetenschappelijk Advies

Geschiedenis
Sinds 1991 biedt het ACBG aan toekomstige registratiehouders de gelegenheid om, voordat een dossier wordt ingediend, te overleggen met vertegenwoordigers van het ACBG over wetenschappelijke vragen. Sindsdien heeft een groot aantal farmaceutische bedrijven van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Sinds 1 april 1998 wordt het geven van wetenschappelijke adviezen gecoördineerd door het Bureau Wetenschappelijk Advies.
Doel


1. Geven van informatie en bieden van service aan toekomstige registratiehouders

2. Vroeg inzicht krijgen in de aard van toekomstige registratie-aanvragen.

Procedure


* De toekomstige registratiehouder dient via een aanvraagformulier een schriftelijk verzoek in voor een bespreking of een schriftelijk advies. Het is belangrijk dat daarop specifieke vragen aan de deskundigen van het ACBG worden gesteld.
* Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier selecteert het Bureau Wetenschappelijk Advies de deskundigen en doet een voorstel voor een bijeenkomst of voor een datum voor een schriftelijk advies.

* De documentatie moet minimaal 3 weken voor een mondelinge bespreking of een maand voor het uitbrengen van schriftelijk advies aan het ACBG worden opgestuurd. Bij een bespreking wordt graag een lijst met aanwezigen namens de aanvrager ontvangen.
* De gebruikelijke duur van een bijeenkomst is 1,5 uur.
* Tijdens een bijeenkomst ligt de nadruk op discussie tussen vertegenwoordigers van de aanvrager en deskundigen van het ACBG.
* Van een bijeenkomst maakt het Bureau Wetenschappelijk Advies een verslag voor eigen gebruik. De beantwoording van de vragen zal in alle gevallen schriftelijk plaatsvinden.

* Het advies zal worden gegeven naar de huidige stand van wetenschap en in overeenstemming met de vigerende richtlijnen, maar kan niet vooruitlopen op het uiteindelijke oordeel van het College en/of de CPMP na beoordeling van het volledige dossier.
* Vanzelfsprekend zullen alle aangeleverde gegevens door het ACBG vertrouwelijk worden behandeld.

Medewerkers

Hoofd: dr. H. van Bronswijk tel 070-356 74 84
Coördinator: mw. drs. S.L. Hoekstra-van den Bosch tel 070-356 74 23 Secretariaat: dhr. A. Wijsman tel 070-356 74 32 mw. I.J.C. van den Ende tel 070-356 74 85

Gang van een registratiedossier door het apparaat van (A)CBG

Deel II van synthetisch gefabriceerde geneesmiddelen wordt beoordeeld door het LGO (Laboratorium van Geneesmiddelenonderzoek) van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In geval van een biotechnologisch bereid geneesmiddel of een geneesmiddel bereid uit bloed wordt deel II beoordeeld door het BTG (afdeling Biotechnologische Geneesmiddelen) van het RIVM. Deel III van het registratiedossier wordt beoordeeld door het GMB (afdeling Geneesmiddelenbeoordeling) van het RIVM en deel IV door de afdeling Klinische beoordelingen van het Agentschap CBG. Op basis van rapporten opgesteld door beoordelaars, neemt het College een besluit ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van een geneesmiddel. In veel gevallen verzoekt het CBG aan de firma nog aanvullende informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. De firma krijgt één keer de gelegenheid om zijn dossier aan te vullen en vragen van het CBG te beantwoorden. Er kan eventueel een hoorzitting met de firma plaatsvinden. Aanvullingen en antwoorden worden beoordeeld door de deskundigen die ook het oorspronkelijke dossier beoordeeld hebben en vervolgens vindt definitieve besluitvorming plaats in het CBG. Bij een positief oordeel volgt vaststelling van de tekst van de Samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter en daarna wordt het product opgenomen in het Register voor geneesmiddelen.


Registratieprocedures

Nationale procedure

Voor de nationale procedure dient de firma een dossier in bij het ACBG. Bij een positief oordeel volgt een nationale handelsvergunning onder verantwoordelijkheid van het College. Deze nationale handelsvergunning kan worden gebruikt voor een wederzijdse-erkenningsprocedure. De producten worden opgenomen in het register voor geneesmiddel. De verpakkingstekst van deze producten dient het registratie nummer te vermelden. Dit nummer begint altijd met "RVG".

Nationale procedure op basis van wederzijdse erkenning

De wederzijdse erkennings procedure is een Europese registratieprocedure die berust op het erkennen van een handelsvergunning afgegeven in een E.U. lidstaat, door de andere lidstaten. De beoordelingsrapporten van het land dat de eerste handelsvergunning voor het desbetreffende product heeft afgegeven (het referentieland of reference member state (RMS) genoemd) worden ter beschikking gesteld aan de andere lidstaten (de betrokken lidstaten of concerned member states (CMS) genoemd). De betrokken lidstaten worden geacht deze handelsvergunning wederzijds te erkennen, tenzij men zwaarwegende bezwaren heeft die als potentieel risico voor de volksgezondheid worden beschouwd. In die situatie kan arbitrage via de CPMP worden aangevraagd. De registratieaanvragen worden nationaal ingediend. Als de procedure beëindigd is wordt de handelsvergunning nationaal afgegeven, in ieder land afzonderlijk. De dossiers dienen echter gelijk te blijven binnen alle lidstaten. Dit betekent dat alle vervolgprocedures (variaties) gelijktijdig ingediend worden in alle lidstaten. Ook hier wordt door het referentieland een beoordelingsrapport opgesteld. Op Europees niveau vindt overleg plaats over deze procedure binnen de Mutual Recognition Facilitation Group (MRFG). Deze groep neemt geen beslissingen over de procedures, maar biedt een forum voor overleg tussen de lidstaten om de procedure te faciliteren.

Centrale procedure

Sinds 1995 kunnen geneesmiddelen worden beoordeeld volgens de Centrale Procedure. Geneesmiddelen waarvoor deze procedure is gevolgd en positief zijn beoordeeld, ontvangen een handelsvergunning geldend in de gehele Europese Unie. Deze handelsvergunning wordt afgegeven onder verantwoordelijkheid van de Europese Commissie. De procedure dient verplicht te worden gevolgd voor biotechnologisch bereide geneesmiddelen. Voor andere innovatieve producten, zoals producten met een nieuw werkzaam bestanddeel kan een firma zelf kiezen voor het volgen van deze procedure of voor de procedure op basis van wederzijdse erkenning. Voor het volgen van een Centrale procedure moet een registratiedossier worden ingediend bij het European Medicines Agency (EMEA) te London. Van het geneesmiddel wordt de balans werkzaamheid/ schadelijkheid opgemaakt door het Committee for Proprietary Medicinal Products, kortweg CPMP. Het CPMP is één van de twee wetenschappelijke comités van de EMEA. Het voortouw in de beoordeling wordt bij toerbeurt genomen door één van de 30 leden van het CPMP (twee per lidstaat). Zij maken daarbij veelal gebruik van de deskundigen uit de eigen organisatie voor het maken van beoordelingsrapporten, die ter beschikking worden gesteld van het CPMP. Het CPMP heeft maximaal 210 dagen om tot een eindoordeel te komen. Deze periode mag worden onderbroken om de firma in de gelegenheid te stellen vragen te beantwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid voor een firma een mondelinge toelichting te geven bij het ingediende dossier. Het eindoordeel van het CPMP wordt naar de Europese Commissie gestuurd voor definitieve besluitvorming. Normaliter volgt de Europese Commissie de mening van het CPMP volledig op. Bij een positief oordeel wordt ook de Samenvatting van productkenmerken en de bijsluiter vastgelegd. De afgifte van Europese handelsvergunningen wordt opgenomen in een Europees Register voor geneesmiddelen. De via de Centrale Procedure geregistreerde geneesmiddel dienen op de verpakking het Europese registratienummer te dragen dat begint met "EU".


Guidelines en andere richtlijnenNationale aanbevelingen

Het College heeft een aantal aanbevelingen en richtlijnen opgesteld, waarin het standpunt van het College ten aanzien van verschillende begrippen met betrekking tot registratie van geneesmiddelen is verwoord. De nu volgende lijst is door revisie en heroverweging van bestaande richtsnoeren niet compleet. Ook zijn de hier genoemde richtsnoeren onderhevig aan revisie. De aanbevelingen zijn opgesteld om de aanvragers en houders van registraties te ondersteunen, maar zijn niet juridisch bindend.

Inhoud:

* Etikettering en bijsluiter van farmaceutische producten
* Parallelimport van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen
* Duplex-registraties

* Afgeleide registraties

* Lijst vrijstelling bio-equivalentieonderzoek
* Paraplumerken

* Aanvraagformulier wijzigingen (= variaties)
* Aanvraagformulier voor doorhaling van registraties
* TSE eisen: begeleidende brief met werkwijze, model en annexen
* Standaardinformatie in delen IB1 en IB2 (bijsluiter) van hormoonsuppletietherapie-middelen (VTV en borstkanker) (Word 97 bestand, 37 kB)


Tarieven


1. Registratie-aanvragen NLG
a. Geneesmiddel met een nieuw werkzaam bestanddeel: eerste aanvraag of eerste vorm 30.000
tweede aanvraag of tweede vorm 10.000
derde en volgende aanvraag of derde en volgende vorm 5.000
b. Geneesmiddel met een bekend werkzaam bestanddeel eerste aanvraag of eerste vorm 10.000
tweede en volgende aanvraag of tweede en volgende vorm 5.000
c. Parallelimport of afgeleide registratie per aanvraag of vorm 2.500


2. Jaarlijks verschuldigde vergoeding van alle vormen en producten
1.750
Voor deze jaarvergoeding worden de volgende diensten verricht: alle type I wijzigingen, zoals beschreven in de verordening nr. 541/95 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 maart 1995 (PbEG L 55)
een wijziging met betrekking tot de analyse - en andere controle methodieken
een wijziging met betrekking tot het gebruik of de wijze van toediening
een wijziging in de IB-tekst van een genericum indien de tekst volledig is geconformeerd aan de innovator (in andere gevallen wordt een vergoeding berekend volgens paragraaf 3)
een wijziging in de tekst van de bijsluiter
de geneesmiddelenbewaking


3. Aanvragen voor wijzigingen van bestaande producten (indien het géén type I wijziging betreft volgens verordening nr. 541/95) Dit betreft wijzigingen van een product of serie producten met hetzelfde werkzame bestanddeel en farmaceutische vorm voor een wijziging met betrekking tot de dosering 1.000 voor een wijziging met betrekking tot de houdbaarheid 1.000 voor een wijziging met betrekking tot uitbreiding van de indicaties
5.000
voor het weglaten, het toevoegen of het vervangen van één of meer werkzame bestanddelen 5.000
voor een kwantitatieve wijziging van één of meer werkzame bestanddelen
5.000
voor een wijziging met betrekking tot de niet-werkzame bestanddelen, welke invloed heeft op de werking van het farmaceutisch product 5.000 voor een wijziging van de bereidingswijze, welke invloed heeft op de werking van het farmaceutisch product 5.000
voor een wijziging van de farmaceutische vorm 5.000
Wordt gelijktijdig meer dan één wijziging aangevraagd voor een product of serie producten met hetzelfde werkzame bestanddeel en farmaceutischevorm, dan is het totale bedrag niet hoger dan 10.000

De vergoeding is verschuldigd bij het indienen van de aanvraag tot inschrijving respectievelijk tot wijziging van de inschrijving in het register. De ontvangst van een factuur dient te worden afgewacht, waarna betaling binnen 30 dagen dient te geschieden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...