Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over fouten bij het Kadaster

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over bij het kadaster

Gemaakt: 19-7-2000 tijd: 9:24


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 juli 2000

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen over 'fouten bij het Kadaster', die zijn gesteld overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde. De vragen zijn gesteld door mevrouw Ravestein (D'66).

Ik neem aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Ravestein (D66) - staatssecretaris VROM (2990012470)

Antwoorden op schriftelijke Kamervragen van mevrouw Ravestein (D66) aan de staatssecretaris VROM over 'fouten bij het Kadaster' (ingezonden 14 juni 2000).

Vraag 1:

Hebt u kennisgenomen van berichten dat bezitters van onroerend goed niet kunnen vertrouwen op gegevens van het kadaster en dat jaarlijks mogelijk tienduizenden fouten worden gemaakt bij het vastleggen en controleren van kadastrale gegevens?

Antwoord 1:

Ja, ik ben daarover door de Raad van Bestuur van het Kadaster geïnformeerd.

Vraag 2:

Kent u het rapport waarop het bericht gebaseerd is?

Antwoord 2:

De Raad van Bestuur van het Kadaster houdt mij regelmatig op de hoogte van de hoofdlijnen van het kwaliteitsbeleid. Ik neem daarbij niet in detail kennis van de rapporten die het Kadaster in het kader van zijn verantwoordelijkheid en zorg voor de handhaving van een goed bedrijfsvoeringsproces opstelt. Van het genoemde rapport/interne audit heb ik derhalve geen kennis genomen.

Vraag 3:

Deelt u de mening dat door de foute kadastrale gegevens de rechtszekerheid van burgers (bijvoorbeeld kopers van een huis) ernstig in het geding is?

Antwoord 3:

Voor de overdracht van de eigendom van een huis is het nodig dat een notariële akte bij het Kadaster wordt ingeschreven in de openbare registers. Deze akte en deze inschrijving zijn bepalend voor de overdracht van de eigendom. Een aantal gegevens uit de akte wordt overgebracht in de kadastrale registratie (AKR/AHR). De kadastrale registratie vormt de toegang tot deze openbare registers. In dit proces van overbrengen kunnen fouten ontstaan. Ik merk op dat de akte echter voor wat betreft de rechtszekerheid maatgevend is. In dit kader is het wel van belang dat vanuit de kadastrale registratie een juiste verwijzing plaatsvindt naar het openbare register c.q. de juiste akte. De notaris gaat voor het opmaken van de akte te rade bij partijen en doet zelfstandig onderzoek in de kadastrale registratie en het openbare register. Indien bij een perceel geen verwijzing staat vermeld naar het openbare register, heeft dat tot gevolg dat de notaris die het onderzoek verricht geen correct beeld krijgt van de rechtstoestand van het betreffende perceel (althans als deze notaris niet op een andere wijze van een inschrijving op de hoogte is). In die gevallen kan de rechtszekerheid in het geding komen. Er lopen thans
-verspreid over een periode van 10 jaar- vier schadeclaims in gevallen waarin een verkeerde of geen verwijzing was gesteld. Nu is expliciet door het Kadaster voorgeschreven dat verwijzingen naar het openbaar register voor 100% moeten worden gecontroleerd. Uit het vorenstaande blijkt dat de rechtszekerheid van burgers nagenoeg nooit in het geding is door fouten in de kadastrale registratie.
In het kader van de verantwoordelijkheid en zorg voor de handhaving van een goed bedrijfsvoeringsproces heeft het Kadaster in de eerste helft van 1999 een audit laten uitvoeren naar de kwaliteit van de inschrijvingsvereisten en de bijwerking van de kadastrale registratie. De audit is gedaan met ondersteuning van KPMG. Terzijde merk ik op dat in de pers ten onrechte is gesuggereerd dat sprake is van een rapport van de hand van KPMG; de berichtgeving in het Algemeen Dagblad was gebaseerd op een door het Kadaster zelf geïnitieerd intern-onderzoek en een daarover door het Kadaster gemaakt rapport. Voor de Raad van Bestuur staat voorop dat het Kadaster de bestanden zelf kwalitatief op orde wil hebben en daarbij niet afhankelijk wil zijn van opmerkingen van externe klanten. In dat licht moeten de inspanningen dan ook worden gezien. Naar aanleiding van het onderhavige geval heeft de Raad van Bestuur al enige tijd geleden de kwaliteitseisen ten aanzien van de kadastrale registratie aangescherpt, zijn extra controles ingevoerd en wordt daarover binnen het Kadaster extra gerapporteerd.
Vraag 4:

Zo ja, welke maatregelen bent u van plan te treffen?

Antwoord 4:

Het Kadaster heeft de nodige ambities op het terrein van de kwaliteitszorg. Het Kadaster heeft de kwaliteitstargets van de gegevenskwaliteit verhoogd, waaronder de actualiteit van de gegevens,
100% controle van de verwijzingen vanuit de kadastrale registratie naar de openbare registers en minder fouten in de kadastrale registratie (bij het overnemen van gegevens uit de betreffende akte) voor wat betreft rechten en rechthebbenden. De regiodirecteuren dienen in de periodieke rapportage aan de Raad van Bestuur melding te maken van de voortgang van de kwaliteitsverbetering.

Ik zal mij op de hoogte laten houden van de voortgang van de acties die de Raad van Bestuur heeft ondernomen.

's-Gravenhage, juli 2000

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie