Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag informele Raad werkgelegenheid en sociaal beleid EU

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW inz versl informele raad werkgelegenheid en sosiaal beleid

Gemaakt: 21-7-2000 tijd: 10:42


7


21501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid
Nr. 129 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2000

Hierbij zend ik u het verslag van de Informele bijeenkomst van ministers voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, die ik op 8 juli in Parijs heb bijgewoond.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

W.A.F.G. VermeendVerslag Informele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Parijs, 8 juli 2000

De Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid voerde op 8 juli een eerste, informele, gedachtewisseling over de hoofdlijnen van het toekomstige sociaal beleid van de EU. Op de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) is afgesproken om op de Europese Raad van Nice (december
2000) een agenda vast te stellen voor het sociale beleid van de EU in de komende jaren. Het uitdiepen van het Europese sociale model is een van de belangrijkste prioriteiten van het Franse voorzitterschap. In de komende Raden voor Werkgelegenheid en Sociaal beleid zal - op weg naar besluitvorming in Nice - hier uitvoerig over worden doorgesproken.

De Raad voerde overleg aan de hand van door het voorzitterschap opgestelde bespreeknotities, die teruggrepen op de volgende documenten:

Een recente mededeling van de Commissie over de sociale beleidsagenda voor de periode 2000-2005 [Document COM (2000) 379 final; de Engelstalige versie is bijgevoegd1); de Nederlandse vertaling is nog niet beschikbaar]

Een recent voorstel voor een actieprogramma ter bestrijding van sociale uitsluiting

Alle lidstaten waren op politiek niveau vertegenwoordigd. Aan de discussie namen ook vertegenwoordigers deel van het Europees Parlement, Europese werkgeversorganisaties, Europese werknemersorganisaties, het Economisch en Sociaal Comité, het Werkgelegenheidscomité en non-gouvernementele organisaties. De Raad nam geen besluiten.

De Europese sociale agenda

De discussie over de Europese sociale agenda richtte zich op de volgende zaken:

de inhoud van de beleidsagenda;

de inzet van beleidsinstrumenten om de beleidsagenda te realiseren;

de instanties en organisaties die bij de sociale agenda moeten worden betrokken, alsmede de wijze van monitoring en evaluatie van ontwikkelingen met betrekking tot de sociale agenda.

Inhoud van de sociale beleidsagenda

Met betrekking tot de inhoud van de sociale beleidsagenda bleek dat er zowel bij de lidstaten als bij het EP en de sociale partners een grote mate van instemming bestaat over de wijze waarop de Europese Commissie de sociale beleidsagenda heeft omschreven in haar beleidsdocument. Er is overeenstemming dat sociaal beleid en economisch beleid elkaar versterken, complementair zijn en in onderlinge samenhang moeten worden ingezet om de doelstellingen van de Lissabon-top te verwezenlijken. Benadrukt werd dat sociaal beleid essentieel is voor de ontwikkeling van de concurrentiekracht van het Europese bedrijfsleven en het realiseren van de in Lissabon afgesproken strategische doelstelling om binnen 10 jaar de best presterende economie te zijn, met een aanzienlijk hogere arbeidsparticipatie.

Verschillende delegaties benadrukten dat meer werk scheppen het uitgangspunt van de sociale beleidsagenda dient te zijn. Een exclusieve gerichtheid op de arbeidsmarkt werd evenwel door de meeste delegaties onwenselijk gevonden. Ook het investeren in scholing en opleiding werd een belangrijk onderdeel van de sociale agenda gevonden. Diverse delegaties schoven het thema 'kwaliteit van de arbeid' naar voren. Enkele lidstaten vroegen meer aandacht bij de uitbouw van het Europese sociale model voor de (sociale gevolgen van) de uitbreiding van de EU.

Verschillende lidstaten en met name het EP en de Europese vakbeweging benadrukten het belang van het Handvest Grondrechten, waarin de (sociale) grondrechten van de EU-burgers en werknemers juridisch zouden moeten worden verankerd. Zij vonden dat het Handvest meer moest zijn dan een politieke verklaring en dat de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid zich nadrukkelijker met het Handvest moet gaan bezighouden.

Instrumenten

Centraal in de discussie stond de vraag welke instrumentenmix (wetgeving; sociale dialoog; sociaal beleid beïnvloeden via de methode van open coördinatie; actieprogramma's; inzet van structuurfondsen) wenselijk is om inhoud en sturing aan de Europese sociale agenda te geven. Er bestond overeenstemming dat al deze instrumenten een rol spelen bij de vormgeving van de sociale agenda. De meeste delegaties vonden het wenselijk om, evenals bij het werkgelegenheidsbeleid, ook voor sociaal beleid een belangrijk accent te leggen op de

succesvolle methode van open coördinatie (benchmarking; peer review; best practices). Wel waren er accentverschillen waar te nemen tussen delegaties of het zwaartepunt meer bij open coördinatie en overleg ('soft law') zou moet liggen dan wel bij klassieke wetgevings-instrumenten. Een aantal lidstaten, het EP en de werknemers-vertegenwoordigers vonden dat het versterken van de open coördinatie niet mag leiden tot vervanging of verwaarlozing van het wetgevings-instrument. Zij vonden dat met name voor het vaststellen van minimumnormen en basisbescherming voor werknemers het inzetten van wetgevende instrumenten noodzakelijk is. EP en EVV bepleitten een wetgevend initiatief voor een minimumloon c.q. -inkomen. In dit verband benadrukten werknemers, EP en enkele lidstaten de noodzaak om spoedig in de Raad tot besluitvorming te komen over de dossiers met betrekking tot de 'rol van werknemers in een Europese Vennootschap' en 'informatie en consultatie van werknemers'. De werkgevers-vertegenwoordiger vond dat de Europese wetgeving ter bescherming van de werknemers sterk verouderd is. Diverse lidstaten wezen op de noodzaak van spoedige afronding van het artikel
13-pakket.

Betrokken partijen; monitoring en evaluatie

De delegaties konden zich in hoge mate vinden in de opvatting van de Commissie dat sociale partners en non-gouvernementele organisaties nauw betrokken zullen worden bij de invulling van de nieuwe sociale beleidsagenda.

Met betrekking tot het ontwikkelen van indicatoren, het meten van doelstellingen en het opstellen van een zgn scorebord werd van verschillende kanten tot voorzichtigheid gemaand. Enerzijds vanwege de onvergelijkbaarheid van de afzonderlijke stelsels en anderzijds vanwege de beperkte beschikbaarheid van adequate meet- en beoordelingsinstrumenten. Vooral het streven naar nationale doelen en indicatoren werd benadrukt.

Het voorzitterschap riep de lidstaten aan het eind van de discussie op om ook schriftelijk hun opvattingen over de Commissie-mededeling kenbaar te maken, met het oog op de eerstvolgende discussie in de Raad van 17 oktober
2000.

Nederlandse inbreng

Inhoudelijk pleitte Nederland ervoor om de sociale agenda toe te spitsen op drie elementen. In de eerste plaats staat voor Nederland vergroting van de arbeidsparticipatie en modernisering van de sociale stelsels als uitgangspunt van sociaal beleid voorop. Om dat te realiseren is het 'investeren in mensen' - het realiseren van permanente onderwijs en scholingsvoorzieningen - de tweede noodzakelijke component van de sociale agenda. In aansluiting hierop pleitte Nederland voor een beleid van sociale activering voor EU-burgers voor wie arbeidsdeelname nog niet of niet meer aan de orde is.

Nederland benadrukte dat de sociale agenda een geïntegreerd onderdeel moet zijn van het algemeen sociaal-economisch- en werkgelegenheidsbeleid van de EU. De afspraken van Nice moeten een helder kader bieden, dat een praktische vertaling kan krijgen in nationale wetgeving, op de 'werkvloer' (bv het realiseren van scholing en leertrajecten in de bedrijven), in afspraken tussen sociale partners (cao's) en in de socialezekerheidsstelsels (financiële prikkels; activerende werking; werk lonend maken).

Evenals enkele andere lidstaten wees Nederland erop dat sociaal beleid niet alleen een economische factor is die de concurrentiekracht van het bedrijfsleven versterkt, maar ook een autonome factor is voor het bieden van bescherming en het opheffen van ongelijkheden. Nederland memoreerde de recente vergelijkende studie naar de samenhang tussen sociaal beleid en economisch concurrentievermogen ('De Nederlandse verzorgingsstaat; sociaal beleid en economische prestaties in internationaal perspectief'; toegezonden aan de Tweede Kamer d.d. 29 juni jl.). Daarvoor bestond veel belangstelling.

Nederland hechtte sterk aan de methode van open coördinatie als instrument om - via 'peer pressure', 'best practices' en aan landen gerichte aanbevelingen - het beleid van de lidstaten politiek te sturen. In dit verband vond Nederland het wenselijk de open coördinatie-methode meer toe te spitsen op het beoordelen van resultaten en dat actieplannen meer actie en minder 'papier' moeten bevatten.

De strijd tegen sociale uitsluiting

Ook de discussie over sociale uitsluiting stond in het teken van de afspraken in Lissabon en de aanstaande top van Nice. In Lissabon is afgesproken om voor het terrein van de strijd tegen sociale uitsluiting passende doelstellingen te formuleren en hiertoe indicatoren te ontwikkelen.

Uit de discussie kwam naar voren dat de lidstaten in principe positief staan tegenover het recente actieprogramma van de Commissie met betrekking tot het tegengaan van sociale uitsluiting. Benadrukt werd evenwel dat bij de bestrijding van sociale uitsluiting subsidiariteit voorop staat en dat het dus vooral een zaak van de lidstaten zelf is.

De discussie spitste zich toe op de wijze waarop indicatoren zouden moeten en kunnen worden ontwikkeld. Hierop werd enigszins terughoudend gereageerd. Algemeen werd erkend dat het ontwikkelen van Europese indicatoren op sociaal terrein technisch lastig en politiek gevoelig is. Daarom werd door verschillende lidstaten - waaronder Nederland - aangegeven dat het vaststellen van de vooruitgang van de sociale ontwikkelingen belangrijker is dan het exact meten of vergelijken van die ontwikkelingen. De Groep op Hoog Niveau voor de Sociale Bescherming zal hieraan nader invulling moeten geven.

Veel delegaties vonden dat - via open coördinatie - op Europees niveau vooral richtinggevende kaders moeten worden aangereikt, die nationaal moeten worden ingevuld. Daarom is het wenselijk vooral toe te werken naar nationaal geformuleerde doelstellingen. Op grond hiervan werd door een lidstaat voorgesteld om de doelstellingen toe te spitsen tot enkele prioritaire thema's - zoals inkomensniveaus, toegang tot de arbeidsmarkt, volksgezondheid en huisvesting - en daar zo snel mogelijk concrete actie op te ondernemen.

De vertegenwoordigers van de sociale NGO's pleitten voor 'mainstreaming' van de strijd tegen sociale uitsluiting in het EU-beleid. Verder pleitten zij ervoor dat ambtenaren die zich met het onderwerp sociale uitsluiting bezighouden een speciale opleiding krijgen om meer kennis van en affiniteit met het onderwerp te verwerven. Voorts stelden zij voor een Europees observatorium voor de strijd tegen de sociale uitsluiting op te richten.

Nederlandse inbreng

Evenals de meeste delegaties kon Nederland zich goed vinden in het actieprogramma van de Commissie om sociale uitsluiting terug te dringen. Nederland stelde - bijgevallen door een aantal delegaties - dat betaalde arbeid de beste garantie is tegen sociale uitsluiting. Nederland benadrukte dat ook voor de sociale uitsluiting dezelfde trits geldt als voor de nieuwe sociale agenda: 1) betaald werk en activering; 2) investeren in scholing en opleiding; 3) indien werk niet of vooralsnog niet tot de mogelijkheden behoort opzetten van programma's voor sociale activering. Voorts bepleitte Nederland bijzondere aandacht voor de sociale en economische integratie van allochtonen en voor het zittend bestand van langdurig werklozen. Nederland vindt dat àlle langdurig werklozen onder de sluitende aanpak moeten worden gebracht.

Nederland vond bij de bestrijding van sociale uitsluiting meer aandacht nodig voor de gevolgen van de kenniseconomie. Nederland weest onder meer op de dreigende tweedeling in de samenleving tussen burgers die toegang hebben tot ICT en internet en burgers die dat niet hebben. Daarvoor zijn intensieve scholings- en trainingsprogramma's noodzakelijk.

Met betrekking tot de indicatoren-discussie stelde Nederland zich op het standpunt dat vooral de vooruitgang op sociaal terrein moet kunnen worden vastgesteld, afgezet tegen concreet geformuleerde doelstellingen, op basis waarvan een afgewogen oordeelsvorming moet kunnen plaatsvinden.

In de afsluitende conclusies memoreerde het voorzitterschap het uitgangspunt van subsidiariteit, de 'mainstreaming' van sociale uitsluiting en de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven. Het voorzitterschap gaf aan dat bevordering van de werkgelegenheid niet in alle gevallen de oplossing voor sociale uitsluiting is. Het voorzitterschap vond dat de Nederlandse insteek
- minder papier, meer concrete acties en resultaten - leidraad bij de verdere uitwerking zou moeten zijn. Het voorzitterschap meldde dat de resultaten van de discussie in een document zullen worden neergelegd ten behoeve van een volgende Raad.


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...