Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen achterhouden informatie misbruik subsidie EU

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: tweede kamer der staten-generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over achterhouden van informatie over misbruik europese subsi diegelden

Gemaakt: 24-7-2000 tijd: 12:12

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


14 juli 2000

Bijgaand zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Verburg (CDA), Schimmel (D66) en Harrewijn (GroenLinks) over misbruik van Europese subsidiegelden. (Ingezonden 6 juli 2000) (2990013520).

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)Antwoorden op Kamervragen van de leden Verburg (CDA), Schimmel (D66) en Harrewijn (GroenLinks) over misbruik van Europese subsidiegelden. Nr. 2990013520.

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het artikel 'Kamer drie keer misleid', met betrekking tot het achterhouden van informatie over misbruik van Europese subsidiegelden? Algemeen Dagblad, 3 juli jl.

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kloppen de gegevens in dit artikel?

Antwoord 2

Nee. In de beantwoording van onderstaande vragen ga ik hierop nader in.

Vraag 3

Klopt het dat Arbeidsvoorziening u via een brief op 1 maart 2000 exact heeft geïnformeerd over de stand van zaken, inclusief bedragen, betreffende de ESF-projecten in 1998?

Antwoord 3

Nadat mijn voorganger hierom uitdrukkelijk heeft verzocht heeft Arbeidsvoorziening op 1 maart 2000 een voorlopige stand van zaken ESF
1998 verschaft. Echter, deze cijfers hebben om diverse redenen een voorlopig karakter en zijn tot op heden nog met onzekerheden omgeven:
De cijfers van Arbeidsvoorziening betreffen herstelwerkzaamheden door Arbeidsvoorziening bij projecten ESF 1998. Deze herstelwerkzaamheden zijn gericht op het opsporen van «herstelbare fouten» (administratieve omissies). De hierop volgende herstelacties door de subsidieaanvragers/projectuitvoerders moeten eraan bijdragen dat bij de einddeclaraties geen fouten meer voorkomen. Deze herstelwerkzaamheden zijn zeer tijdrovend en lopen tot op heden door.

Arbeidsvoorziening heeft ten behoeve van de stand van zaken d.d. 1 maart jl. een omvangrijke handmatige inventarisatie van de lopende individuele dossiers moeten maken. Hierbij kon geen gebruik worden gemaakt van gegevens uit het geautomatiseerde ESF-systeem omdat dit nog niet operationeel is (over dit probleem heb ik u in mijn brief d.d. 19 juni jl. geïnformeerd).

De afdeling Interne Controle van Arbeidsvoorziening voert reguliere controles uit op de einddeclaraties ESF 1998. Een kwart van de projecten die onderwerp zijn van herstelwerkzaamheden wordt daarbij gecontroleerd. Dit moet een beeld geven van de kwaliteit van de herstelwerkzaamheden. De controles van de afdeling Interne Controle van Arbeidsvoorziening lopen nog; op dit moment kan nog geen conclusie worden getrokken.

Het Ministerie van SZW heeft zich tot op heden nog geen eigen oordeel kunnen vormen over de cijfers ESF 1998 (omdat er nu nog geen overall-overzicht is van de herstelwerkzaamheden en de dossiers nog in behandeling zijn).

De onzekerheid over de cijfers ESF 1998 wordt naar verwachting pas voor een groot deel weggenomen op het moment dat Arbeidsvoorziening de eindbeschikkingen van projecten ESF 1998 afgeeft, naar verwachting begin 2001. Ik zal dan een review laten uitvoeren op de afhandeling van de controleresultaten door Arbeidsvoorziening. Onder vraag 4 ga ik in op de informatie over ESF 1998 aan de Tweede Kamer.

Vraag 4

Kunt u aangeven waarom zowel uw voorganger (notitie van 16 maart jl. Kamerstuk 26 642, nr. 8) aan de Kamer) als uzelf (in de algemene overleggen op resp. 10 mei Kamerstuk 26 642, nr. 9) en 22 juni jl. Kamerstuk 26 448, nr. 14,


2990013530) tezamen drie keer hebt nagelaten de Kamer te informeren over de inhoud van bedoelde brief van Arbeidsvoorziening?
Antwoord 4

De Kamer is wel degelijk geïnformeerd over de inhoud van de bedoelde brief van Arbeidsvoorziening. In de brief aan de Tweede Kamer van 16 maart 2000 is aangegeven dat Arbeidsvoorziening voor de subsidiejaren
1998 en 1999 herstelacties aan het uitvoeren was. Aangezien de informatie van Arbeidsvoorziening een voorlopig karakter had, zoals geschetst in het antwoord op vraag 3, zijn hierbij geen exacte cijfers genoemd. Wel is aangegeven dat de herstelacties tamelijk succesvol leken. In de brief van 16 maart 2000 werd gesteld: «Het opsporen en corrigeren van de herstelbare fouten bij projecten uit subsidiejaar
1998 lijkt erin te resulteren dat een zeer aanzienlijk bedrag alsnog als rechtmatig besteed kan worden beschouwd». Tijdens het overleg op
10 mei jl. beschikte ik niet over een voldoende hard eindresultaat over ESF 1998 dat ik zou kunnen noemen. Zoals hierboven aangegeven bestaat er ook nu nog onzekerheid over de cijfers ESF 1998. In mijn brief van 19 juni is het volgende opgenomen: «De voorlopige schatting van Arbeidsvoorziening van de onregelmatigheden over ESF 1998 bedraagt f 163 miljoen. Arbeidsvoorziening verwacht in dit stadium dat daarvan maar een deel hersteld kan worden.» Met nadruk wil ik er echter nogmaals op wijzen dat het hier om een cijfer gaat dat met onzekerheden is omgeven (zie antwoord op vraag 3). Dat zelfde geldt voor het mogelijke correctiebedrag. Of de herstelacties inderdaad succesvol worden uitgevoerd moet immers nog blijken. Bij een recente controle van de Europese Commissie (22-26 mei 2000) bleek dat de door Arbeidsvoorziening aanbevolen herstelacties bij de gecontroleerde projecten nog niet waren uitgevoerd. Dit heb ik ook in mijn brief van
19 juni jl. gemeld.

Tijdens het overleg van 22 juni jl. had ik geen aanleiding van bovenstaande lijn af te wijken.

Overigens heeft Arbeidsvoorziening d.d. 13 juli jl. aangegeven dat haar verwachting is dat van de f 163 miljoen f 90 miljoen daadwerkelijk hersteld wordt; hiermee zegt Arbeidsvoorziening al ver gevorderd te zijn. Ik zal me hierover nog een eigen oordeel moeten vormen, zoals aangegeven onder vraag 3.

Vraag 5

Klopt het dat Arbeidsvoorziening naar aanleiding van het 'vasthouden' aan het bedrag van 163 miljoen om opheldering heeft gevraagd bij het ministerie?

Antwoord 5

Arbeidsvoorziening heeft bij SZW navraag gedaan naar de informatie over ESF 1998 in mijn brief van 19 juni jl..

Vraag 6

Vraag 6

Kunt u bevestigen dat daarbij als reactie is gegeven: «opdracht van boven»? Zo ja, wilt u deze opdracht nader toelichten en verklaren? Zo neen, kunt u verklaren waarom bronnen deze verklaring in de media geven?

Antwoord 6

Door mijn ambtenaren is richting Arbeidsvoorziening aangegeven dat ik de lijn heb gekozen zoals beschreven onder vraag 4.

Vraag 7

Deelt u de mening dat het in dit uiterst kwetsbare en gevoelige dossier, van groot belang is de Kamer ook van positieve ontwikkelingen zo tijdig, volledig, en zorgvuldig als mogelijk is op de hoogte te stellen?

Antwoord 7

Ja. Ik zal u ook positieve ontwikkelingen melden als ik redelijk zeker ben over de juistheid daarvan. Zie ook mijn antwoord op vraag 8.

Vraag 8

Bent u bereid om de Kamer via een brief op korte termijn te informeren over de precieze gang van zaken rond de ESF-projecten in 1998? Wilt u daarbij ingaan op de rol zowel van uw ministerie als van Arbeidsvoorziening en de onderlinge verbindingen en verhoudingen tussen het departement en Arbeidsvoorziening in dit dossier? Kunt u daarin tevens ingaan op de argumenten en overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het besluit de Kamer tot drie keer toe niet op de hoogte te stellen van de exacte inhoud van de brief van Arbeidsvoorziening?

Antwoord 8

Zoals ik al eerder heb uitgesproken, wil ik alle relevante informatie over ESF waarover ik beschik ter beschikking stellen aan de Kamer. Ik ben voornemens om begin september 2000 een vervolgrapportage ESF aan de Kamer te sturen. Vervolgens, zo neem ik mij voor, rapporteer ik periodiek aan de Kamer over ESF op momenten waarop daar aanleiding toe is.

Ik ga er overigens van uit dat ik met de beantwoording van deze Kamervragen de kwestie van de informatie aan de Kamer over de inhoud van de brief van Arbeidsvoorziening van 1 maart 2000 naar behoren heb afgehandeld.


8

Antwoorden op Kamervragen van de leden Verburg (CDA), Schimmel (D66)

en Harrewijn (GroenLinks) over misbruik van Europese subsidiegelden. Nr. 2990013520.

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het artikel 'Kamer drie keer misleid', met betrekking tot het achterhouden van informatie over misbruik van Europese subsidiegelden? Algemeen Dagblad, 3 juli jl.

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kloppen de gegevens in dit artikel?

Antwoord 2

Nee. In de beantwoording van onderstaande vragen ga ik hierop nader in.

Vraag 3

Klopt het dat Arbeidsvoorziening u via een brief op 1 maart 2000 exact heeft geïnformeerd over de stand van zaken, inclusief bedragen, betreffende de ESF-projecten in 1998?

Antwoord 3

Nadat mijn voorganger hierom uitdrukkelijk heeft verzocht heeft Arbeidsvoorziening op


1 maart 2000 een voorlopige stand van zaken ESF 1998 verschaft. Echter, deze cijfers hebben om diverse redenen een voorlopig karakter en zijn tot op heden nog met onzekerheden omgeven:
De cijfers van Arbeidsvoorziening betreffen herstelwerkzaamheden door Arbeidsvoorziening bij projecten ESF 1998. Deze herstelwerkzaamheden zijn gericht op het opsporen van «herstelbare fouten» (administratieve omissies). De hierop volgende herstelacties door de subsidieaanvragers/projectuitvoerders moeten eraan bijdragen dat bij de einddeclaraties geen fouten meer voorkomen. Deze herstelwerkzaamheden zijn zeer tijdrovend en lopen tot op heden door.

Arbeidsvoorziening heeft ten behoeve van de stand van zaken d.d. 1 maart jl. een omvangrijke handmatige inventarisatie van de lopende individuele dossiers moeten maken. Hierbij kon geen gebruik worden gemaakt van gegevens uit het geautomatiseerde ESF-systeem omdat dit nog niet operationeel is (over dit probleem heb ik u in mijn brief d.d. 19 juni jl. geïnformeerd).

De afdeling Interne Controle van Arbeidsvoorziening voert reguliere controles uit op de einddeclaraties ESF 1998. Een kwart van de projecten die onderwerp zijn van herstelwerkzaamheden wordt daarbij gecontroleerd. Dit moet een beeld geven van de kwaliteit van de herstelwerkzaamheden. De controles van de afdeling Interne Controle van Arbeidsvoorziening lopen nog; op dit moment kan nog geen conclusie worden getrokken.

Het Ministerie van SZW heeft zich tot op heden nog geen eigen oordeel kunnen vormen over de cijfers ESF 1998 (omdat er nu nog geen overall-overzicht is van de herstelwerkzaamheden en de dossiers nog in behandeling zijn).


2

De onzekerheid over de cijfers ESF 1998 wordt naar verwachting pas voor een groot deel weggenomen op het moment dat Arbeidsvoorziening de eindbeschikkingen van projecten ESF 1998 afgeeft, naar verwachting begin 2001. Ik zal dan een review laten uitvoeren op de afhandeling van de controleresultaten door Arbeidsvoorziening. Onder vraag 4 ga ik in op de informatie over ESF 1998 aan de Tweede Kamer.

Vraag 4

Kunt u aangeven waarom zowel uw voorganger (notitie van 16 maart jl. Kamerstuk 26 642, nr. 8) aan de Kamer) als uzelf (in de algemene overleggen op resp. 10 mei Kamerstuk 26 642, nr. 9) en 22 juni jl. Kamerstuk 26 448, nr. 14,


2990013530) tezamen drie keer hebt nagelaten de Kamer te informeren over de inhoud van bedoelde brief van Arbeidsvoorziening?
Antwoord 4

De Kamer is wel degelijk geïnformeerd over de inhoud van de bedoelde brief van Arbeidsvoorziening. In de brief aan de Tweede Kamer van 16 maart 2000 is aangegeven dat Arbeidsvoorziening voor de subsidiejaren
1998 en 1999 herstelacties aan het uitvoeren was. Aangezien de informatie van Arbeidsvoorziening een voorlopig karakter had, zoals geschetst in het antwoord op vraag 3, zijn hierbij geen exacte cijfers genoemd. Wel is aangegeven dat de herstelacties tamelijk succesvol leken. In de brief van 16 maart 2000 werd gesteld: «Het opsporen en corrigeren van de herstelbare fouten bij projecten uit subsidiejaar
1998 lijkt erin te resulteren dat een zeer aanzienlijk bedrag alsnog als rechtmatig besteed kan worden beschouwd». Tijdens het overleg op
10 mei jl. beschikte ik niet over een voldoende hard eindresultaat over ESF 1998 dat ik zou kunnen noemen. Zoals hierboven aangegeven bestaat er ook nu nog onzekerheid over de cijfers ESF 1998. In mijn brief van 19 juni is het volgende opgenomen: «De voorlopige schatting van Arbeidsvoorziening van de onregelmatigheden over ESF 1998 bedraagt f 163 miljoen. Arbeidsvoorziening verwacht in dit stadium dat daarvan maar een deel hersteld kan worden.» Met nadruk wil ik er echter nogmaals op wijzen dat het hier om een cijfer gaat dat met onzekerheden is omgeven (zie antwoord op vraag 3). Dat zelfde geldt voor het mogelijke correctiebedrag. Of de herstelacties inderdaad succesvol worden uitgevoerd moet immers nog blijken. Bij een recente controle van de Europese Commissie (22-26 mei 2000) bleek dat de door Arbeidsvoorziening aanbevolen herstelacties bij de gecontroleerde projecten nog niet waren uitgevoerd. Dit heb ik ook in mijn brief van
19 juni jl. gemeld.

Tijdens het overleg van 22 juni jl. had ik geen aanleiding van bovenstaande lijn af te wijken.

Overigens heeft Arbeidsvoorziening d.d. 13 juli jl. aangegeven dat haar verwachting is dat van de f 163 miljoen f 90 miljoen daadwerkelijk hersteld wordt; hiermee zegt Arbeidsvoorziening al ver gevorderd te zijn. Ik zal me hierover nog een eigen oordeel moeten vormen, zoals aangegeven onder vraag 3.


3

Vraag 5

Klopt het dat Arbeidsvoorziening naar aanleiding van het «vasthouden» aan het bedrag van 163 miljoen om opheldering heeft gevraagd bij het ministerie?

Antwoord 5

Arbeidsvoorziening heeft bij SZW navraag gedaan naar de informatie over ESF 1998 in mijn brief van 19 juni jl..

Vraag 6

Vraag 6

Kunt u bevestigen dat daarbij als reactie is gegeven: «opdracht van boven»? Zo ja, wilt u deze opdracht nader toelichten en verklaren? Zo neen, kunt u verklaren waarom bronnen deze verklaring in de media geven?

Antwoord 6

Door mijn ambtenaren is richting Arbeidsvoorziening aangegeven dat ik de lijn heb gekozen zoals beschreven onder vraag 4.

Vraag 7

Deelt u de mening dat het in dit uiterst kwetsbare en gevoelige dossier, van groot belang is de Kamer ook van positieve ontwikkelingen zo tijdig, volledig, en zorgvuldig als mogelijk is op de hoogte te stellen?

Antwoord 7

Ja. Ik zal u ook positieve ontwikkelingen melden als ik redelijk zeker ben over de juistheid daarvan. Zie ook mijn antwoord op vraag 8.

Vraag 8

Bent u bereid om de Kamer via een brief op korte termijn te informeren over de precieze gang van zaken rond de ESF-projecten in 1998? Wilt u daarbij ingaan op de rol zowel van uw ministerie als van Arbeidsvoorziening en de onderlinge verbindingen en verhoudingen tussen het departement en Arbeidsvoorziening in dit dossier? Kunt u daarin tevens ingaan op de argumenten en overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het besluit de Kamer tot drie keer toe niet op de hoogte te stellen van de exacte inhoud van de brief van Arbeidsvoorziening?

Antwoord 8

Zoals ik al eerder heb uitgesproken, wil ik alle relevante informatie over ESF waarover ik beschik ter beschikking stellen aan de Kamer. Ik ben voornemens om begin september 2000 een vervolgrapportage ESF aan de Kamer te sturen. Vervolgens, zo neem ik mij voor, rapporteer ik periodiek aan de Kamer over ESF op momenten waarop daar aanleiding toe is.


4

Ik ga er overigens van uit dat ik met de beantwoording van deze Kamervragen de kwestie van de informatie aan de Kamer over de inhoud van de brief van Arbeidsvoorziening van 1 maart 2000 naar behoren heb afgehandeld.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie