Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen achterhouden informatie misbruik subsidie EU

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: tweede kamer der staten-generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over achterhouden van informatie over misbruik europese subsi diegelden

Gemaakt: 24-7-2000 tijd: 12:12

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


14 juli 2000

Bijgaand zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Verburg (CDA), Schimmel (D66) en Harrewijn (GroenLinks) over misbruik van Europese subsidiegelden. (Ingezonden 6 juli 2000) (2990013520).

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)Antwoorden op Kamervragen van de leden Verburg (CDA), Schimmel (D66) en Harrewijn (GroenLinks) over misbruik van Europese subsidiegelden. Nr. 2990013520.

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het artikel 'Kamer drie keer misleid', met betrekking tot het achterhouden van informatie over misbruik van Europese subsidiegelden? Algemeen Dagblad, 3 juli jl.

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kloppen de gegevens in dit artikel?

Antwoord 2

Nee. In de beantwoording van onderstaande vragen ga ik hierop nader in.

Vraag 3

Klopt het dat Arbeidsvoorziening u via een brief op 1 maart 2000 exact heeft geïnformeerd over de stand van zaken, inclusief bedragen, betreffende de ESF-projecten in 1998?

Antwoord 3

Nadat mijn voorganger hierom uitdrukkelijk heeft verzocht heeft Arbeidsvoorziening op 1 maart 2000 een voorlopige stand van zaken ESF
1998 verschaft. Echter, deze cijfers hebben om diverse redenen een voorlopig karakter en zijn tot op heden nog met onzekerheden omgeven:
De cijfers van Arbeidsvoorziening betreffen herstelwerkzaamheden door Arbeidsvoorziening bij projecten ESF 1998. Deze herstelwerkzaamheden zijn gericht op het opsporen van «herstelbare fouten» (administratieve omissies). De hierop volgende herstelacties door de subsidieaanvragers/projectuitvoerders moeten eraan bijdragen dat bij de einddeclaraties geen fouten meer voorkomen. Deze herstelwerkzaamheden zijn zeer tijdrovend en lopen tot op heden door.

Arbeidsvoorziening heeft ten behoeve van de stand van zaken d.d. 1 maart jl. een omvangrijke handmatige inventarisatie van de lopende individuele dossiers moeten maken. Hierbij kon geen gebruik worden gemaakt van gegevens uit het geautomatiseerde ESF-systeem omdat dit nog niet operationeel is (over dit probleem heb ik u in mijn brief d.d. 19 juni jl. geïnformeerd).

De afdeling Interne Controle van Arbeidsvoorziening voert reguliere controles uit op de einddeclaraties ESF 1998. Een kwart van de projecten die onderwerp zijn van herstelwerkzaamheden wordt daarbij gecontroleerd. Dit moet een beeld geven van de kwaliteit van de herstelwerkzaamheden. De controles van de afdeling Interne Controle van Arbeidsvoorziening lopen nog; op dit moment kan nog geen conclusie worden getrokken.

Het Ministerie van SZW heeft zich tot op heden nog geen eigen oordeel kunnen vormen over de cijfers ESF 1998 (omdat er nu nog geen overall-overzicht is van de herstelwerkzaamheden en de dossiers nog in behandeling zijn).

De onzekerheid over de cijfers ESF 1998 wordt naar verwachting pas voor een groot deel weggenomen op het moment dat Arbeidsvoorziening de eindbeschikkingen van projecten ESF 1998 afgeeft, naar verwachting begin 2001. Ik zal dan een review laten uitvoeren op de afhandeling van de controleresultaten door Arbeidsvoorziening. Onder vraag 4 ga ik in op de informatie over ESF 1998 aan de Tweede Kamer.

Vraag 4

Kunt u aangeven waarom zowel uw voorganger (notitie van 16 maart jl. Kamerstuk 26 642, nr. 8) aan de Kamer) als uzelf (in de algemene overleggen op resp. 10 mei Kamerstuk 26 642, nr. 9) en 22 juni jl. Kamerstuk 26 448, nr. 14,


2990013530) tezamen drie keer hebt nagelaten de Kamer te informeren over de inhoud van bedoelde brief van Arbeidsvoorziening?
Antwoord 4

De Kamer is wel degelijk geïnformeerd over de inhoud van de bedoelde brief van Arbeidsvoorziening. In de brief aan de Tweede Kamer van 16 maart 2000 is aangegeven dat Arbeidsvoorziening voor de subsidiejaren
1998 en 1999 herstelacties aan het uitvoeren was. Aangezien de informatie van Arbeidsvoorziening een voorlopig karakter had, zoals geschetst in het antwoord op vraag 3, zijn hierbij geen exacte cijfers genoemd. Wel is aangegeven dat de herstelacties tamelijk succesvol leken. In de brief van 16 maart 2000 werd gesteld: «Het opsporen en corrigeren van de herstelbare fouten bij projecten uit subsidiejaar
1998 lijkt erin te resulteren dat een zeer aanzienlijk bedrag alsnog als rechtmatig besteed kan worden beschouwd». Tijdens het overleg op
10 mei jl. beschikte ik niet over een voldoende hard eindresultaat over ESF 1998 dat ik zou kunnen noemen. Zoals hierboven aangegeven bestaat er ook nu nog onzekerheid over de cijfers ESF 1998. In mijn brief van 19 juni is het volgende opgenomen: «De voorlopige schatting van Arbeidsvoorziening van de onregelmatigheden over ESF 1998 bedraagt f 163 miljoen. Arbeidsvoorziening verwacht in dit stadium dat daarvan maar een deel hersteld kan worden.» Met nadruk wil ik er echter nogmaals op wijzen dat het hier om een cijfer gaat dat met onzekerheden is omgeven (zie antwoord op vraag 3). Dat zelfde geldt voor het mogelijke correctiebedrag. Of de herstelacties inderdaad succesvol worden uitgevoerd moet immers nog blijken. Bij een recente controle van de Europese Commissie (22-26 mei 2000) bleek dat de door Arbeidsvoorziening aanbevolen herstelacties bij de gecontroleerde projecten nog niet waren uitgevoerd. Dit heb ik ook in mijn brief van
19 juni jl. gemeld.

Tijdens het overleg van 22 juni jl. had ik geen aanleiding van bovenstaande lijn af te wijken.

Overigens heeft Arbeidsvoorziening d.d. 13 juli jl. aangegeven dat haar verwachting is dat van de f 163 miljoen f 90 miljoen daadwerkelijk hersteld wordt; hiermee zegt Arbeidsvoorziening al ver gevorderd te zijn. Ik zal me hierover nog een eigen oordeel moeten vormen, zoals aangegeven onder vraag 3.

Vraag 5

Klopt het dat Arbeidsvoorziening naar aanleiding van het 'vasthouden' aan het bedrag van 163 miljoen om opheldering heeft gevraagd bij het ministerie?

Antwoord 5

Arbeidsvoorziening heeft bij SZW navraag gedaan naar de informatie over ESF 1998 in mijn brief van 19 juni jl..

Vraag 6

Vraag 6

Kunt u bevestigen dat daarbij als reactie is gegeven: «opdracht van boven»? Zo ja, wilt u deze opdracht nader toelichten en verklaren? Zo neen, kunt u verklaren waarom bronnen deze verklaring in de media geven?

Antwoord 6

Door mijn ambtenaren is richting Arbeidsvoorziening aangegeven dat ik de lijn heb gekozen zoals beschreven onder vraag 4.

Vraag 7

Deelt u de mening dat het in dit uiterst kwetsbare en gevoelige dossier, van groot belang is de Kamer ook van positieve ontwikkelingen zo tijdig, volledig, en zorgvuldig als mogelijk is op de hoogte te stellen?

Antwoord 7

Ja. Ik zal u ook positieve ontwikkelingen melden als ik redelijk zeker ben over de juistheid daarvan. Zie ook mijn antwoord op vraag 8.

Vraag 8

Bent u bereid om de Kamer via een brief op korte termijn te informeren over de precieze gang van zaken rond de ESF-projecten in 1998? Wilt u daarbij ingaan op de rol zowel van uw ministerie als van Arbeidsvoorziening en de onderlinge verbindingen en verhoudingen tussen het departement en Arbeidsvoorziening in dit dossier? Kunt u daarin tevens ingaan op de argumenten en overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het besluit de Kamer tot drie keer toe niet op de hoogte te stellen van de exacte inhoud van de brief van Arbeidsvoorziening?

Antwoord 8

Zoals ik al eerder heb uitgesproken, wil ik alle relevante informatie over ESF waarover ik beschik ter beschikking stellen aan de Kamer. Ik ben voornemens om begin september 2000 een vervolgrapportage ESF aan de Kamer te sturen. Vervolgens, zo neem ik mij voor, rapporteer ik periodiek aan de Kamer over ESF op momenten waarop daar aanleiding toe is.

Ik ga er overigens van uit dat ik met de beantwoording van deze Kamervragen de kwestie van de informatie aan de Kamer over de inhoud van de brief van Arbeidsvoorziening van 1 maart 2000 naar behoren heb afgehandeld.


8

Antwoorden op Kamervragen van de leden Verburg (CDA), Schimmel (D66)

en Harrewijn (GroenLinks) over misbruik van Europese subsidiegelden. Nr. 2990013520.

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het artikel 'Kamer drie keer misleid', met betrekking tot het achterhouden van informatie over misbruik van Europese subsidiegelden? Algemeen Dagblad, 3 juli jl.

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kloppen de gegevens in dit artikel?

Antwoord 2

Nee. In de beantwoording van onderstaande vragen ga ik hierop nader in.

Vraag 3

Klopt het dat Arbeidsvoorziening u via een brief op 1 maart 2000 exact heeft geïnformeerd over de stand van zaken, inclusief bedragen, betreffende de ESF-projecten in 1998?

Antwoord 3

Nadat mijn voorganger hierom uitdrukkelijk heeft verzocht heeft Arbeidsvoorziening op


1 maart 2000 een voorlopige stand van zaken ESF 1998 verschaft. Echter, deze cijfers hebben om diverse redenen een voorlopig karakter en zijn tot op heden nog met onzekerheden omgeven:
De cijfers van Arbeidsvoorziening betreffen herstelwerkzaamheden door Arbeidsvoorziening bij projecten ESF 1998. Deze herstelwerkzaamheden zijn gericht op het opsporen van «herstelbare fouten» (administratieve omissies). De hierop volgende herstelacties door de subsidieaanvragers/projectuitvoerders moeten eraan bijdragen dat bij de einddeclaraties geen fouten meer voorkomen. Deze herstelwerkzaamheden zijn zeer tijdrovend en lopen tot op heden door.

Arbeidsvoorziening heeft ten behoeve van de stand van zaken d.d. 1 maart jl. een omvangrijke handmatige inventarisatie van de lopende individuele dossiers moeten maken. Hierbij kon geen gebruik worden gemaakt van gegevens uit het geautomatiseerde ESF-systeem omdat dit nog niet operationeel is (over dit probleem heb ik u in mijn brief d.d. 19 juni jl. geïnformeerd).

De afdeling Interne Controle van Arbeidsvoorziening voert reguliere controles uit op de einddeclaraties ESF 1998. Een kwart van de projecten die onderwerp zijn van herstelwerkzaamheden wordt daarbij gecontroleerd. Dit moet een beeld geven van de kwaliteit van de herstelwerkzaamheden. De controles van de afdeling Interne Controle van Arbeidsvoorziening lopen nog; op dit moment kan nog geen conclusie worden getrokken.

Het Ministerie van SZW heeft zich tot op heden nog geen eigen oordeel kunnen vormen over de cijfers ESF 1998 (omdat er nu nog geen overall-overzicht is van de herstelwerkzaamheden en de dossiers nog in behandeling zijn).


2

De onzekerheid over de cijfers ESF 1998 wordt naar verwachting pas voor een groot deel weggenomen op het moment dat Arbeidsvoorziening de eindbeschikkingen van projecten ESF 1998 afgeeft, naar verwachting begin 2001. Ik zal dan een review laten uitvoeren op de afhandeling van de controleresultaten door Arbeidsvoorziening. Onder vraag 4 ga ik in op de informatie over ESF 1998 aan de Tweede Kamer.

Vraag 4

Kunt u aangeven waarom zowel uw voorganger (notitie van 16 maart jl. Kamerstuk 26 642, nr. 8) aan de Kamer) als uzelf (in de algemene overleggen op resp. 10 mei Kamerstuk 26 642, nr. 9) en 22 juni jl. Kamerstuk 26 448, nr. 14,


2990013530) tezamen drie keer hebt nagelaten de Kamer te informeren over de inhoud van bedoelde brief van Arbeidsvoorziening?
Antwoord 4

De Kamer is wel degelijk geïnformeerd over de inhoud van de bedoelde brief van Arbeidsvoorziening. In de brief aan de Tweede Kamer van 16 maart 2000 is aangegeven dat Arbeidsvoorziening voor de subsidiejaren
1998 en 1999 herstelacties aan het uitvoeren was. Aangezien de informatie van Arbeidsvoorziening een voorlopig karakter had, zoals geschetst in het antwoord op vraag 3, zijn hierbij geen exacte cijfers genoemd. Wel is aangegeven dat de herstelacties tamelijk succesvol leken. In de brief van 16 maart 2000 werd gesteld: «Het opsporen en corrigeren van de herstelbare fouten bij projecten uit subsidiejaar
1998 lijkt erin te resulteren dat een zeer aanzienlijk bedrag alsnog als rechtmatig besteed kan worden beschouwd». Tijdens het overleg op
10 mei jl. beschikte ik niet over een voldoende hard eindresultaat over ESF 1998 dat ik zou kunnen noemen. Zoals hierboven aangegeven bestaat er ook nu nog onzekerheid over de cijfers ESF 1998. In mijn brief van 19 juni is het volgende opgenomen: «De voorlopige schatting van Arbeidsvoorziening van de onregelmatigheden over ESF 1998 bedraagt f 163 miljoen. Arbeidsvoorziening verwacht in dit stadium dat daarvan maar een deel hersteld kan worden.» Met nadruk wil ik er echter nogmaals op wijzen dat het hier om een cijfer gaat dat met onzekerheden is omgeven (zie antwoord op vraag 3). Dat zelfde geldt voor het mogelijke correctiebedrag. Of de herstelacties inderdaad succesvol worden uitgevoerd moet immers nog blijken. Bij een recente controle van de Europese Commissie (22-26 mei 2000) bleek dat de door Arbeidsvoorziening aanbevolen herstelacties bij de gecontroleerde projecten nog niet waren uitgevoerd. Dit heb ik ook in mijn brief van
19 juni jl. gemeld.

Tijdens het overleg van 22 juni jl. had ik geen aanleiding van bovenstaande lijn af te wijken.

Overigens heeft Arbeidsvoorziening d.d. 13 juli jl. aangegeven dat haar verwachting is dat van de f 163 miljoen f 90 miljoen daadwerkelijk hersteld wordt; hiermee zegt Arbeidsvoorziening al ver gevorderd te zijn. Ik zal me hierover nog een eigen oordeel moeten vormen, zoals aangegeven onder vraag 3.


3

Vraag 5

Klopt het dat Arbeidsvoorziening naar aanleiding van het «vasthouden» aan het bedrag van 163 miljoen om opheldering heeft gevraagd bij het ministerie?

Antwoord 5

Arbeidsvoorziening heeft bij SZW navraag gedaan naar de informatie over ESF 1998 in mijn brief van 19 juni jl..

Vraag 6

Vraag 6

Kunt u bevestigen dat daarbij als reactie is gegeven: «opdracht van boven»? Zo ja, wilt u deze opdracht nader toelichten en verklaren? Zo neen, kunt u verklaren waarom bronnen deze verklaring in de media geven?

Antwoord 6

Door mijn ambtenaren is richting Arbeidsvoorziening aangegeven dat ik de lijn heb gekozen zoals beschreven onder vraag 4.

Vraag 7

Deelt u de mening dat het in dit uiterst kwetsbare en gevoelige dossier, van groot belang is de Kamer ook van positieve ontwikkelingen zo tijdig, volledig, en zorgvuldig als mogelijk is op de hoogte te stellen?

Antwoord 7

Ja. Ik zal u ook positieve ontwikkelingen melden als ik redelijk zeker ben over de juistheid daarvan. Zie ook mijn antwoord op vraag 8.

Vraag 8

Bent u bereid om de Kamer via een brief op korte termijn te informeren over de precieze gang van zaken rond de ESF-projecten in 1998? Wilt u daarbij ingaan op de rol zowel van uw ministerie als van Arbeidsvoorziening en de onderlinge verbindingen en verhoudingen tussen het departement en Arbeidsvoorziening in dit dossier? Kunt u daarin tevens ingaan op de argumenten en overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het besluit de Kamer tot drie keer toe niet op de hoogte te stellen van de exacte inhoud van de brief van Arbeidsvoorziening?

Antwoord 8

Zoals ik al eerder heb uitgesproken, wil ik alle relevante informatie over ESF waarover ik beschik ter beschikking stellen aan de Kamer. Ik ben voornemens om begin september 2000 een vervolgrapportage ESF aan de Kamer te sturen. Vervolgens, zo neem ik mij voor, rapporteer ik periodiek aan de Kamer over ESF op momenten waarop daar aanleiding toe is.


4

Ik ga er overigens van uit dat ik met de beantwoording van deze Kamervragen de kwestie van de informatie aan de Kamer over de inhoud van de brief van Arbeidsvoorziening van 1 maart 2000 naar behoren heb afgehandeld.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...