Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet enthousiast over rapport Werkgroep Loonbegrip

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

kabinetsstandpunt rapport mdw loonbegrip

Gemaakt: 18-7-2000 tijd: 16:34


3


24036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit
Nr. 168 Brief van de minister van Economische Zaken, van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2000

Inleiding

Hierbij bieden wij u het rapport «Het loont de moeite - eenheid en eenvoud in de loonbegrippen» aan1). Het kabinet is enthousiast over de voorstellen in dit rapport en ziet hierin kansen om de administratieve lasten voor werkgevers met enkele honderden miljoenen per jaar te verlichten. In deze brief schetsen wij de wijze waarop wij de voorstellen van de werkgroep verwachten te kunnen implementeren.

De werkgroep

Op 18 april 2000 presenteerde de werkgroep Loonbegrip het rapport «Het loont de moeite - eenheid en eenvoud in de loonbegrippen» aan de Minister van Economische Zaken. De werkgroep Loonbegrip is ingesteld door de Commissie Administratieve Lasten (Commissie Slechte), die het kabinet adviseerde over een aanpak om de administratieve lasten te verlagen. Naar aanleiding van de nota «Het ene loon is het andere niet» van MKB-Nederland (november 1999) achtte de Commissie Administratieve Lasten het mogelijk dat een forse reductie van administratieve lasten kon worden bereikt door een harmonisatie van de verschillende loonbegrippen.

De werkgroep Loonbegrip, onder voorzitterschap van drs. J. de Boer, heeft bij haar voorstellen de administratieve lasten voor de werkgever voorop gesteld. De voorstellen van de werkgroep betekenen tevens een zekere vereenvoudiging van het loonstrookje van de werknemer.

De voorstellen

Kort samengevat zijn de voorstellen de volgende:

breng meer eenheid in de heffingssystematiek voor premieloon en fiscaal loon;

neem de grondslag van het uitkeringsloon als uitgangspunt voor zowel het premieloon als het fiscaal loon;

vereenvoudig de grondslag uitkeringsloon - premieloon - fiscaal loon zoveel mogelijk;

orden helder de loonbestanddelen die uitsluitend tot de grondslag fiscaal loon behoren (en dus niet tot de grondslag uitkeringsloon - premieloon - fiscaal loon)

Tweetraps-benadering

De werkgroep beveelt hierbij een tweetraps-benadering aan. De eerste trap betreft de vereenvoudiging en uniformering van het premieloon en uitkeringsloon binnen de werknemersverzekeringen. Daarbij wordt aangesloten bij plannen die binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reeds ter hand zijn genomen. Hierbij zal worden gestreefd naar een zo uniform mogelijk loon, dat wil zeggen een loon dat zowel bruikbaar is als uitkeringsloon, als premieloon en als fiscaal loon. Bij de implementatie van deze voornemens wordt goede voortgang geboekt. In plaats van separate voorstellen is de verwachting thans dat de voorstellen in één wetsvoorstel zullen worden gebundeld. Het kabinet verwacht dit wetsvoorstel dat betrekking heeft op deze eerste fase begin volgend jaar aan de Kamer voor te leggen.

De tweede trap betreft aanbevelingen die leiden tot meer eenduidigheid tussen het nieuwe uitkeringsloon en premieloon enerzijds en fiscaal loon anderzijds. Daarbij kunnen we niet bij voorbaat uitsluiten dat bij de nadere uitwerking van dit deel van de voorstellen enkele problemen boven komen drijven die om een adequate oplossing vragen, zoals de fiscale behandeling van de werkgeversbijdragen ziektekostenverzekeringen en ZFW en de premie WW. Daarnaast zullen nog keuzes moeten worden gemaakt over de wijze van heffen over loonbestanddelen die niet tot het uniforme loonbegrip horen, zoals lumpsumheffing of individuele heffing, heffing van loonbelasting of heffing van inkomstenbelasting.

Wij achten deze tweede trap echter van groot belang om een aanmerkelijke vermindering van de administratieve lasten te kunnen realiseren. Door de complexiteit van deze trap en het feit dat nog belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, zal deze fase helaas niet het

tijdpad kunnen volgen zoals dat door de werkgroep is voorgesteld. We zullen er naar streven deze tweede trap nog deze kabinetsperiode in wetgeving om te zetten. De eerste en de tweede trap zullen daarbij zodanig op elkaar worden afgestemd dat niet tijdelijk sprake zal zijn van een grotere administratieve lastendruk dan thans.

De vermindering van de administratieve lasten

Invoering van de voorstellen van de werkgroep zou een aanzienlijk vermindering van administratieve lasten voor de werkgevers betekenen. De werkgroep Loonbegrip verwacht dat ruim 350 miljoen gulden per jaar aan administratieve lasten valt te besparen, wanneer de heffingssystematieken gelijk aan elkaar zouden zijn en de voorgestelde ordening in de fiscaliteit gerealiseerd zou worden. Dit bedrag wordt volgens de werkgroep zeker groter door de plannen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om de omvang van deze verlichting vast te kunnen stellen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inmiddels een extern bureau opdracht gegeven een rekenmodel voor administratieve lasten voor het domein van de sociale verzekeringen te ontwikkelen.

Minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Financiën

G. Zalm

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

W.A.F.G. Vermeend

Staatssecretaris van Financiën

W.J. Bos

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

J.F. Hoogervorst


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie