Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota van wijziging Wet Justitiele Documentatie

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

nota van wijz wet justitiele documentatie

Gemaakt: 17-7-2000 tijd: 14:26


18


24.797

Wijziging van de regels betreffende de registratie van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de registratie van persoonsdossiers (Wet justitiële documentatie)

Nr. 8

NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet justitiële documentatie wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift wordt vervangen door: Wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens).

B

In de considerans wordt «de registratie van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de registratie van persoonsdossiers» vervangen door: het verwerken van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers.

C

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

De onderdelen d, e en f komen te luiden:

d. justitiële documentatie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende justitiële gegevens die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd;

e. documentatie persoonsdossiers: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsdossiers die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;

f. persoonsgegeven, verwerking van persoonsgegevens, betrokkene, het College bescherming persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bescherming persoonsgegevens;

D

Het opschrift van titel 2 komt te luiden: TITEL 2. DE VERWERKING VAN JUSTITIËLE GEGEVENS
E Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid komt te luiden: 1. Onze Minister verwerkt in de justitiële documentatie justitiële gegevens ten behoeve van een goede strafrechtspleging.
2. Onder vernummering van het tweede tot het derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden de gegevens aangewezen die als justitiële gegevens worden aangemerkt. F In artikel 3 wordt de eerste volzin vervangen door: Onze Minister treft de nodige maatregelen opdat de justitiële gegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. G Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt 'uit het register' vervangen door: uit de justitiële documentatie. 2. In het tweede lid wordt 'de geregistreerde zaak' vervangen door: de zaak, waarvan de justitiële gegevens zijn verwerkt. 3. In het derde lid wordt 'waarop het feit in het register is opgenomen' vervangen door: waarop de gegevens betreffende de zaak in de justitiële documentatie zijn vastgelegd. H In het eerste lid van artikel 5 wordt na 'bij de uitspraak bepaalde duur van de opgelegde' ingevoegd: onvoorwaardelijke. I Artikel 7 komt te luiden: Artikel 7 1. Onze Minister legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de justitiële gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de justitiële gegevens met zich brengen. 2. Artikel 49, eerste tot en met derde lid, en artikel 50, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn van overeenkomstige toepassing. J Het opschrift van afdeling 2 komt te luiden: AFDELING 2. HET VERSTREKKEN VAN JUSTITIËLE GEGEVENS K Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Ten behoeve van de rechtspleging worden justitiële gegevens verstrekt aan Nederlandse rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren van Aruba en de Nederlandse Antillen. 2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot vierde en vijfde lid, worden twee leden ingevoegd, luidende: 2. Ten behoeve van de strafrechtspleging worden justitiële gegevens verstrekt aan Onze Minister. 3. Aan personen of instanties, aan wie ingevolge artikel 37 van de Wet op de economische delicten dezelfde bevoegdheid is verleend als die bij artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht aan de officier van justitie is toegekend, worden ten behoeve van de uitoefening van die bevoegdheid justitiële gegevens met betrekking tot economische delicten verstrekt. 3. In het nieuwe vierde lid wordt 'de in het eerste lid genoemde' vervangen door: de in het eerste, tweede en derde lid genoemde. 4. In het nieuwe vijfde lid wordt 'andere rechterlijke ambtenaren dan bedoeld in het eerste lid onder a of b. Het tweede lid is van toepassing.' vervangen door: andere rechterlijke ambtenaren dan bedoeld in het eerste lid dan wel aan andere autoriteiten. Het vierde lid is van toepassing. L Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

Het nieuwe eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste zin wordt « Indien een zwaarwegend openbaar belang dit vordert en voor zover» vervangen door: Indien een zwaarwegend algemeen belang dit vordert en voorzover.

b. In de tweede zin wordt «in verband met de verstrekking» vervangen door: in verband met de verwerking en verdere verwerking.

Er wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:


2. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, worden de justitiële gegevens die zijn verstrekt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn verstrekt.

M

In het eerste lid van artikel 10 wordt «te zamen» vervangen door: tezamen.

N

In het eerste lid van artikel 12 wordt «te zamen» vervangen door: tezamen.

O

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

Het nieuwe eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste zin wordt «Indien een zwaarwegend openbaar belang dit vordert en voor zover» vervangen door: Indien een zwaarwegend algemeen belang dit vordert en voorzover.

b. In de tweede zin wordt «in verband met de verstrekking» vervangen door: in verband met de verwerking en verdere verwerking.


3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:


2. Het tweede lid van artikel 9 is van toepassing.
P

Artikel 14 komt te luiden:
Artikel 14 1. Indien een zwaarwegend algemeen belang dit vordert en voorzover dit voor bijzondere doeleinden noodzakelijk is, kan Onze Minister in bijzondere gevallen toestemming geven tot het verstrekken van daartoe omschreven justitiële gegevens overeenkomstig door hem te geven voorschriften en onder door hem te stellen voorwaarden. Van zijn desbetreffend besluit zendt hij een afschrift aan het College bescherming persoonsgegevens. 2. Tenzij Onze Minister anders bepaald, worden de justitiële gegevens die zijn verstrekt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn verstrekt. 3. Onze Minister kan voorschriften geven in verband met de verwerking en verdere verwerking. Q Artikel 15 komt te luiden: Artikel 15 Behoudens ontheffing van Onze Minister, kunnen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek desgevraagd slechts justitiële gegevens worden verstrekt in zodanige vorm dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen. Onze Minister kan voorwaarden verbinden aan de verwerking en verdere verwerking van deze gegevens. R Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «op geautomatiseerde wijze door tussenkomst van een netwerk» vervangen door: door middel van telecommunicatie.

2. In de eerste volzin van het tweede lid vervalt «bij ministeriële beschikking» en in de tweede volzin wordt «Onze Minister treft de procedurele en technische voorzieningen» vervangen door: Onze Minister legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

3. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid, vervalt het derde lid.


4. In het nieuwe vierde lid wordt «Registratiekamer» vervangen door: College bescherming persoonsgegevens.

S

In afdeling 2 van titel 2 wordt na artikel 16 een nieuw artikel 16a ingevoegd, luidende:

Artikel 16a

Voor het verstrekken van justitiële gegevens, als bedoeld in de artikelen 9, 13, 14 en 15, kan een kostenvergoeding worden verlangd die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag.

T

In het opschrift van Afdeling 3 wordt «BELANGHEBBENDE» vervangen door: BETROKKENE.

U

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid wordt «deze persoon betreffende gegevens in het justitiële documentatieregister zijn opgenomen» vervangen door: deze persoon betreffende gegevens in de justitiële documentatie zijn vastgelegd.


2. Aan het einde van het tweede lid wordt voor de punt ingevoegd: ,tenzij hij weigert een mededeling te doen.


3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:


3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het verzoek en de wijze van kennisneming.
V

In het eerste lid van artikel 18 wordt «gegevens uit het justitiële documentatieregister» vervangen door: justitiële gegevens.

W

Aan het einde van het vierde lid van artikel 19 wordt een zin toegevoegd, luidende: Bij ministeriële regeling kunnen aan de bijzondere machtiging nadere eisen worden gesteld.

X

In artikel 20 wordt na «artikel 17, eerste lid» ingevoegd «en artikel
18, tweede lid,» en wordt «voor zover» vervangen door: voorzover.
Y

Artikel 21 komt te luiden:

Artikel 21


1. Degene aan wie overeenkomstig artikel 17 kennis is gegeven van hem betreffende justitiële gegevens, kan Onze Minister schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.


2. Onze Minister bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan voldoet. Het eerste lid van artikel 37 Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.

3. Onze Minister draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Z

Artikel 22 komt te luiden:

Artikel 22


1. Een beslissing op een verzoek als bedoeld in artikel 17, 18 of 21 geldt als een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.


2. De artikelen 47 en 48 van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn van overeenkomstige toepassing.

AA

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:


1. Het eerste lid komt te luiden:

Indien Onze Minister justitiële gegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd doet hij aan de in artikel 8, vijfde lid, 9,
13 en 14 bedoelde personen of instanties aan wie in het jaar voorafgaand aan het verzoek en in de sinds dat verzoek verstreken periode de betrokken gegevens zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk mededeling van deze verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.


2. In het tweede lid wordt «voor zover» vervangen door «voorzover» en wordt na «de wettelijke vertegenwoordiger,» ingevoegd: desgevraagd.
BB

Artikel 24 komt te luiden:

Artikel 24


1. Onze Minister kan voor een mededeling als bedoeld in artikel 17 of
18 een vergoeding van kosten verlangen die niet hoger is dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag. Daarbij wordt tevens de wijze van betaling bepaald.

2. De vergoeding wordt teruggegeven in geval Onze Minister op verzoek van de betrokkene, op aanbeveling van het College bescherming persoonsgegevens of op bevel van de rechter tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming is overgegaan of wanneer het verzoek moet worden geweigerd ingevolge artikel 20.
CC

In afdeling 3 van titel 2 wordt na artikel 24 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 24a


1. Degene over wie één of meer justitiële gegevens zijn verwerkt kan bij Onze Minister verzet hiertegen aantekenen wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden.


2. Onze Minister beoordeelt, gehoord het openbaar ministerie, binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt hij terstond de verwerking.


3. Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.
DD

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

In het nieuwe eerste lid wordt «De Registratiekamer ziet toe op de werking van het justitiële documentatieregister» vervangen door: Het College bescherming persoonsgegevens ziet toe op de verwerking van justitiële gegevens.


3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:


2. De artikelen 51, tweede lid, 60 en 61 van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn van overeenkomstige toepassing.
EE

Artikel 26 vervalt

FF

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

Het nummer «1.» voor de tekst vervalt.

In de eerste zin wordt «van de burgemeester» vervangen door: van Onze Minister.

Na «in verband met het doel waarvoor de afgifte is gevraagd « wordt ingevoegd: en na afweging van het belang van betrokkene.

De derde volzin vervalt.


2. Het tweede lid vervalt.

GG

In artikel 28 wordt aan het einde van de zin voor de punt ingevoegd: in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

HH

Artikel 29 komt te luiden:
Artikel 29 1. De aanvraag om afgifte van de verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijk persoon wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag als ingezetene is ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens. In alle andere gevallen wordt de aanvraag ingediend bij Onze Minister.
2. De burgemeester en Onze Minister onderzoeken de volledigheid van de bij de aanvraag verstrekte gegevens en verschaffen zich de nodige zekerheid over de identiteit van de aanvrager. 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere eisen worden gesteld ter uitvoering van het tweede lid. 4. De burgemeester zendt de aanvraag terstond door aan Onze Minister. II Na artikel 29 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 29a 1. De burgemeester kan binnen tien dagen na de dag waarop bij hem de aanvraag is ingediend adviseren over de afgifte van die verklaring. 2. Ten behoeve van de advisering worden aan de burgemeester ter beschikking gesteld alle justitiële gegevens uit de justitiële documentatie met uitzondering van de gegevens waarover op grond van artikel 20 geen mededeling kan worden gedaan aan de verzoeker, die gebruik maakt van zijn recht, als bedoeld in artikel 17, eerste lid, alsmede de gegevens uit de politieregisters, bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet politieregisters met betrekking tot de aanvrager. 3. De justitiële gegevens en de gegevens uit de politieregisters die zijn verstrekt worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn verstrekt. JJ Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid komt te luiden: De aanvraag tot het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijk persoon bevat de voornamen en de geboortedatum van de aanvrager, alsmede een omschrijving van het doel, waarvoor de afgifte van de verklaring wordt gevraagd. 2. In het derde lid vervalt na 'de verklaring wordt verzocht' :en. KK De tweede volzin van artikel 31 vervalt. LL Na artikel 31 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 31a 1. Onze Minister neemt de aanvraag niet in behandeling, indien een onderzoek naar het gedrag van de aanvrager kennelijk niet noodzakelijk is om, gelet op het doel van de aanvraag, een risico voor de samenleving te beperken. 2. Onze Minister stelt de burgemeester, bedoeld in artikel
29, eerste lid, terstond in kennis van de beslissing tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag. MM Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd: In het eerste lid wordt 'De burgemeester weigert de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag indien in het justitiële documentatieregister met betrekking tot de aanvrager een strafbaar feit is vermeld' vervangen door: Onze Minister weigert de afgifte van de verklaring omtrent het gedrag, indien in de justitiële documentatie met betrekking tot de aanvrager een strafbaar feit is vermeld. 2. Het tweede lid komt te luiden: Indien de aanvraag betrekking heeft op een rechtspersoon betrekt Onze Minister mede in zijn oordeel de justitiële gegevens met betrekking tot strafbare feiten op naam van de rechtspersoon en van ieder van de bestuurders, vennoten, maten of beheerders van die rechtspersoon alsmede de gegevens met betrekking tot strafbare feiten waaraan artikel 51, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht ten grondslag heeft gelegen. 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Onze Minister betrekt niet in zijn oordeel de justitiële gegevens met betrekking tot de strafbare feiten die zijn afgedaan met een onherroepelijke vrijspraak. NN Artikel 33 komt te luiden: Artikel
33 1. Onze Minister kan bij zijn onderzoek met betrekking tot de afgifte van de verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijk persoon kennis nemen van met betrekking tot de aanvrager vermelde justitiële gegevens in de justitiële documentatie met uitzondering van de gegevens waarover op grond van artikel 20 geen mededeling kan worden gedaan aan de verzoeker, die gebruik maakt van zijn recht, als bedoeld in artikel 17, eerste lid alsmede van gegevens uit de politieregisters, bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet politieregisters. 2. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, kan Onze Minister bij zijn onderzoek met betrekking tot de afgifte van de verklaring omtrent het gedrag van een rechtspersoon kennis nemen van met betrekking tot de betrokkenen, bedoeld in artikel
32, vermelde justitiële gegevens in de justitiële documentatie, gegevens uit de politieregisters, bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet politieregisters alsmede gegevens uit de documentatie vennootschappen bij Onze Minister. 3. Voorzover dat voor een goede oordeelsvorming noodzakelijk is, kan Onze Minister inlichtingen omtrent betrokkene inwinnen bij het openbaar ministerie en bij instellingen die op grond van artikel 4, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1995 bevoegd zijn om reclasseringswerkzaamheden te verrichten. 4. De justitiële gegevens en de gegevens uit de politieregisters die zijn verstrekt worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn verstrekt. OO Artikel 34 vervalt. PP Artikel 35 komt te luiden: Artikel 35 1. Onze Minister beslist op de aanvraag met betrekking tot de afgifte van de verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijk persoon binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 2. Indien de verklaring omtrent het gedrag wordt afgegeven, zijn de artikelen 3:8 en 3:50 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. 3. Alvorens te beslissen stelt Onze Minister de burgemeester in de gelegenheid om, gelet op zijn advies, zijn mening kenbaar te maken. 4. De bekendmaking geschiedt door tussenkomst van de burgemeester. QQ Na artikel 35 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 35a 1. Onze Minister beslist op de aanvraag met betrekking tot de afgifte van de verklaring omtrent het gedrag van een rechtspersoon binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 2. Alvorens te beslissen tot weigering van de afgifte, stelt Onze Minister degene van wie een of meer gegevens als bedoeld in het tweede lid van artikel 33, ten grondslag hebben gelegen aan de beslissing, in de gelegenheid om binnen twee weken een verzoek als bedoeld in artikel 21 van deze wet of artikel 22 van de Wet politieregisters dan wel artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens te doen. 3. De termijn voor het geven van de beschikking, bedoeld in het eerste lid, wordt opgeschort met ingang van de dag waarop Onze Minister de gelegenheid heeft geboden tot het doen van een verzoek en tot de dag waarop een schriftelijke mededeling is gedaan dat geen verzoek zal worden ingediend of twee weken zijn verstreken dan wel tot de dag waarop de procedure naar aanleiding van een verzoek is beëindigd. 4. De aanvrager van de verklaring wordt in kennis gesteld van de opschorting. RR Artikel 36 vervalt SS Artikel
37 komt te luiden: Artikel 37 1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag kunnen de burgemeester en Onze Minister een vergoeding van kosten verlangen. 2. De kostenvergoedingen zijn niet hoger dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag. 3. Voorzover de aanvragen zijn ingediend bij de burgemeester, zijn de gemeenten ter zake van de afgifte van de verklaring door Onze Minister een bij ministeriële regeling vastgestelde vergoeding verschuldigd aan Onze Minister. 4. Bij ministeriële regeling worden regels vastgesteld met betrekking tot de wijze van afdracht van de vergoeding, bedoeld in het derde lid. TT Het opschrift van titel 3 komt te luiden: TITEL 3. DE PERSOONSDOSSIERS UU Artikel 38 komt te luiden: Artikel 38 1. Onze Minister verwerkt persoonsgegevens in persoonsdossiers in de documentatie persoonsdossiers met als doel de bevordering van een juiste toepassing van het strafrecht. 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt de wijze bepaald waarop de rapporten die het persoonsdossier vormen worden verkregen. 3. De artikelen 3 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing. VV Artikel 39 vervalt. WW In titel 3 worden na artikel 40 de volgende artikelen ingevoegd: Artikel 40a 1. Onze Minister kan afschriften van de in een persoonsdossier opgenomen rapporten gebruiken ten behoeve van de behandeling van een gratieverzoek of met het oog op het onderzoek, bedoeld in artikel 27. 2. Onze Minister verstrekt ten behoeve van een goede rechtspleging, de vervolging en berechting van strafbare feiten, de tenuitvoerlegging van straffen of maatregelen en het geven van advies over een gratieverzoek desgevraagd afschriften van de in een persoonsdossier opgenomen rapporten aan: a. Nederlandse rechterlijke ambtenaren; b. rechterlijke ambtenaren van Aruba en de Nederlandse Antillen; c. andere dan de onder a en b genoemde rechterlijke ambtenaren, voorzover de Minister van Justitie dat bepaalt. 3. Onze Minister verstrekt ten behoeve van de selectie of bejegening desgevraagd afschriften van de in een persoonsdossier opgenomen rapporten aan de penitentiaire consulenten en de hoofden van de inrichtingen waar de aan een persoon opgelegde straf of maatregel wordt ten uitvoer gelegd. 4. Onze Minister verstrekt ten behoeve van het voorbereiden van enig rapport of het uitoefenen van enig toezicht desgevraagd afschriften van de in een persoonsdossier opgenomen rapporten aan: a. de directeuren van de stichting en de reclasseringsinstellingen, bedoeld in artikel 1, onder b en c van de Reclasseringsregeling 1995; b. de reclasseringswerkers, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1995; c. de directeur of ressortsdirecteur van de raad voor de kinderbescherming.
5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere personen of instanties worden aangewezen aan wie ten behoeve van een juiste toepassing van het strafrecht afschriften van rapporten uit een persoonsdossier kunnen worden verstrekt. Daarbij kan tevens worden bepaald van welke rapporten afschriften worden verstrekt. Tevens kunnen nadere voorschriften worden gegeven in verband met de verstrekking. 6. Behoudens ontheffing van Onze Minister, kunnen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek desgevraagd afschriften uit rapporten uit een persoonsdossier worden verstrekt in zodanige vorm dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen. Onze Minister kan voorwaarden verbinden aan de verstrekking van deze gegevens. Artikel 40b 1. Onze Minister deelt een ieder op diens verzoek binnen vier weken mede of en zo ja welke deze persoon betreffende rapporten in de persoonsdossiers in de documentatie persoonsdossiers zijn opgenomen. 2. Hij doet daarbij geen mededelingen in schriftelijke vorm, tenzij hij weigert een mededeling te doen. 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het verzoek en de wijze van kennisneming. Artikel 40c 1. Elke verstrekking van afschriften van rapporten uit persoonsdossiers, overeenkomstig artikel 40 wordt vastgelegd en ten minste gedurende één jaar bewaard. 2. Onze Minister deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk binnen vier weken mede of hem betreffende afschriften van rapporten uit de persoonsdossiers in het jaar voorafgaande aan het verzoek overeenkomstig artikel 40a zijn verstrekt. Artikel 40d Op de behandeling van verzoeken als bedoeld in het eerste lid van artikel
40b en het tweede lid van artikel 40c is artikel 19 van overeenkomstige toepassing. Artikel 40e 1. Degene aan wie overeenkomstig artikel 40b kennis is gegeven van hem betreffende rapporten, kan Onze Minister schriftelijk verzoeken de persoonsgegevens in deze rapporten te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. 2. Het tweede en derde lid van artikel 21 zijn van toepassing. Artikel 40f 1. Een beslissing op een verzoek als bedoeld in artikel 40c of 40e geldt als een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 2. De artikelen 47 en 48 van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 40g 1. Indien Onze Minister persoonsgegevens in rapporten uit een persoonsdossiers heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd doet hij aan de in artikel 40a bedoelde personen of instanties aan wie in het jaar voorafgaand aan het verzoek en in de sinds dat verzoek verstreken periode de betrokken persoonsgegevens zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk mededeling van deze verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. 2. Het tweede lid van artikel 23 is van overeenkomstige toepassing. Artikel 40h 1. Onze Minister kan voor een mededeling als bedoeld in artikel 40b of 40c een vergoeding van kosten verlangen die niet hoger is dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag. Daarbij wordt tevens de wijze van betaling bepaald. 2. De vergoeding wordt teruggegeven in geval Onze Minister op verzoek van de betrokkene, op aanbeveling van de College bescherming persoonsgegevens of op bevel van de rechter tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming is overgegaan. Artikel 40i 1. Degene over wie één of meer persoonsgegevens in persoonsdossiers zijn verwerkt kan bij Onze Minister verzet hiertegen aantekenen wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden. 2. Onze Minister beoordeelt, gehoord het openbaar ministerie en de instelling die het rapport heeft opgemaakt, binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt hij terstond de verwerking.
3. Artikel 40h is van overeenkomstige toepassing. Artikel 40j Artikel
25 is van overeenkomstige toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers. XX In artikel 41 wordt 'voor zover' vervangen door: voorzover. YY De artikelen 43 en 44 vervallen. ZZ In artikel 45 wordt 'Wet justitiële documentatie zijn geregistreerd of ten aanzien waarvan ingevolge artikel 41' vervangen door: Wet justitiële gegevens zijn geregistreerd of ten aanzien waarvan ingevolge artikel 41. AAA In artikel 46 wordt 'Wet justitiële documentatie'
vervangen door: Wet justitiële gegevens. BBB Artikel 48 vervalt CCC Artikel 49 komt te luiden: Artikel 49 In artikel 33 en 126, telkenmale het eerste lid, onder a, van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt 'Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395)' vervangen door: Wet justitiële gegevens. DDD Artikel 50 komt te luiden Artikel 50 In het eerste lid, onder a, van artikel 3 van de Wet op de expertisecentra wordt 'Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395)' vervangen door: Wet justitiële gegevens. EEE Artikel 51 komt te luiden: Artikel 51 In het eerste lid, onder a, van artikel 3 van de Wet op het primair onderwijs wordt 'Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955,
395)' vervangen door: Wet justitiële gegevens. FFF In artikel 52 wordt 'Wet justitiële documentatie'
vervangen door: Wet justitiële gegevens. GGG Artikel 53 komt te luiden: Artikel 53 In het eerste lid, onder a, van artikel 4.2.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt 'Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag' vervangen door: Wet justitiële gegevens. HHH In de artikelen 54 en 55 wordt telkenmale 'Wet justitiële documentatie' vervangen door: Wet justitiële gegevens. III Artikel 56 komt te luiden: Artikel 56 De Wet van 6 mei 1878, Stb 30, houdende bepalingen omtrent de beëedigde vertalers wordt als volgt gewijzigd: 1. In artikel 1 wordt de zinsnede 'en een getuigschrift overlegt van goed zedelijk gedrag, afgegeven door de burgemeester en wethouders der gemeente of gemeenten waar hij gedurende de twee laatste jaren heeft gewoond' vervangen door: en een verklaring omtrent het gedrag, als bedoeld in artikel 27 van de Wet justitiële gegevens, overlegt. 2. In artikel 2 wordt de zinsnede 'en een getuigschrift overleggen van goed zedelijk gedrag, afgegeven door de burgemeester en wethouders der gemeente of gemeenten waar zij gedurende de twee laatste jaren hebben gewoond' vervangen door: en een verklaring omtrent het gedrag, als bedoeld in artikel 27 van de Wet justitiële gegevens, overleggen. JJJ In artikel 57 wordt 'wanneer hij een verklaring omtrent het gedrag overlegt' vervangen door: wanneer hij een verklaring omtrent het gedrag, als bedoeld in artikel 27 van de Wet justitiële gegevens, overlegt. KKK Na artikel 57 worden zes nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 57a Het eerste lid van artikel 15 van de Wet politieregisters wordt als volgt gewijzigd: In onderdeel b, onder 1º, wordt na 'voor' ingevoegd: de advisering omtrent. 2. Er wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma een onderdeel d toegevoegd, luidende: d. de Minister van Justitie voorzover hij deze behoeft voor de afgifte van de verklaringen omtrent het gedrag. Artikel 57b De Wet veiligheidsonderzoeken wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder a, van artikel 7 wordt « justitiële inlichtingen» vervangen door: justitiële gegevens en wordt «Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag» vervangen door: Wet justitiële gegevens.


2. In het vierde lid, onder a, van artikel 13 wordt « justitiële inlichtingen» vervangen door: justitiële gegevens en wordt «Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag» vervangen door: Wet justitiële gegevens.

Artikel 57c

In het eerste lid, onder a, van artikel 29a van de Spoorwegwet wordt «met het oog op de vergunning verleende verklaring als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag» vervangen door: met het oog op de vergunning verleende verklaring als bedoeld in artikel 27 van de Wet justitiële gegevens.

Artikel 57d

De Wet bescherming persoonsgegevens wordt als volgt gewijzigd:


1. In het tweede lid, onder e, van artikel 2 wordt «Wet justitiële documentatie» vervangen door: Wet justitiële gegevens.

2. In het eerste lid van artikel 22 wordt «Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag» vervangen door: Wet justitiële gegevens.

Artikel 57e

In het tweede lid, onder c, sub 1 van artikel 6, van de Wet op het notarisambt wordt «de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag» vervangen door: de Wet justitiële gegevens.
Artikel 57f Indien het bij koninklijke boodschap van 11 november 1999 ingediende voorstel van wet, houdende regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) (26 883) eerder tot wet wordt verheven en in werking treedt dan het onderhavige wetsvoorstel komt het tweede onderdeel van artikel 57a als volgt te luiden: 2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: e. de Minister van Justitie voorzover hij deze behoeft voor de afgifte van de verklaringen omtrent het gedrag. LLL Na artikel 58 wordt twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 58a
Onze Minister van Justitie zendt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Artikel
58b Indien voor het moment van inwerkingtreding van deze wet een aanvraag om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijk persoon is gedaan, zijn op de behandeling van de aanvraag en de daaruit voortvloeiende procedures de bepalingen van toepassing zoals die luiden voor inwerkingtreding van deze wet. MMM In artikel 60 wordt 'Wet justitiële documentatie' vervangen door: Wet justitiële gegevens. Toelichting is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...