Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanleg HSL tussen Antwerpen en Nederlandse grens

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 17 JULI 2000

Aanleg HSL tussen Antwerpen en Nederlandse grens
Op voorstel van de Vlaamse ministers Steve STEVAERT en Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering beslist haar goedkeuring te hechten aan de wijze waarop door de NMBS voldaan werd aan de door haar op 23/5/1996 gestelde voor- waarden voor het verlenen van de bouwvergunning voor de aanleg van de HSL, vak Antwerpen - Nederlandse grens. Op 23/5/1996 heeft de Vlaamse regering immers de gewestplan- nen Antwerpen en Turnhout definitief vastgesteld, waarbij gekozen werd voor een gebundelde aanleg van de HSL met de E19. Vooraleer de bouwvergunning afgeleverd zou worden, diende de NMBS te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden omvatten o.a.

- de verhoging van het SST-fonds met 4.541 miljoen frank binnen de financieringsSENTloppe voor het HSL-project. Dit SST-fonds voorziet de financiering van maatregelen ten gunste van de doorsneden gemeenten om de bestaande verkeersrelaties te herstellen, om milieumilderende maat- regelen te nemen, de harmonische integratie van het pro- ject in de omgeving te realiseren en het herstel te garanderen van de gemeentelijke leidingen en verlichting.
- dat de NMBS haar medewerking zou verlenen aan de grens- overschrijdende dossiers van de goederenspoorlijn 11 en de IJzeren Rijn.

- dat de NMBS belangrijke inspanningen zou leveren om het voorstadsnet in de Antwerpse regio verder te versterken. Terzake heeft de NMBS meegewerkt aan de opstelling van het Masterplan Antwerpen, deelgenomen aan het Provinciaal Mobiliteitsoverleg Antwerpen, bijgedragen in de opbouw van het Multimodaal Verkeers- en Vervoersmodel provincie Antwerpen en deelgenomen aan de Antwerpse "Staten-Gene- raal".

Op voorstel van Vlaams minister Steve Stevaert besliste de Vlaamse regering haar goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit tot het niet-toepasselijk verklaren van het KB van 4/6/1958 betreffende de bouwvrije stroken langs de autosnelwegen voor het project van de HSL tussen Antwerpen en de Nederlandse grens. De optie om te bunde- len maakt immers de inname van de bouwvrije stroken en zelfs het autosnelwegdomein zelf noodzakelijk.

Minister Stevaert wordt belast met de goedkeuring van de ontwerp-overeenkomsten met de NMBSSENT.m. de uitvoering van de werken. Deze behelzen onder meer afspraken inzake de toekomstige patrimoniumverdeling en het beheer ervan, de verdeling van de kosten voor de aanpassing van de infrastructuur van de snelweg en het gelijktijdig treffen van een aantal aanpassingen die niet noodzakelijk zijn voor de aanleg van de HSL en de toezichtskosten. Voor de aanleg van een nieuwe oprit aan de Kleine Bareel zal de Vlaamse overheid tussenkomen voor 73 % van de werkelijk gemaakte kosten. De NMBS betaalt hierin dus 27 %, omdat t.g.v. de aanleg van de HSL deze oprit duurder wordt. De andere werken die door de NMBS voor de Vlaamse overheid worden uitgevoerd, worden geraamd op 96,8 miljoen frank. Deze kosten worden evenwel door de NMBS gedragen als één- malige vergoeding voor de meerkost voor het onderhoud van de autosnelweg ingevolge de aanleg van de HSL. Deze meerkost wordt geraamd op 3,9 miljoen fr. per jaar.

Tevens dienen overeenkomsten opgesteld te worden met de NMBS inzake ontsnipperingsmaatregelen door het aanleggen van ecotunnels of ecoducten omdat de HSL-E19 een absolute barrière vormt voor het wild. Verder dienen de overeen- komsten m.b.t. het voorstadsverkeer en de goederenont- sluiting van de Antwerpse haven aangepast te worden aan de beslissing van de Vlaamse regering van 23/6/2000.

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHE- LEN wordt belast met de verdere afhandeling van de bouw- aanvraag. De bouwvergunning wordt echter niet toegekend voor alle werken die betrekking hebben op alle werken aan waterlopen en alle werken in verband met de waterafvoer. Hiervoor dient een nieuwe bouwaanvraag te worden inge- diend die rekening houdt met een natuurtechnische water- afvoer via bezinkingsbekkens naar de ontvangende waterlo- pen.

Evenmin wordt de bouwvergunning toegekend voor alle wer- ken ter hoogte van de bedrijvenzone te Meer (Hoogstra- ten). De toegankelijkheid van de bedrijventerreinen Meer Vlaanderen) en Haseldonk (Nederland) is immers niet gelijkwaardig. Met Nederland dient verder onderhandeld te worden om de toegankelijkheid tot beide bedrijvenzones op een gelijkwaardige manier te organiseren, alsof er geen landsgrens tussen beide aanwezig is. De bouwvergun- ning voor dit laatste gedeelte ter hoogte van Meer-Hoog- straten zal slechts afgeleverd worden nadat een overeen- komst bereikt is met de NMBS omtrent het voorstadsverkeer en de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven con- form de beslissing van de Vlaamse regering dd. 23/6/2000.

Persinfo : ir. Willy Borré, adjunct-kabinetschef van minister Van Mechelen tel. 02 - 553 64 60

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie