Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 17 JULI 2000

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse

Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering de geedeelte- lijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse definitief goedgekeurd. Het wijzigingsplan bevat een relatief groot aantal wijzigingen die betrekking hebben op de ontwikkelingsperspectieven voor de vier structuur- bepalende componenten op Vlaams niveau, met name de ste- delijke gebieden, het buitengebied, de gebieden voor de economische activiteiten en de lijninfrastructuren. Hieronder wordt een beperkt aantal van deze wijzigingen kort toegelicht. De opties van het ontwerpplan werden zo veel als mogelijk behouden, behoudens waar op gemotiveerd advies van ofwel de gemeente, de streekcommissie, inge- diende bezwaarschriften of de Vlaamse regering werd afge- weken.

Voor het Kasteel van Beaulieu te Machelen wordt eindelijk een oplossing geboden. Voor dit beschermd monument dat op het gewestplan in een bufferzone was opgenomen, wordt thans de bestemming zone met cultuurhistorische waarde voorzien, zodat het monument kan worden geherwaardeerd een functioneel hergebruik ervan mogelijk wordt.

In het buitengebied worden naast voorzieningen voor afvalwaterzuiveringsinfrastructuur te Grimbergen, Steen- okkerzeel-noord en zuid, Beersel, Kampenhout en Zemst, eveneens bestemmingswijzigingen doorgevoerd ter verster- king van de essentiële functies van het buitengebied. Meer bepaald worden bestemmingswijzigingen van onder meer landschappelijk waardevol agrarisch gebied, bufferzones en recreatiegebied e.a. natuurgebied, parkgebied en bos- gebied doorgevoerd. De locatie van de R.W.Z.I. te Merch- tem Hoge Wei werd niet behouden.

Het ontwerpvoorstel voor Zemst, Bos van Aa, werd bij de definitieve vaststelling gewijzigd. Het ontginnings- gebied werd slechts voor circa de helft behouden, terwijl het overige deel samen met het reservegebied voor ontgin- ning werd omgevormd naar natuurgebied. De bestaande natuurwaarden werden daardoor maximaal gevrijwaard.

Te Kampenhout, Steenokkerzeel-Melsbroek en Dilbeek-Itter- beek worden bestaande golfterreinen als dusdanig bestendigd. Ten slotte worden voor het buitengebied een aantal bestemmingswijzigingen doorgevoerd in functie van waterwinningsgebieden. Deze situeren zich te Overijse, Londerzeel en Zemst.

Met betrekking tot de economische activiteiten worden een aantal historisch gegroeide bedrijven bestendigd door een aangepaste en geëigende zonering, o.a. het bedrijf Olym- pia te Herne-Herfelingen, Siemens te Beersel en Douwe Egberts te Grimbergen.

Te Zaventem (Steenokkerzeel) wordt een bufferzone met geluidswerende gebouwen en een bufferzone met geluid- werende aarden wallen voorzien in functie van de dringen- de bestrijding van lawaaihinder.

Te Zaventem wordt voorzien in een nieuwe inplantings- plaats voor het bedrijf IKEA door het vastleggen van een kleinhandelszone. Tevens worden de op het ontwerpplan voorziene gebieden voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten te Zaventem en Machelen bevestigd behoudens de locatie Woluweveld te Zaventem. Gelet op de daar aan- wezige natuurwaarden wordt deze laatste zone bestemd tot agrarisch gebied met ecologisch belang.

De voorziene bestemmingswijziging te Halle, Lembeek- Noord, naar een watergebonden regionaal bedrijventerrein vervalt. De Vlaamse regering was van oordeel dat de ordening die werd voorzien in het bijzonder plan van aanleg "Lembeek-Noord" dat werd goedgekeurd bij ministe- rieel besluit van 19/8/19996, kon worden behouden.

De bestemmingswijzging voor het gebied Haneveld te Grim- bergen tot gebied voor stedelijke ontwikkeling vervalt, omdat deze locatie zich onvoldoende leent tot een multi- functionele ontwikkeling.

Het regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter te Ternat ten slotte vervalt eveneens. Ook dit terrein is een natuurlijk overstromingsgebied waardoor het derhalve niet aangewezen is het om te vormen tot bedrijventerrein. Het gebied werd integendeel bestemd tot agrarisch gebied met ecologisch belang.

Het voorziene gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut te Liedekerke voor de bouw van een eventueel nieuw station aan de zuidzijde van de spoorweg werd niet bevestigd, gelet op het feit dat het gebied een natuur- lijk overstromingsgebied is.

Met het oog op het herstel van de verkeersleefbaarheid wordt de reservatiestrook voor de ringweg rond Asse vol- ledig behouden.

Persinfo : Raadgever Wim Vanheel, op het kabinet van Vlaams minister Dirk Van Mechelen tel. 02 - 553 64 17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie