Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag algemeen overleg inzake Transportraad

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Verslag algemeen overleg inzake transportraad maart en juni 2000
Gemaakt: 28-7-2000 tijd: 16:40


1


21501-09 Transportraad

nr. 116 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 17 juli 2000

De algemene commissie voor Europese Zaken<1> en de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat<2> hebben op 22 juni 2000 overleg gevoerd met minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat over:


- het verslag van de Transportraad van 28 maart 2000 (21501-09, nr.
113);


- de agenda van de Transportraad van 26 en 27 juni 2000.
Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissies

De heer Stroeken (CDA) steunde het voorstel van Transport en logistiek Nederland (TLN) voor een taskforce, meer beveiligde parkeergelegenheid voor vrachtauto's en verbetering van de controle om het probleem van de mensensmokkel op Europese schaal aan te pakken.

Verder betreurde hij het dat er een blokkade van de Brennerpas op handen is in verband met de milieuaspecten van het wegvervoer, omdat Oostenrijk nagelaten heeft, zelf te zorgen voor voldoende mogelijkheden voor gecombineerd vervoer en spoorvervoer. Hij deed een dringend beroep op de minister, alles in het werk te stellen om deze blokkade, die ook een blokkade van Europa vormt, te voorkomen. Het leek hem verder zinvol tempo te maken bij de ratificatie van het akkoord over het door Zwitserland rijden van zware vrachtwagens.

In het algemeen onderschreef de heer Stroeken de opstelling van de regering die uit de geannoteerde agenda blijkt, vooral als het gaat om waken voor overregulering. Hij was het ook van harte eens met het streven stappen te zetten op het punt van de sociale harmonisatie en hij was het ermee eens dat het overschot aan ecopunten van landen die in overtreding zijn, niet zou mogen worden uitgesmeerd over alle Europese landen.

De problemen rondom hushkits zouden bij de vorige Transportraad opgelost zijn, maar dit blijkt nu plotseling niet zo te zijn. Waardoor is het optimisme van toen gelogenstraft?

Ook bij het passagiersvervoer door de lucht zou de heer Stroeken overregulering bij alle aspecten hiervan willen vermijden; hij gaf de voorkeur aan een vrijwillige overeenkomst inzake de rechten van passagiers.

De heer Stroeken was het ten slotte van harte eens met de hoge prioriteit voor Europese maatregelen op het gebied van de verkeersveiligheid.

De heer Blaauw (VVD) had op basis van gegevens van het ministerie de indruk dat de positie van de Rijksluchtvaartdienst zou moeten worden aangepast als nationale bevoegdheden op het gebied van de veiligheid in de luchtvaart komt te vervallen.

Verder noemde de heer Blaauw het verontrustend dat de olietanker Erika diverse malen geïnspecteerd was en dat de ernstige gebreken in de constructie van het schip daarbij nooit aan het licht gekomen waren. Hij steunde de minister in haar voornemen deze kwestie niet alleen in EU-verband, maar ook in het kader van het memorandum van Parijs inzake havenstaatcontrole aan te pakken.

Constructeurs in de scheepsbouw hebben inmiddels gewezen op nadelige effecten van dubbelwandige tankers. Men denkt eraan de sterkte van deze schepen nog te vergroten met cilindervormige tanks, waardoor bij ongelukken minder water binnen zou dringen. De heer Blaauw toonde zich een voorstander van dubbelwandige constructies, maar hij pleitte ervoor ook gebruik te maken van mogelijkheden om nog verdere verbeteringen aan te brengen om milieuvervuiling te kunnen tegengaan.

De heer Blaauw sloot zich aan bij opmerkingen van de heer Stroeken over hushkits en hij steunde de minister bij haar aanpak van de problemen op dit punt.

Op het gebied van de verkeersveiligheid vroeg de heer Blaauw nog of de Nederlandse maatregel van geblindeerde achterzijramen bij auto's met een grijs kenteken ook elders voorkomt. Hij zou hiertegen ten strijde willen trekken als dit niet zo blijkt te zijn.

Ten slotte sloot hij zich aan bij de opmerking van de heer Stroeken dat afzonderlijke staten toch niet langer problemen zouden mogen oproepen bij het wegverkeer.

De heer Herrebrugh (PvdA) vroeg de minister zich ervoor in te zetten om het nieuwe Europese controlebureau voor classificatiebureaus zich in Nederland te laten vestigen.

Verder vroeg hij in verband met de veiligheid van tankers, het probleem van de schepen die geen Europese havens aandoen, maar wel door Europese zeeën varen, via het regime van de exclusieve economische zone aan te pakken.

Ten slotte wilde hij graag weten welk standpunt de minister inneemt tegenover het verzoek van de Europese tankvaart om het crisisregime voor de binnenvaart van tankschepen af te kondigen.

Antwoord van de regering

De minister was van plan zich goed te oriënteren op de afspraken die de Europese regeringsleiders inmiddels gemaakt hebben over het tegengaan van mensensmokkel, om na te gaan of er op dit punt ook in de Transportraad nog actie zou moeten worden ondernomen.

Bij kwesties als de blokkade van de Brennerpas laat het ministerie in het algemeen het betrokken land steeds weten dat Nederland dergelijke maatregelen een slechte ontwikkeling vindt, maar men is daar niet altijd even sterk van onder de indruk.

Er zijn heel veel regels voor de controle in havensteden, maar het ene land hanteert deze veel preciezer dan het andere. Bij een ramp vraagt men al gauw om extra regels, maar de minister had er in de vorige Transportraad al voor gepleit dat men zich beter houdt aan de bestaande regels, omdat dat al een stuk zou schelen. Nederland is een van de landen die bekend staan om de zeer stringente controle in havensteden. Er zijn voldoende technische mogelijkheden voor een sluitend internationaal systeem, maar daarvoor moeten wel alle landen meewerken.

De minister was het ermee eens dat dubbelwandige constructies bij tankers niet altijd beter zijn dan enkelwandige, maar zij wees erop dat enkelwandige schepen veelal ouder zijn en dat daardoor de problemen ontstaan. Zij had volop steun gekregen van de meerderheid van de lidstaten voor de gedachte dat het om verplaatsing van de problemen te voorkomen belangrijk is, in IMO-verband afspraken op dit punt te maken en niet uitsluitend in Europees verband. Verder gaf zij aan dat zij zich in de vorige Transportraad tegen een Europees controlebureau voor classificatiebureaus had verklaard omdat zij zo'n bureau niet nodig acht.

Op het gebied van het wegtransport wilde de minister in verband met de verschillen in cultuur tussen de Europese landen niet zo ver gaan om opheffing van het rijverbod in het weekend te bepleiten, maar zij hoopte dat de Transportraad onder het Franse voorzitterschap in staat zou zijn, afspraken te maken over gelijke regels, vooral met het oog op de nieuwe toetreders.

Het probleem van de hushkits vormt en gecompliceerde kwestie. Commissaris De Palacio wil trachten alsnog met de Verenigde Staten tot overeenstemming te komen, zodat de Amerikaanse klacht bij ICAO kan worden ingetrokken. De minister steunt de commissaris van transport in haar benadering om te komen tot een gemeenschappelijk verweer tegen de Amerikaanse klacht en om via verdere besprekingen in ICAO-kader tot een oplossing te komen.

De minister was blij met de steun voor de voorgestelde Europese verkeersmaatregelen. Zij had de verkeersveiligheidsaspecten van het grijze kenteken in de ministerraad aan de orde gesteld en staatssecretaris Bos zoekt al naar een ander systeem om fraude te voorkomen. Zij vond het belangrijk om de blinderingsmaatregel te laten vervallen, omdat het aantal ongelukken dat door dode hoeken wordt veroorzaakt, toeneemt.

Er wordt op het ogenblik nagegaan of het noodzakelijk is voor de inspectietaak van Verkeer en Waterstaat via de RLD een aantal zaken bij wet te regelen.

Ten slotte zegde de minister toe dat zij aandacht zou besteden aan de kwestie van de binnenvaart met tankschepen.

De voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken,

Patijn

De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,

Blaauw

De griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,

Roovers


1 Samenstelling:

Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Voûte-Droste (VVD), Verhagen (CDA), Rouvoet (RPF/GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter, Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Hoekema (D66), De Haan (CDA), Koenders (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Weekers (VVD), Timmermans (PvdA), Ross-van Dorp (CDA), Patijn (VVD), voorzitter, Karimi (GroenLinks), Eurlings (CDA), Bussemaker (PvdA), Van den Akker (CDA), Albayrak (PvdA), Van Baalen (VVD)

Plv. leden: Blaauw (VVD), Dittrich (D66), Van den Berg (SGP), Wilders (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), De Graaf (D66), Valk (PvdA), Van Bommel (SP), Remak (VVD), Ter Veer (D66), Van der Knaap (CDA), Waalkens (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Geluk (VVD), Zijlstra (PvdA), Mosterd (CDA), Verbugt (VVD), M.B. Vos (GroenLinks), Visser-van Doorn (CDA), Feenstra (PvdA), Balkenende (CDA), Örgü (VVD), Gortzak (PvdA), Crone (PvdA)


2 Samenstelling:

Leden: Blaauw (VVD), voorzitter, Van den Berg (SGP), Reitsma (CDA), Biesheuvel (CDA), Rosenmöller (GroenLinks), Valk (PvdA), Van Gijzel (PvdA), Leers (CDA), ondervoorzitter, Feenstra (PvdA), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD), Van Zuijlen (PvdA), Stellingwerf (RPF/GPV), Giskes (D66), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), Van der Steenhoven (GroenLinks), Ravestein (D66), Niederer (VVD), Van der Knaap (CDA), Eurlings (CDA), Van Bommel (SP), Herrebrugh (PvdA), Hindriks (PvdA), De Swart (VVD)

Plv. leden: Te Veldhuis (VVD), Bakker (D66), Th.A.M. Meijer (CDA), Stroeken (CDA), Van Gent (GroenLinks), Waalkens (PvdA), Crone (PvdA), Atsma (CDA), Duivesteijn (PvdA), Witteveen-Hevinga (PvdA), Voûte-Droste (VVD), Spoelman (PvdA), Schutte (RPF/GPV), Augusteijn-Esser (D66), Geluk (VVD), Luchtenveld (VVD), Vendrik (GroenLinks), Van Walsem (D66), Weekers (VVD), Buijs (CDA), Dankers (CDA), Poppe (SP), Dijksma (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Nicolaï (VVD)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie