Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag algemeen overleg inzake Transportraad

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Verslag algemeen overleg inzake transportraad maart en juni 2000
Gemaakt: 28-7-2000 tijd: 16:40


1


21501-09 Transportraad

nr. 116 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 17 juli 2000

De algemene commissie voor Europese Zaken<1> en de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat<2> hebben op 22 juni 2000 overleg gevoerd met minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat over:


- het verslag van de Transportraad van 28 maart 2000 (21501-09, nr.
113);


- de agenda van de Transportraad van 26 en 27 juni 2000.
Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissies

De heer Stroeken (CDA) steunde het voorstel van Transport en logistiek Nederland (TLN) voor een taskforce, meer beveiligde parkeergelegenheid voor vrachtauto's en verbetering van de controle om het probleem van de mensensmokkel op Europese schaal aan te pakken.

Verder betreurde hij het dat er een blokkade van de Brennerpas op handen is in verband met de milieuaspecten van het wegvervoer, omdat Oostenrijk nagelaten heeft, zelf te zorgen voor voldoende mogelijkheden voor gecombineerd vervoer en spoorvervoer. Hij deed een dringend beroep op de minister, alles in het werk te stellen om deze blokkade, die ook een blokkade van Europa vormt, te voorkomen. Het leek hem verder zinvol tempo te maken bij de ratificatie van het akkoord over het door Zwitserland rijden van zware vrachtwagens.

In het algemeen onderschreef de heer Stroeken de opstelling van de regering die uit de geannoteerde agenda blijkt, vooral als het gaat om waken voor overregulering. Hij was het ook van harte eens met het streven stappen te zetten op het punt van de sociale harmonisatie en hij was het ermee eens dat het overschot aan ecopunten van landen die in overtreding zijn, niet zou mogen worden uitgesmeerd over alle Europese landen.

De problemen rondom hushkits zouden bij de vorige Transportraad opgelost zijn, maar dit blijkt nu plotseling niet zo te zijn. Waardoor is het optimisme van toen gelogenstraft?

Ook bij het passagiersvervoer door de lucht zou de heer Stroeken overregulering bij alle aspecten hiervan willen vermijden; hij gaf de voorkeur aan een vrijwillige overeenkomst inzake de rechten van passagiers.

De heer Stroeken was het ten slotte van harte eens met de hoge prioriteit voor Europese maatregelen op het gebied van de verkeersveiligheid.

De heer Blaauw (VVD) had op basis van gegevens van het ministerie de indruk dat de positie van de Rijksluchtvaartdienst zou moeten worden aangepast als nationale bevoegdheden op het gebied van de veiligheid in de luchtvaart komt te vervallen.

Verder noemde de heer Blaauw het verontrustend dat de olietanker Erika diverse malen geïnspecteerd was en dat de ernstige gebreken in de constructie van het schip daarbij nooit aan het licht gekomen waren. Hij steunde de minister in haar voornemen deze kwestie niet alleen in EU-verband, maar ook in het kader van het memorandum van Parijs inzake havenstaatcontrole aan te pakken.

Constructeurs in de scheepsbouw hebben inmiddels gewezen op nadelige effecten van dubbelwandige tankers. Men denkt eraan de sterkte van deze schepen nog te vergroten met cilindervormige tanks, waardoor bij ongelukken minder water binnen zou dringen. De heer Blaauw toonde zich een voorstander van dubbelwandige constructies, maar hij pleitte ervoor ook gebruik te maken van mogelijkheden om nog verdere verbeteringen aan te brengen om milieuvervuiling te kunnen tegengaan.

De heer Blaauw sloot zich aan bij opmerkingen van de heer Stroeken over hushkits en hij steunde de minister bij haar aanpak van de problemen op dit punt.

Op het gebied van de verkeersveiligheid vroeg de heer Blaauw nog of de Nederlandse maatregel van geblindeerde achterzijramen bij auto's met een grijs kenteken ook elders voorkomt. Hij zou hiertegen ten strijde willen trekken als dit niet zo blijkt te zijn.

Ten slotte sloot hij zich aan bij de opmerking van de heer Stroeken dat afzonderlijke staten toch niet langer problemen zouden mogen oproepen bij het wegverkeer.

De heer Herrebrugh (PvdA) vroeg de minister zich ervoor in te zetten om het nieuwe Europese controlebureau voor classificatiebureaus zich in Nederland te laten vestigen.

Verder vroeg hij in verband met de veiligheid van tankers, het probleem van de schepen die geen Europese havens aandoen, maar wel door Europese zeeën varen, via het regime van de exclusieve economische zone aan te pakken.

Ten slotte wilde hij graag weten welk standpunt de minister inneemt tegenover het verzoek van de Europese tankvaart om het crisisregime voor de binnenvaart van tankschepen af te kondigen.

Antwoord van de regering

De minister was van plan zich goed te oriënteren op de afspraken die de Europese regeringsleiders inmiddels gemaakt hebben over het tegengaan van mensensmokkel, om na te gaan of er op dit punt ook in de Transportraad nog actie zou moeten worden ondernomen.

Bij kwesties als de blokkade van de Brennerpas laat het ministerie in het algemeen het betrokken land steeds weten dat Nederland dergelijke maatregelen een slechte ontwikkeling vindt, maar men is daar niet altijd even sterk van onder de indruk.

Er zijn heel veel regels voor de controle in havensteden, maar het ene land hanteert deze veel preciezer dan het andere. Bij een ramp vraagt men al gauw om extra regels, maar de minister had er in de vorige Transportraad al voor gepleit dat men zich beter houdt aan de bestaande regels, omdat dat al een stuk zou schelen. Nederland is een van de landen die bekend staan om de zeer stringente controle in havensteden. Er zijn voldoende technische mogelijkheden voor een sluitend internationaal systeem, maar daarvoor moeten wel alle landen meewerken.

De minister was het ermee eens dat dubbelwandige constructies bij tankers niet altijd beter zijn dan enkelwandige, maar zij wees erop dat enkelwandige schepen veelal ouder zijn en dat daardoor de problemen ontstaan. Zij had volop steun gekregen van de meerderheid van de lidstaten voor de gedachte dat het om verplaatsing van de problemen te voorkomen belangrijk is, in IMO-verband afspraken op dit punt te maken en niet uitsluitend in Europees verband. Verder gaf zij aan dat zij zich in de vorige Transportraad tegen een Europees controlebureau voor classificatiebureaus had verklaard omdat zij zo'n bureau niet nodig acht.

Op het gebied van het wegtransport wilde de minister in verband met de verschillen in cultuur tussen de Europese landen niet zo ver gaan om opheffing van het rijverbod in het weekend te bepleiten, maar zij hoopte dat de Transportraad onder het Franse voorzitterschap in staat zou zijn, afspraken te maken over gelijke regels, vooral met het oog op de nieuwe toetreders.

Het probleem van de hushkits vormt en gecompliceerde kwestie. Commissaris De Palacio wil trachten alsnog met de Verenigde Staten tot overeenstemming te komen, zodat de Amerikaanse klacht bij ICAO kan worden ingetrokken. De minister steunt de commissaris van transport in haar benadering om te komen tot een gemeenschappelijk verweer tegen de Amerikaanse klacht en om via verdere besprekingen in ICAO-kader tot een oplossing te komen.

De minister was blij met de steun voor de voorgestelde Europese verkeersmaatregelen. Zij had de verkeersveiligheidsaspecten van het grijze kenteken in de ministerraad aan de orde gesteld en staatssecretaris Bos zoekt al naar een ander systeem om fraude te voorkomen. Zij vond het belangrijk om de blinderingsmaatregel te laten vervallen, omdat het aantal ongelukken dat door dode hoeken wordt veroorzaakt, toeneemt.

Er wordt op het ogenblik nagegaan of het noodzakelijk is voor de inspectietaak van Verkeer en Waterstaat via de RLD een aantal zaken bij wet te regelen.

Ten slotte zegde de minister toe dat zij aandacht zou besteden aan de kwestie van de binnenvaart met tankschepen.

De voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken,

Patijn

De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,

Blaauw

De griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,

Roovers


1 Samenstelling:

Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Voûte-Droste (VVD), Verhagen (CDA), Rouvoet (RPF/GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter, Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Hoekema (D66), De Haan (CDA), Koenders (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Weekers (VVD), Timmermans (PvdA), Ross-van Dorp (CDA), Patijn (VVD), voorzitter, Karimi (GroenLinks), Eurlings (CDA), Bussemaker (PvdA), Van den Akker (CDA), Albayrak (PvdA), Van Baalen (VVD)

Plv. leden: Blaauw (VVD), Dittrich (D66), Van den Berg (SGP), Wilders (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), De Graaf (D66), Valk (PvdA), Van Bommel (SP), Remak (VVD), Ter Veer (D66), Van der Knaap (CDA), Waalkens (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Geluk (VVD), Zijlstra (PvdA), Mosterd (CDA), Verbugt (VVD), M.B. Vos (GroenLinks), Visser-van Doorn (CDA), Feenstra (PvdA), Balkenende (CDA), Örgü (VVD), Gortzak (PvdA), Crone (PvdA)


2 Samenstelling:

Leden: Blaauw (VVD), voorzitter, Van den Berg (SGP), Reitsma (CDA), Biesheuvel (CDA), Rosenmöller (GroenLinks), Valk (PvdA), Van Gijzel (PvdA), Leers (CDA), ondervoorzitter, Feenstra (PvdA), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD), Van Zuijlen (PvdA), Stellingwerf (RPF/GPV), Giskes (D66), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), Van der Steenhoven (GroenLinks), Ravestein (D66), Niederer (VVD), Van der Knaap (CDA), Eurlings (CDA), Van Bommel (SP), Herrebrugh (PvdA), Hindriks (PvdA), De Swart (VVD)

Plv. leden: Te Veldhuis (VVD), Bakker (D66), Th.A.M. Meijer (CDA), Stroeken (CDA), Van Gent (GroenLinks), Waalkens (PvdA), Crone (PvdA), Atsma (CDA), Duivesteijn (PvdA), Witteveen-Hevinga (PvdA), Voûte-Droste (VVD), Spoelman (PvdA), Schutte (RPF/GPV), Augusteijn-Esser (D66), Geluk (VVD), Luchtenveld (VVD), Vendrik (GroenLinks), Van Walsem (D66), Weekers (VVD), Buijs (CDA), Dankers (CDA), Poppe (SP), Dijksma (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Nicolaï (VVD)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...