Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000 in


DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Algemene Commissie

voor Europese Zaken

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-713m

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000 te Brussel.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-713m

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000 te Brussel.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 22

2513 AA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-713m

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000 te Brussel.

Inlichtingen: Elger de Lange · Telefoon: 070-342 7883 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-713m

7 juli 2000

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000 te Brussel.

Inlichtingen: Elger de Lange · Telefoon: 070-342 7883 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Minister Zalm heeft vandaag de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000 naar de Kamer gestuurd.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Hieronder volgt de letterlijke test van deze ontwerp-agenda:

Geannoteerde agenda Euro-12 van 16 juli 2000

Versterking Euro-12

Besproken zullen worden de voorstellen en gedachten die het Franse Voorzitterschap heeft gepresenteerd om de rol en de transparantie van de Euro-12 te vergroten. Verbeteringen van het functioneren van de Euro-12 liggen op het terrein van organisatie, inhoud van de besprekingen en externe zichtbaarheid van de Euro-12.

Markt-en wisselkoerssituatie en artikel IV eurogebied

Zoals gebruikelijk zal gesproken worden over de markt- en wisselkoerssituatie. Tevens zal een vertegenwoordiger van het IMF rapporteren over de bevindingen van de IMF-missie die onlangs heeft plaatsgevonden over het beleid in het eurogebied.

Budgettair beleid op korte en middellange termijn

Met betrekking tot het budgettair beleid op de korte termijn zal de toestand van de overheidsfinanciën in de landen van het eurogebied aan de orde kunnen komen, hetgeen met het oog op de voorbereiding van de begrotingen voor 2001 interessant is. Ter voorbereiding op de discussie in de Ecofin Raad (zie hieronder) zal ook gesproken worden over het budgettair beleid op middellange termijn.

Praktische aspecten invoering euro

De Commissie zal naar verwachting een presentatie geven over de stand van zaken met betrekking tot de praktische aspecten van de invoering van de euro. Het voornemen van het voorzitterschap is om tijdens de informele Ecofin Raad van 9 september een discussie te voeren over de praktische aspecten van de invoering van de euro (uitwisseling best practices, de publieksvoorlichting daarbij inbegrepen).

Geannoteerde agenda Ecofin Raad van 17 juli 2000

Werkprogramma van het Franse voorzitterschap

aard bespreking: presentatie door het voorzitterschap gevolgd door openbaar debat

Op deze eerste Ecofin Raad onder Frans voorzitterschap zal zoals gebruikelijk een presentatie plaatsvinden van het werkprogramma van het voorzitterschap, gevolgd door een openbaar debat. Het Franse voorzitterschap is voornemens de economische beleidscoördinatie verder te ontwikkelen, met name door de rol van de Euro-12 te versterken. Ook zal het voorzitterschap aandacht besteden aan de coördinatie op fiscaal terrein, op basis van het resultaat van de Europese Raad van Feira.

Daarnaast streeft het voorzitterschap naar verdergaande samenwerking op het terrein van financiële diensten en de strijd tegen witwassen van geld. Speciale aandacht zal uitgaan naar toezicht op effectenmarkten.

Verder zal er aandacht zijn voor de rol van de Ecofin Raad bij de follow-up van de Europese Raad van Lissabon over innovatie en kennis, en voor belangrijke toekomstige taken als de invoering van de euro en de uitbreiding van de Europese Unie.

Follow-up van de Europese Raad van Feira


- Belastingpakket

aard bespreking: oriënterend debat

De Europese Raad van Feira heeft een aantal conclusies vastgesteld over het belastingpakket en in

het bijzonder over de discussies over de spaartegoedenrichtlijn. Belangrijk voor het Franse

voorzitterschap is dat de Ecofin Raad en de Commissie zich in de ER-conclusies eraan verbinden voor

het einde van het jaar overeenstemming te bereiken over de wezenlijke inhoud van de

spaartegoedenrichtlijn zodat de discussies met belangrijke derde landen kunnen worden opgestart.

Het Franse voorzitterschap wil tijdens deze Ecofin Raad vaststellen dat de lidstaten het eens zijn met

de onderwerpen die behoren tot de wezenlijke inhoud van de richtlijn en met de werkmethode en het

tijdsschema die moeten worden gevolgd om voor het einde van het jaar overeenstemming over deze

onderwerpen te bereiken.

Follow-up van de Europese Raad van Lissabon


- Kwaliteit en houdbaarheid overheidsfinanciën
aard bespreking: oriënterend debat

Mede naar aanleiding van de Europese Raad van Lissabon zal de Ecofin Raad stilstaan bij haar werkprogramma voor de tweede helft van 2000 op het terrein van de kwaliteit en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. De Europese Raad heeft de Ecofin Raad verzocht in het voorjaar van 2001 een rapport over dit onderwerp te presenteren. De volgende themas kunnen aan de orde komen: (i) de afweging tussen lastenverlichting en tekortreductie; (ii) verlichting van de lastendruk en het hervormen van belasting- en uitkeringsstelsels om werkgelegenheid en investeringen te stimuleren; (iii) de lange termijn houdbaarheid van de overheidsfinanciën en (iv) de samenstelling en efficiëntie van de overheidsuitgaven.


- Indicatoren voor structurele ontwikkeling
aard bespreking: oriënterend debat

Conform het verzoek van de Europese Raad van Lissabon zal de Raad (Ecofin Raad, Interne Markt Raad en Sociale Raad) op basis van het werk van de Commissie en de verantwoordelijke comités indicatoren voor structurele ontwikkeling opstellen. Deze indicatoren zijn nuttig om de voor het realiseren van de in Lissabon gestelde doelstellingen noodzakelijke structurele hervormingen te kunnen beoordelen. Het is de bedoeling dat de Ecofin Raad van 7 november a.s. een rapport over structurele indicatoren zal aannemen, dat vervolgens aan de Europese Raad van Nice zal worden aangeboden. Doel van het oriënterend debat is richting te geven aan het nog op te stellen rapport.

Witwassen van geld

documenten: doc. 10053/00 en doc. 10054/00

aard bespreking: oriënterend debat over de ontwerp-richtlijn

Het richtlijnvoorstel voorziet in een uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn witwassen van 10 juni 1990 op de volgende punten: (i) de definitie van witwassen dient te worden uitgebreid tot meer dan de huidige drugscriminaliteit; (ii) beroepsgroepen buiten de financiële sector dienen onder de richtlijn te worden gebracht, namelijk accountants, makelaars in onroerend goed, notarissen, advocaten, belastingadviseurs, handelaren in goederen van grote waarde en casinos. Daarnaast voorziet het voorstel in (iii) een uitwerking van de voorwaarden waaronder identificatie op afstand, dat wil zeggen zonder lijfelijke aanwezigheid van de klant, mogelijk is; en (iv) een basis voor informatie-uitwisseling tussen de opsporingsautoriteiten van de lidstaten en de Commissie. De voorgestelde wijzigingen worden in beginsel door de lidstaten onderschreven zodat nog slechts onderhandeld wordt over de precieze invulling.

Financiële diensten


- Mandaat groep wijzen inzake effectentoezicht
aard van de bespreking: vaststelling inhoud mandaat

En marge van de Ecofin Raad van 5 juni jl. is door het Franse voorzitterschap het initiatief genomen voor het instellen van een groep van "wijze personen" die voorstellen zou moeten ontwikkelen op het terrein van het effectentoezicht. De Ecofin Raad van 17 juli a.s. zal nadere besluiten nemen omtrent het mandaat en mogelijk ook de samenstelling van de groep.


- Mededeling van de Commissie over de Europese strategie voor de verslaglegging in

financiële verslagen

document: Mededeling Commissie Strategie van de EU inzake de financiële verslaglegging: verdere maatregelen (COM (2000) 359 def.).

aard bespreking: vaststellen van een gemeenschappelijke oriëntatie.

De internationale diversiteit aan verslaggevingsstandaarden is thans een belangrijke belemmering voor een goede vergelijkbaarheid van financiële verslagen. Bovendien brengt deze diversiteit een last mee voor ondernemingen die aan verschillende beurzen zijn genoteerd; zij moeten immers hun verslaggeving op basis van verschillende standaarden opstellen. De Commissie streeft dan ook naar een harmonisatie van de verslaggevingsstandaarden en kondigt in haar mededeling Strategie van de EU inzake de financiële verslaglegging: verdere maatregelen (13 juni 2000) aan dat alle beursgenoteerde ondernemingen vanaf 2005 worden verplicht om hun geconsolideerde jaarrekening op stellen volgens de standaarden van het International Accounting Standards Committee. De Commissie zal daartoe voor eind 2000 een formeel voorstel indienen.


- 1e Richtlijn inzake ICBE's, van toepassing op producten

- 2e Richtlijn inzake ICBE's, van toepassing op beheermaatschappijen
document: 9856/00

aard bespreking: oriënterend debat

besluitvormingsprocedure: artikel 189B (codecisie)

De Ecofin Raad zal een oriënterend debat voeren over de ontwerp-eerste richtlijn inzake ICBEs (instellingen voor collectieve beleggingen in effecten).

Kern van de huidige richtlijn (uit 1985) is de wederzijdse erkenning in alle lidstaten van een beperkte groep beleggingsinstellingen, nl. die beleggingsinstellingen die uitsluitend beleggen in effecten met toepassing van het beginsel van risicospreiding.

Hoofddoel van het eerste voorstel tot wijziging van de richtlijn is het toepassingsgebied van de huidige ICBE-richtlijn uit te breiden tot andere categorieën beleggingsinstellingen. D.w.z dat het ICBEs wordt toegestaan eveneens te beleggen in geldmarktinstrumenten, bankdepositos, rechten van deelneming in andere beleggingsinstellingen en financiële futures en opties die op gereglementeerde markten worden verhandeld. Nu is het ICBEs feitelijk slechts toegestaan om te beleggen in beursgenoteerde aandelen.

Het tweede wijzigingsvoorstel introduceert een Europees paspoort voor de beheermaatschappij en een verkort prospectus.

Efficiënt financieel beheer

Onder dit agendapunt zullen de volgende drie onderwerpen worden besproken:


- Bescherming van de financiële belangen - presentatie door de Commissie


- Mededeling van de Commissie betreffende de alomvattende strategie ter bescherming van de

financiële belangen van de Gemeenschap: aanneming van de conclusies van de Raad


- Activiteiten van het OLAF: presentatie door de directeur van het OLAF


- Bescherming van de financiële belangen

documentatie: voortgangsverslag werkzaamheden groep persoonlijke vertegenwoordigers SEM 2000 (PRG(2000)doc.6)

aard bespreking: presentatie door de Commissie

Commissaris Schreyer zal de Ecofin Raad verslag doen van de werkzaamheden die de door haar voorgezeten SEM-groep van persoonlijke vertegenwoordigers van de ministers van Financiën gedurende het eerste halfjaar van 2000 heeft verricht (SEM: Sound and Efficient Financial Management). Over de activiteiten van de SEM-groep wordt elk halfjaar een voortgangsverslag aangeboden aan de Ecofin Raad. De SEM-groep sprak tijdens haar bijeenkomst op 7 april 2000 onder meer over het jaarverslag 1998 van de Europese Rekenkamer, de financiële controle bij de structuurfondsen, het administratieve hervormingsprogramma van de Commissie en de herziening van het Financieel Reglement.


- Mededeling van de Commissie betreffende de alomvattende strategie ter bescherming van de

financiële belangen van de Gemeenschap

documentatie: Strategienota fraudebestrijding (doc. COM(2000)358)

aard bespreking: aanneming conclusies door de Ecofin Raad

De Ecofin Raad zal de Strategienota fraudebestrijding van de Commissie bespreken. In het document zet de Commissie de hoofdlijnen van haar strategie voor de fraudebestrijding in de komende jaren (2001-2005) uiteen. Daarbij gaat zij onder meer in op de wettelijke instrumenten voor controle en fraudebestrijding, de operationele samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten op het terrein van informatie-uitwisseling en fraudebestrijding, en de versterking van het communautaire juridische kader in de verdere toekomst.


- Activiteiten van het OLAF

aard bespreking: mondelinge uiteenzetting door de directeur van OLAF

De directeur van OLAF (dhr. Brüner) zal een mondelinge presentatie geven over de activiteiten van OLAF (Office européen de la Lutte Anti-Fraude). Hij zal daarbij waarschijnlijk onder meer ingaan op de samenwerking met de lidstaten (informatie-uitwisseling en coördinatie).

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

Alle Ministers

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-713m

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000 te Brussel.

Inlichtingen: Elger de Lange · Telefoon: 070-342 7883 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie