Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid


Opening Busbaan Nieuwsdatum: 17-Jul-2000

Op zaterdag 22 juli 2000 zal wethouder van Verkeer en Vervoer, de heer F. Köhler, omstreeks 14.45 uur de busbaan openen tussen het Stadionplein en de Boelenlaan.
Op het Stadionplein is (onversterkte) muziek aanwezig en worden diverse activiteiten voor kinderen georganiseerd. Vanaf 15.00 uur krijgen buurtbewoners en belangstellenden de gelegenheid in antieke bussen een ritje te maken over de busbaan. U bent van harte welkom deze feestelijke opening mee te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dIVV, afdeling communicatie 556 5117.
Vanaf maandag 24 juli rijden er bussen over het traject Stadionplein - De Boelelaan volgens de normale (zomer)dienstregeling.

Opening Busbaan Nieuwsdatum: 17-Jul-2000

Op zaterdag 22 juli 2000 zal wethouder van Verkeer en Vervoer, de heer F. Köhler, omstreeks 14.45 uur de busbaan openen tussen het Stadionplein en de Boelenlaan.
Op het Stadionplein is (onversterkte) muziek aanwezig en worden diverse activiteiten voor kinderen georganiseerd. Vanaf 15.00 uur krijgen buurtbewoners en belangstellenden de gelegenheid in antieke bussen een ritje te maken over de busbaan. U bent van harte welkom deze feestelijke opening mee te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dIVV, afdeling communicatie 556 5117.
Vanaf maandag 24 juli rijden er bussen over het traject Stadionplein - De Boelelaan volgens de normale (zomer)dienstregeling.

Nota ´De schoonheid van Amsterdam' Nieuwsdatum: 17-Jul-2000

In 1995 werd een eerste versie van de nota ´ De Schoonheid van Amsterdam' door de verschillende stadsdelen vastgesteld. De nota vormde de neerslag van de discussie die begin jaren negentig werd gevoerd over het opzetten van een nieuw welstandsbeleid. Het was noodzakelijk deze centraal stedelijke nota te herzien. Op 5 april jongstleden heeft de Stadsdeelraad ingestemd met de nota 'De Schoonheid van Amsterdam 1999', voor zover betrekking hebbend op de bebouwde omgeving van Amsterdam Oud Zuid.
De nota vormt een belangrijk kader voor de Commissie voor Welstand en Monumenten.
De nota is bij de balies van de twee stadsdeelkantoren in te zien
Nota Welstand Gordel 20-40 & architectuur-ordekaarten

De bebouwing in de gordel 1920-1940 vormt een belangrijk maar ook kwetsbaar architectonisch 'bezit'. Kwetsbaar, omdat het belangrijkste element van deze bebouwing de eenheid van architectuur is, welke door het versnipperde eigendom in gevaar kunnen komen. Om de huidige eenheid van de straatwanden zo goed mogelijk te behouden was in april
1999 door de stadsdelen die deel uit maken van de gordel 20-40 een convenant afgesloten met betrekking tot de gordel 20-40. Doel van het convenant was om gemeenschappelijke uitgangspunten vast te stellen voor de beoordeling van (veranderingen aan) bouwwerken op grond van stedenbouwkundige, architectonische en historische welstand. Op grond van de uitgangspunten zijn in de nota Welstand gordel 20-40 welstandscriteria opgesteld zodat bouwvergunnings- en meldingsplichtige bouwwerken volgens die criteria vooraf aan redelijke eisen van welstand kunnen worde getoetst.
Als onderdeel van de nota zijn welstandskaarten vervaardigd. Op deze kaarten wordt in onderscheiden kleuren aangegeven welke gebouwen en architectuureenheden geclassificeerd zijn in de basisorde, de derde, tweede en eerste architectuurorde en verschillende andere belangrijke stedenbouwkundige en architectonische kenmerken. De nota is door de Stadsdeelraad vastgesteld op 5 april jongstleden en treedt in werking op de dag na publicatie.
De nota is bij de balies van de twee stadsdeelkantoren in te zien.
De Stadsdeelraad heeft de nota Welstand 20-40 op 5 april jongstleden vastgesteld.

Beschikkingen Wet Milieubeheer Nieuwsdatum: 17-Jul-2000

BESCHIKKING
Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oud Zuid maakt hierbij bekend, dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd het besluit op een aanvraag om een beschikking ingevolge de Wet milieubeheer.


1)
Betreft:
een tijdelijke ontheffing voor een periode van 5 weken op het gemeentelijk riool in verband met een tanksanering, adres: Jacob Obrechtplein 13-15.
Aanvrager:
De Vries & van de Wiel Milieutechniek t.a.v. de heer J. Heiliegers, Postbus 218, Schagen
Aangevraagde beschikking:
Tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 10.47 van de Wet milieubeheer, van het verbod om, anders dan vanuit een inrichting, afvalwater te lozen op het openbaar riool (artikel 10.15).
Behandelnummer:
V01/0010 MD 2000

2)
Betreft:
lozing van bemalingswater afkomstig van een bouwput op het gemeentelijk riool voor een periode van 6 maanden, adres: Anthony Fokkerweg 15
Aanvrager:
Vermeer Milieutechniek B.V., Postbus 577, Hoofddorp Aangevraagde beschikking:
Tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 10.47 van de Wet milieubeheer, van het verbod om, anders dan vanuit een inrichting, afvalwater te lozen op het openbaar riool (artikel 10.15)
Behandelnummer:
V01/0009 MD 2000

3)
Betreft:
een transport en verhuisbedrijf, adres: Anthony Fokkerweg 75 Aanvrager:
Transportbedrijf Coulance bv, Anthony Fokkerweg 75, Amsterdam Aangevraagde beschikking:
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting (art. 8.1 lid 1b) Aard van de verandering:
de verandering betreft de uitbreiding met een opslaggebouw voorzien van een kraanbaan bestemd voor de opslag van goederen in containers Behandelnummer:
V01/0003 MD 2000

4)
Betreft:
restauratie; herstel- en onderhoudswerkzaamheden van historische trams, adres: Havenstraat 3A (loods 14-b)
Aanvrager:
Vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum, Amstelveenseweg 264, Amsterdam
Aangevraagde beschikking:
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (art 8.1 lid 1a) Behandelnummer:
V01/1038 MD 1999

Besluit:
Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - positief op dit verzoek beschikt.
Deze beschikking wijkt niet af van het ontwerp, zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd.

Inzage
Onze beschikking met de daarbij behorende voor-schriften en andere gegevens ter zake liggen vanaf vandaag ter inzage in het stads-deelkantoor Oud Zuid van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid: Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65, op werkdagen van 9.00 tot
12.00 en tussen 12.30 en 16.00.
Wie gedurende deze uren daartoe niet in de gelegenheid is, kan op donderdagavond terecht bij de Milieudienst, Weesperplein 4, kamer 502. Daarvoor moet dan wel ten minste twee dagen tevoren een af-spraak worden gemaakt via het hieronder vermelde tele-foonnummer.
Beroep
Met ingang van de dag na de dag waarop deze beschikking ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken tegen deze beschikking beroep worden ingesteld. Deze mogelijk-heid staat open voor:

- wie bedenkingen heeft ingebracht met betrekking tot het ontwerp van de beschik-king;

- belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs daartoe niet in staat te zijn ge-weest.

Een beroepschrift moet worden gericht aan en ingediend bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. Wie beroep tegen de beschikking instelt, kan bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beschikt.

Informatie
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Milieudienst, via telefoonnummer (020)551 3982.

ONTWERP

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oud Zuid maakt hierbij bekend, dat vanaf vandaag ter inzage zijn gelegd de bescheiden met betrekking tot een aanvraag om een beschikking ingevolge de Wet milieubeheer.


1)
Betreft:
een confectie atelier, adres: Sloterkade 75, 76 en 77. Aanvrager:
Eliza Fashion v.o.f. t.a.v. de heer/mevrouw K. Ete, Sloterkade 75-77, Amsterdam
Aangevraagde beschikking:
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (art 8.1 lid 1a) Behandelnummer:
V01/0012 MD 2000

2)
Betreft:
afvalbrengdepot, adres: Albert Cuypstraat 88
Aanvrager:
Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Karel du Jardinstraat 65, Amsterdam Aangevraagde beschikking:
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (art 8.1 lid 1a) Behandelnummer:
V01/0001 MD 2000

3)
Betreft:
een ontvangstgebouw/museum, adres: Stadhouderskade 78 / 1e v.d. Helststraat 4
Aanvrager:
Heineken Nederland B.V., Stadhouderskade 78, Amsterdam Aangevraagde beschikking:
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (art 8.1 lid 1a) Behandelnummer:
V01/1039 MD 1999

Wij hebben het voornemen om - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - positief op dit verzoek te be-slissen.

Inzage
De aanvraag, de ontwerpbeschikking met de daarbij behorende voor-schriften en andere gegevens ter zake liggen vanaf vandaag ter inzage in het stads-deelkantoor Oud Zuid van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid: Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en tussen 12.30 en 16.00
Wie gedurende deze uren daartoe niet in de gelegenheid is, kan op donderdagavond terecht bij de Milieudienst, Weesperplein 4, kamer 502. Daarvoor moet dan wel ten minste twee dagen tevoren een af-spraak worden gemaakt via het hieronder vermelde tele-foonnummer.
Bezwaren/bedenkingen
Binnen vier weken na de dag waarop dit ontwerp ter inzage is gelegd kan iedereen schriftelijk bedenkin-gen ertegen inbrengen. Brieven moeten aan ons worden gericht, maar worden gestuurd aan de directeur van de Milieu-dienst, postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Wie schrifte-lijk bedenkingen inbrengt en niet wil dat zijn of haar persoon-lijke gegevens bekend worden gemaakt, moet dat tegelij-kertijd, maar in een afzonder-lijke brief laten weten. Wie dat uitdrukkelijk wenst, kan zijn of haar bedenkingen mondeling naar voren brengen. Dit moet uiterlijk binnen vier weken na heden plaatsvin-den. Uiterlijk binnen twee weken moet een eventuele wens daartoe kenbaar worden gemaakt via het hieronder vermelde telefoon-nummer. De aanvrager wordt in de gelegen-heid gesteld hierbij aanwezig te zijn.
Alleen wie tijdig bedenkingen heeft inge-bracht tegen de ontwerpbeschikking kan later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest.

Informatie
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Milieudienst, via telefoonnummer 5513.982.

Amsterdam, 19 juli 2000

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Vergunningen Nieuwsdatum: 17-Jul-2000

De volgende vergunningen zijn verstrekt en aangevraagd. Aanvragen vergunning

1. De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel HONDECOETERSTRAAT tussen de nummers 2 en 4 voor het oprichten van een gebouw op het (na sloop vrijgekomen) terrein met bestemming daarvan tot werkruimte (aanvraagnummer 51-00-0185)
- Voor het perceel VAN EEGHENLAAN 18 voor het maken van twee dakkapellen in het voordakvlak ter hoogte van de zolderverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0186)

- Voor het perceel GENERAAL VETTERSTRAAT 27/HOEK JAAGPAD voor het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoren (aanvraagnummer
51-00-0190)

- Voor het perceel EERSTE SCHINKELSTRAAT 23 voor het geheel vernieuwen van de fundering van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0191)
- Voor het perceel VAN BAERLESTRAAT 70 voor het verbouwen en vergroten van de winkelruimte met behoud van de bestemming daarvan tot winkel (aanvraagnummer 51-00-0192)

- Voor het perceel HERMAN GORTERSTRAAT 19 voor het gedeeltelijk verbouwen van de woning met behoud van de bestemming daarvan tot woning (aanvraagnummer 51-00-0193)

- Voor het perceel SCHINKELKADE 16 en 17 voor het slopen van de bestaande bebouwing en vervanging ervan door één woongebouw met vijf woningen (aanvraagnummer 51-00-0195)

- Voor het perceel CORNELIS SCHUYTSTRAAT 48-II voor het maken van een dakopbouw en een dakterras op het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0196)
- Voor het perceel NICOLAAS MAESSTRAAT 93-HS voor het maken van een veranda ter hoogte van de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0197)

- Voor het perceel DANIEL STALPERTSTRAAT 57 voor het maken van een dakkapel in de zijgevel (aanvraagnummer 04-00-0084)
- Voor het perceel TWEEDE JAN STEENSTRAAT 8 voor het veranderen en vernieuwen van het woongebouw, het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voor- en achtergevel en het maken van een balkon aan de achtergevel (aanvraagnummer 04-00-0089)

- Voor het perceel TWEEDE JAN STEENSTRAAT 10 voor het veranderen en vernieuwen van het woongebouw en het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voor- en achtergevel (aanvraagnummer 04-00-0090)
- Voor het perceel TWEEDE JAN STEENSTRAAT 12 voor het veranderen en vernieuwen van het woongebouw, het samenvoegen van de 3e met een deel van de 4e verdieping en het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voor- en achtergevel (aanvraagnummer 04-00-0091)

- Voor het perceel TWEEDE JAN STEENSTRAAT 14 voor het veranderen en vernieuwen van het woongebouw, het samenvoegen van de 3e met een deel van de 4e verdieping en het plaatsen van nieuwe kozijnen en dakramen in de voor- en achtergevel (aanvraagnummer 04-00-0092)
- Voor het perceel TWEEDE JAN STEENSTRAAT 16 voor het veranderen en vernieuwen van het woongebouw, het samenvoegen van de 2e met een deel van de 3e verdieping, het samenvoegen van een deel van de 3e met de 4e verdieping en het plaatsen van nieuwe kozijnen en dakkapellen in de voor- en achtergevel (aanvraagnummer 04-00-0093)
- Voor het perceel TWEEDE JAN STEENSTRAAT 18 voor het veranderen en vernieuwen van het woongebouw, het samenvoegen van de beganegrondverdieping met de 1e verdieping en het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voor- en achtergevel (aanvraagnummer 04-00-0094)
- Voor het perceel TWEEDE JAN VAN DER HEYDENSTRAAT 89 voor het veranderen van het gebouw met de bestemming daarvan tot twee woningen, het plaatsen van een balkon en een tuintrap en de sloop van de achteruitbouw (aanvraagnummer 04-00-0104)

- Voor het perceel VAN WOUSTRAAT 48-50 voor het veranderen, vergroten en verenigen van de beganegrondverdieping met bestemming daarvan tot één winkel, het maken van een dakterras op de achteruitbouw en het veranderen van de gevelopeningen aan de achterzijde (aanvraagnummer 04-00-0105)

- Voor het perceel ALBERT CUYPSTRAAT 44 en 46 voor het veranderen van de 1e, 2e, 3e en zolderverdieping van het gebouw ALBERT CUYPSTRAAT 44, het veranderen van de 1e en 2e verdieping van het gebouw ALBERT CUYPSTRAAT 46 en het samenvoegen van de 3e verdieping en een deel van de zolderverdieping van het gebouw ALBERT CUYPSTRAAT 44 (aanvraagnummer 04-00-0106)

- Voor het perceel ALBERT CUYPSTRAAT 152 voor het maken van een dakopbouw en een dakterras (aanvraagnummer 04-00-0107)
- Voor het perceel RUSTENBURGERSTRAAT 396-III voor het maken van een dakopbouw en een dakterras (aanvraagnummer 04-00-0108)
- Voor het SARPHATIPARK voor het plaatsen van een speeltoestel in het Sarphatipark (aanvraagnummer 04-00-0109)

- Voor het perceel STADHOUDERSKADE 131 voor het veranderen van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot hotel (aanvraagnummer 04-00-0111)

- Voor het perceel GOVERT FLINCKSTRAAT 206-208 voor het oprichten van een gebouw met bestemming daarvan tot vijf woningen na sloop van de bestaande gebouwen (aanvraagnummer 04-00-0112)

- Voor het perceel GERARD DOUSTRAAT 1c voor het veranderen en vergroten van de beganegrondverdieping, 1e en 2e verdieping met bestemming daarvan tot twee woningen (aanvraagnummer 04-00-0113)

2. De volgende meldingen voor een bouwwerk zijn gedaan:
- Voor het perceel WATTEAUSTRAAT 17-hs voor het plaatsen van een tuinhuis in de achtertuin (aanvraagnummer 05-00-1195)
- Voor het perceel VAN EEGHENSTRAAT 70 voor het plaatsen van een fietsenstalling tegen de erfgrens van de Van Eeghenstraat 70 (aanvraagnummer 05-00-1196)

De onder 1 en 2 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 20 juli 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.
Voornemen tot vergunningverlening


1. Het Dagelijks Bestuur is voornemens de volgende kapvergunningen te verlenen:

- Voor het perceel VAN TUYLL VAN SEROOSKERKENPLEIN 29 voor het kappen van twee bomen (soort: Conifeer) staande in de achtertuin van het perceel (aanvraagnummer 01-00-0470)

- Voor het perceel RICHARD WAGNERSTRAAT 12 voor het kappen van één boom (soort: Schijn Acacia) staande in de achtertuin van het perceel (aanvraagnummer 01-00-0739)

- Voor het perceel LOOMANSTRAAT 63 voor het kappen van één boom (soort: Hulst) staande in de tuin van het perceel (aanvraagnummer 01-00-0887)


2. Het Dagelijks Bestuur is voornemens de volgende vergunning voor een invalidenparkeerplaats te verlenen:

- Voor het perceel LEGMEERSTRAAT 19 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (aanvraagnummer 01-00-1282)
De stukken die op de voornemens genoemd onder nummer 1 betrekking hebben, liggen vanaf 20 juli 2000 gedurende vier weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra. De stukken die op het voornemen genoemd onder nummer 2 betrekking hebben, liggen vanaf 20 juli 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.

Verleende Vergunningen


1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende bouwvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel P.C. HOOFTSTRAAT 132-134 voor het veranderen van het souterrain en het vergroten van de bel-etage van het gebouw, met bestemming van het geheel tot winkel, het veranderen van de 1e, 2e en
3e verdieping en het maken van een 4e verdieping met bestemming van het geheel tot drie woningen, het maken van een terras ter hoogte van de 1e verdieping, het aanbrengen van balkons tegen de achtergevel van het gebouw en het maken van een noodtrap op het terrein behorende bij het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0017); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 11 juli 2000

- Voor het perceel VAN EEGHENSTRAAT 75 voor het veranderen van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot woning, het aanbrengen van een bordes en een tuintrap aan de achterzijde van het gebouw en het maken van een balkon en een Frans balkon aan de achtergevel van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0037); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 10 juli 2000

- Voor het perceel VAARTSTRAAT 26 voor het veranderen en verenigen van de beganegrondverdieping en de eerste verdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot één woning met bijbehorende zolderberging (aanvraagnummer 51-00-0056); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 10 juli 2000

- Voor het perceel VAN BREESTRAAT 90 voor het vernieuwen van de verandas van de 1e en 2e verdieping en het vernieuwen van het terras van de bel-etage van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0059); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 10 juli 2000
- Voor het perceel SLUISSTRAAT 2 voor het maken van een dakterras op het achterplat ter hoogte van de 4e verdieping van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0077); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 10 juli 2000

- Voor het perceel WARMONDSTRAAT 113 voor het veranderen en vergroten van de zolderverdieping van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot bergruimte (aanvraagnummer 51-00-0088); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 5 juli 2000

- Voor het perceel PALESTRINASTRAAT 29 voor het bouwen van een dakterras en een dakopbouw op het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0090); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 7 juli 2000
- Voor het perceel CORNELIS ANTHONISZSTRAAT 72 voor het veranderen en vernieuwen van de drie bovenste woonlagen met behoud van de bestemming daarvan tot wonen en het aanbrengen van balkons aan de achterzijde van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0091); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 10 juli 2000

- Voor het perceel CORNELIS ANTHONISZSTRAAT 46 voor het veranderen van de beganegrondverdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot kantoor cum annexis (aanvraagnummer 51-00-0100); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 10 juli 2000

- Voor het perceel OLYMPISCH STADION voor het oprichten van een standbeeld op het terrein van het Olympisch Stadion (aanvraagnummer
51-00-0101); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 7 juli 2000
- Voor het perceel STADIONKADE 19 voor het veranderen van de 3e verdieping en de zolderverdieping van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot woon- en bergruimten (aanvraagnummer
51-00-0112); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 11 juli 2000

- Voor het perceel PRINS HENDRIKLAAN 32 voor het vernieuwen van een gevelpui op de 1e verdieping en het vergroten van het balkon op de 2e verdieping aan de achtergevel van het gebouw en het oprichten van erfafscheidingen in de tuinen aan de straatzijden van de gebouwen Prins Hendriklaan 30 en 32 (aanvraagnummer 51-00-0113); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 10 juli 2000

- Voor het perceel CORNELIS ANTHONISZSTRAAT 31 voor het veranderen en vergroten van de beganegrondverdieping van het gebouw met behoud van de bestemming daarvan tot woning (aanvraagnummer 51-00-0121); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 10 juli 2000
- Voor het perceel VAARTSTRAAT 16 voor het maken van een dakterras boven op de uitbouw van de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0145); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 11 juli 2000

- Voor het perceel CORNELIS ANTHONISZSTRAAT 79 voor het veranderen en verenigen van de beganegrondverdieping en de 1e verdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot één woning (aanvraagnummer
51-00-0146); het besluit is verzonden aan de aanvrager 10 juli 2000
- Voor het perceel JAN VAN EIJCKSTRAAT 6-HS en 8-HS voor het aanbrengen van een rookgasafvoer in de achtergevel ten behoeve van een centrale verwarmingsinstallatie in de panden (aanvraagnummer
51-00-0150); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 6 juli 2000
- Voor het perceel VAN BREESTRAAT 26 voor het bouwen in afwijking van de verleende bouwvergunning met aanvraagnummer 51-00-0004 ten behoeve van het veranderen en vergroten van het gebouw met bestemming daarvan tot twee woningen, het maken van twee koekoeken ter plaatse van de voorgevel en het maken van een tuintrap ter plaatse van de achtergevel, waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de kelder, beganegrondverdieping en de 1e verdieping met behoud van de bestemming daarvan tot woning, het veranderen van de trap ter plaatse van de achtergevel en het veranderen van het balkon en het terras op de 1e verdieping (aanvraagnummer 51-00-0151); het besluit is aan de aanvrager verzonden op 11 juli 2000

- Voor het perceel WILLEMSPARKWEG 42 voor het herstellen van de fundering van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0153); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 11 juli 2000

- Voor het perceel DIJSSELHOFPLANTSOEN 3 voor het oprichten van een tuinhuisje op het achtererf van het gebouw (aanvraagnummer
51-00-0160); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 11 juli 2000

2. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende monumentenvergunning is verleend:

- Voor het perceel HACQUARTSTRAAT 16, 18, 20 en 22 voor de restauratie van de voorgevels van de gebouwen en het vernieuwen van de pergolas van de Hacquartstraat 16 en 18 (aanvraagnummer 03-00-0004); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 10 juli 2000

3. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende vergunningen voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats zijn verleend:
- Vóór het perceel DAVID BLESSTRAAT 11 (aanvraagnummer 01-00-0723); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 juni 2000
- Vóór het perceel JACOB OBRECHTSTRAAT 35 (aanvraagnummer 01-00-0774); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 juli 2000

4. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel G. METSUSTRAAT 24-HS voor het kappen van één boom (soort: Berk) in de achtertuin van het perceel (aanvraagnummer 01-99-0178); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 11 juli 2000

- Voor het perceel WILLEMSPARKWEG 49 voor het kappen van één boom (soort: Conifeer) in de achtertuin van het perceel (aanvraagnummer 01-00-0388); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 11 juli 2000

- Voor het perceel NICOLAAS MAESSTRAAT 52 voor het kappen van één boom (soort: Gouden Regen) in de achtertuin van het perceel (aanvraagnummer 01-00-0441); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 11 juli 2000

- Voor het perceel ANTHONIE FOKKERWEG 2 voor het kappen van één boom (soort: Populier) op het binnenterrein van het perceel (aanvraagnummer 01-00-0487); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 11 juli 2000

- Voor het perceel VALERIUSSTRAAT 18-HS voor het kappen van één boom (soort: Esdoorn) in de achtertuin van het perceel (aanvraagnummer 01-00-0619); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 11 juli 2000

- Voor het perceel SAXEN WEIMARLAAN tussen de nummers 39 en 54 voor het kappen/rooien van drie bomen (soort: Linde) op de openbare weg van de Saxen Weimarlaan ter hoogte van de nummers 39, 41 en 54 (aanvraagnummer 01-00-0742); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 3 juli 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder de nummers 1 t/m 4 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen genoemd onder de nummers 1 t/m 4 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft). Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Zomervakantie 2000, alle activiteiten van deze week! Nieuwsdatum:
17-Jul-2000


17 juli 15.00 17.00 uur Spelmiddag, Speeltuin de Bockesprong.
18 juli 10.30 18.00 uur Pretpark Six Flags, Flevomeer.
14.00 18.00 uur Sportactiviteiten, speeltuin de Bockesprong.
19 juli 13.15 17.00 uur Disco Bowlen, Knijn Bowlingcentrum.
19 juli 15.00 uur Hakim met stukjes uit de Zandkroon, Vondelpark.
20 juli 11.00 16.00 uur Workshop zeefdrukken, Activiteitencentrum Argo.

20 juli 14.00 tot 17.00 uur Sportinloop, Sporthallen Zuid of Hygiëaplein.

21 juli 13.00 17.30 uur Film Bioscoop Arena.
21 juli 19.00 tot 22.00 uur Videofilmavond, Acitiviteitencentrum Argo.

23 juli 12.00 16.00 uur Stadhuis op stelten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie