Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Aktiegroep Burgerbelangen over BBA-stadsdienst Breda

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
De Minister van Verkeer en Waterstaat

Postbus 20901


2500 EX Den Haag

Aantekenen met bericht van ontvangst

Tel. 076 - 5 711 540

Ref. HJZ/AD - DGP.DPVI/NO


Onderwerp: klachtschrijven (kenbaarheidvereiste Wet Nationale ombudsman)
Breda, 17 juli 2000

Zeer geachte mevrouw Netelenbos,

Als woordvoerder van de Aktiegroep Burgerbelangen, een groep met de doelstelling misstanden in onze samenleving te bestrijden, wend ik mij tot U met het volgende:

Op 21 maart jl. zond ik een schrijven aan het Hoofd Directie VI in het Directoraat-generaal Personenvervoer in Uw ministerie naar aanleiding van de door mij geconstateerde wantoestanden bij de BBA-stadsdienst in de gemeente Breda. In aansluiting daarop ontving ik een schrijven vanuit de Directie Mobiliteitsmarkt in het Directoraat-generaal Personenvervoer d.d. 30 maart jl. met het kenmerk: DGP/M/MV/u00.01141 (kopie briefwisseling met de daarbij behorende bijlage bijgevoegd - zie bijlage: 1), waarvan de tekst luidt:

Met uw brief van 21 maart 2000 vestig u de aandacht op een volgens u bestaande onwenselijke situatie in het door de BBA te Breda verzorgde openbaar vervoer. U heeft deze brief aan het ministerie gericht en in afschrift aan een aantal andere organisaties, waaronder het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda. Bij dit college hoort het ook thuis. Het is immers de gemeente die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. Voor zover in uw brief sprake is van onveiligheid door het gebruik van technisch onvolkomen voertuigen en het vervoeren van meer passagiers dan is toegestaan, zal vanuit dit departement worden bezien in welke mate hiervan sprake is, getekend De Minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, het (plv) Hoofd van de afdeling Marktordening en Vraagbeïnvloeding, dr. M.J.W.T. Nollen

Op 10 mei jl. zond ik U een expresschrijven (kopie met de daarbij behorende bijlage bijgevoegd - zie bijlage: 2), een 3-tal citaten:

Verwijzend naar het voorafgaande, moet ik tot mijn spijt constateren dat Uw inspectiedienst tot op heden nog geen gevolg heeft gegeven aan de voornemens de noodzakelijke maatregelen te treffen. In een telefoongesprek met de verkeersplanoloog in de gemeente Breda, drs. Vincent Boelen, in reactie op een afschrift van eerdergenoemd schrijven van het Directoraat-generaal Personenvervoer aan mijn aktiegroep, heeft hij blijk gegeven ' zich niet bepaald gelukkig te voelen ' met deze actie. (einde 1e citaat)

Het voorafgaande geeft voldoende aanleiding mij ter zake in het bijzonder tot U persoonlijk te wenden met een klemmend verzoek het daarheen te leiden dat aan deze misstanden met de meeste spoed een einde wordt gemaakt. (Einde 2e citaat)

Afsluitend, zou ik gaarne tevens Uw oordeel willen vernemen omtrent de nalatigheid van Uw Directoraat-generaal Personenvervoer. (Einde 3e citaat)

Verwijzend naar het voorafgaande, en in het bijzonder naar het uitblijven van de door mij aan U gevraagde interventie/oordeel ter zake na een periode van ruim drie maanden, zal het U nauwelijks verbazen dat ik deze gang van zaken in ernstige mate betreur. Ik acht voldoende grond aanwezig mij ter zake met een klacht tot de Nationale ombudsman te wenden. In dit verband verwijs ik naar de ' kenbaarheidvereiste ' in de Wet Nationale ombudsman (zie art. 12 lid 2 -en 14-I), waaraan ik met dit schrijven heb voldaan.

Afsluitend, vraag ik Uw aandacht voor het voor mij onbevredigend/nietszeggend schrijven van de giffier van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat aan mijn aktiegroep d.d. 5 juni jl. Kenmerk: VW-00-552 Betreft: wantoestanden openbaar vervoer Breda, aan mijn aktiegroep (Zie bijlage: 3), waarvan de tekst luidt:

Hierbij bericht u de goede ontvangst van uw bovenvermelde brief. Een afschrift hiervan werd ter kennis gebracht aan de leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat en tijdens haar vergadering van 31 mei jl. voor kennisgeving aangenomen. Dit houdt in dat de commissie als zodanig meent op uw brief geen actie te moeten nemen en het aan haar individuele leden overlaat uw brief te behandelen op de wijze die hen goed dunkt. Namens de commissie zeg ik u dank voor de toezending van uw schrijven, getekend de griffier van de Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, dr. Ch.J.M. Roovers.

Een afschrift van deze brief zend ik aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat, Districtschef Politiedistrict Breda, Dhr. J. Peters - College van B en W Breda en de Directie BBA Breda.

Hoogachtend,

Tom Dinnesen

woordvoerder van de
Aktiegroep Burgerbelangen

Postbus 4683 4803 ER Breda

Tel. 076 - 5 711 540 (ISDN)

Aanbevolen te lezen: ' In en uit de doofpot '

ISBN 90 293.9782.9 auteur Dr. H. Bouman

Mobiel: 06 - 244 00 564 E-mail: (dinnesen@concepts.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie