Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag van de Ecofin Raad EU

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Algemene Commissie

voor Europese Zaken

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2


2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk
Ons kenmerk
Den Haag
BFB/00-776m


Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2


2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk
Ons kenmerk Den Haag
BFB/00-776m


Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 22


2513 AA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk
Ons kenmerk Den Haag
BFB/00-776m


Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Inlichtingen: Elger de Lange · Telefoon: 070-342 7883 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2


2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk
Ons kenmerk Den Haag
BFB/00-776m
21 juli 2000
Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Inlichtingen: Elger de Lange · Telefoon: 070-342 7883 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer

DE MINISTER VAN FINANCIËN,
MINISTERIE VAN FINANCIËN

Afdeling Europese Unie

Verslag van de Euro-12 en de Ecofin Raad van 16 en 17 juli 2000

Op 17 juli vergaderde de Ecofin Raad in Brussel. Op de avond van 16 juli kwam de Euro-12 groep bijeen.

Verslag Euro-12, d.d. 16 juli 2000

Werkprogramma Euro-12 en versterking Euro-12

Griekenland was voor de eerste keer bij de bijeenkomst aanwezig. Gesproken is over suggesties van het Franse voorzitterschap voor de te bespreken onderwerpen in de 2e helft van het jaar en over suggesties ter versterking van de Euro-12. De suggesties van het voorzitterschap liggen op het terrein van organisatie, inhoud van de besprekingen en externe zichtbaarheid van de Euro-12. Verschillende Lidstaten, waaronder Nederland, benadrukten dat het forum informeel van karakter dient te blijven. Over het algemeen was men terughoudend over het voorstel perscommuniqués na afloop van de bijeenkomst uit te geven. Minister Zalm bepleitte de besprekingen in de Euro-12 vooral te richten op de begrotingssituatie en structurele hervormingen en minder op de wisselkoerssituatie. Daarnaast gaf hij aan de door het voorzitterschap voorgestelde verbetering van de EU-statistieken te ondersteunen. Een persconferentie na afloop kan nuttig zijn, maar de huidige roulatieformule van het voorzitterschap dient ongewijzigd te blijven. Enkele ministers voelden, met het oog op de continuïteit, wel voor een voorzitterschap dat verzorgd wordt door een troika van ministers. Commissaris Solbes gaf aan dat de Commissie in september van dit jaar indicatoren voor de economische situatie van het eurogebied zal presenteren: deze indicatoren kunnen de zichtbaarheid van de economische situatie van het eurogebied helpen vergroten.

Voorzitter Fabius concludeerde dat de vergaderingen van de Euro-12 informeel van aard zullen blijven en dat verbeteringen in het functioneren vooral gezocht zullen worden in praktische organisatorische kwesties, o.a. door het geven van een persconferentie door het voorzitterschap na afloop van de vergadering. Na het volgende voorzitterschap van de Euro-12, dat voor een jaar door België zal worden gevoerd, zal nog eens rustig bekeken worden of het wenselijk is om de modaliteiten van het voorzitterschap te veranderen. Over de aanpassing van de naam van het forum (van Euro-12 naar Eurogroep) zal nog met de overige Ecofincollega's worden overlegd. De Franse suggestie voor te bespreken onderwerpen (o.a. budgettaire situatie Lidstaten, statistieken eurogebied, financiële consequenties vergrijzing) werden akkoord bevonden en de ministers waren het er met name over eens dat structurele hervormingen een belangrijke plaats op de agenda verdienen.

Markt-en wisselkoerssituatie en artikel IV eurogebied

De leider van de IMF-missie (dhr. Deppler) bracht verslag uit van de onlangs gehouden artikel IV consultatie van het eurogebied. Volgens de missie heeft Europa de afgelopen 25 jaren geen betere economische fundamenten gekend dan nu het geval is. Als grootste risico's zag de IMF-missie een minder gunstige externe omgeving (afnemende wereldhandel, depreciatie dollar), overmatige loonontwikkelingen en een procyclisch begrotingsbeleid. Als belangrijkste beleidsaanbeveling noemde Deppler, dat het begrotingsbeleid ten minste neutraal dient te zijn over de economische cyclus heen. Dit houdt in de praktijk in dat in de huidige situatie van hoogconjunctuur voor veel lidstaten begrotingsoverschotten dienen te worden gerealiseerd. Op (middel)lange termijn dienen met het oog op de toenemende kosten van de vergrijzing waar mogelijk reserves te worden gecreëerd. Belastingverlagingen dienen gericht te zijn op bevordering van het arbeidsaanbod, liefst in samenhang met aanpassing van de uitkeringsstelsels ter versterking van de prikkels. De ministers konden zich grotendeels vinden in de analyses van het IMF en stemden in met de publicatie van het Concluding Statement van de IMF-missie.

Budgettair beleid

De ministers bespraken het budgettaire beleid voor de nabije toekomst en de bestemming van de opbrengsten van de verkoop van UMTS-licenties. Conform de Globale richtsnoeren 2000 gaven de ministers aan hun begrotingsconsolidatie te versnellen en zo mogelijk in 2001 begrotingsevenwicht te realiseren. Hierbij is het zaak pro-cyclisch beleid zoveel mogelijk te vermijden. Belastingverlagingen zouden moeten worden gericht op werkgelegenheid en investeringen en vergezeld moeten gaan van uitgavenbeperkingen. Ministers waren het erover eens dat opbrengsten van de verkoop van UMTS-licenties met prioriteit of zelfs geheel moeten worden aangewend voor schuldreductie of voor fondsopbouw ten behoeve van de toekomstige pensioenverplichtingen.

Praktische aspecten invoering euro

Tot slot is kort gesproken over de invoering van de euro. Het Franse voorzitterschap ziet het als één van haar prioriteiten een betere informatie-uitwisseling tussen de Lidstaten tot stand te brengen teneinde in Europa overal consistente antwoorden te geven op dezelfde vragen van het publiek. Commissaris Solbes gaf aan dat dit initiatief de invoering van de euro ten goede kan komen en verwees naar haar recente mededeling over dit onderwerp. De ministers spraken af tijdens de volgende vergadering van de Eurogroep op dit onderwerp terug te komen.

Ecofin Raad d.d. 17 juli 2000

Werkprogramma van het Franse voorzitterschap

Voorzitter Fabius gaf een overzicht van de prioriteiten van het Franse voorzitterschap. Hij noemde onder meer de financiering van innovatie en de praktische aspecten van de invoering van de chartale euro over 18 maanden. Hij wees er op dat thans nog maar 1 op de 1000 betalingen in euro luidt. Hij pleitte vervolgens voor een betere coördinatie tussen werkgelegenheidsbeleid en macro-economisch beleid en voor een coördinatie van fiscale kwesties. In dat verband wil het Franse voorzitterschap de gedragscode verder uitwerken en de belastingheffing op elektronisch geleverde diensten aanvatten.

Commissaris Solbes gaf aan dat de beschikbaarheid van risicokapitaal een belangrijke voorwaarde voor innovatie. Over de praktische aspecten van de invoering van de euro heeft de Commissie onlangs een mededeling uitgebracht. Een belangrijk punt is de bescherming tegen vervalsing. De Commissie zal op dit terrein binnenkort voorstel voor een verordening doen.

De Belgische minister Reynders hield een inleiding over de invoering van de euro. Het is van belang de bevolking met het oog op de overgang op de euro goed te informeren. Daarbij dient speciale aandacht gericht te worden op kwetsbare groepen zoals blinden en slechtzienden en mensen met een sociale achterstand. Het tijdig geven van dubbele prijsaanduidingen en van aanvullende facturering in euro's kan hier mede een bijdrage aan leveren. Sommige landen overwegen een (gefaseerde) overschakeling van het bancaire systeem vóór 1-1-2002. Op de informele Ecofin Raad in september in Versailles zou van gedachten gewisseld moeten worden over eventuele eerdere verstrekking (front-loading) van biljetten, met name die van 5 en 10 euro. De ECB zou hierop aangesproken kunnen worden. Een tweede aspect dat minister Reynders noemde betrof de veiligheid van geldtransporten. Uitwisseling van informatie tussen de Lidstaten achtte hij hier van belang. Ten slotte ging hij in op eventuele budgettaire steun voor het overgangsproces. Dit is weliswaar een kwestie van subsidiariteit, maar het kan interessant zijn de praktische invulling daarvan te coördineren.

De Britse staatssecretaris Johnson, die minister Brown verving, hield een inleiding over innovatie. Het doel van innovatie moet zijn de bedrijven meer concurrerend te maken in de internationale economie. Concurrentie is op zijn beurt een stimulans voor innovatie. In Europa bestaan belemmeringen voor innovatie op het punt van de beschikbaarheid van financieringsmiddelen en de overdracht van kennis. Ook ontbreekt er een innovatieve cultuur op de universiteiten. Staatssecretaris Johnson hield een pleidooi voor het bevorderen van de mogelijkheid risicokapitaal aan te trekken, hetgeen door een aantal lidstaten werd onderschreven.

Het debat concentreerde zich rond de thema's invoering euro en innovatie. Minister Zalm hield een korte interventie waarin hij het Franse voorzitterschap feliciteerde met een ambitieus programma en meldde de prioriteiten te kunnen ondersteunen. Wat betreft de introductie van de euro werd door sommige Lidstaten geconstateerd dat het midden- en kleinbedrijf extra aandacht behoeft in de voorbereidingscampagne. Eén lidstaat benadrukte dat de boodschap aan publiek en bedrijfsleven moet zijn dat 1 januari 2002 geen begin- maar einddatum is voor het overschakelingsproces.

Follow-up van de Europese Raad van Feira

Belastingpakket

De voorzitter stelde voor conclusies aan te nemen die een oproep inhouden aan de betrokken werkgroepen om voortgang te maken met de werkzaamheden op verschillende onderdelen van het belastingpakket.

Minister Zalm merkte naar aanleiding daarvan op dat hij er van uitgaat dat de Gedragscodegroep streeft naar een evenwichtige uitkomst waarbij verzekerd is dat gelijke maatregelen op gelijke wijze worden behandeld. Hij pleitte ervoor dat de groep guidelines opstelt die de grenzen aangeven waarbinnen gezonde belastingconcurrentie mogelijk blijft.

De voorzitter concludeerde dat de voorgestelde conclusies door de Ecofin Raad worden aanvaard. (bijgevoegd)

Follow-up van de Europese Raad van Lissabon

Kwaliteit en houdbaarheid overheidsfinanciën
Indicatoren voor structurele ontwikkeling

De voorzitter stelde voor deze beide onderwerpen gezamenlijk te bespreken.

Commissaris Solbes herinnerde er aan dat de Commissie haar bijdrage heeft geleverd voor de discussie over houdbare overheidsfinanciën. Binnen de randvoorwaarden van het voldoen aan de EMU-vereisten, moet een antwoord gevonden worden op vragen die verband houden met de vergrijzing met het oog op de lange termijn houdbaarheid van overheidsfinanciën.

In het rapport dat de Commissie zal opstellen inzake de structurele indicatoren ten behoeve van de Europese Raad in het voorjaar denkt de Commissie aan zaken als potentiële output, het BBP per capita, het werkgelegenheidspercentage, langdurige werkloosheid en exportontwikkeling. Daarnaast wordt ook gedacht aan indicatoren voor het relatieve prijspeil van bepaalde diensten, bijvoorbeeld in de telecom; dit laatste als een indicator voor de mate van liberalisatie. Daarnaast worden indicatoren ontwikkeld voor armoede en sociale cohesie.

Voorzitter Draghi van het Economisch en Financieel Comité presenteerde de in het EFC-rapport te behandelen onderwerpen. Eén van de belangrijkste beleidskwesties is hoe het arbeidsaanbod te

verhogen, distorsies te elimineren en de productiviteit te vergroten. Het is voorts van belang naar de samenstelling van de overheidsuitgaven te kijken en naar de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing. Een eerste concept van het EFC-rapport zal in de Ecofin Raad van 7 november worden besproken.

Voorzitter Glass van het Economic Policy Comité (EPC) gaf een presentatie van de door zijn comité opgestelde opinie inzake structurele indicatoren. Hij benadrukte de coördinerende rol van de Ecofin Raad. Het EPC zal bij het opstellen van het rapport gebruik maken van input van andere comités. Hij zag twee categorieën van indicatoren:

i.indicatoren die de Commissie ten behoeve van het "synthese-rapport" kan gebruiken en ii.indicatoren voor het beoordelen van de implementatie van de aanbevelingen uit de Globale richtsnoeren voor economisch beleid.

Witwassen van geld

De voorzitter gaf aan dat kern van de discussie is: het wel of niet onder de richtlijn brengen van de juridische adviespraktijk van advocaten en het op gelijke wijze behandelen van advocaten en accountants. Commissaris Bolkestein gaf aan dat de Commissie van oordeel is dat adviespraktijk van advocaten en accountants beslist niet uitgezonderd kunnen worden van de richtlijn, omdat dit de effectiviteit aanzienlijk zou verminderen.

Een groot aantal lidstaten sprak zich uit voor een brede toepassing van de richtlijn, waarbij ook de adviespraktijk van advocaten en accountants onder richtlijn zou worden gebracht. Een aantal lidstaten stelde wel dat daarbij de vertrouwelijkheid van de advocaat-cliënt relatie gewaarborgd dient te blijven. Enkele andere lidstaten, waaronder Nederland, maakten nog een voorbehoud of deden aanvullende suggesties teneinde de vertrouwelijkheid van de relatie tussen advocaat en cliënt te beschermen. Een drietal lidstaten wilden de adviespraktijk van advocaten en accountants buiten de werkingssfeer van de richtlijn houden. Een suggestie van de kant van de Commissie om bij wijze van compromis zowel in het geval van advocaten als accountants toe te voegen dat de meldingsplicht alleen bepaalde, nader te omschrijven activiteiten betreft, maar dat volledige bescherming van de vertrouwelijkheid niet mogelijk is, kon niet op steun van alle lidstaten rekenen.

Een grote lidstaat, gesteund door een aantal andere lidstaten, bracht op dat een ruimere definitie van strafbare feiten waarbij sprake is van witwassen, zou moeten worden toegepast. Zo heeft het een hoge prioriteit ook zware belastingmisdrijven eronder te laten vallen.

De voorzitter concludeerde dat er in de raad onvoldoende overeenstemming bestond om tot conclusies te komen. Hij stelde voor het werk in de Raadswerkgroep en Coreper voort te zetten en daarbij de suggesties van Commissie en het voorstel om een ruimere definitie van strafbare feiten te hanteren te betrekken. In september 2000 zal hierover verder in de Ecofin Raad worden gesproken.

Financiële diensten


- Mandaat “groep wijzen” inzake effectentoezicht
De voorzitter lichtte toe dat het oprichten van een groep van wijzen een gezamenlijk voorstel is geweest van de Commissie en voorzitterschap tijdens de Ecofin Raad van 5 juni jongstleden. Het concept-mandaat is in overleg met de Commissie opgesteld.

Commissaris Bolkestein gaf aan dat het hier een belangrijk initiatief betreft dat complementair is aan het Financial Services Action Plan (FSAP) en beslist niet daarmee zal overlappen. Het concept-mandaat van de groep focust op effectenmarkten, niet op banken of verzekeringen. De Commissie zal voor de groep een secretariaatsfunctie vervullen. In november zal een interim-rapport van de groep worden besproken in de Ecofin Raad. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de Commissie geen blauwdruk of vastomlijnde ideeën heeft omtrent de uitkomsten van deze groep.

Een grote lidstaat deelde een aantal amendementen uit op het voorgestelde mandaat. Kern van deze amendementen is dat de groep zich vooral moet richten op het realiseren een meer dynamische, concurrerende Europese markt voor effecten.

De voorzitter concludeerde dat het mandaat, inclusief de voorgestelde amendementen, kon rekenen op de steun van de Ecofin Raad. Tijdens de lunch werd tevens overeenstemming bereikt over de samenstelling van de groep. (zie bijgevoegd document).


- Mededeling van de Commissie over de Europese strategie voor de verslaglegging in
financiële verslagen

Commissaris Bolkestein gaf aan dat harmonisatie van de verslagleggingsstandaarden een sleutelcomponent is van het Financial Services Action Plan. Alle beursgenoteerde ondernemingen zullen vanaf 2005 worden verplicht om hun geconsolideerde jaarrekening op stellen volgens de standaarden van het International Accounting Standards Committee. De Commissie zal daartoe voor eind 2000 een formeel voorstel indienen.

De voorzitter concludeerde dat er geen specifieke opmerkingen van de Lidstaten zijn en dat de Raadsconclusies zijn goedgekeurd (bijgevoegd).


- Instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's)

1e Richtlijn inzake ICBE's, van toepassing op producten
2e Richtlijn inzake ICBE's, van toepassing op beheermaatschappijen
De bijgevoegde Raadsconclusies werden zonder discussie vastgesteld. Commissaris Bolkestein voegde daar nog aan toe dat de Commissie deze conclusies beschouwd als een steun in de rug, met name was hij verheugd over de doelstelling om in maart 2001 tot aanneming van beide richtlijnvoorstellen te komen. Het verband tussen beide voorstellen is belangrijk om tot een evenwichtige integratie van de Europese markten te kunnen komen.

Efficiënt financieel beheer

Commissaris Schreyer gaf een toelichting op de Commissiestrategie inzake fraudebestrijding.

Vier elementen werden onderscheiden:

preventie is essentieel, onder meer te bereiken via goede informatie-uitwisseling met de lidstaten; OLAF moet de centrale instantie worden voor verzamelen en analyseren van gegevens over fraude en corruptie; betere samenwerking tussen OLAF en de instellingen; versterken van de strafrechtelijke dimensie, eventueel uitmondend in de instelling van een Europese aanklager.

Met betrekking tot dit laatste element meldde de Commissaris dat de Commissie op korte termijn met een concreet voorstel voor de IGC zal komen.

De directeur van OLAF, Bruener, memoreerde dat zijn werkzaamheden in maart zijn begonnen. Hij is blij met de toegezegde personeelsuitbreiding. Volgens Bruener zal OLAF zich richten op corruptiebestrijding binnen de instellingen (zero-tolerance) en op fraudebestrijding binnen de Lidstaten, waarbij ook hij benadrukte dat samenwerking en informatie-uitwisseling zeer belangrijk is.

Een enkele lidstaat reageerde, waarbij de strategie van de Commissie op hoofdlijnen werd onderschreven. Gevraagd werd naar een concreet actieplan met doelstellingen en tijdschema's. De commissie zegde toe dit in november te zullen presenteren

Voorzitter Fabius concludeerde hierop dat de Ecofin Raad de conclusies over de fraudebestrijding accepteert (bijgevoegd).


- o -
DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

Alle Ministers

Uw brief van/kenmerk
Ons kenmerk
Den Haag
BFB/00-776m


Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Inlichtingen: Elger de Lange · Telefoon: 070-342 7883 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 17 juli 2000.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie