Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

REB teruggave bij levensbeschouwelijke instellingen

Datum nieuwsfeit: 18-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: REB teruggave bij levensbeschouwelijke instellingen


MEDEDELING 13. Teruggaaf REB met betrekking tot aardgas en elektriciteit gebruikt in onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard.

DOMEIN VERBRUIKSBELASTINGEN

Besluit van 18 juli 2000, nr. CPP2000/965

De Directeur-Generaal Belastingdienst en heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.


1. Inleiding

In artikel 36l, zevende lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) is een teruggaafregeling opgenomen op grond waarvan - op verzoek
- teruggaaf van de regulerende energiebelasting (REB) wordt verleend met betrekking tot aardgas en elektriciteit gebruikt in onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. De teruggaaf wordt verleend aan de gebruiker van deze onroerende zaken en bedraagt 50 percent van de aan hem in rekening gebrachte belasting.

In deze mededeling wordt nader ingegaan op het inhoudelijke criterium waaraan men moet voldoen om voor de teruggaaf in aanmerking te komen, het verzoek om teruggaaf en de daarbij over te leggen bescheiden en overige zaken die van belang zijn.


2. Onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten
De teruggaafregeling voorziet in de mogelijkheid om teruggaaf van de REB te verlenen met betrekking tot aardgas en elektriciteit gebruikt in onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. Dit criterium speelt ook een rol bij de krachtens de Gemeentewet geheven onroerende-zaakbelastingen. Op grond van artikel 220d, eerste lid, onderdeel c, van die wet worden bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen buiten aanmerking gelaten onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. Het overnemen van dit criterium in de Wbm is mede gedaan om uitvoeringstechnische redenen, zodat de Belastingdienst niet zelfstandig behoeft na te gaan of aan dit criterium is voldaan, maar daarvoor kan aansluiten bij het standpunt dat de gemeente heeft ingenomen ter zake van de verschuldigdheid van de onroerende-zaakbelasting.

Dit betekent dat men, indien voor een bepaalde onroerende zaak geen onroerende-zaakbelasting is verschuldigd vanwege het hiervoor genoemde gebruik, men wat het aardgas en de elektriciteit gebruikt in deze onroerende zaak betreft, voor de teruggaafregeling van artikel 36l, zevende lid, Wbm in aanmerking komt.


3. BTW

In de teruggaaf kan tevens worden begrepen een bedrag gelijk aan de BTW die is berekend over dat deel van de REB waarvoor tot teruggaaf is besloten, indien tenminste de persoon die voor de teruggaaf in aanmerking komt, geen recht op aftrek van de BTW heeft op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968.


4. Verzoek om teruggaaf

Bij wie in te dienen

Om voor de teruggaaf in aanmerking te komen, dient een verzoek te worden ingediend. Deze verzoeken kunnen worden ingediend bij de Belastingdienst/team Energiepremies, postbus 2164, 7801 CD Emmen

Termijn

In artikel 8c, negende lid, van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag (Uitvoeringsbesluit) is bepaald dat het verzoek om teruggaaf gedaan dient te worden uiterlijk binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waar de eindafrekening betrekking op heeft.

Voor verbruiksperioden die zijn geëindigd vóór 1 augustus 2000 geldt als uiterste verzoekdatum 13 weken na 1 augustus.

Inhoud verzoek

In het verzoek om teruggaaf dient in ieder geval te zijn vermeld:


- de naam van de groepering, organisatie, kerk- of geloofgenootschap die de onroerende zaak gebruikt voor het houden van openbare erediensten of openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard;


- de naam en functie van degene die namens deze organisatie het verzoek indient;


- een omschrijving van de onroerende zaken die het betreft met plaatselijke en kadastrale aanduiding;

Overleggen factuur

De teruggaaf wordt verleend aan de gebruiker (dat kan de eigenaar zijn of de huurder) van de hiervoor bedoelde onroerende zaken en bedraagt 50 % van de hem door het energiebedrijf in rekening gebrachte energiebelasting. In verband daarmee is in het tiende lid van artikel 8c van het Uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk voorgeschreven dat bij het verzoek om teruggaaf de eindafrekening van het energiebedrijf moet worden overgelegd. Dit is de factuur die het energiebedrijf opmaakt na afloop van de verbruiksperiode, waarin verrekening plaatsvindt met de op deze verbruiksperiode betrekking hebbende voorschotten. Toegestaan wordt dat een kopie van deze eindfactuur wordt overgelegd. Uiteraard dient de originele factuur desgevraagd te kunnen worden getoond.

De teruggaafregeling ziet niet op die gevallen waarin een groepering, organisatie, kerk- of geloofsgenootschap een ruimte huurt voor het (periodiek) houden van openbare erediensten of openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard, en hiervoor een huursom betaalt waarin een bedrag voor energieverbruik zit begrepen. Om voor de regeling in aanmerking te komen dient de gebruiker die het verzoek om teruggaaf doet, de betreffende onroerende zaak zelf hoofdzakelijk te gebruiken voor het houden van openbare erediensten of openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard en de rekening van het energiebedrijf dient op zijn naam te zijn gesteld.

Overleggen verklaring

Belanghebbende zal moeten kunnen aantonen dat hij aanspraak heeft op de teruggaaf. Daartoe dient hij bij het verzoek om teruggaaf een gedagtekende en ondertekende verklaring over te leggen die tenminste bevat:


- de verklaring dat hij de onroerende zaken waar het verzoek om teruggaaf betrekking op heeft, als huurder of eigenaar in hoofdzaak gebruikt voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard en dat hij als gevolg daarvan voor de betreffende onroerende zaken geen onroerende-zaak-belasting behoeft te betalen aangezien de gemeente waarin deze onroerende zaken zijn gelegen, op grond van artikel 220d, eerste lid, deze onroerende zaken gelet op het doel waarvoor ze worden gebruikt, buiten de heffingsmaatstaf voor de
onroerende-zaakbelastingen heeft gehouden;


- een verklaring dat hij wel of geen recht op aftrek heeft van de BTW op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

5. Toerekening energieverbruik naar de periode vóór en de periode vanaf 1 januari 2000

Algemeen

De verbruiksperiode zal in veel gevallen niet gelijklopen met het kalenderjaar. Aangezien de hier bedoelde teruggaafregeling met ingang van 1-1-2000 in werking is getreden, dient derhalve het energieverbruik te worden gesplitst naar het verbruik vóór 1-1-2000, en het verbruik vanaf 1-1-2000. Indien de eindafrekening van het energiebedrijf geen onderscheid maakt naar de verschillende perioden zal op nadere wijze in deze toedeling moeten worden voorzien.

Toerekening aardgasverbruik

Het gasverbruik is sterk temperatuur gerelateerd en vertoont sterke seizoensschommelingen. In de winter wordt aanmerkelijk meer verstookt dan in de zomer. Vandaar dat toerekening van het gasverbruik aan de te onderscheiden perioden zal plaatsvinden via de zogenoemde graaddagenmethode. Op deze wijze wordt voor de toerekening zoveel mogelijk aangesloten bij het daadwerkelijk gasverbruik in die perioden.

Toerekening elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik zal ook over een jaar enige schommelingen vertonen die verband houden met de seizoenen, maar niet zodanig dat dat een toedelingsmethodiek die gebaseerd is op graaddagen, rechtvaardigt. Vandaar dat het elektriciteitsverbruik tijdsevenredig wordt toegedeeld.


6. Slot

Een standaardformulier waarmee verzoeken om teruggaaf kunnen worden ingediend is in voorbereiding. Voorshands kan gebruik worden gemaakt van het in de bijlage bij deze mededeling opgenomen model.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

namens deze,

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELASTINGDIENST, (loco)

Mw. mr. H. Neppérus

Verzoek teruggaaf regulerende energiebelasting (REB)

Belastingdienst/Team Energiepremies

Postbus 2164

7801 CD Emmen

De teruggaafregeling voorziet, op grond van art. 36 zevende lid van de Wet belastingen op milieugrondslag, in de mogelijkheid om teruggaaf van 50% van de in rekening gebrachte REB te verlenen met betrekking tot aardgas en elektriciteit gebruikt in onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor openbare erediensten of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard. De regeling is ingegaan op 1 januari 2000. Dit houdt in dat slechts teruggaaf wordt verleend van REB met betrekking tot het verbruik van aardgas en elektriciteit in het jaar 2000. Indien de nota betrekking heeft op zowel het jaar 1999 als 2000 zal het verbruik van elektriciteit en gas naar deze jaren worden toegerekend.

Het verzoek moet binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode zijn ingediend. Voor verbruiksperioden die zijn geëindigd vóór 1 augustus 2000 geldt als uiterste verzoekdatum 13 weken na 1 augustus.


1. Gegevens instelling

Naam instelling

Straat Huisnummer

Postcode Woonplaats

Fiscaal nummer Fiscaal nummer is het unieke nummer dat de Belastingdienst de instelling heeft toegekend voor andere belastingmiddelen bijv. loon- en/of omzetbelasting.


2. Gegevens aansluitingsadres (adres waar
eredienst/bezinningsbijeenkomst wordt gehouden; (zie de afrekening van uw
energiebedrijf)

Straat Huisnummer

Postcode Woonplaats


3. Gegevens aanvrager (degene die dit formulier invult)
Naam Functie

Straat Huisnummer:

Postcode Woonplaats

Bankrek.nr. Tenaamstelling

Girorek.nr. Tenaamstelling

Ruimte voor Belastingdienst

Verzoek teruggaaf regulerende energiebelasting (REB)


4. Verbruiksgegevens (over te nemen van de nota van het energiebedrijf)

Datum begin verbruiksperiode Datum einde verbruiksperiode

Totaal verbruik in kWh (indien van toepassing dag- en nachtverbruik in totalen)

Totaal verbruik in gas

Zijn de hier onder vermelde bedragen in Euros? Aankruisen indien van toepassing. Indien niets is aangekruist wordt uitgegaan van bedragen in guldens.

In rekening gebrachte REB(*) elektriciteit

In rekening gebrachte REB(*) gas

Totaal in rekening gebrachte REB(*)

(*)REB = Regulerende energiebelasting. Dit wordt op notas vaak omschreven als energieheffing, REB,

energiebelasting of ecotax.


5. Verklaring en ondertekening

Betaalt de instelling voor de onroerende zaak die op het aansluitingsadres

is gevestigd onroerende-zaakbelasting (OZB)? JA/NEE(*)

Toelichting:Op grond van artikel 220d, eerste lid, onderdeel d, van de Gemeentewet wordt
OZB geheven tenzij de onroerende zaak in hoofdzaak is bestemd voor de openbare eredienst
of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard.
Indien OZB wordt geheven bestaat geen recht op teruggaaf.
Heeft de instelling op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968

recht op aftrek van BTW? JA/NEE(*)

Toelichting: indien recht bestaat op aftrek van BTW wordt er geen teruggaaf verleend van de BTW

die over de REB in rekening is gebracht.

Is een kopie van de nota van het energiebedrijf bij

dit verzoek gevoegd? Toelichting: De nota dient op naam te staan van de instelling. JA/NEE(*)

Indien de nota niet is bijgevoegd wordt geen teruggaaf verleend.

(*)=doorhalen wat niet van toepassing is

Ik verklaar dit verzoek met de bijlage(n) duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Plaats Datum

Handtekening

Telefoonnummer Telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent.

Aantal bijlagen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie