Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake bijeenkomst EU ministers van cultuur

Datum nieuwsfeit: 18-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW informele bijeenkomst eu ministers van cult uur en audiovisuele zaken

Gemaakt: 22-8-2000 tijd: 15:18


4

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen


18 juli 2000

Op 20 en 21 juli komen in Lille de ministers van Cultuur en Audiovisuele Zaken bijeen. In de uitnodigingsbrief van de Franse Minister voor Cultuur voor deze bijeenkomst worden de volgende drie gespreksonderwerpen voor deze bijeenkomst voorgesteld:

het Media Plus programma;

de toekomst van de publieke omroep in Europa;

de economie van het boek in de Europese culturele ruimte.

Op deze onderwerpen is nog geen nadere toelichting ontvangen. De hieronder gegeven uitleg is dan ook deels gebaseerd op de lopende discussies in de Raad (Media Plus) en mijn inschatting van wat het Franse voorzitterschap beoogt te bespreken (toekomst publieke omroep en economie van het boek).

Het Media Plus programma

In de lopende discussie over het Media Plus programma speelt de verhouding tussen de verschillende onderdelen van het programma een belangrijke rol. Het zijn vooral de grotere lidstaten die pleiten voor meer nadruk op de distributie en de projectpakketten in het onderdeel ontwikkeling. Dit zijn ook de onderdelen waarvan deze lidstaten het meest zullen profiteren. De kleinere lidstaten zijn van mening dat het evenwicht zoals dat tot uiting komt in het voorstel van de commissie, goed overeenkomt met de doelstellingen van het programma.

Het huidige voorstel doet recht aan de belangen van de sector in zowel de kleine als de grote lidstaten. Nederland meent dan ook dat het voorstel in dit opzicht niet moet worden geamendeerd.

Inmiddels zijn op 6 juli jl. de amendementen van het Europees Parlement plenair behandeld. In het oog springend is de door het EP gewenste verhoging van het budget naar 550 miljoen euro. De Nederlandse inzet binnen het debat over het budget is dat niet akkoord kan worden gegaan met het door de Europese Commissie voorgestelde budget van 400 miljoen euro en derhalve ook niet met de door het EP voorgestelde verhoging. De uitputting in de begrotingscategorie III, waartoe Media Plus behoort, maakt naar het oordeel van Nederland een bescheidener budgettaire inzet noodzakelijk.

De toekomst van de publieke omroep in Europa

Voorafgaand aan de bijeenkomst van ministers heeft een conferentie plaats met nagenoeg dezelfde titel. De gedachtewisseling tussen de Europese ministers zal over dezelfde thema's als de voorafgaande conferentie gaan.

Deze thema's zijn:


1. de taakopdracht van publieke omroeporganisaties bij een toenemende mediaconcentratie en een toenemend aantal distributiekanalen;


2. de verhouding tussen nationale competentie en communautaire bevoegdheden met betrekking tot publieke omroep.

Begin dit jaar is in Nederland een wijziging van de Mediawet in werking getreden waarin de taakopdracht van de Nederlandse publieke omroep is vastgelegd. De visie die de regering bij het indienen van het betreffende wetsvoorstel heeft gegeven over de taak van de publieke omroep in de informatiemaatschappij zal in Lille worden toegelicht. Op Europees niveau kunnen initiatieven gericht op meer samenwerking tussen nationale publieke omroeporganisaties, een antwoord vormen op de schaalvergroting van commerciële mediabedrijven. Nederland staat positief tegenover intensivering van die samenwerking, en tegenover andere initiatieven gericht op internationale samenwerking bij de verwerving van programmarechten, productie en uitwisseling van programmamateriaal. Daarnaast heeft de Europese Commissie een belangrijke taak bij het bevorderen van een goede marktwerking en het voorkomen van economische machtsconcentraties die negatief kunnen uitwerken op de pluriformiteit van het media-aanbod.

Nederland heeft reeds wettelijke voorwaarden voor het verzorgen van nieuwe diensten en internetdiensten gecreëerd. De ontwikkeling van internetdiensten en het verzorgen van digitale televisie door de publieke omroep vormen een belangrijk aandachtspunt tijdens de komende concessieperiode van de Nederlandse publieke omroep. Een discussie in Europees verband over deze thematiek, waarbij het Nederlandse beleid kan worden vergeleken met dat in andere lidstaten, is daarom nuttig voor de nationale beleidsontwikkeling.

Het Franse voorzitterschap lijkt het Europeesrechtelijke kader voor publieke omroepen verder te willen verduidelijken. In het Protocol over de Publieke omroep is reeds een helder juridisch kader vastgelegd. Nederland is van mening dat een nieuwe discussie over de competentie van lidstaten ten aanzien van de publieke omroep zich met name zou moeten richten op het Europeesrechtelijke kader voor het verzorgen van nieuwe diensten en internet diensten door publieke omroeporganisaties, alsmede op de financiering hiervan uit publieke middelen. Het vergroten van de rechtszekerheid op dit gebied kan de ontwikkeling van dergelijke diensten door publieke omroeporganisaties bevorderen en het potentieel aan «content» binnen deze organisaties optimaal doen benutten.

Dat stimuleert de ontwikkeling van informatiemaatschappij en de toegang daartoe voor brede lagen van de bevolking. Dit zijn centrale doelstellingen, zoals overeengekomen tijdens de bijzondere Europese Raad van Lissabon van 23-24 maart jl. en uitgewerkt in het Actieplan Europe 2002.

De economie van het boek in de Europese culturele ruimte

Dit thema verbindt de culturele en de economische aspecten van de boekenproductie, boekendistributie en het gebruik van boeken. Het is duidelijk dat er sprake is van diverse ontwikkelingen die de economie van het boek sterk beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de opkomst van het internet als distributiekanaal voor boeken en de invloed van de e-commerce regelingen in Europees verband, de toepassing van nieuwe media bij de productie van boeken (printing on demand, E-Book), de afspraken over BTW-heffing in Europees verband, het auteursrecht in het digitale tijdperk, het taalgebied als primaire markt voor het boek, etc.

Nederland acht het een goede zaak dat deze ontwikkelingen in kaart worden gebracht.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

dr. F. van der Ploeg

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie