Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 18-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe


GS-besluitenlijst d.d. 18 juli 2000



Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.2/LG Ja Ontgrondingennota Drenthe en herziening ontgrondingenverordening. Statenstuk 710 van 20 september 1999, inclusief een aanvullend statenstuk, aan de staten voorleggen. Conform; tekst nalezen.

6.5/RW Ja Bestemmingsplan Emmen-Emmermeer, Polenstraat; gemeente Emmen. De bedenkingen ongegrond verklaren en het bestemmingsplan goedkeuren. Conform.

6.6/FG Ja Meerjarenonderhoudsplan provinciehuis. De staten voorstellen:

1. in te stemmen met de invoering van het Meerjaren-onderhoudsplan en het onderhoudsbudget verhogen met structureel ƒ 501.385,-- per jaar;

2. een voorziening Groot onderhoud provinciehuis in te stellen, daarin jaarlijks ƒ 923.275,-- storten en ƒ 360.000,-- aanwenden als structureel krediet voor klein onderhoud;
Conform; in handen gedeputeerde Dijks.

6.7/FG Ja Vervanging zonwering provinciehuis.
1. De staten voorstellen:


* in te stemmen met de vervanging van de zonwering door een soortgelijk systeem;


* hiervoor een krediet van ƒ 500.000,-- beschikbaar stellen.

2. ƒ 1 miljoen toevoegen aan de algemene reserve, zijnde het verschil van de reeds beschikbaar gestelde ƒ 1,5 miljoen.
Conform (zie wijzigingen).

6.8/FG Ja Renovatie voorterrein provinciehuis. De staten voorstellen:
1. in te stemmen met de renovatie van het voorterrein en daarvoor een krediet van ƒ 700.000,-- beschikbaar stellen.
2. het krediet te dekken door een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve.

Conform; ook fietsenstalling.

6.10/RW Ja Digitaliseren bestemmingsplannen. De staten voorstellen eenmalig ƒ 300.000,-- beschikbaar te stellen voor een project ter stimulering en standaardisering van digitale bestemmingsplannen. Conform.

6.11/RW Ja Gemeentelijke waterplannen. De staten voorstellen eenmalig ƒ 180.000,-- beschikbaar te stellen voor bijdragen aan het opstellen van gemeentelijke waterplannen door gemeenten in samenwerking met waterschappen. Conform.

6.13/LG Ja Kredietverhoging Regeling inzake onderhoudsovereenkomsten landschapselementen (ROL). De staten voorstellen:
1. afsluiten randenovereenkomsten toe te voegen aan de ROL;
2. het budget ROL jaarlijks met ƒ 100.000,-- verhogen (principebesluit).

Conform.

6.14/WK Ja Extra middelen wegenbeheer in verband met veranderde milieuwetgeving. De staten voorstellen ƒ 300.000,-- per jaar beschikbaar te stellen voor de verwerking van teerhoudend materiaal. Conform; in besluit zin opnemen met betrekking tot voorbehoud.
6.16/RW Ja Automatisering monitoring woningbouw.
1. Voor het realiseren van een geautomatiseerde toepassing capaciteit inhuren van een derde.

2. Hiervoor een bedrag van ƒ 75.000,-- beschikbaar stellen ten laste van het budget Tijdelijk personeel.

Conform.

6.19/CW Ja Project Evaluatie en herijking CWZ-beleid; eindstuk evaluatie. Het eindstuk met bijlagen vaststellen en toezenden aan:
* provinciale staten (ter behandeling in de Statencommissie ad hoc Evaluatie en Herijking Provinciaal Welzijnsbeleid op 20 september
2000);

* Drentse gemeenten;

* door de provincie gesubsidieerde instellingen.
Conform; wijziging bladzijde 3.

6.21/Bo Ja Concept-Bodemsaneringsprogramma


2001-2004.

1. Het concept-Bodemsaneringsprogramma 2001-2004 vaststellen.
2. Het programma ter visie leggen van 4 september tot en met 4 oktober 2000.

3. Het programma ter advisering zenden aan de Drentse gemeenten, de waterschappen en de Inspectie Milieuhygiëne.
Conform; complimenten voor het geleverde werk.

6.22/VV Ja Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2001-2004. Het Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2001-2004 ter vaststelling voorleggen aan de staten. Conform; aanpassingen in overleg met gedeputeerde Swierstra.

6.23/VV Ja Bijdrage aan studie en symposium Zuiderzeelijn. Instemmen met een Drentse bijdrage ad ƒ 79.545,-- ten laste van Onvoorzien.
* ƒ 75.000,-- akkoord (statencommissiestuk).

* Symposium akkoord.


6.24/MB Ja Voorbeeldfunctie provincie Drenthe op milieugebied. De staten voorstellen in te stemmen met de notitie over de voorbeeldfunctie van de provincie Drenthe op milieugebied. Conform; status I-stuk, Statencommissiestuk.

6.25/LG Ja Vaststelling Landinrichtingsplan voor de ruilverkaveling Laaghalen.

1. Instemmen met het conceptbesluit en bijlagen.
2. De Statencommissie Milieu, Water en Groen (MWG) om advies vragen over de inhoud van het landinrichtingsplan.
3. Nadat de statencommissie heeft geadviseerd op 11 september 2000 dit advies op 12 september 2000 ter tafel van gedeputeerde staten stellen met het voorstel:


* het Landinrichtingsplan voor de ruilverkaveling Laaghalen vaststellen;


* besluiten tot het houden van een stemming over deze ruilverkaveling op 19 oktober 2000.

Conform.

6.26/MB Ja Doorstart wijziging Provinciale milieuverordening Drenthe (PMV), tranche 4.

1. Vaststellen van de aangepaste wijzigingsverordening (tranche 4) van de PMV Drenthe.

2. Kwaliteitsslag kaartmateriaal uitstellen tot resultaten evaluaties (intern/extern) bekend zijn.

3. Instanties conform brieven informeren.

Conform.

6.27/MB Ja Beoordeling nazorgplan BFI Holding BV in het kader van de Wet milieubeheer.

1. Instemmen met het ontwerpbesluit.

2. De nazorgheffing voor het jaar 2000 van BFI Holding BV laten herberekenen door DHV.
3. Eveneens de nazorgheffing 2000 van Essent Wijster te laten herberekenen door DHV.

Conform.

6.28/CW Ja Notitie bestedingsruime Vrije Marge GGZ.
1. Instemmen met de verdeling van de vrijemargeplaatsen.
2. De nota ter kennisneming sturen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Statencommissie Cultuur en Welzijn en betrokken partijen.

Conform.

6.30/CW Ja Projecten Subsidieregelingen zorg en welzijn. De Statencommissie Welzijn voorstellen:

1. voor het project Multiculturalisatie van het aanbod van de ambulante verslavingszorg in Drenthe maximaal ƒ 44.500,-- te subsidiëren uit het krediet Zorg en maximaal ƒ 33.000,-- uit het krediet Welzijn;

2. voor het project Drents onderzoeksnetwerk jeugdzorg een subsidie van maximaal ƒ 85.000,-- te verlenen uit het krediet Zorg.
Conform; stuk aanpassen in overleg met Stafgroep Financiën en Control (FC).

6.31/BJZ Ja Benoeming leden Raad van Toezicht van de Stichting Ondernemen in Winkels c.a. De voorgestelde leden benoemen. Conform.
6.32/RW Ja Windturbinepark bij het hoogveenreservaat Bargerveen/Twist.
1. Afwijzende reactie van de gemeente Twist beantwoorden.
2. De Bezirksregierung Weser-Ems vragen te bekijken welke oplossingen er zijn.

Conform; brief aan bestuurder.

6.33/BJZ Ja Definitieve vaststelling verrekening tussen de gemeenten Tynaarlo en Groningen.

1. Bedrag definitief vaststellen op ƒ 65.632,--; te betalen door de gemeente Groningen aan Tynaarlo.

2. Provinciaal bestuur van Groningen verzoeken eenzelfde besluit te nemen.

3. Hierna de gemeentebesturen van Tynaarlo en
Groningen in kennis stellen van het gezamenlijk be-

sluit.
Conform.

Akkoordstukken


7.1/CW Onderwijs: in overleg met FC nagaan of er een tekort is (ƒ 40.000,-- ?). Zo ja, retour met dekkingsvoorstel.
Mededelingen

* AZC Hoogeveen: akkoord met behandelingsvoorstel van de heer H. van Laar.

* Statenstukken: overal de term "witte formulieren" weglaten.
* Statenstukken: in overleg met Stafgroep BJZ nagaan of (aanvullende) subsidieregelingen nodig zijn.
* Overzicht opstellen van acties, regelingen, fondsen en dergelijke op het gebied van natuur en landschap.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

1. Commissies: Recreatie en toerisme en regiovisies naar Statencommissie RIM, Energiebeleid naar Statencommissie MWG, Energie (financieel) blijft bij Statencommissie BFE. Gaat in per september a.s. Brief naar PS.

2. Statenexcursie 2001: 17 en 18 mei 2001.
3. Brief gemeente Assen met betrekking tot RTV Drenthe: toezenden aan Statencommissie CW (in afschrift aan overige statenleden).
4. Symposia en dergelijke: notitie over de te volgen beleidslijn met betrekking tot symposia in het provinciehuis.
5. Transferia: geen actie, niet naar de commissie. Eerst gemeentelijke discussie afwachten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...