Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 18-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe


GS-besluitenlijst d.d. 18 juli 2000Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.2/LG Ja Ontgrondingennota Drenthe en herziening ontgrondingenverordening. Statenstuk 710 van 20 september 1999, inclusief een aanvullend statenstuk, aan de staten voorleggen. Conform; tekst nalezen.

6.5/RW Ja Bestemmingsplan Emmen-Emmermeer, Polenstraat; gemeente Emmen. De bedenkingen ongegrond verklaren en het bestemmingsplan goedkeuren. Conform.

6.6/FG Ja Meerjarenonderhoudsplan provinciehuis. De staten voorstellen:

1. in te stemmen met de invoering van het Meerjaren-onderhoudsplan en het onderhoudsbudget verhogen met structureel ƒ 501.385,-- per jaar;

2. een voorziening Groot onderhoud provinciehuis in te stellen, daarin jaarlijks ƒ 923.275,-- storten en ƒ 360.000,-- aanwenden als structureel krediet voor klein onderhoud;
Conform; in handen gedeputeerde Dijks.

6.7/FG Ja Vervanging zonwering provinciehuis.
1. De staten voorstellen:


* in te stemmen met de vervanging van de zonwering door een soortgelijk systeem;


* hiervoor een krediet van ƒ 500.000,-- beschikbaar stellen.

2. ƒ 1 miljoen toevoegen aan de algemene reserve, zijnde het verschil van de reeds beschikbaar gestelde ƒ 1,5 miljoen.
Conform (zie wijzigingen).

6.8/FG Ja Renovatie voorterrein provinciehuis. De staten voorstellen:
1. in te stemmen met de renovatie van het voorterrein en daarvoor een krediet van ƒ 700.000,-- beschikbaar stellen.
2. het krediet te dekken door een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve.

Conform; ook fietsenstalling.

6.10/RW Ja Digitaliseren bestemmingsplannen. De staten voorstellen eenmalig ƒ 300.000,-- beschikbaar te stellen voor een project ter stimulering en standaardisering van digitale bestemmingsplannen. Conform.

6.11/RW Ja Gemeentelijke waterplannen. De staten voorstellen eenmalig ƒ 180.000,-- beschikbaar te stellen voor bijdragen aan het opstellen van gemeentelijke waterplannen door gemeenten in samenwerking met waterschappen. Conform.

6.13/LG Ja Kredietverhoging Regeling inzake onderhoudsovereenkomsten landschapselementen (ROL). De staten voorstellen:
1. afsluiten randenovereenkomsten toe te voegen aan de ROL;
2. het budget ROL jaarlijks met ƒ 100.000,-- verhogen (principebesluit).

Conform.

6.14/WK Ja Extra middelen wegenbeheer in verband met veranderde milieuwetgeving. De staten voorstellen ƒ 300.000,-- per jaar beschikbaar te stellen voor de verwerking van teerhoudend materiaal. Conform; in besluit zin opnemen met betrekking tot voorbehoud.
6.16/RW Ja Automatisering monitoring woningbouw.
1. Voor het realiseren van een geautomatiseerde toepassing capaciteit inhuren van een derde.

2. Hiervoor een bedrag van ƒ 75.000,-- beschikbaar stellen ten laste van het budget Tijdelijk personeel.

Conform.

6.19/CW Ja Project Evaluatie en herijking CWZ-beleid; eindstuk evaluatie. Het eindstuk met bijlagen vaststellen en toezenden aan:
* provinciale staten (ter behandeling in de Statencommissie ad hoc Evaluatie en Herijking Provinciaal Welzijnsbeleid op 20 september
2000);

* Drentse gemeenten;

* door de provincie gesubsidieerde instellingen.
Conform; wijziging bladzijde 3.

6.21/Bo Ja Concept-Bodemsaneringsprogramma


2001-2004.

1. Het concept-Bodemsaneringsprogramma 2001-2004 vaststellen.
2. Het programma ter visie leggen van 4 september tot en met 4 oktober 2000.

3. Het programma ter advisering zenden aan de Drentse gemeenten, de waterschappen en de Inspectie Milieuhygiëne.
Conform; complimenten voor het geleverde werk.

6.22/VV Ja Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2001-2004. Het Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2001-2004 ter vaststelling voorleggen aan de staten. Conform; aanpassingen in overleg met gedeputeerde Swierstra.

6.23/VV Ja Bijdrage aan studie en symposium Zuiderzeelijn. Instemmen met een Drentse bijdrage ad ƒ 79.545,-- ten laste van Onvoorzien.
* ƒ 75.000,-- akkoord (statencommissiestuk).

* Symposium akkoord.


6.24/MB Ja Voorbeeldfunctie provincie Drenthe op milieugebied. De staten voorstellen in te stemmen met de notitie over de voorbeeldfunctie van de provincie Drenthe op milieugebied. Conform; status I-stuk, Statencommissiestuk.

6.25/LG Ja Vaststelling Landinrichtingsplan voor de ruilverkaveling Laaghalen.

1. Instemmen met het conceptbesluit en bijlagen.
2. De Statencommissie Milieu, Water en Groen (MWG) om advies vragen over de inhoud van het landinrichtingsplan.
3. Nadat de statencommissie heeft geadviseerd op 11 september 2000 dit advies op 12 september 2000 ter tafel van gedeputeerde staten stellen met het voorstel:


* het Landinrichtingsplan voor de ruilverkaveling Laaghalen vaststellen;


* besluiten tot het houden van een stemming over deze ruilverkaveling op 19 oktober 2000.

Conform.

6.26/MB Ja Doorstart wijziging Provinciale milieuverordening Drenthe (PMV), tranche 4.

1. Vaststellen van de aangepaste wijzigingsverordening (tranche 4) van de PMV Drenthe.

2. Kwaliteitsslag kaartmateriaal uitstellen tot resultaten evaluaties (intern/extern) bekend zijn.

3. Instanties conform brieven informeren.

Conform.

6.27/MB Ja Beoordeling nazorgplan BFI Holding BV in het kader van de Wet milieubeheer.

1. Instemmen met het ontwerpbesluit.

2. De nazorgheffing voor het jaar 2000 van BFI Holding BV laten herberekenen door DHV.
3. Eveneens de nazorgheffing 2000 van Essent Wijster te laten herberekenen door DHV.

Conform.

6.28/CW Ja Notitie bestedingsruime Vrije Marge GGZ.
1. Instemmen met de verdeling van de vrijemargeplaatsen.
2. De nota ter kennisneming sturen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Statencommissie Cultuur en Welzijn en betrokken partijen.

Conform.

6.30/CW Ja Projecten Subsidieregelingen zorg en welzijn. De Statencommissie Welzijn voorstellen:

1. voor het project Multiculturalisatie van het aanbod van de ambulante verslavingszorg in Drenthe maximaal ƒ 44.500,-- te subsidiëren uit het krediet Zorg en maximaal ƒ 33.000,-- uit het krediet Welzijn;

2. voor het project Drents onderzoeksnetwerk jeugdzorg een subsidie van maximaal ƒ 85.000,-- te verlenen uit het krediet Zorg.
Conform; stuk aanpassen in overleg met Stafgroep Financiën en Control (FC).

6.31/BJZ Ja Benoeming leden Raad van Toezicht van de Stichting Ondernemen in Winkels c.a. De voorgestelde leden benoemen. Conform.
6.32/RW Ja Windturbinepark bij het hoogveenreservaat Bargerveen/Twist.
1. Afwijzende reactie van de gemeente Twist beantwoorden.
2. De Bezirksregierung Weser-Ems vragen te bekijken welke oplossingen er zijn.

Conform; brief aan bestuurder.

6.33/BJZ Ja Definitieve vaststelling verrekening tussen de gemeenten Tynaarlo en Groningen.

1. Bedrag definitief vaststellen op ƒ 65.632,--; te betalen door de gemeente Groningen aan Tynaarlo.

2. Provinciaal bestuur van Groningen verzoeken eenzelfde besluit te nemen.

3. Hierna de gemeentebesturen van Tynaarlo en
Groningen in kennis stellen van het gezamenlijk be-

sluit.
Conform.

Akkoordstukken


7.1/CW Onderwijs: in overleg met FC nagaan of er een tekort is (ƒ 40.000,-- ?). Zo ja, retour met dekkingsvoorstel.
Mededelingen

* AZC Hoogeveen: akkoord met behandelingsvoorstel van de heer H. van Laar.

* Statenstukken: overal de term "witte formulieren" weglaten.
* Statenstukken: in overleg met Stafgroep BJZ nagaan of (aanvullende) subsidieregelingen nodig zijn.
* Overzicht opstellen van acties, regelingen, fondsen en dergelijke op het gebied van natuur en landschap.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

1. Commissies: Recreatie en toerisme en regiovisies naar Statencommissie RIM, Energiebeleid naar Statencommissie MWG, Energie (financieel) blijft bij Statencommissie BFE. Gaat in per september a.s. Brief naar PS.

2. Statenexcursie 2001: 17 en 18 mei 2001.
3. Brief gemeente Assen met betrekking tot RTV Drenthe: toezenden aan Statencommissie CW (in afschrift aan overige statenleden).
4. Symposia en dergelijke: notitie over de te volgen beleidslijn met betrekking tot symposia in het provinciehuis.
5. Transferia: geen actie, niet naar de commissie. Eerst gemeentelijke discussie afwachten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie