Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 18-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente VoorschotenVoorlichtingspagina

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting


* Regelingen rond Paardenmarkt

* Verzoek tot verwijderen van voertuigen i.v.m. Paardenmarkt
* Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland 2000-2005

* Beleidsnotitie over GSM-zendinstallaties
Regelingen rond Paardenmarkt

Gemeentehuis gesloten

Op vrijdag 28 juli is het gehele gemeentehuis in verband met Paardenmarkt gesloten.

Wijzigingen ophalen huisvuil

In verband met de Paardenmarkt treden er wijzigingen op in het ophalen van het huisvuil. Hiervoor verwijzen wiju naar uw vuilkalender.


Verzoek tot verwijderen van voertuigen i.v.m. Paardenmarkt

Zoals bekend vindt op 28 juli aanstaande weer de Paardenmarkt plaats. Om tijdig en ongehinderd het terrein ten behoeve van de diverse festiviteiten (inclusief de braderie e.d.) in te kunnen richten is de medewerking van de inwoners aan het eerder genomen verkeersbesluit (zie de publicatie d.d. 6 juni jl.) vereist. Burgemeester en wethouders verzoeken u derhalve dringend om er zorg voor te dragen dat vanaf 18.00 uur de dag vóór de paardenmarkt tot 02.00 uur de dag na de Paardenmarkt het paardenmarkt- en evenemententerrein (d.w.z. de Voorstraat, de Schoolstraat, het Treubplein, de Treubstraat, het 'Deltaplein', de Bloklaan en de Molenlaan-west) geheel vrij is van voertuigen. Mochten er, naast paardenmarktvoertuigen (die vanzelfsprekend wel zijn toegestaan), toch auto's in de genoemde straten en pleinen aanwezig blijven, dan zal zo nodig tot het opsporen van de eigenaars en/of tot handhavend optreden worden overgegaan. Wij vertrouwen er echter op dat een dergelijke (tijdrovende) actie niet noodzakelijk zal blijken te zijn.

Tevens maken wij u er nogmaals op attent dat, gelet op de veiligheid van overstekende burgers van en naar het kermisterrein, het gedeelte van de Koninklijke Marinelaan tussen de Schoolstraat/Veurseweg en de Zwaluwweg van 09.00 uur tot 24.00 uur op de dag van de paardenmarkt is afgesloten voor motorvoertuigen (niet zijnde paardenmarktvoertuigen). In dit verband verzoeken wij de bewoners van Bijdorp om op de dag van de Paardenmarkt de Oranjeboomstraat te benutten als aanrijroute van en naar hun woningen.

Burgemeester en wethouders danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wensen u een plezierige dag toe op 28 juli !!


Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland 2000-2005

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 4 juli 2000 het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2000-2005 vastgesteld. Dit programma bevat een opsomming van de rijksmonumenten in Zuid-Holland die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten in aanmerking dienen te komen voor restauratiesubsidie van rijkswege. Per monument is tevens de hoogte van het subsidie aangegeven. Voorts is deze opsomming voorzien van een toelichting. Het programma met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 17 juli tot en met 28 augustus 2000 (gedurende zes weken) tijdens kantoor- of openingsuren ter inzage:

* in het gemeentehuis van de gemeente Voorschoten, Leidseweg 25 te Voorschoten;


* in de bibliotheek van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag;


* in de secretarieën van alle Zuid-Hollandse gemeenten behalve in de volgende grote monumentengemeenten: Brielle, Delft, Dordrecht, Goedereede, Gorinchem, Gouda, Den Haag, Leiden, Middelharnis, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven en Vianen.
Binnen zes weken na de eerste dag van terinzagelegging, dus tot en met 28 augustus 2000, kunnen belanghebbenden hun bezwaren tegen vaststelling van dit programma schriftelijk aan de provincie kenbaar maken. Als belanghebbenden worden in verband met het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 met name beschouwd: eigenaren van rijksmonumenten en gemeentebesturen. Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Voor nadere informatie kan contact op worden genomen met de heer C. van Kruining of de heer J. van Voorst van bureau Cultuur van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070 4417607 of 070 4416784.


Beleidsnotitie over GSM-zendinstallaties

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten maken bekend, dat de gemeenteraad op 3 februari 2000 de beleidsnotitie inzake GSM-zendinstallaties heeft vastgesteld. De beleidsnotitie geeft o.a. richtlijnen voor de plaatsing van de GSM-zendinstallaties en gaat in op de plicht tot het aanvragen van een bouwvergunning en over de relatie met betrekking tot gezondheid.

Deze beleidsnotitie treedt in werking de dag na bekendmaking in deze krant en kan desgewenst worden ingezien in het gemeentehuis, bij de sectie Bouwtoezicht, op werkdagen tussen 08:30 uur en 12:30 uur.


Wet Milieubeheer / Wet op de Ruimtelijke Ordening

Meldingen

Voor een aantal soorten bedrijven zijn in een algemene maatregel van bestuur regels gesteld, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Bedrijven waarvoor zo'n maatregel van bestuur geldt hebben geen vergunning nodig. Zij moeten wel een melding doen van het oprichten of veranderen van een inrichting. Bij burgemeester en wethouders van Voorschoten zijn de volgende inrichtingen gemeld op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer en de volgende algemene maatregelen van bestuur.

Besluit detailhandel en ambachten milieubeheer

* Albert Heijn, Schoolstraat 1: veranderen van de inrichting
* La Bamba, Veurseweg 14b: alleen wat betreft het staken van de cosmeticaproductie

Besluit opslag propaan milieubeheer

* N. Laterveer, Horstlaan 10: bewaren propaan
* D.G.J. Lieftink, Horstlaan 3: bewaren propaan
Deze meldingen liggen vanaf heden tot 15 augustus 2000 ter inzage bij het informatiecentrum bij bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.


Collectes

In de weken tot en met 2 september 2000 wordt er niet gecollecteerd.


Kapvergunningen

Verleende kapvergunning:

7 juli 2000

voor het kappen van 1 berk, 2 hulsten, 1 den en 2 sparren aan de Wijngaardenlaan 21

voor het kappen van 2 berken aan de Brunita J. Gemmekelaan 73Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

wk 29

* Jan Eventsenlaan 61; voor het vergroten van de woning;
* Joke Smitlaan 19; voor het vergroten van de woning;
* Kniplaan 20; voor het vergroten van de woning;
* Prof. Van 't Hofflaan 12; voor het plaatsen van een dakkapel en vergroten van de woning;

* Rouboslaan 13; voor het vergroten van de woning;
* Veurseweg 127; voor het plaatsen van een berging;

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunnning


wk29

* Van Hamellaan 16; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Rouwkooplaan; voor het bouwen van een rioolgemaal;
* Koperwieklaan 12; voor het vergroten van de woning;
* Welterdreef 185; voor het veranderen van een dakkapel;
Melding tot bouwvoornemen:

wk 29

* Jan van Goyenplantsoen 8; voor het plaatsen van een berging;
* Narcisstraat 52; voor het plaatsen van een berging;
* Prins Mauritslaan 39; voor het plaatsen van dakkapellen;

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Geweigerde bouwvergunning

wk 28

* Schoolstraat 176; voor het veranderen van lichtreclame;
Toegestane meldingen

wk 29

* Papelaan 32; voor het plaatsen van een schuur;
* Zwaluwweg 20; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Het Wedde 109; voor het geheel vernieuwen van een berging;


Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


BURGERLIJKE STAND

Geboren:

1juli Florianne Hermina d.v. J.C.M. Rasch en M.F. Zilverentant; 3juli Wito Folkert Ynte z.v. G.W. Schuurman en R.I.M. Hultman; 4juli Ryan Johannes Franciscus z.v. Ch.F.P.M. Meeuwisse en B.V. Tensen;
5juli Vera Sophia Maria d.v. P. Kuik en K.J.M. Vasen; 6juli Anna Jolien d.v. P.Th. Prins en A.J. Qualm; 7juli Andreas z.v. D.C.L. Wubben en M. Krijgsman; 9juli Fleur Hubertien Anita d.v. A.H.M. Bennink en D.G. Dek; 9juli Rolien Maria d.v. J.Th. Kriek en A.M.C. Onderwater; 9juli Wesley z.v. M. van Proosdij en S.W.M. van Leeuwen; 10juli Frans Theodoor z.v. P.A. Tebrugge en N. Lei; 11juli Roosa Anni Maria d.v. J.P. Jurkko en T.M. Luoto; 30juni Jaimy-Lee d.v. R.W.H. Klaverveld en H.A. van der Ham; 29juni Tycho z.v. E.F.G.M. van der Hulst en E. Haldar; 29 juni Berend Willem Anton Matthijs z.v. M.W.A. Vrakking en D.A.M. Perquin;
23 juni Laurine Maria d.v. J. Nell en J.C. Jongbloed;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
11juli R.D.C. Steenbergen en C. Neuteboom;
11juli B.J. van Veen en L.E. de Klerk;
11juli E.L.J. van Leeuwen en E. Schweinsberg;
05 juli M. van den Assem en J.P. Hamer;
27 juni A.B. Dechène en Y.E. van der Werff;
27 juni R.T.W. van der Laan en M. Zweekhorst;
27 juni A.E. Nicholson en C.C. van der Plaat;
27 juni A.A.H. Oudshoorn en N. Sinkeldam;


Overleden:

23 jun A.J. Heijneman oud 97 jaar;
26 juni S. Pelczynski w.v. Belt oud 85 jaar;
24 juni M. Fukken oud 84 jaar;
23 juni A.J. Heijneman oud 97 jaar;
23 juni J. Verburg oud 79 jaar;
22 juni J.M.E. Schilthuizen e.v. Gorter oud 61 jaar; 22 juni J. den Hollander w.v. van der Meijden oud 78 jaar;


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie