Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 18-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente VoorschotenVoorlichtingspagina

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting


* Regelingen rond Paardenmarkt

* Verzoek tot verwijderen van voertuigen i.v.m. Paardenmarkt
* Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland 2000-2005

* Beleidsnotitie over GSM-zendinstallaties
Regelingen rond Paardenmarkt

Gemeentehuis gesloten

Op vrijdag 28 juli is het gehele gemeentehuis in verband met Paardenmarkt gesloten.

Wijzigingen ophalen huisvuil

In verband met de Paardenmarkt treden er wijzigingen op in het ophalen van het huisvuil. Hiervoor verwijzen wiju naar uw vuilkalender.


Verzoek tot verwijderen van voertuigen i.v.m. Paardenmarkt

Zoals bekend vindt op 28 juli aanstaande weer de Paardenmarkt plaats. Om tijdig en ongehinderd het terrein ten behoeve van de diverse festiviteiten (inclusief de braderie e.d.) in te kunnen richten is de medewerking van de inwoners aan het eerder genomen verkeersbesluit (zie de publicatie d.d. 6 juni jl.) vereist. Burgemeester en wethouders verzoeken u derhalve dringend om er zorg voor te dragen dat vanaf 18.00 uur de dag vóór de paardenmarkt tot 02.00 uur de dag na de Paardenmarkt het paardenmarkt- en evenemententerrein (d.w.z. de Voorstraat, de Schoolstraat, het Treubplein, de Treubstraat, het 'Deltaplein', de Bloklaan en de Molenlaan-west) geheel vrij is van voertuigen. Mochten er, naast paardenmarktvoertuigen (die vanzelfsprekend wel zijn toegestaan), toch auto's in de genoemde straten en pleinen aanwezig blijven, dan zal zo nodig tot het opsporen van de eigenaars en/of tot handhavend optreden worden overgegaan. Wij vertrouwen er echter op dat een dergelijke (tijdrovende) actie niet noodzakelijk zal blijken te zijn.

Tevens maken wij u er nogmaals op attent dat, gelet op de veiligheid van overstekende burgers van en naar het kermisterrein, het gedeelte van de Koninklijke Marinelaan tussen de Schoolstraat/Veurseweg en de Zwaluwweg van 09.00 uur tot 24.00 uur op de dag van de paardenmarkt is afgesloten voor motorvoertuigen (niet zijnde paardenmarktvoertuigen). In dit verband verzoeken wij de bewoners van Bijdorp om op de dag van de Paardenmarkt de Oranjeboomstraat te benutten als aanrijroute van en naar hun woningen.

Burgemeester en wethouders danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wensen u een plezierige dag toe op 28 juli !!


Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland 2000-2005

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 4 juli 2000 het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2000-2005 vastgesteld. Dit programma bevat een opsomming van de rijksmonumenten in Zuid-Holland die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten in aanmerking dienen te komen voor restauratiesubsidie van rijkswege. Per monument is tevens de hoogte van het subsidie aangegeven. Voorts is deze opsomming voorzien van een toelichting. Het programma met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 17 juli tot en met 28 augustus 2000 (gedurende zes weken) tijdens kantoor- of openingsuren ter inzage:

* in het gemeentehuis van de gemeente Voorschoten, Leidseweg 25 te Voorschoten;


* in de bibliotheek van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag;


* in de secretarieën van alle Zuid-Hollandse gemeenten behalve in de volgende grote monumentengemeenten: Brielle, Delft, Dordrecht, Goedereede, Gorinchem, Gouda, Den Haag, Leiden, Middelharnis, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven en Vianen.
Binnen zes weken na de eerste dag van terinzagelegging, dus tot en met 28 augustus 2000, kunnen belanghebbenden hun bezwaren tegen vaststelling van dit programma schriftelijk aan de provincie kenbaar maken. Als belanghebbenden worden in verband met het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 met name beschouwd: eigenaren van rijksmonumenten en gemeentebesturen. Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Voor nadere informatie kan contact op worden genomen met de heer C. van Kruining of de heer J. van Voorst van bureau Cultuur van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070 4417607 of 070 4416784.


Beleidsnotitie over GSM-zendinstallaties

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten maken bekend, dat de gemeenteraad op 3 februari 2000 de beleidsnotitie inzake GSM-zendinstallaties heeft vastgesteld. De beleidsnotitie geeft o.a. richtlijnen voor de plaatsing van de GSM-zendinstallaties en gaat in op de plicht tot het aanvragen van een bouwvergunning en over de relatie met betrekking tot gezondheid.

Deze beleidsnotitie treedt in werking de dag na bekendmaking in deze krant en kan desgewenst worden ingezien in het gemeentehuis, bij de sectie Bouwtoezicht, op werkdagen tussen 08:30 uur en 12:30 uur.


Wet Milieubeheer / Wet op de Ruimtelijke Ordening

Meldingen

Voor een aantal soorten bedrijven zijn in een algemene maatregel van bestuur regels gesteld, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Bedrijven waarvoor zo'n maatregel van bestuur geldt hebben geen vergunning nodig. Zij moeten wel een melding doen van het oprichten of veranderen van een inrichting. Bij burgemeester en wethouders van Voorschoten zijn de volgende inrichtingen gemeld op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer en de volgende algemene maatregelen van bestuur.

Besluit detailhandel en ambachten milieubeheer

* Albert Heijn, Schoolstraat 1: veranderen van de inrichting
* La Bamba, Veurseweg 14b: alleen wat betreft het staken van de cosmeticaproductie

Besluit opslag propaan milieubeheer

* N. Laterveer, Horstlaan 10: bewaren propaan
* D.G.J. Lieftink, Horstlaan 3: bewaren propaan
Deze meldingen liggen vanaf heden tot 15 augustus 2000 ter inzage bij het informatiecentrum bij bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.


Collectes

In de weken tot en met 2 september 2000 wordt er niet gecollecteerd.


Kapvergunningen

Verleende kapvergunning:

7 juli 2000

voor het kappen van 1 berk, 2 hulsten, 1 den en 2 sparren aan de Wijngaardenlaan 21

voor het kappen van 2 berken aan de Brunita J. Gemmekelaan 73Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

wk 29

* Jan Eventsenlaan 61; voor het vergroten van de woning;
* Joke Smitlaan 19; voor het vergroten van de woning;
* Kniplaan 20; voor het vergroten van de woning;
* Prof. Van 't Hofflaan 12; voor het plaatsen van een dakkapel en vergroten van de woning;

* Rouboslaan 13; voor het vergroten van de woning;
* Veurseweg 127; voor het plaatsen van een berging;

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunnning


wk29

* Van Hamellaan 16; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Rouwkooplaan; voor het bouwen van een rioolgemaal;
* Koperwieklaan 12; voor het vergroten van de woning;
* Welterdreef 185; voor het veranderen van een dakkapel;
Melding tot bouwvoornemen:

wk 29

* Jan van Goyenplantsoen 8; voor het plaatsen van een berging;
* Narcisstraat 52; voor het plaatsen van een berging;
* Prins Mauritslaan 39; voor het plaatsen van dakkapellen;

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Geweigerde bouwvergunning

wk 28

* Schoolstraat 176; voor het veranderen van lichtreclame;
Toegestane meldingen

wk 29

* Papelaan 32; voor het plaatsen van een schuur;
* Zwaluwweg 20; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Het Wedde 109; voor het geheel vernieuwen van een berging;


Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


BURGERLIJKE STAND

Geboren:

1juli Florianne Hermina d.v. J.C.M. Rasch en M.F. Zilverentant; 3juli Wito Folkert Ynte z.v. G.W. Schuurman en R.I.M. Hultman; 4juli Ryan Johannes Franciscus z.v. Ch.F.P.M. Meeuwisse en B.V. Tensen;
5juli Vera Sophia Maria d.v. P. Kuik en K.J.M. Vasen; 6juli Anna Jolien d.v. P.Th. Prins en A.J. Qualm; 7juli Andreas z.v. D.C.L. Wubben en M. Krijgsman; 9juli Fleur Hubertien Anita d.v. A.H.M. Bennink en D.G. Dek; 9juli Rolien Maria d.v. J.Th. Kriek en A.M.C. Onderwater; 9juli Wesley z.v. M. van Proosdij en S.W.M. van Leeuwen; 10juli Frans Theodoor z.v. P.A. Tebrugge en N. Lei; 11juli Roosa Anni Maria d.v. J.P. Jurkko en T.M. Luoto; 30juni Jaimy-Lee d.v. R.W.H. Klaverveld en H.A. van der Ham; 29juni Tycho z.v. E.F.G.M. van der Hulst en E. Haldar; 29 juni Berend Willem Anton Matthijs z.v. M.W.A. Vrakking en D.A.M. Perquin;
23 juni Laurine Maria d.v. J. Nell en J.C. Jongbloed;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
11juli R.D.C. Steenbergen en C. Neuteboom;
11juli B.J. van Veen en L.E. de Klerk;
11juli E.L.J. van Leeuwen en E. Schweinsberg;
05 juli M. van den Assem en J.P. Hamer;
27 juni A.B. Dechène en Y.E. van der Werff;
27 juni R.T.W. van der Laan en M. Zweekhorst;
27 juni A.E. Nicholson en C.C. van der Plaat;
27 juni A.A.H. Oudshoorn en N. Sinkeldam;


Overleden:

23 jun A.J. Heijneman oud 97 jaar;
26 juni S. Pelczynski w.v. Belt oud 85 jaar;
24 juni M. Fukken oud 84 jaar;
23 juni A.J. Heijneman oud 97 jaar;
23 juni J. Verburg oud 79 jaar;
22 juni J.M.E. Schilthuizen e.v. Gorter oud 61 jaar; 22 juni J. den Hollander w.v. van der Meijden oud 78 jaar;


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...