Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM over het storten van afvalstoffen

Datum nieuwsfeit: 19-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM storten van afvalstoffen

Gemaakt: 7-8-2000 tijd: 15:56


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


19 juli 2000

Hierbij stel ik u op grond van artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer op de hoogte van de korte inhoud van een ontwerp algemene maatregel van bestuur. Het betreft het besluit tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182, de richtlijn storten). De richtlijn storten heeft tot doel de belasting van het milieu, met name de verontreiniging van oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht, alsmede de daaruit voortvloeiende gevaren voor de volksgezondheid door bestaande en nieuwe stortplaatsen, te voorkomen en te verminderen. Dit beleid geldt voor nieuwe stortplaatsen met ingang van 16 juli 2001 en op termijn (voor 16 juli 2009) ook voor bestaande stortplaatsen. De richtlijn storten leidt ook tot harmonisatie van technische en milieunormen voor stortplaatsen.

In de Wet milieube-heer (Wm) en diverse algemene maatregelen van bestuur is reeds het nodige gere-geld met betrekking tot de vergunning voor een stortplaats: regels ten aanzien van het storten van afvalstoffen, stortverboden en de exploitatie en de nazorg van stortplaatsen. De gevolgen voor het Nederlandse recht zullen relatief gering zijn daar de meeste voorschriften in de richtlijn storten een uitwerking en nadere detaillering betreffen van onderwerpen die in Nederland voor stortplaatsen al zijn geregeld. De richtlijn geeft bovendien de verplichting zaken, die thans op ad hoc basis in vergunningen zijn geregeld, in regelgeving op te nemen. Ter implementatie zijn in de ontwerp algemene maatregel van bestuur procedures ingevoerd ten aanzien van: het toezicht alvorens met het storten van afvalstoffen wordt aangevangen, het beheer en het sluiten van de stortplaats, de controle op stortplaatsen en ten aanzien van het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen.

Artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer regelt dat hetgeen ingevolge deze wet bij algemene maatregel van bestuur kan worden geregeld in afwijking daarvan bij ministeriële regeling wordt geregeld indien de regels strekken ter uitvoering van o.a. EG besluiten. Indien wijziging van een algemene maatregel van bestuur toch noodzakelijk is, worden beide Kamers der Staten-Generaal hiervan gemotiveerd in kennis gesteld.

De implementatie van de richtlijn storten in het Nederlandse recht geschiedt enerzijds bij ministeriële regeling, anderzijds wordt een aantal algemene maatregelen van bestuur gewijzigd, te weten: het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Stortbesluit bodembescherming, het Besluit stortverbod afvalstoffen, het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen, en het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen.

Onderwerpen die tot nog toe niet in het Nederlandse recht waren vastgelegd (regels ten aanzien van baggerspecie op land en ten aanzien van het aanvaarden van afvalstoffen) zullen bij ministeriële regeling worden geïmplementeerd, terwijl het bij de wijziging van de algemene maatregelen van bestuur steeds zal gaan om aanpassing van bestaande regels.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Hoogachtend,

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie