Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 19-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 19 juli 2000
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Evenals in voorgaande jaren bestaat ook dit jaar weer het voornemen om ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin in 2001 een aantal koninklijke onderscheidingen uit te reiken. Voordrachten daartoe moeten door de burgemeester voor 16 september a.s. bij de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland worden ingediend.

Het kan zijn dat u, die dit leest, van mening bent dat iemand uit uw vrienden- of kennissenkring vanwege zijn of haar bijzondere en langdurige verdiensten op een bepaald terrein, toch eigenlijk zou moeten worden voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. De burgemeester zal eventuele suggesties dienaangaande graag in ontvangst nemen en overwegen. Eventuele aanbevelingen moeten vergezeld gaan van de reden die tot het indienen van de aanbeveling aanleiding hebben gegeven.

Wilt u over een mogelijk voorstel eerst van gedachten wisselen, dan kunt u daarover contact opnemen met het hoofd van de Sector Samenlevingszaken, de heer L.E. Gossink (telefoon 038-4431621). Vanzelfsprekend zal de behandeling van een verzoek een strikt vertrouwelijk karakter dragen.
Wellicht ten overvloede: Het indienen van een verzoek betekent niet automatisch dat het verzoek ook zal worden gehonoreerd. Elke aanvraag wordt op gemeentelijk en hoger niveau zeer kritisch beoordeeld aan de hand van daartoe opgesteld voorschriften en richtlijnen.
Voorstellen waarvan de behandeling zodanig veel tijd vergt dat de uiterste inzenddatum niet wordt gehaald, worden automatisch doorgeschoven naar het opvolgende jaar.

MOTIVERINGSPLICHT BIJ HUURVERHOGINGEN MET MEER DAN 2,2%.
Door de Staatssecretaris van VROM wordt middels circulaire MG2000-11, d.d. 1 juli 2000 verzocht om de motiveringsplicht van verhuurders bij huurverhogingen met meer dan 2,2% onder de aandacht te brengen van de sociale en de particuliere verhuurders.
Op 30 mei heeft de Eerste Kamer met het wetsvoorstel inzake de motiveringsplicht van verhuurders bij huurverhogingen met meer dan 2,2% ingestemd. In het overleg met de Tweede en Eerste Kamer is ook de wijze waarop de huurverhoging moet worden gemotiveerd, uitdrukkelijk een punt van aandacht geweest. Hierbij ging het om het voornemen van de Staatssecretaris van VROM om de individuele huurder inzicht te geven in het huur-, onderhouds- en verbeteringsbeleid van de verhuurder, dat op de door hem/haar gehuurde woning van toepassing is.
Met het toezenden van een voorgeschreven huurverhogingsformulier is het meezenden van een puntenwaardering van de woning eveneens voorgeschreven. Thans geldt een overgangsbepaling, die inhoudt, dat een verhuurder, die voor 1 juli 2000 een huurverhogingsvoorstel heeft gedaan met een voorgestelde ingangsdatum, gelegen in het tijdvak vanaf 1 juli 2000 tot en met 1 september 2000, de gelegenheid krijgt tot 12 weken na de voorgestelde datum van ingang van dat voorstel, de puntenwaardering van de woning alsnog aan de huurder toe te sturen. Vervolgens krijgt de verhuurder na die termijn gedurende zes weken de gelegenheid bezwaar te maken tegen het huurverhogingsvoorstel. De verhuurder heeft dan vervolgens weer zes weken de tijd om het eventuele geschil aan de huurcommissie voor te leggen. Indien zowel de verhuurder de aanvullende termijn van 12 weken heeft laten verstrijken om het huurverhogingsvoorstel aan te vullen, dan brengt de huurcommissie, indien deze om een uitspraak wordt verzocht, de huurverhoging terug tot het inflatiepercentage. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de huurcommissie, Pels Rijckenstraat 1, 8614 DK Arnhem, telefoonnummer: 026-3528399.

GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders geven er kennis van dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 13 juni 2000 goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan Darp, 6e partiële herziening. Het plan betreft de juridische planologische regeling ten behoeve van de bouw van 41 aanleunwoningen bij het verzorgingshuis Hof van Blom, een ruimtereservering voor een dienstencentrum bij dat verzorgingshuis, een ijsbaan en een skatebaan.
Het bestemmingsplan en het goedkeuringsbesluit liggen met ingang van 24 juli 2000 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het goedkeuringsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld. Bij Gedeputeerde Staten zijn bedenkingen ingebracht tegen het door de raad gewijzigd vastgestelde plan, zodat beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door degene die zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten heeft gewend, alsmede door een belanghebbende die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden. Het beroep moet worden ingesteld bij vorengenoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN ( art. 17. W.R.O.)

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling, voor het oprichten van een opslagruimte/berging op het sportpark Achter Veen aan de Konijnenbergerweg 1 te Hattem. Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een tijdelijke vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan "Het Veen" voor maximaal één jaar. Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 20 juli 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.

Een ieder is bevoegd om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem.

VASTSTELLING RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSMODEL

In het Ruimtelijk Ontwikkelingsmodel (ROM) is aangegeven in welk gebied van Hattem de toekomstige woningbouw en industriële ontwikkeling wordt voorgesteld. In begin 1999 is op het voorontwerp van het ROM inspraak verleend (met op 9 februari 1999 een informatie-/inspraakavond). Na verwerking van de ontvangen inspraak- en overlegreacties is het ontwerp op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. Van de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen is gebruik gemaakt.
In zijn vergadering van 6 juli 2000 heeft de raad vervolgens besloten tot vaststelling van het Ruimtelijk OntwikkelingsModel (ROM) en met de vaststelling is sprake van een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het vastgestelde Ruimtelijk Ontwikkelings Model ligt met ingang van 20 juli 2000 voor een ieder ter inzage bij de receptie van de Sector ROB ter secretarie en is met ingang van heden geplaatst in het gemeenteblad.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* Het oprichten van een veldschuur ter vervanging van een mestvarkensstal, Hoenwaardseweg 29 (VZ 05-07-2000);
* Het vervangen van bijgebouwen door een garage/berging, Vijzelpad 91 (VZ 07-07-2000);

* Het veranderen en vernieuwen van een woning in een woning/logiesgebouw, Geldersedijk 107 (VZ 07-07-2000);
* Het uitbreiden en veranderen van een woning, Ruytershoeve 1 (VZ 07-07-2000);

* Het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Hessenweg 65 (VZ 07-07-2000);

* Het oprichten van een dubbele carport, Gaedsberghweg 64 en 66 (VZ 06-07-2000);

* Het veranderen van een garage, De Reest 11 (VZ 07-07-2000).
Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* Het oprichten van een tuinhuisje, Zuiderzeestraatweg 15 (VZ 04-07-2000);

* Het oprichten van een schuur, Vijzelpad 22 (VZ 04-07-2000);
* Het oprichten van een tuinhuisje, Breestuk 53 (VZ 05-07-2000);
* Het uitbreiden en veranderen van een woning, Rademakershoeve 77 (VZ 04-07-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
1. het oprichten van een berging, Hilsdijk 89;
2. het uitbreiden van een woning, Hendrikjesweg 13;
3. het uibreiden van een woning (serre), Grote Gracht 51;
4. het oprichten van een kantoor, 2e Industrieweg 1.
VERGADERING WELSTANDS COMMISSIE.
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op donderdag 27 juli 2000 om 09.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk woensdag 26 juli 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op het perceel:

* Vechtstraat 9 (VZ 5-07-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.

Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Hattem, 19 juli 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie