Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV over Food and Veterinary Office

Datum nieuwsfeit: 19-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV fvo-rapport

Gemaakt: 27-7-2000 tijd: 11:59


2


26991 Voedselveiligheid

nr. 27 Brief van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 19 juli 2000

In begin mei van dit jaar heeft de Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie een fact-finding mission gebracht aan Nederland in het kader van de slijtersproblematiek. Het definitieve rapport, dat recent is verschenen, zend ik u hierbij toe.*)

In hoofdlijnen kan ik mij verenigen met de conclusies/aanbevelingen van het rapport. Op een aantal van de conclusies/aanbevelingen ga ik hieronder specifiek in.

De FVO concludeert dat de oorzaak van de slijtersproblematiek zo snel mogelijk moet worden opgespoord en dat de omvang van het probleem nog onvoldoende in beeld is. In dit verband herinner ik u eraan dat ik de auditcommissie, die is ingesteld door de Raad van Bestuur van de Wageningen UR om de onafhankelijkheid en objectiviteit van het onderzoek naar slijters van het ID-Lelystad te beoordelen (TK
1999-2000, 26 991, nr.12), heb gevraagd mij te adviseren over de wijze waarop een wetenschappelijk verantwoord retrospectief onderzoek naar de omvang van de slijtersproblematiek zou kunnen worden uitgevoerd. Dit naar aanleiding van het kamerdebat van 30 mei jl. Ik benadruk dat dit een retrospectief onderzoek is. Op basis van de mij ten dienst staande gegevens blijf ik van mening dat er momenteel geen sprake is van grootschalige gezondheidsproblemen in de Nederlandse melkveehouderij (TK 1999-2000, 26 991, nr. 7). De slijtersproblematiek lijkt uitgedoofd. Deze mening wordt gedeeld door het bedrijfsleven en het ID-Lelystad.

Meer ten algemene beveelt de FVO aan een periodieke check op rundveebedrijven uit te voeren. Dit sluit aan bij hetgeen de Minister in het debat van 21 juni jl. meldde: het invoeren van een soort APK-keuring voor rundvee. Ook van de kant van LTO is dit idee geopperd. Het doel hiervan is het vroegtijdig signaleren van afwijkende situaties op rundveebedrijven, oorzaken vaststellen en problemen oplossen. Met een periodieke keuring kunnen zowel problemen met externe oorzaken als bedrijfsgebonden problemen worden opgespoord. Over de nadere invulling van de APK-keuring zal met o.a. LTO en de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde worden gesproken.

Voorts komt de FVO tot de veronderstelling dat melk en vlees van aangetaste dieren in het humane consumptieciruit kunnen zijn gekomen. In dit kader herhaal ik dat het Nederlandse kwaliteitscontrolesysteem van vleeskeuring, melkcontrole en - verhitting volledig in lijn is met de bestaande Europese richtlijnen en voldoende waarborgen voor de volksgezondheid biedt. Ik verwijs hiervoor ook naar de beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Atsma en Poppe (Aanhangsel van de Handelingen 1999-2000, nrs. 589, 908 en 909 en mijn brief van 14 maart 2000 (TK 1999-2000, 26 991, nr. 4). Dit laat onverlet dat modernisering van de vleeskeuring mijns inziens wenselijk is, met name het aspect van het betrekken van informatie uit de boerderijfase bij de keuring . Ook dit betreft een aanbeveling van de FVO. Deze modernisering vormt een onderdeel van de opdracht aan de Stuurgroep versterking veterinaire garantiesystematiek die een jaar geleden is geformeerd. Deze stuurgroep heeft onlangs besloten tot het op korte termijn starten van het pilotproject garantiesysteem rundvee. Nederland loopt bij deze modernisering overigens vooruit op Europese regelgeving.

Zeer binnenkort stuur ik u de definitieve versie van twee, door het ID-Lelystad en de Gezondheidsdienst voor Dieren afgeronde, onderzoeksrapporten. Eind september volgen naar alle waarschijnlijkheid de twee resterende rapporten.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie