Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda voor de Begrotingsraad EU

Datum nieuwsfeit: 20-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA geanooteerde agenda begrotingsraad
20 juli 2000

Gemaakt: 24-7-2000 tijd: 15:11


6


21501-03 Begrotingsraad

nr. 36 Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Conform de afspraken heb ik de eer u hierbij de geannoteerde agenda van de Begrotingsraad van 20 juli aanstaande aan te bieden.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

D.A. Benschop

Geannoteerde agenda voor de Begrotingsraad van 20 juli 2000

Tijdens de Begrotingsraad van 20 juli 2000 zullen de volgende vijf onderwerpen aan de orde komen:

voorstel tot herziening van de Financiële Perspectieven

het voorontwerp van de EU-begroting 2001

concertatie met het Europees Parlement over budgetdiscipline

concertatie met het Europees Parlement over het Eigen Middelenbesluit

derde begrotingsraad.

Hieronder wordt op elk onderwerp ingegaan. In de bijlage is een cijfermatig overzicht opgenomen waarin onder meer wordt aangegeven de reële ontwikkeling van de ontwerpbegroting voor 2001 van de Raad ten opzichte van de begroting voor 2000.


1. Voorstel tot herziening Financiële Perspectieven
Aan de Raad ligt voor een voorstel van de Commissie om de Financiële Perspectieven (FP's) die in het interinstitutioneel akkoord over begrotingsdiscipline van 6 mei 1999 zijn vastgelegd, te herzien om zo extra middelen voor de wederopbouw van de westelijke Balkan (CARDS) te kunnen financieren.

De Commissie denkt een bedrag van € 5,5 miljard nodig te hebben voor CARDS. Van dit bedrag is € 2,3 miljard geoormerkt voor Servië: het geld wordt ter beschikking gesteld op het moment dat Servië aan de voorwaarden voor democratisering voldoet. Het totale door de Commissie geraamde bedrag voor CARDS (€ 5,5 miljard) voor de periode 2000-2006 is niet binnen het plafond van de FP voor categorie 4 (extern beleid) te financieren. Ruim € 3 miljard is 'regulier' in te passen, maar dan ontbreekt nog € 2 miljard. De Commissie stelt voor om voor 2001 en 2002 het plafond van categorie 1a (landbouwbeleid) met € 300 miljoen te verlagen ten gunste van categorie 4 (extern beleid). De Commissie rechtvaardigt de overheveling van € 300 miljoen doordat zij een grotere marge verwacht door meevallers bij de landbouwuitgaven vanwege de lage koers van de euro. Voor de jaren 2003-2006 wordt in de gedachtegang van de Commissie het plafond van categorie 4 jaarlijks met € 300 miljoen verhoogd zonder dat hier een compensatie elders tegenover staat.

Van de gelegenheid om de FP's te wijzigen wil de Commissie eveneens gebruik maken om de steun voor Cyprus en Malta ad € 20 miljoen over te hevelen van categorie 4 (extern beleid) naar categorie 7 (pretoetredingssteun).

Nederland vindt dat een herziening van de FP's niet noodzakelijk is. De Nederlandse regering hecht belang aan de wederopbouw van de westelijke Balkan en is zeker bereid tot een ruime financiële bijdrage. Maar de € 5,5 miljard voor zeven jaar die de Commissie wil vrijmaken voor CARDS, is een bedrag waarvan de onderbouwing nagenoeg geheel ontbreekt. Verder vindt Nederland het prematuur dat € 2,3 miljard wordt voorgesteld voor een eventueel democratisch Servië, waardoor een verhoging van de FP's nodig is. De middelen voor CARDS, exclusief Servië, zijn volgens Nederland te vinden door herschikking in categorie 4. De Commissie heeft dit overigens ook zelf aangegeven.

De overheveling van Cyprus en Malta van categorie 4 naar 7 is van onvoldoende gewicht om de FP's voor te wijzigen. Het reeds tijdens de Europese Raad in Helsinki afgegeven politieke signaal betreffende de kandidaturen van Cyprus en Malta is duidelijk. Nederland ziet daarom geen noodzaak voor deze herziening

In Raadskader is een gekwalificeerde meerderheid tegen het voorstel om de FP's te herzien.


2. Voorontwerp voor de begroting 2001

De Begrotingsraad zal in zijn eerste lezing van de begrotingsprocedure 2001 gevraagd worden het ontwerp van de begroting 2001 vast te stellen, dat is opgesteld door de Commissie. Besluitvorming geschiedt met gekwalificeerde meerderheid. Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op

a) de inhoud van het Voorontwerp Begroting 2001 (VOB 2001),

b) de voorbereiding van de besluitvorming in Raadskader en

c) de concertatie met het Europees Parlement.

Inhoud

De Commissie stelt voor om in 2001 de vastleggingskredieten ten opzichte van de begroting 2000 te laten stijgen met 3.9% en de betalingskredieten met
5,0%. Deze stijgingen worden (naast de westelijke Balkan) vooral veroorzaakt door de stijging van de vastleggings- en betalingskredieten voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze stijgen in categorie 1 met 7,6% (7,4% in 1a en 10,1% in 1b). De stijging in 1a (marktmaatregelen) vloeit voort uit de afspraken die vorig jaar tijdens de Europese Raad van Berlijn zijn gemaakt. De Commissie zal, zoals altijd, in het najaar met een nota van wijziging komen om de landbouwramingen te actualiseren.
Bij de overige categorieën zijn de stijgingen van de vastleggingskredieten beperkter. Alleen de stijging van 3,8% bij de vastleggingskredieten in categorie 5 (administratieve uitgaven) springt eruit. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de verhoging bij de administratieve uitgaven bij de Commissie. Dit heeft te maken met de extra middelen die de Commissie nodig heeft voor de pensioenuitgaven.

De totale door de Commissie voorgestelde vastleggingskredieten bedragen daarmee € 96,9 miljard (+ 3,9% t.o.v. 2000) en de totale betalingskredieten € 93,8 miljard (+5,0% t.o.v. 2000). De EG-begroting
2001 komt daarmee uit op 1,07% van het EU-BNP (in betalingskredieten). Ten opzichte van de FP's zoals vastgesteld in Berlijn bestaat er voor de vastleggingen een marge van € 406 miljoen en voor de betalingen een marge van € 834 miljoen.

b. de voorbereiding van de besluitvorming in Raadskader

De voorbereiding in Raadskader is voorspoedig verlopen. In het begrotingscomité is met gekwalificeerde meerderheid overeenstemming bereikt over een compromisvoorstel voor de eerste lezing van de Raad van de begroting 2001. Alleen Duitsland is tegen het compromis omdat de totale stijging in Duitse ogen te groot is.

Voornaamste wijzigingen t.o.v. VOB 2001 van de Commissie:

Categorie 1 (GLB)

In categorie 1a (marktverordeningen landbouw) wordt een korting doorgevoerd van € 330 miljoen en in categorie 1b (ruraal beleid) van € 225 miljoen. De lidstaten willen met de korting ondermeer duidelijk maken dat de Raad niet enkel bereid is kortingen te accepteren bij de niet-verplichte uitgaven maar ook bij de verplichte uitgaven. Verder moeten de programma's in ruraal beleid grotendeels nog worden opgestart. Bij schoolmelk wordt € 18 miljoen t.o.v. het VOB 2001 toegevoegd. Nederland is akkoord gegaan met deze en enkele andere uitzonderingen op de daling in categorie 1a (o.a. fruit, rijst en katoen) in ruil voor een verhoging van het budget voor het promotiefonds voor de sierteelt met € 2 miljoen t.o.v. het VOB
2001. De totale bedragen komen zo op ca. € 43 545 miljoen aan vastleggingskredieten (+6,3% t.o.v. 2000)

Categorie 2 (structuur- en cohesiefondsen)

In categorie 2 (structuur- en cohesiefondsen) worden de betalingskredieten voor het cohesiefonds met € 360 miljoen verhoogd en voor de structuurfondsen met € 474 miljoen verlaagd. Per saldo dalen de betalingskredieten met € 114 miljoen. De vastleggingen blijven conform het VOB, d.w.z. 32 720 miljoen euro (+0,1% t.o.v. 2000).

Categorie 3 (intern beleid)

In categorie 3 is een gekwalificeerde meerheid ontstaan voor de verlaging van de omvang van het vluchtelingenfonds tot € 26 miljoen aan vastleggingen en € 22 miljoen aan betalingskredieten (resp. -€ 8 miljoen en - € 13 miljoen). Nederland betreurt de verlaging en heeft
-zonder succes- tegen de daling gestemd. Ook de omvang van stimuleringsfonds voor de audiovisuele industrie MEDIA Plus is met € 20 miljoen neerwaarts bijgesteld (tot € 50 miljoen aan vastleggingen). Tevens is een korting aangebracht bij informatiebeleid aangezien er nog steeds geen juridische basis is. Hiermee komt de begroting in categorie 3 op ca. €
6063 miljoen aan vastleggingen (+0,2% t.o.v. 2000) en ca. € 5735 miljoen aan betalingen. De marge ten opzichte van de FP's bedraagt €
209 miljoen aan vastleggingen. Overigens zijn hierin nog niet de Commissievoorstellen ten aanzien van een aantal nieuwe programma's verwerkt (o.a. het nieuwe werkgelegenheidsprogramma).

Categorie 4 (extern beleid)

In categorie 4 is besloten de vastleggings- en betalingskredieten te verlagen met resp. € 395 miljoen en € 187 miljoen. De totale bedragen komen zo op ca. € 4557 miljoen aan vastleggingskredieten (-5,2% t.o.v. 2000) en € 3802 miljoen aan betalingskredieten. De verlaging wordt onder meer gerealiseerd door een korting bij het programma voor de Middellandse Zee MEDA: de vastleggingskredieten worden met €
150 miljoen verlaagd en de betalingskredieten met € 85 miljoen. De omvang van de hulp aan de Balkan is vastgesteld op € 615 miljoen aan vastleggingen en € 390 miljoen aan betalingen. Dit is een verlaging met resp. € 200 miljoen en € 50 miljoen. Verder wil de Commissie de speciale vertegenwoordigers van de EU (o.a. de heer Ajello voor de Grote Meren Regio in Afrika) uit het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbudget (ca. € 3 miljoen) overhevelen naar de begroting van het Raadssecretariaat. In Raadskader is voor dit voorstel een gekwalificeerde meerderheid.

Categorie 5 (administratieve uitgaven)

Wat betreft de administratieve uitgaven heeft het Voorzitterschap van de Raad de verschillende instellingen een totaalpakket aangeboden waarmee de meeste instellingen kunnen instemmen. Het voorstel voorziet in ondermeer een stijging van 5% bij het Hof van Justitie. De begroting voor het jaar 2001 van het Hof van Justitie voorziet op deze manier in circa 50 nieuwe personeelsposten. De Commissie zal in september met een nota van wijziging komen om de financiële consequenties van het hervormingsplan van Commissaris Kinnock te verwerken. De totale begroting in deze categorie komt op €
4824 miljoen aan vastleggingskredieten (+2,6% t.o.v. 2000) en eenzelfde bedrag aan betalingskredieten.

Categorie 7 (pretoetredingssteun)

Het voorontwerp van de Commissie wordt ten aanzien van de vastleggingskredieten overgenomen, wat neerkomt op € 3240 miljoen (+
2,3% t.o.v. 2000). In de betalingskredieten wordt gelet op de slechte uitvoering van de programma's ten opzichte van het voorontwerp van de Commissie een korting van € 100 miljoen doorgevoerd bij ISPA, het instrument gericht op de infrastructuur, en wordt € 200 miljoen gekort bij de betalingenkredieten van het landbouwinstrument SAPARD. Dit resulteert in een totaal van € 3240 miljoen aan vastleggingen (+2,3% t.o.v. 2000) en € 1881 miljoen aan betalingen.

c. Ontmoeting met het Europees Parlement

De Raad ontvangt traditiegetrouw een delegatie van het EP voor de aanvang van de eerste lezing door de Raad. Tijdens deze concertatie over het VOB
2001 wordt getracht zoveel mogelijk de geschilpunten tussen de Raad en het EP op voorhand op te lossen. Het EP zal hierbij pleiten voor het ophogen van categorie 4 voor 2001 om CARDS te financieren. In Raadskader hebben alle lidstaten zich uitgesproken tegen zo'n herziening van de FP's (zie ook onder
1). Verder is het EP tegen de overheveling van de administratieve uitgaven voor de speciale vertegenwoordigers van categorie 4 naar de Raadsbegroting. In een herenakkoord hebben het EP en de Raad zich verplicht om zich niet met elkaars begroting te bemoeien en door de overheveling is het EP van mening dat het aan invloed verliest. Tot slot hecht het EP veel waarde aan een goede uitwerking van de conclusies van de Werkgelegenheidstop van Luxemburg en de Innovatietop van Lissabon in een nog nader uit te werken werkgelegenheidsprogramma (o.a. stimulering technologische ontwikkeling en het MKB). Het EP wenst dat tijdens de Begrotingsraad op 24 november overeenstemming wordt bereikt over de omvang van het werkgelegenheidsprogramma.


3. Concertatie over de verordening begrotingsdiscipline
De Raad heeft in juni een gemeenschappelijk standpunt bereikt over een nieuwe verordening begrotingsdiscipline. Deze verordening betreft de begrotingsprocedure voor met name het gemeenschappelijke landbouwbeleid. De Raad is bij de vaststelling van zijn standpunt nogal afgeweken van het Commissievoorstel. Het Commissievoorstel bevatte de mogelijkheid van voorfinanciering door de lidstaten. Deze mogelijkheid heeft de Raad verwijderd, omdat dit niet de juiste prikkel geeft voor het nemen van maatregelen bij dreigende overschrijdingen. Het EP heeft al zijn advies gegeven maar heeft desgewenst recht op nog extra concertatie. En marge van de Begrotingsraad zal deze concertatie plaatsvinden en zal worden getracht overeenstemming te bereiken over deze verordening.


4. Concertatie over het nieuwe Eigen-Middelenbesluit
De Raad heeft in mei een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld ten aanzien van het nieuwe Eigen-Middelenbesluit, dat op 1 januari 2002 in moet gaan. Het EP heeft echter nog recht op concertatie. Deze concertatie zal en marge van de Begrotingsraad plaatsvinden.

Het Eigen-Middelenbesluit regelt de inkomsten van de Unie. Het bepaalt enerzijds hoe de contributie aan de EU over de lidstaten en de verschillende middelen verdeeld wordt (landbouwheffingen, douanerechten, BTW-afdrachten en BNP-afdrachten). Anderzijds legt het besluit het maximum aan middelen dat de Europese Unie mag opvragen vast (1,27% EU-BNP).

Het EP heeft te kennen gegeven dat het de publicatie wil vervroegen van het rapport van de Commissie over de werking van het stelsel van de eigen middelen. In het voorliggende concept Eigen-Middelenbesluit moet de Commissie dit rapport voor 2006 presenteren. Op verzoek van het EP lijkt deze datum vervroegd te worden naar eind 2004. Nederland kan dit voorstel steunen.

Nederland hecht aan een snelle afronding van het Eigen-Middelenbesluit. De wijzigingen in het Eigen-Middelenbesluit zijn verantwoordelijk voor ruim de helft van de besparing zoals in Berlijn is overeengekomen op de Nederlandse afdrachten in 2002.

Na de concertatie moet het EP het resultaat van de concertatie formeel voorleggen aan haar plenaire vergadering. Daarna zal ratificatie door de nationale parlementen moeten volgen.


5. Diversen: Derde Begrotingsraad

Het aanstaande Zweedse Voorzitterschap, hierbij gesteund door het huidige Voorzitterschap Frankrijk, wil vanaf maart 2001 een derde Begrotingsraad bijeenroepen met als voornaamste agendapunten de prioriteiten van de Raad voor de komende begroting, het verlenen van kwijting aan de Commissie over de uitvoering van de begroting 1999 en over de evaluatie van beleid.

Nederland kan dit voorstel in principe steunen, maar de Raad moet wel voldoende inhoud krijgen. Het voorstel moet in het begrotingscomité nader worden uitgewerkt.

Bijlage

Tabel 1. Kerngegevens begrotingsprocedure 2001; vastleggingskredieten in miljoenen euro's

Categorie

B2000

(1)

FP's 2001

(2)

VOB


2001

(3)

Stijging

(3) : (1)

OB2001

(4)

Stijging

(4) : (3)

Stijging

(4) : (1)

marge (VK)


1. Landbouw


40973

44530

44100

7,6%

43545

-1,3%

6,3%

985
w.v. 1a: GLB


36889

40035

39605

7,4%

39275

-0,8%

6,5%

760
w.v. 1b: ruraal beleid


4084

4495

4495

10,1%

4270

-5,0%

4,6%

225

2. Structuur- en cohesiefondsen


32678

32720

32720

0,1%

32720

0%

0,1%

0

3. Intern beleid


6050

6272

6136

1,4%

6063

-1,2%

0,2%

209

4. Extern beleid


4805

4735

4952

3,1%

4557

-8,0%

-5,2%

178

5. Administratieve uitgaven


4702

4939

4883

3,8%

4824

-1,2%

2,6%

115

6. Reserves


906

916

916

1,1%

916

0%

1,1%

0

7. Pretoetredingsteun


3167

3260

3240

2,3%

3240

0%

2,3%

0
Totaal VK


93280

97352

96946

3,9%

95866

-1,1%

2,8%

1486
Totaal BK


89387

94893

93896

5,0%

92504

-1,5%

3,5%

2226
Begroting 2000

Financiële Perspectieven 2001

Voorontwerp voor de Begroting 2001 van de Commissie

Compromis voor de ontwerpbegroting dat in Raadskader is uitgewerkt

(4):(3) Variatie ontwerpbegroting Raad t.o.v. Voorontwerp Begroting 2001 van de Commissie

(3):(1) Stijgingspercentage t.o.v. de begroting voor 2000

(4):(1) Stijgingspercentage t.o.v. de begroting voor 2000

(2)-(4) Marge

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...