Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op kamervragen over arrest over grensarbeid

Datum nieuwsfeit: 20-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: ANTWOORDEN KAMERVRAGEN OVER ARREST OVER GRENSARBEID

PERSBERICHTNR. 00-163 Den Haag 20 juli 2000

ANTWOORDEN VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN DE

LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL KUIPER EN WEEKERS OVER

EEN ARREST OVER GRENSARBEID

Vragen.


1.

Heeft u kennisgenomen van het arrest van het Hof van Justitie te Luxemburg van 16 mei 2000, betreffende P. Zurstrassen C87/99?
2.

Wat zal de consequentie van dit arrest zijn met betrekking tot het Belastingplan 21e eeuw?

3.

Is het waar dat het arrest ertoe leidt dat Nederland de volledige heffingskorting moet toepassen, ook aan (partners van bepaalde categorieën van) grensarbeiders?

4.

Bent u van mening dat, indien een grensarbeider die gebruik maakt van het door artikel 48 van het EG-verdrag gewaarborgde recht van vrij verkeer van werknemers, in bijvoorbeeld België of Duitsland werkt en in Nederland verblijft, het te betwijfelen is of de huidige belastingregelingen verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht?
5.

Verzetten artikel 48 EG-verdrag en artikel 1, lid 1 van verordening (EEG) nr. 1612/68 van 15 oktober 1968 zich tegen enige Nederlandse belastingregel nu of in de toekomst?
ANTWOORDEN:


1.

Ja.

2/3.

Het arrest van het Hof van Justitie van de EG in de zaak C-87/99 (Zurstrassen) heeft betrekking op een regeling in de Luxemburgse inkomstenbelasting. Op grond van deze regeling wordt het opleggen van een gezamenlijke aanslag aan een echtpaar in bepaalde gevallen slechts toegestaan indien beide echtgenoten op het grondgebied van Luxemburg verblijven. In de zaak Zurstrassen was niet aan deze voorwaarde voldaan en werd de toepassing van een gezamenlijke aanslag geweigerd, hetgeen naar het oordeel van het Hof van Justitie strijdig is met de regels inzake het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap.
In de Wet IB 2001 ontbreekt een regeling voor het opleggen van gezamenlijke aanslagen of regelingen die daarmee vergelijkbaar zijn. Wel is in het kader van het wetsvoorstel Wet IB 2001 een regeling voor de heffingskorting getroffen op grond waarvan de heffingskortingen voor de algemene ouderdomsverzekering, de nabestaandenverzekering en de algemene verzekering bijzondere ziektekosten - dus niet voor de belastingen - alleen worden toegepast indien de desbetreffende belastingplichtige ook premieplichtig is voor deze verzekeringen. Partners van bepaalde categorieën van in een ander land wonende grensarbeiders - een groep waarnaar in de vraagstelling wordt verwezen
- zullen doorgaans niet aan deze voorwaarde voldoen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het Zurstrassen arrest dit aanvankelijk oordeel niet wijzigt. Hier wordt evenwel door de bij deze problematiek betrokken departementen nog een nadere analyse uitgevoerd. Over de uitkomst daarvan zal ik u, zonodig in het kader van de zogeheten veegwet, nader berichten.
4/5. Gelet op de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG met betrekking tot de toepassing van artikel 48 (thans artikel 39) van het EG-verdrag op grensarbeiders bestaat er mijns inziens geen reden voor twijfel ten aanzien van de vraag of de met Duitsland en België overeengekomen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht. Ook zijn naar mijn mening de belastingregelingen die thans in de nationale wet zijn opgenomen of de regelingen die daarin met ingang van 1 januari 2001 zullen zijn opgenomen niet in strijd met de regels van het EG-verdrag of daarop gebaseerde Verordeningen. Bij het opstellen van nieuwe regelgeving vormt de verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht een belangrijk uitgangspunt.

Woordvoerder: mw. E.A. Hijink
Telefoonnumer: 070-3428229

20 jul 00 16:54

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie