Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake voortgang Financial Stability Forum

Datum nieuwsfeit: 21-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Financien voortgang financial stability forum
Gemaakt: 25-7-2000 tijd: 14:41


4


26800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000
Nr. 42 Brief van de minister van Financiën

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juli 2000

Hiermee informeer ik u omtrent het Financial Stability Forum en de Nederlandse deelname daarin, zoals toegezegd in het Algemeen Overleg voorjaarsvergadering IMF-Wereldbank van 21 juni 2000.

Doelstelling

Het Financial Stability Forum (FSF) is in april 1999 opgericht door de G7 landen en vergadert halfjaarlijks. Doelstelling van het FSF is het opstellen van praktische aanbevelingen die het internationale financiële systeem versterken. Het Forum richt zich daarbij vooral op het voorkomen van financiële crises door:

het vroegtijdig signaleren van de zwakke plekken in het financiële systeem;

daartegen actie te ondernemen door de toepassing van internationaal aanvaarde 'best practices and standards' op een consistente sectoroverstijgende wijze te bevorderen;

de coördinatie te verbeteren tussen autoriteiten die voor financiële stabiliteit verantwoordelijk zijn.

Deelname

Naast toezichthouders en diverse financiële instellingen uit de G7 landen, nemen ook Nederland, Hong Kong en Australië deel aan het Forum. De heer Wellink, president van de Nederlandsche Bank, neemt voor Nederland plaats in het Forum Hierover is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd (kamerstukken II, 1998-1999, 26 200-IXB, nr. 24).; De Nederlandse voorbereiding wordt gezamenlijk met het Ministerie van Financiën gedaan. Waar nodig wordt tevens de Raad van Financiële Toezichthouders geraadpleegd.

Belangrijkste werkzaamheden Forum tot en met mei 2000

I Bespreking rapporten

Alternatieve mogelijkheden voor regulering van 'Highly Leveraged Insititutions' (HLI's)

Het rapport geeft aan wat de meest effectieve mogelijkheden zijn om de 'leverage' (mate van vreemd vermogen financiering) bij HLI's terug te dringen. Deze zijn meer marktdiscipline, het verbeteren van de informatievoorziening door HLI's, verbeterd risicomanagement en beter toezicht op kredietverschaffers van HLI's.

Het Forum vindt naar aanleiding van het rapport dat eventueel opnieuw aandacht moet worden geschonken aan directe vormen van toezicht op HLI's indien verbeteringen van de informatievoorziening en risicomanagement door HLI's uitblijven.

Kortlopende kapitaalstromen

Het rapport geeft antwoord op de vraag hoe de risico's van kortlopende kapitaalstromen (met name liquiditeits- en valutarisico) moeten worden beheerst. Het Forum is akkoord met de voorstellen van het rapport om op nationaal niveau een risicomanagement raamwerk op te stellen ten behoeve van het monitoren en beheersen van de risico's als gevolg van grote en volatiele kapitaalstromen. Als onderdeel daarvan onderstreept het Forum het belang van essentiële richtlijnen voor het risicomanagement van de publieke sector (management van staatsschuld, liquiditeit en buitenlandse reserves); de afgelopen jaren is gebleken is dat tekortkomingen hierin tot liquiditeitscrises kunnen leiden, en vervolgens het risicomanagement van de private sector ernstig kunnen bemoeilijken. Tevens geeft het Forum aan dat het risicomanagement van banken via het Bazelse Comité op onderdelen kan worden aangescherpt, zoals met betrekking tot kapitaalseisen en interactie tussen verschillende vormen van risico (bijvoorbeeld liquiditeits-, valuta- en kredietrisico).

Off-shore Financiële Centra (OFC's)

Het rapport concludeert dat de implementatie van internationale standaarden door OFC's van belang is, met name op het gebied van regulering, toezicht, informatievoorziening en informatieafstemming. Het rapport heeft een beoordelingsmethode ontwikkeld waarin wordt getoetst in hoeverre OFC's voldoen aan de internationale standaarden en waarin probleemgebieden worden geïdentificeerd. Daarnaast stelt het rapport bepaalde straffen en beloningen voor om naleving van de standaarden te bevorderen.

Het Forum is akkoord met het rapport en legt de nadruk op het genoemde belang van het ontwikkelen van regelgeving om het misbruik van ondernemingsconstructies tegen te gaan.

Na de vergadering op 25 en 26 maart j.l. van het FSF is een indeling gemaakt van de OFC's in drie categorieën die vervolgens is gepubliceerd. Deze lijst is gericht op de (bereidheid tot) samenwerking tussen financiële toezichthouders en de kwaliteit van het toezicht. Aruba en de Antillen zijn daarbij geplaatst in de derde categorie.

Het FSF meent dat het IMF de aangewezen instantie is voor verdere vervolgacties.

II Discussie over de gevolgen van het internet en elektronische financiële dienstverlening op toezicht en regelgeving

Het Forum zal in kaart brengen wat de belangrijkste toezichts- en regelgevingsvraagstukken op het gebied van het internet en elektronische financiële dienstverlening zijn. Tevens zal het Forum inventariseren welke onderzoeken reeds hebben plaatsgevonden in andere overlegfora. Naar aanleiding van deze 'mapping exercise' zal het Forum bij een volgende vergadering besluiten om eventueel zelf onderzoek uit te voeren.

III Discussie over mogelijke kwetsbaarheden in het internationale financiële systeem

Het Forum is van mening dat de belangrijkste oorzaken van conjuncturele kwetsbaarheid overwaardering op de aandelenmarkten, onevenwichtigheid van wisselkoersen, onevenwichtigheid van de lopende rekening (met name van de Verenigde Staten) en te veel kredietverlening zijn. Met name de overwaardering van «high tech» aandelen is in detail besproken.

Het Forum vindt dat kwetsbaarheid in het internationale financiële systeem als gevolg van structurele veranderingen (o.a. internationalisatie, deregulering en technologische ontwikkelingen) in markten en in handelspatronen goed in de gaten moet worden gehouden.

De algemene conclusie van de discussie is dat het huidige financieel economische toekomstbeeld gunstig is en financiële instellingen goed voorbereid lijken te zijn op financiële schokken. Echter de mogelijkheid van een grote financiële schok vereist dat financiële instellingen alert blijven.

Website

Via www.fsforum.org kan uitgebreide en actuele informatie over het FSF worden verkregen, waaronder rapporten, voortgang van werkgroepen, en beleidsaanbevelingen die het FSF op basis van haar werk doet.

Volgende FSF vergadering (Bazel, 7- 8 September 2000)

In deze vergadering zal worden geëvalueerd in hoeverre de aanbevelingen voortkomende uit de drie werkgroepen worden geïmplementeerd.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

G. Zalm

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie