Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake actieplan lerarenopleidingen basisonderwijs

Datum nieuwsfeit: 21-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake actieplan lerarenopleidingen basison derwijs


23328 Arbeidsmarktbeleid onderwijs
nr. 68 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 21 juli 2000

Medio november 1999 heeft de HBO-raad mij een Actieplan van de lerarenopleidingen basisonderwijs aangeboden. Ik heb daarover overleg gevoerd en afspraken gemaakt. Gaarne stel ik u hierbij middels afschrift van de brief aan de HBO-raad waarin die afspraken worden bevestigd, op de hoogte. *)
Tevens informeer ik u hierbij over enkele bekostigingsaspecten van de lerarenopleidingen basisonderwijs, zoals toegezegd in mijn brief van 18 januari jl. 23328, nr. 61. Reguliere rijksbijdrage lerarenopleidingen basisonderwijs
De rijksbijdrageberekeningen van de lerarenopleidingen basisonderwijs vinden plaats conform het algemene bekostigingsmodel voor het HBO. Bekostiging van het jaar t wordt binnen dit model berekend op grond van de studentengegevens uit het jaar t-2. De bekostiging volgt derhalve met enige na-ijling het verloop van de instroom. Daardoor ontstaat voor instellingen met dalende studentenaantallen een grotere planningshorizon en enige ruimte (in tijd en geld) om organisatieveranderingen door te voeren. Instellingen met een relatief sterke stijging van de studentenaantallen zijn genoodzaakt de groei voor te financieren. De instellingen met lerarenopleidingen basisonderwijs, met name de monosektorale instellingen, hebben aangegeven hinder te ondervinden van deze systematiek, omdat de betrokken opleidingen de laatste jaren te maken hebben met forse studentenstijgingen. Bij de ontwikkeling van het nieuw te implementeren bekostigingsmodel voor het totale HBO wordt momenteel bekeken of overschakeling naar een t-1 systematiek mogelijk en wenselijk is.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe bekostigingsmodel wordt tevens het vraagstuk van de financiering van tweede diploma's bezien. In het huidige model wordt een tweede diploma behaald op dezelfde hogeschool waar ook het eerste diploma is behaald, niet bekostigd, terwijl bij het halen van een tweede diploma aan een andere instelling dan waar het eerste diploma is behaald, wel bekostiging plaatsvindt. De vraag is of dit onderscheid ook in de toekomst wenselijk is.

Ten slotte is van belang de voorgenomen wijziging van het bekostigingsmodel per 1 januari 2001 met betrekking tot snelle afstudeerders. Bij opleidingen met 168 studiepunten ontstaat ten aanzien van studenten die binnen twee verblijfsjaren afstuderen een bekostiging die alleen gebaseerd is op de daadwerkelijke verblijfsduur (1, dan wel 2 jaar). Met deze maatregel wordt de verdeling van de beschikbare gelden over de instellingen meer in overeenstemming gebracht met de werkelijke verblijfsduur van de studenten aan de afzonderlijke instellingen.

Budgettair kader vernieuwing
Voor de vernieuwing van de lerarenopleidingen primair onderwijs zijn naast de reguliere rijksbijdrage de volgende middelen beschikbaar. a. In de eerste plaats de aanvullende vergoeding voor de lerarenopleiding basisonderwijs (de pabo-up). Met de HBO-raad is in 1995 afgesproken dat deze voor vernieuwing wordt ingezet. Deze aanvullende vergoeding bedraagt, conform afspraak met de HBO-raad en zoals opgenomen in de Rijksbegroting 2000 jaarlijks fl. 25 miljoen en wordt toegekend naar rato van het aantal onderwjsvragende studenten.
b. In de tweede plaats is, zoals in de nota Maatwerk 2 opgenomen, in
2001 en 2002 een additioneel bedrag beschikbaar van fl. 10 miljoen per jaar. In die nota is echter ook aangegeven dat reeds in 2000 een beroep op deze middelen kan worden gedaan als daarvoor goede plannen voorliggen. Gelet op het belang van de beoogde vernieuwingen heb ik inmiddels mogelijkheden gevonden om de fl.10 miljoen voor 2002 reeds in 2000 beschikbaar te stellen.Ter bevordering van een gerichte en onderling afgestemde invulling op de afgesproken vernieuwingsthema's stel ik mij voor om deze additionele middelen in de vorm van specifieke projectsubsidies ter beschikking te stellen. Hiervoor zal een subsidieregeling worden opgesteld.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Namens deze,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
OCenW
Ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschappen
Europaweg 4
Postbus 25000

2700 LZ Zoetermeer
Telefoon(079) 323 23 23
Telefax(079) 323 23 20
De voorzitter van de HBO-Raad
Prof. Dr. F. Leijnse
Postbus 123

2501 CC ‘S GRAVENHAGE
Uw brief vanOns kenmerkContactpersoonZoetermeer

11 november 1999HBO/AS/00/11148 Colijn28 juni 2000 OnderwerpDoorkiesnummer
Actieplan lerarenopleidingen basisonderwijs2122
Geachte heer Leijnse,

Gaarne bevestig ik hierbij de afspraken die tijdens het Bestuurlijk Overleg van 11 april jl. zijn gemaakt naar aanleiding van het door u in 1999 aangeboden Actieplan.
Ik heb daarbij mijn grote waardering voor de hoofdlijnen van het Actieplan uitgesproken en in het bijzonder voor het feit dat de lerarenopleidingen basisonderwijs met dit plan gezámenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de bijdrage van de lerarenopleidingen aan de oplossing van de complexe problemen waarvoor het primair onderwijs staat. Daarnaast heb ik het belang van nauwe samenwerking met het veld van het basisonderwijs bij de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen onderstreept.
Zoals blijkt uit de begroting 2000 is voor de vernieuwingsactiviteiten een extra bedrag opgenomen van Mf 10 voor zowel het jaar 2001 als 2002. Gelet op het belang dat ik hecht aan adequate uitvoering van het Actieplan heb ik inmiddels mogelijkheden gevonden om de beschikbaarstelling van de middelen voor 2002 te versnellen en deze reeds dit jaar in het vooruitzicht te stellen. De extra middelen zijn beschikbaar in aanvulling op de basisfinanciering voor innovatie, te weten de aanvullende vergoeding (zgn. pabo-up). Hogescholen kunnen aanspraak maken op de additionele bijdrage op basis van verder uitgewerkte plannen. Deze bijdrage, die intentioneel van aard zal zijn, zal per hogeschool worden bepaald naar rato van het aantal onderwijsvragenden van de lerarenopleidingen basisonderwijs. Inzet voor gezamenlijke dan wel instellingsoverstijgende activiteiten is uiteraard daarmee geenszins uitgesloten en heeft ook de voorkeur.

In de plannen zie ik graag de volgende doelen uitgewerkt. In de eerste plaats gaat het om activiteiten gericht op flexibilisering en dualisering en op verdergaande integratie van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij inhoud, organisatie en uitvoering van het onderwijs. Daarbij kunnen de noodzakelijke activiteiten ter implementatie van het opleiden tot de startbekwaamheden - waarbij ik in het bijzonder aandacht vraag voor die met betrekking tot Techniek - , en van het gemeenschappelijk curriculum worden geïntegreerd. De activiteiten ter bevordering van in-, door-, en uitstroom van allochtonen zijn niet minder belangrijk. In de derde plaats gaat het om initiatieven tot samenwerking met scholen waarbij ik in het bijzonder aandacht vraag voor initiatieven gericht op het (nog) meer samen met de scholen opleiden.

Om dit jaar de plannen nog te kunnen goedkeuren en de middelen beschikbaar te stellen, dienen de plannen te worden ingediend vóór 8 september 2000. Het totaal van de plannen moet betrekking hebben op alle vernieuwingsaspecten. Bij de beoordeling zal meewegen hoe de hogescholen de aanvullende vergoeding (de zgn. pabo-up) aanwenden als basisfinanciering voor innovatie. Tevens is aandachtspunt de wijze waarop hogescholen de scholen voor primair onderwijs betrekken bij invulling en uitvoering van de activiteiten.
De regeling waarin een en ander verder wordt uitgewerkt en toegelicht zal op zo kort mogelijke termijn worden gepubliceerd.

Ik vertrouw erop dat uw leden met deze informatie voldoende gelegenheid hebben om zich voor te bereiden op het indienen van plannen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens deze,

drs. J. Zuurmond,
directeur Hoger Beroepsonderwijs

cc de hogescholen die een opleiding tot leraar basisonderwijs verzorgen

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...