Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eindrapportage gebruikersonderzoek websites ministeries

Datum nieuwsfeit: 24-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Eindrapportage gebruikersonderzoek websites ministeries


1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven. Daarnaast volgt een beschrijving van de probleemstelling, de onderzoeksopzet, de respondenten van het onderzoek en de steekproefverantwoording.


1.1 Aanleiding van het onderzoek

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) faciliteert in opdracht van de Voorlichtingsraad (VoRa) het project Ontwikkeling Gemeenschappelijk Webbeleid. Doelstelling van het project is het ontwikkelen van voorstellen om de informatie op de sites van de ministeries beter toegankelijk te maken, door elementen van die sites op elkaar af te stemmen en waar nodig en mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen.

In het kader van het project Ontwikkeling Gemeenschappelijk Webbeleid heeft VoRa besloten een onderzoek te laten verrichten onder de bezoekers van de ministeriële sites, om een beeld te krijgen van het gebruik van en de waardering voor deze websites. Bij het onderzoek is vooral gestreefd naar het verkrijgen van gegevens over aspecten die met het oog op de gebruiksvriendelijkheid van de sites van belang zijn. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Helpdesk Overheid.nl, een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De VoRa en Helpdesk Overheid.nl onderscheiden twee doelgroepen die worden betrokken in het onderzoek:
Ÿ professionals (bijvoorbeeld journalisten, ambtenaren en intermediairs zoals medewerkers van milieu-organisaties)
Ÿ burgers.

1.2 Probleemstelling en onderzoeksdoelen
Primair onderzoeksdoel is inzicht te krijgen in het gebruik van de bezoekers van de twaalf onderzochte sites om tot meer afstemming tussen de ministeriële sites te komen. De belangrijkste onderzoeksdoelen zijn als volgt geformuleerd: Ÿ Het in kaart brengen van de gebruikersvriendelijkheid en doelgerichtheid van de websites van de ministeries.
Ÿ Het krijgen van inzicht in aspecten die VoRa en de ministeries kunnen helpen bij de gemeenschappelijke afstemming van sites.
Ÿ Het in kaart brengen van de ervaring met en de waardering voor de web sites van de verschillende ministeries.
Ÿ Het krijgen van inzicht in de aspecten van sites die als belangrijk en minder belangrijk worden geacht.


1.3 Onderzoeksopzet
Dergelijke onderzoeksdoelen vragen om een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het onderzoek bestond uit drie delen: Ÿ Inventariserend onderzoek.
Ÿ Kwalitatief onderzoek: focusgroep.
Ÿ Kwantitatief online onderzoek.
Via het online kwantitatief inventariserend onderzoek zijn respondenten benaderd om mee te werken aan de focusgroepsessie. Uit de resultaten van de focusgroep zijn veronderstellingen geformuleerd die in het online benchmarkonderzoek zijn gekwantificeerd. Een technische beschrijving van de gebruikte onderzoeksmethoden is te vinden in de bijlage.

1.4 Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk worden de resultaten van de focusgroepsessie beschreven. Het daaropvolgende hoofdstuk heeft betrekking op de resultaten van het online benchmark onderzoek: de demografische gegevens en het Internetgedrag van de, een beschrijving van het bezoek aan de ministeriële sites, de functionaliteiten en de inhoudelijke aspecten op de sites. Daarna volgen de conclusies en aanbevelingen van het algemene deel van het onderzoek. Tot slot worden de meest opvallende bevindingen op de eigen ministeriële site behandeld.

2. De focusgroepen

2.1 Bezoek aan de sites
De burgers en de professionals bezoeken de sites van de ministeries op verschillende wijzen. Soms bezoeken de burgers de sites van de ministeries met een specifiek doel. Meestal echter, komt men toevallig op één van de sites terecht. De sites worden over het algemeen incidenteel bezocht. De professionals daarentegen bezoeken de sites vaak, dat wil zeggen meerdere keren per week. Sommigen bezoeken de site(s) zelfs elke dag. Bovendien zijn zij duidelijk meer direct op zoek naar specifieke informatie, hetzij op één site, hetzij op meerdere sites. De professionals hebben de informatie voor hun werk nodig en daardoor vereisen zij een grotere snelheid bij het zoeken van deze informatie.

Informatie op de sites
Het zoeken naar informatie op de sites van de ministeries blijkt voor zowel de burgers als de professionals de hoofdreden te zijn voor het bezoek aan de sites. Door de ministeries wordt veel informatie aangeboden op Internet. Deze informatie blijkt echter in veel gevallen moeilijk vindbaar te zijn. De informatie op de sites blijkt ook niet altijd actueel te zijn. De hoeveelheid aangeboden informatie op de sites is niet altijd naar wens. Men wil op een duidelijke en makkelijke manier informatie kunnen vinden wat op dit moment niet altijd het geval is.
Homepage
De opmerking die over de url's van de ministeries geplaatst wordt, is dat deze niet geheel logisch zijn. Dit maakt het vinden van de sites onnodig moeilijk en voor sommige mensen misschien zelfs onmogelijk.
De homepage van een site is zeer belangrijk. Het is over het algemeen het eerste contact dat men met de site heeft en dient uit te nodigen om verder te klikken. Over de homepages van de sites wordt een aantal opmerkingen gemaakt:

· De aanwezigheid van menubalken op homepages wordt zeer gewaardeerd. Het zorgt voor duidelijkheid in de structuur van een site en vergemakkelijkt de zoektocht naar informatie.
· Zowel de burgers als de professionals reageren zeer positief op de korte tekst met uitleg die men krijgt over wat er achter een button zit wanneer men er met de muis op staat.
· De plaatjes op homepages worden niet altijd gewaardeerd. In een aantal gevallen zorgt het voor vertraging in het opstarten van de site. Daarnaast kan het de homepage te druk maken.
Structuur & functionaliteiten
De respondenten zijn voornamelijk negatief wanneer de structuur van een site niet duidelijk is. De aanwezigheid van een sitemap (een ‘plattegrond') wordt positief ervaren. In combinatie met een menubalk biedt deze veel mogelijkheden om effectief te zoeken. Naast de back-button van de browser, maken de deelnemers regelmatig gebruik van de home-button. De burgers kunnen het absoluut niet waarderen wanneer ze in hun zoektocht naar informatie op uitvoerige lijsten stuiten. Er mag niet teveel aangeboden worden en ze zijn ook niet positief over scrollen. Het niet functioneren van de zoekfunctie leidt tot irritatie bij de bezoeker. De mogelijkheid tot het zelf installeren of uitzetten van bepaalde functionaliteiten wordt door de respondenten gewaardeerd.


2.2 Verwachtingen ten aanzien van de sites
Informatie
Zowel de burgers als de professionals hebben duidelijk behoefte aan een goede en snelle zoekmachine op de site. ‘Goed' wil onder meer zeggen dat men gericht kan zoeken en niet overladen wordt met oninteressante, onrelevante informatie. Een tweede belangrijk punt is de actualiteit van de informatie die op de sites wordt aangeboden. Archieven op de sites zijn voornamelijk voor de zakelijke gebruikers van belang.

Homepage

Een menubalk is cruciaal op een homepage. Deze dient als een soort gids in de zoektocht naar informatie en moet dus duidelijkheid en helderheid verschaffen over de structuur van de site. De homepage mag absoluut geen scroll-balk hebben.
Zowel de burgers als de professionals zijn van mening dat een homepage niet veel plaatjes mag bevatten, aangezien deze ervoor zorgen dat het downloaden van de site lang duurt. Een goed evenwicht tussen plaatjes en tekst is belangrijk.

Structuur & functionaliteiten
Een heldere overzichtelijke structuur is zeer belangrijk voor de snelheid waarmee men bij de juiste informatie terechtkomt. De burgers pleiten zeer duidelijk voor een gelijke structuur bij alle sites. Men is het erover eens dat de identiteit van de ministeries behouden dient te worden binnen de sites. Op een site moet duidelijk te zien zijn om welk ministerie het gaat. Meerdere burgers pleiten voor een piramide-structuur. Deze structuur is zo opgebouwd dat hoe dieper je in de site gaat, des te zakelijker en formeler de informatie wordt. De professionals vinden veel klikken geen bezwaar, als je maar wel bij de juiste informatie komt. Belangrijk is dat de pagina's binnen een site een redelijke consistentie vertonen wat betreft de opbouw. Op elke pagina dient een zelfde menubalk te staan. Ook dienen home-buttons duidelijk aanwezig te zijn op elke pagina.
Voor journalisten die de site bezoeken, zou het prettig zijn tot een specifiek op hen gerichte persruimte toegang te hebben. Persvoorlichting is immers anders dan publieksvoorlichting!
Termen
Op de homepages van de ministeriële sites staan momenteel verschillende termen vermeld. De respondenten geven voor bepaalde buttons de voorkeur aan bepaalde termen. De burgers en professionals zijn het grotendeels met elkaar eens over de beste termen:
· De rubriek om naar iets op zoek te gaan: Zoeken
· Verwijzing naar de rubriek waar vragen staan die vaak gesteld zijn: Veelgestelde vragen
· Rubriek om nieuws te zien: Nieuws

· Rubriek waarin onder andere informatie over bewindslieden, organisatie van het ministerie, taken en adressen vindt: Organisatie

· Verwijzing naar de ‘plattegrond' van een site: Sitemap
· Rubriek over werken bij het ministerie: Vacatures Over de beste term voor de mogelijkheid om op de website te reageren lopen de meningen uiteen. De burgers geven de voorkeur aan ‘Reactie', de professionals aan ‘E-mail' of ‘Reageren'.

3. Het online onderzoek

3.1 Het profiel van de respondenten
Het merendeel van de respondenten (62%) bezoekt de sites van de ministeries voor zakelijke doeleinden. Ruim één derde van de respondenten bezoekt de sites als particulier. Benchmark: n= 3.326
Bezoekers jonger dan 25 jaar en lager opgeleiden bezoeken de ministeriële sites vaker voor privé doeleinden dan bezoekers ouder dan 25 jaar en hoger opgeleiden De meerderheid van de bezoekers van de twaalf ministeriële sites is man (56%) en aan het onderzoek hebben alleen respondenten van 15 jaar of ouder meegedaan. De leeftijd van de meeste respondenten is tussen de 26 en 35 jaar (32%). De gemiddelde leeftijd is 35 jaar. De meeste bezoekers van de ministeriële sites hebben het Hoger Beroeps Onderwijs (34%) of het Wetenschappelijk Onderwijs (33%) als hoogst voltooide opleiding. De hoger opgeleiden bezoeken sites vooral voor zakelijke doeleinden.
Het merendeel van de respondenten heeft een inkomen dat meer dan modaal is (33%) of zelfs meer dan twee keer modaal (24%). 28% heeft een modaal of minder dan modaal inkomen. De respondenten met een hoger inkomen zijn vaker van het mannelijke geslacht, ze zijn gemiddeld ouder, hoger opgeleid en bezoeken de site voornamelijk voor zakelijke doeleinden. De meerderheid van de bezoekers van de ministeriële sites is werkzaam bij de overheid (21%). Daarnaast is een grote groep scholier/ student (14%) of werkzaam in de zakelijke dienstverlening (13%).

De meeste bezoekers van de ministeriële sites werken in redelijk grote organisaties met meer dan 500 werknemers (38%). 23% werkt bij een organisatie met 100 tot 500 werknemers, 38% is werkzaam bij een bedrijf met meer dan 500 werknemers.
De meeste respondenten wonen in het Westen van Nederland buiten de grote steden (23%). Daarnaast woont een groot deel (22%) in één van de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht). Slechts 4% van de bezoekers van de ministeriële sites woont in het buitenland.

3.2 Internetgedrag
De respondenten van de ministeriële sites zijn voornamelijk in 1998 of 1999 actief geworden op Internet. Slechts een miniem deel was al eerder dan 1994 online. Benchmark: n= 3.326
Het overgrote deel van de bezoekers van de ministeriële sites is gemiddeld niet meer dan vijf dagen per twee weken online. De gemiddelde Nederlandse Internetgebruiker is per twee weken gemiddeld 7 dagen (6,6) online. Verder zijn de bezoekers van alle sites gemiddeld bijna 32 minuten per dag online. Dit is iets langer dan de gemiddelde Nederlandse Internetter die gemiddeld 28 minuten per dag online is. In totaal weet ruim de helft niet wat de snelheid van zijn of haar Internetverbinding is. Dit is niet zo vreemd aangezien de meeste Internetgebruikers dit niet weten.
Grafiek 3.2: Sinds wanneer bent u actief op Internet?


3.3 Bezoek aan sites van ministeries
De ministeriële sites worden voornamelijk door professionals bezocht. Maar liefst 62% bezoekt de sites voor zakelijke doeleinden. Ruim een derde van de respondenten bezoekt de sites als burger voor privé doeleinden.
In onderstaande grafiek is voor de benchmark aangegeven wat de meest genoemde redenen zijn om de sites van de ministeries te bezoeken. De meerderheid van de respondenten (53%) is op zoek naar actuele informatie zoals persberichten en nieuws. Daarnaast is 30% op zoek naar informatie over beleidsthema's.
Grafiek 3.3: Noem de belangrijkste reden(en) van uw bezoek op dit moment aan de site van dit ministerie?
Benchmark: n= 3.326
Respondenten die de site voor privé doeleinden bezoeken, raadplegen vaker vacatures dan de zakelijke bezoekers. Deze zijn echter weer vaker op zoek naar actuele informatie, beleidsthema's en kamerbrieven of kamervragen.

70% van de respondenten heeft de sites al regelmatig bezocht. 25% bezoekt de sites één of meerdere keren per week. Daarnaast 5% bezoekt de site dagelijks. Tevens is er een grote groep die de site voor de eerste keer bezoekt (30%). Zakelijke gebruikers bezoeken de site frequenter dan de privé gebruikers. Daarnaast bezoeken de iets oudere respondenten (36+) de ministeriële sites vaker dan respondenten onder de 25 jaar.


3.4 Functionaliteiten van de sites
De functionaliteiten die men belangrijk acht om het zoeken op een website te vergemakkelijken, zijn de aanwezigheid van een zoekmachine, een sitemap en een homepage button.
Naast bovengenoemde aspecten die bestaan om het zoeken te vergemakkelijken zijn er ook nog andere aspecten die voor een website van belang kunnen zijn. De meeste aspecten vindt men redelijk belangrijk, vooral de actualiteit, gebruiksvriendelijkheid, snelheid en overzichtelijkheid van een site. Entertainment zoals spelletjes wordt niet belangrijk gevonden. Dit is logisch aangezien men de sites van de ministeries voornamelijk bezoekt om informatie te vinden. De meeste aspecten worden gemiddeld redelijk goed gewaardeerd. Het minst goed wordt de geschiktheid voor visueel gehandicapten beoordeeld, men waardeert deze functionaliteit gemiddeld met een 3,3. Gemiddeld is men het meest tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van de sites en de overeenstemming met het bestaande imago van het ministerie. Het is erg belangrijk dat op de website van een ministerie de mogelijkheid aanwezig is om te e-mailen. Aan de respondenten is gevraagd binnen hoeveel tijd ze een reactie verwachten wanneer ze een e-mail naar een ministerie sturen. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen een ontvangstreactie en een antwoord op de gestelde vraag. Een ontvangstreactie verwacht men binnen één a twee dagen (gemiddelde:1,6 dagen). Het antwoord mag iets langer op zich laten wachten. De bezoekers van de ministeriële sites verwachten gemiddeld binnen vijf dagen een antwoord op hun vraag.

Grafiek 3.4: Hoe belangrijk vindt u het dat de website van een ministerie de volgende onderdelen heeft om het zoeken te vergemakkelijken?

Voor het downloaden van bestanden uit archieven geeft de helft van de bezoekers (51%) de voorkeur aan documenten in de vorm van Word-files. 17% geeft de voorkeur aan PDF-files.


3.5 Inhoudelijke aspecten
Het belangrijkste dat op de website van een ministerie aanwezig moet zijn, is volgens de respondenten actuele informatie (persberichten en nieuws). Tevens vindt men het belangrijk dat er een e-mail functie op de site aanwezig is om bijvoorbeeld vragen te stellen. Daarnaast is het belangrijk dat op de website links naar relevante sites, de mogelijkheid om brochures aan te vragen, informatie over beleidsthema's en het adres van het ministerie aanwezig zijn. De aanwezigheid van de agenda van de minister en de CV's van bewindslieden worden minder belangrijk gevonden. De burgers vinden de aanwezigheid van vacatures, chat mogelijkheden en een klachtenloket belangrijker dan de zakelijke bezoekers. Deze laatste groep vindt de aanwezigheid van actuele informatie, kamerbrieven en subsidie informatie weer belangrijker.
Grafiek 3.5: Welke inhoudelijke aspecten horen volgens u op de website van een ministerie?

De waardering voor de inhoudelijke aspecten is gemiddeld redelijk goed. Vooral de mogelijkheid om actuele informatie te vinden wordt goed beoordeeld (4,0 = goed). Ook over de mogelijkheid brochures aan te vragen is men in het algemeen redelijk tevreden.

Op de menubalk van de website van een ministerie zien de meeste bezoekers (35%) het liefst zowel tekst als iconen om naar de verschillende rubrieken te verwijzen. Ook de combinatie tekst met plaatjes of foto's is redelijk populair, 18% geeft hieraan de voorkeur.

Op de twaalf ministeriële sites worden verschillende termen gebruikt om te verwijzen naar dezelfde rubriek. Om een duidelijk beeld te krijgen van welke van deze termen het beste kunnen worden gebruikt, is gevraagd welke men het beste vindt om naar een bepaalde rubriek te verwijzen.


· Actueel (46%): de beste term voor de rubriek waarin men nieuws, persberichten en dergelijke kan vinden.

· E-mail (33%): verwijzing naar de mogelijkheid om op een website te reageren.
· Zoeken (61%): verwijzing naar de mogelijkheid om op een website te zoeken.
· Veelgestelde vragen (67%): verwijzing naar een rubriek waarin terugkerende vragen worden beantwoord.

· Wegwijzer (37%): verwijzing naar een rubriek waarin de opbouw van een site wordt uitgelegd.
· Organisatie (49%): verwijzing naar de rubriek waarin informatie staat over bewindslieden, de organisatie van het ministerie, taken en adressen.
· Vacatures (78%): verwijzing naar de rubriek waarin men informatie over werken bij het ministerie kan vinden.


4. Conclusies & aanbevelingen
In opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst i.s.m. Helpdesk Overheid.nl heeft Pro Active International een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het gebruik van de bezoekers van ministeriële sites om tot meer afstemming tussen deze sites te komen. Om tot dit onderzoeksdoel te komen zijn twee focusgroepen met interface tests uitgevoerd, gevolgd door een online onderzoek op twaalf ministeriële sites. In dit laatste hoofdstuk komen de meest belangrijke bevindingen naar voren. Daarnaast doet Pro Active International een aantal aanbevelingen aan VoRa en Helpdesk Overheid.nl ter ondersteuning van het project Gemeenschappelijk Webbeleid.

4.1 Conclusies
Profiel van de respondenten
De verdeling van het aantal mannen en vrouwen dat de ministeriele sites bezoekt, is nagenoeg gelijk. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is 35 jaar en het merendeel is hoger opgeleid, 34% heeft het Hoger Beroeps Onderwijs voltooid en 33% het Wetenschappelijk Onderwijs. Dit verklaart ook de uitkomst dat het merendeel meer dan modaal (33%) of zelfs meer dan twee keer modaal (24%) verdient.
De sites van de ministeries worden veelal door mensen die binnen de Overheid werkzaam zijn, bezocht. Dit zijn voornamelijk professionals die vanuit een zakelijk oogpunt de sites bezoeken. Ook is een substantieel deel student of scholier of heeft een baan in de zakelijke dienstverlening. De mensen die als particulier, of burger, naar de sites gaan, zijn vaak werkzaam in de gezondheidszorg. Beduidend veel respondenten wonen in het westen van Nederland of zelfs, nog specifieker, in een van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht). De bezoekers van de twaalf sites zijn minder vaak online (5,2 dagen) dan de gemiddelde Nederlandse Internetgebruiker (7 dagen). De hoeveelheid minuten dat men gemiddeld op die dagen op Internet is, verschilt nauwelijks. De meeste respondenten weten niet wat de verbindingssnelheid van hun computer is.

Gedrag op en de houding t.a.v. de ministeriele sites

De sites van de Overheid worden hoofdzakelijk bezocht voor het vergaren van informatie. Belangrijke aspecten daarbij zijn de snelheid, de structuur en de navigatie. Zoekfunctionaliteiten, zoals een zoekmachine of een sitemap, worden van belang geacht en verdienen de aandacht. Momenteel worden de zoekfunctionaliteiten voldoende gewaardeerd. Een aspect dat in acht genomen moet worden, is de actualiteit van de geboden informatie. De mogelijkheid om actuele informatie te vinden wordt als goed beoordeeld. Interactieve elementen, zoals mee-discussiëren of het uiten van een klacht zijn minder populair bij de bezoekers van de sites en worden ook minder goed beoordeeld. De bezoekfrequentie van de respondenten aan de betreffende site varieert nogal. Een deel van de bezoekers kan gerekend worden tot “trouwe bezoekers”, het andere deel komt pas voor de eerste keer op de site.
Uit recent uitgevoerd onderzoek van Pro Active International over e-mailgebruik en klantgerichtheid bleek al dat men, wanneer een e-mail wordt gestuurd aan een bedrijf of instelling, de verwachting heeft binnen maximaal één of twee dagen een bevestiging van ontvangst te krijgen. Ook de bezoekers van de overheidssites verwachten dat e-mails met snelheid worden behandeld. Een bevestigingsmail moet binnen 24 of 48 uur worden gestuurd, het daadwerkelijke antwoord binnen maximaal vijf dagen.
Word-files blijken het meest geliefd bij de bezoekers van de twaalf sites wanneer het gaat om het downloaden van bestanden. Blijkbaar heeft men minder vaak de beschikking over andere programma's die het lezen van bijvoorbeeld pdf-files mogelijk maken.
Wensen met betrekking tot de lay out
De menubalken kunnen volgens de respondenten het beste bestaan uit een combinatie van plaatjes en tekst. Duidelijkheid is belangrijk, maar het oog wil ook wat. De plaatjes kunnen iconen of foto's zijn. Tussen de burgers en de professionals is een verschil op te merken in de wensen met betrekking tot uiterlijke vormgeving. De burgers pleiten meer voor sites die er ook nog leuk uitzien. De professionals geven meer de voorkeur aan sites waarop snelle wijze de gewenste informatie gevonden kan worden. De homepage mag leuk, verder wordt de voorkeur gegeven aan een strakke site. De elementen die negatief worden gewaardeerd en dus ook niet of nauwelijks terug te vinden moeten zijn op de sites van de ministeries zijn veel bewegende plaatjes en scroll-bars. De termen die binnen de homepage het best zouden functioneren om duidelijkheid te creëren over de achterliggende functie van de betreffende buttons zijn de volgende:

· Zoeken: de rubriek om naar iets op zoek te gaan.
· E-mail: de mogelijkheid om te kunnen reageren.
· Veelgestelde vragen: verwijzing naar de rubriek waar vragen staan die vaak zijn gesteld.
· Actueel: rubriek om nieuws te zien.

· Organisatie: rubriek waarin onder andere informatie over bewindslieden, organisatie van het ministerie, taken en adressen vindt.

· Wegwijzer: verwijzing naar de ‘plattegrond' van een site.
· Vacatures: rubriek waarin men informatie over werken bij het ministerie vindt.

4.2 Aanbevelingen
Om aan de wensen van de bezoeker van de verschillende ministeriele sites te voldoen, beveelt Pro Active International aan de sites meer op elkaar af te stemmen. De basisstructuur zou meer overeen mogen komen. Het gaat hier niet alleen om consistentie in de opbouw van de sites onderling, maar ook om consistentie binnen de sites zelf. De sites mogen meer op elkaar lijken, alhoewel het wel de aanbeveling heeft om duidelijk het imago van het ministerie zelf uit te blijven stralen. Dit kan tot stand worden gebracht door kleurgebruik, plaatjes en logo's. Om het onderscheid tussen de ministeriële sites te behouden, is het raadzaam de structuur slechts op basisniveau op elkaar af te stemmen. Alle homepages zouden dezelfde termen kunnen hanteren, zonder dat daarmee de identiteit van de site geheel wijzigt. Door verschil in kleurgebruik, plaatjes en logo's blijft elke site zijn eigen imago uitstralen. Aangezien de deelnemers aan het onderzoek duidelijk de voorkeur geven aan bepaalde functionaliteiten, termen et cetera is het aan te bevelen daar rekening mee te houden bij het afstemmen van de ministeriele sites. Een van de belangrijkste aandachtspunten binnen de sites is ervoor te zorgen dat men makkelijker naar informatie kan zoeken. Dit kan tot stand worden gebracht door aanpassing van de sites op twee punten:


1. Door enige mate van consistentie in de opbouw aan te brengen tussen de verschillende sites is het voor de bezoeker makkelijker op de sites te zoeken. Dit geldt vooral voor de herhalingsbezoeker.

2. Door de structuur van de site zo te maken dat de site overzichtelijk is. Functionaliteiten die kunnen helpen om een overzichtelijke site te creëren zijn een zoekmachine, een wegwijzer, navigatiebuttons en een menubalk. De zoekmachine dient zo in elkaar te steken dat men door het invoeren van steekwoorden passende informatie voorgelegd krijgt. Daarnaast is het raadzaam ervoor te zorgen dat men geen ellenlange lijsten met informatie krijgt te zien. Dit geeft immers geen overzicht. De wegwijzer zou op alle pagina's op te vragen moeten zijn en duidelijkheid bieden in de opbouw van de site. Om makkelijk te kunnen navigeren, is het aan te raden een homebutton op elke pagina duidelijk in het beeld te laten verschijnen. The back-button zou daarnaast ook tot sneller navigeren kunnen leiden. Tot slot, is het aan te bevelen een menubalk te creëren die op de homepage wordt geplaatst en die op alle pagina's van de sites onveranderd blijft. De beste plaats voor deze balk is aan de linkerkant.

Wat op dit moment nog niet het geval is op alles sites, maar wel van belang is, is dat de informatie op de sites actueel moet zijn. Achterhaalde informatie leidt tot irritatie en kan ‘herbezoek' negatief beïnvloeden.
Daarnaast is het belangrijk dat op de sites de volgende informatie aanwezig is: informatie over beleidsthema's, vacatures, de mogelijkheid om brochures aan te vragen, links naar andere sites, kamerbrieven/ kamervragen en het adres van het ministerie (het liefst op de homepage). Het is moeilijk om te zeggen op welke punten dit moet verbeteren, de aangeboden informatie verschilt per site. Op individueel niveau kunnen de sites bekijken welke punten moeten worden verbeterd. Een mogelijkheid om per e-mail een vraag te stellen aan een ministerie heeft alleen dan waarde wanneer er ook voldoende mankracht aanwezig is om de binnengekomen e-mails af te handelen. E-mail wordt eenmaal als een snel medium beschouwd en snelheid is dus geboden!
PRO ACTIVE International Project Gemeenschappelijk Webbeleid, juli 2000

PRO ACTIVE International - Nijenburg 73B - 1081 GE AMSTERDAM - tel. 020 - 5040300 - fax. 020-5040301 -©


2000 - KvK Amsterdam 33246522 - ING Amsterdam 66.76.42.633 - E-mail (b.blom@proactiveinternational.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie