Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen raadscommissies gemeente Appingedam

Datum nieuwsfeit: 24-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Appingedam


gemeente appingedam - Jul 17 19100 - 12.51

Vergaderingen

Bij alle vergaderingen van raadscommissies wordt belangstellenden de gelegenheid geboden het woord te voeren over de op de agenda vermelde onderwerpen.
Agenda en voorstellen liggen bij de informatiebalie van het Stadskantoor ter inzage.
Nadere informatie is bij de secretarissen te verkrijgen. Alle vergaderingen worden gehouden in het Raadhuis, Wijkstraat 36 te Appingedam en vangen aan om 19.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar.
Raadscommissie :Welzijn en Burgerij
Datum : 24 juli 2000 (maandag)
Secretaris: H. Oosterveld, telefoon: 0596 691112 Te behandelen onderwerpen onder meer (onder voorbehoud) ·: Rekening 1998 Instelling voor Speciaal Onderwijs ·: Schaalgrootte basisonderwijs Appingedam
·: Jaarrekening 1999 Stichting Mens en Werk
·: Visie op de ontwikkelingen van het werkvoorzieningsschap Fivelingo ·: Overhevelingsbijdrage zorgbanen
·: Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
·: Bedrijfsplan Eelwerd

Raadscommissie: Stadsbeheer
Datum : 25 juli 2000 (dinsdag)
Secretaris: H.P. Keulen, telefoon: 0596 691170
Te behandelen onderwerpen onder meer (onder voorbehoud)
- beschikbaarstellen krediet opstellen ontwikkelingsvisie Appingedam
- beschikbaarstellen krediet bouwrijpmaken Olingermeeden I, fase 3
- beschikbaarstellen financiële bijdrage Internationale Dollard Route
Raadscommissie: Middelen en Ondersteuning
Datum: 27 juli 2000 (donderdag)
Secretaris: J.W.F. Veldman, telefoon: 0596 691222 Te behandelen onderwerpen onder meer (onder voorbehoud)
- Voortgangsnota gemeentefinanciën

- Intergemeentelijke samenwerking

De voorbereidende werkzaamheden in de gemeente Appingedam zijn reeds gestart.
De nieuwe taxatie is nodig in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
Vanaf 2001 gaan de nieuwe waardegegevens gelden voor de verschillende belastingen.
Begin 2001 wordt de waarde van uw pand bij beschikking vastgesteld, de waardepeildatum is 01 januari 1999.
De waarde op de peildatum staat voor het prijsniveau op 01 januari
1999.
Met ingang van 06 juni 2000 worden de courante niet-woningen getaxeerd.
Dit zijn voornamelijk bedrijfspanden, zoals winkels etc.. De werkzaamheden nemen ongeveer een maand tijd in beslag. Indien u eigenaar en/of gebruiker bent van een courante niet-woning bent, kan het zijn dat u een taxateur aan de deur krijgt. Door de wijze waarop gewerkt wordt is het niet nodig dat alle panden afzonderlijk inpandig opgenomen worden. Immers de gemeente beschikt al over veel gegevens van uw pand, die gebruikt worden bij de taxatie. De waarde van uw pand zal dan van de waarde van vergelijkbare panden worden afgeleid.
Woningen en incourante niet-woningen komen in een later stadium aan de beurt.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot het bovenstaande, dan kunt u bellen met de werkeenheid belastingen/WOZ telefoonnummers (0596) - 691252 en - 691251.

Gemeente Appingedam - Apr 4 19100 - 21.31
De raad van de gemeente Appingedam heeft de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. De opvolger van burgemeester Jonkers moet collegiaal en in teamverband leiding geven aan het besturen van de gemeente. Zij/hij moet luisteren naar de in de gemeenschap levende opvattingen en meningen. Goede ingangen op rijks- en provinciaal niveau zijn gewenst, evenals een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ontwikkelingen. De nieuwe burgemeester wordt gevraagd mee te werken aan een evenwichtige portfeuilleverdeling. Oog voor het historisch karakter van de binnenstad is belangrijk, evenals het opkomen voor een zelfstandig Appingedam. Politieke kleur, sexe of etnische afkomst zijn niet bepalend. En Appingedam moet niet (bij voorbaat) het eindstation zijn

Gemeente Appingedam - Apr 2 19100 - 21.17
Een tiental studenten van de vrije universiteit van Amsterdam gaan in juni 2000 een veldwerk-onderzoek uitvoeren. De 3e jaarsstudenten van de studierichting culturele antropologie plgen onderzoek op het gebied van lokale- en familiehistorie.

Gemeente Appingedam - Apr 2 19100 - 21.13
In de voorjaar en de zomer worden riolen en wegen aangepakt. De Emmastraat krijgt een nieuw riool en de weg wordt gereconstrueerd. Het plein tussen de v.m. brandweerkazerne en het Gouden Anker wordt opnieuw ingericht. De Takenslaan krijgt een nieuwe asfaltlaag. De Hooft van Iddekingesingel wordt gereconmstrueerd. Deze klus is zo omvangrijk dat de uitvoering twee jaar in beslag neemt. Nog 30 percelen in de binnenstad moeten aangesloten worden op het riool.
gemeente Appingedam - Mar 17 19100 - 21.35
Streekarchivaris voor de regio. De gemeente heeft samen met de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en Loppersum een streekarchivaris aangesteld. De archieven ouder dan 20 jaar moeten beter toegankelijk worden gemaakt. De streekarchivaris verleent ook assistentie bij het zoeken naar informatie in de archieven.

gemeente appingedam - Dec 13 1999 - 15.10

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2000.

Tarieven 2000 algemeen
In de openbare raadsvergadering van 10 november 1999 zijn de tarieven gemeente-lijke belastingen voor het jaar 2000 vastgesteld. Het percentage voor de trendmatige aanpassing bedraagt 2,0 %. Voor wat betreft de gebruiksrechten afvalstoffenheffing en rioolrecht wordt het beleid van maximaal 100 % kostendekking niet langer aangehouden. De in de meerjarenbegroting 1999-2000 voorziene lastenverlichting van f. 100.000,00 is incidenteel voor f. 75.000,00 als tariefsverlaging van de af-valstoffenheffing verwerkt. De resterende f. 25.000,00 is ingezet voor tariefsverlaging van de rioolrech-ten. De Zalmsnip wordt met ingang van 2000 niet meer uitgekeerd via de onroerende- zaakbelastingen. De Zalmsnipgelden zijn ingezet bij het berekenen van het tarief rioolrecht.
Tevens zijn de tarieven van de onroerende zaak-belastingen extra verhoogd door inbouw van een deel van de verlaging van de afvalstoffenheffing (f. 500.000,00) in de onroerende zaak belastingen
2000.
Datum van de bekendmaking is 15 december 1999. De wijzigingen treden in werking op 27 december 1999.
De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2000. De wijzigingen van de belastingverordeningen liggen vanaf woensdag 15 december 1999 tot en met 27 december 1999 gratis ter inzage op het stads-kantoor van Ap-pingedam, Wilhelminaweg 14 te Appingedam. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van de bovengenoemde wijzigingen. Het betreft de volgende gemeentelijke belastingen: De tarieven afvalstoffenheffing 2000 bedragen: - voor eenpersoonshuishouden f.
349,80: - voor meerpersoonshuishouden f. 399,60 per perceel per belastingjaar. De tarieven zijn ten opzichte van het jaar 1999 verlaagd.

Legesverordening 2000.

De tarieven zijn daar waar het wettelijk is toegestaan trendmatig aangepast met 2,0 %. Op grond van praktische overwegingen zijn de bedragen naar boven afgerond op hele guldens of op vijftig cent.

Liggeld woonschepen 2000.

Het liggeld woonschepen 2000 bedraagt voor het innemen van een ligplaats voor een woonschip per jaar f. 900,00 (exclusief BTW).

Lijkbezorgingsrechten 2000.

De tarieven zijn voor het belastingjaar 2000 trendmatig verhoogd met 2 %. Het tarief voor een begrafenis bedraagt gemiddeld f. 1469,00 per begrafenis.

Onroerende-zaak belastingen 2000.

De tarieven onroerende zaak-belastingen zijn met 2,0 % trendmatig aangepast.
De Zalmsnip wordt niet meer uitgekeerd via de OZB. Tevens zijn de tarieven van de onroerende zaak-belastingen extra verhoogd door inbouw van een deel van de verlaging van de afvalstoffenheffing (f.
500.000,00) in de onroerende zaak belastingen 2000. Het tarief onroerende zaak-belastingen 2000 bedraagt voor elke volle f. 5.000,-- van de waarde in het economische verkeer voor: - de gebruikersbelasting f. 12,80: - de eigenarenbelasting f. 15,95.
Rioolrechten 2000.

Ondanks de omvangrijke investeringen die op grond van het GRP moeten worden ge-daan zal het tarief voor rioolrechten op langere termijn slechts gematigd stij-gen door de inzet van de Zalmsnipgelden bij het berekenen van het tarief riool-recht.
Het tarief rioolrecht 2000 bedraagt per aansluiting per belastingjaar f. 201,00.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie