Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 24-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo


Week 29
Wet voorkeursrecht gemeenten
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juli 2000 heeft besloten om op grond van artikel 8 Wvg aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn de percelen, kadastraal bekend gemeente Hengelo Ov., sectie D, nummers 1754, 1755, 10014, 12042, 13432, 14006, 14111, 14114, 14115, 14206, 14207, 14459, 14460, 14461 en 14462. sectie L, nummers 305, 307, 1441, 1533, 1535, 1536, 1539, 1544.
De desbetreffende percelen zijn gelegen in het Gezondheidspark.
Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad ligt met bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de aangewezen percelen, de namen van de eigenaren c.q. rechthebbenden, alsmede de overige relevante gegevens, met ingang van 13 juli 2000 ter inzage bij de afdeling Grondzaken, Reitzstraat 15, 3e verdieping. Het besluit van de gemeenteraad is gepubliceerd in de Staatscourant van 12 juli 2000 en is in werking getreden op 13 juli 2000.

Bezwaar en beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. De indiener van een bezwaarschrift kan aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Almelo verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Twentse Gezondheidswijzer
Zomerthema: Zorg voor kinderen en hun ouders

De Gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGD Twente, heeft voor ouders en kinderen brochures over gezondheid, ziekten en leefstijl.

Algemene informatie

De Gezondheidswijzer is gevestigd in het gebouw van de GGD Twente te Almelo, Haven Noordzijde 39, 7607 ES Almelo. Telefoon 0546 536890, fax 0546 536997. Openingstijden: elke werkdag van 8.30 en 12.30 uur. Informatie over het zomerthema is ook verkrijgbaar bij de bibliotheek. De bibliotheek is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Sector Sport en recreatie gesloten
De balie van de sector Sport en Recreatie is gesloten van 31 juli tot en met 18 augustus.

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur op telefoonnummer 074-2459730. Bij calamiteiten kunt u bellen met de dienstdoende medewerker op telefoonnummer 06-53836590.
Vaststelling hogere waarde geluidbelasting
Burgemeester en Wethouders zijn van plan een hogere grenswaarde als bedoeld in artikel 3a lid 1 Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen vast te stellen voor de geluidbelasting aan de gevel van een nieuw te bouwen bedrijfswoning, binnen het bestemmingsplan "Buitengebied 1963", aan de Kanaalweg 8.
Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van maandag 24 juli 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling milieu. Opmerkingen inzake de vast te stellen hogere waarde dient u gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk in en tijdens de openbare zitting, welke gehouden zal worden op dinsdag 25 juli 2000 om 10 uur bij de afdeling milieu, Burg. Jansenplein 33. Wanneer u van de openbare zitting gebruik wilt maken verzoeken wij u dit telefonisch kenbaar te maken op telefoonnummer 2459657.

Bouwplannen
Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* oprichten tuinhuisje, Hengelose Esstraat 79
* oprichten schuur, Elsbeekweg 67

* veranderen en vergroten woonhuis, Zeehondstraat 26
* plaatsen dakkapel, Ziekenhuisstraat 38

* plaatsen dakkapel, Ziekenhuisstraat 36


Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis, Otterstraat 26
* veranderen en vergroten woonhuis, Neptunusstraat 5
* oprichten garage annex berging, Sloetsweg 187
* oprichten garage, Witte de Withstraat 30
* plaatsen 2 dakkapellen, Kopenhagenstraat 22
* inrichten kantoorgebouw, Welbergweg 50

* veranderen en vergroten woonhuis en het oprichten erker, Cees Laseurstraat 31

* veranderen en vergroten woonhuis, Industriestraat 197
* veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerstraat 73
* oprichten tuinhuisje, Cesar Franckstraat 80
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten berging, IJsselstraat 13

* veranderen en vergroten woonhuis, Reinierstraat 13
* oprichten erker, Mr. P. J. Troelstrastraat 125
* oprichten dakkonstruktie op garage/berging, Brusselstraat 204
* veranderen en vergroten woonhuis, Lou Bandystraat 23
* vergroten berging, Valeriusstraat 29

* oprichten noodschool, Ardennenstraat 41
* oprichten 76 woningen en winkelcentrum (wijziging reeds verleende vergunning), Straatsburg


Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.


Instemming meldingen

In de week van 10 tot en met 14 juli is ingestemd met:
* veranderen en vergroten woonhuis, Cruys Voorberghstraat 184
* plaatsen dakkapel, Breemarsweg 587

* oprichten tuinhuisje, Christiaan Huygenslaan 7
* veranderen en vergroten woonhuis, Castorweg 102
* plaatsen dakkapel, Castorweg 209

* oprichten berging, Oldenzaalsestraat 430
* plaatsen tuinhuisje, Idastraat 35


Bouwvergunningen

In de week van 10 tot en met 14 juli is vergunning verleend voor:
* veranderen en vergroten bedrijfsgebouw, Platinastraat 25
* oprichten garage annex berging, Spinnersweg 30
* veranderen en vergroten woonhuis, Wolfkaterweg 21
* veranderen en vergroten woonhuis, Zeehondstraat 22
* oprichten bedrijfsgebouw met kantoor, Aquamarijnstraat 120
* vergroten activiteitenruimte en oprichten tuinhuisje, Leeuwerikstraat 36

* veranderen en vergroten winkelpand, Nieuwsteeg 5

* veranderen erfafscheiding, Marssteeg 22
* veranderen snackbar/bovenwoning in snackbar, Twekkelerweg 126
* veranderen en vergroten 7 woningen, Antwerpenstraat 20 en 24 t/m 34

* veranderen en vergroten 7 woningen, Antwerpenstraat 38, 42, 44, 48, 50. 54 en 56

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten dakkapel, Celebesstraat 35

* oprichten tuinhuisje, Dorset 2

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten dakkapel, Berendinastraat 8

* veranderen en vergroten woonhuis, Breemarsweg 213
* veranderen en vergroten garage, Industriestraat 116
* vergroten garage, Berkellaan 22

* veranderen en vergroten woonhuis, Berkweg 17
* oprichten tuinhuisje, Veluwestraat 86

* oprichten tuinhuisje, Egstraat 23

* oprichten schuur, Hengelose Esstraat 66
* veranderen 2 gevels, Anna Bijnsstraat 1
* veranderen en vergroten woonhuis, Aaltje Noordewierstraat 17
* plaatsen dakkapel, Langelermaatweg 59

* oprichten schuur, Breemarsweg 226

* veranderen en vergroten woonhuis, Rudolfstraat 71
* veranderen en vergroten woonhuis, Geleenstraat 23
* veranderen en vergroten woonhuis, Ko Arnoldistraat 4
* veranderen en vergroten bedrijfswoning, Parelstraat 3
* veranderen gevel, Hassinkweg 1

* plaatsen dakkapel, Fien de la Marstraat 45
* veranderen en vergroten woonhuis, Esaustraat 10
* veranderen en vergroten woonhuis, Bernardstraat 39
* veranderen en vergroten garage annex berging, Oude Molenweg 58
* veranderen en vergroten woonhuis, Neptunusstraat 24
* veranderen en vergroten woonhuis, Cruys Voorberghstraat 24

* veranderen en vergroten woonhuis, Paulinastraat 78
* oprichten garage, Wethouder Voogdgeertstraat 63
* plaatsen dakkapel, Grenoblestraat 23

* plaatsen dakkapel, Cruys Voorberghstraat 82
* oprichten berging, Hegemansweg 36

* oprichten schuur, Kortenaerstraat 61

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten tuinhuisje, Berlijnstraat 31

* plaatsen dakkapel, Van Ostadestraat 16

Sloopvergunningen

In de week van 10 tot en met 14 juli is vergunning verleend voor het slopen van:

* een woonhuis en overige opstallen, Twickelerweg 2
* een berging en entree, Dr. A. Kuyperplein 14
* 5 garageboxen annex opslag, Merelweg (tegenover nr. 37)
* gedeelte van een bedrijfspand, Deldenerstraat 26

Reclamevergunningen

In de week van 10 tot en met 14 juli is vergunning verleend voor het plaatsen van:

* een reclamezuil, Westermaatsweg 6

* een reclamezuil, Haaksbergerstraat 195

* een opschrift en een neonlichtreclame, Binnenhavenstraat 76
* een opschrift, Twekkelerweg 126


Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen, reclamevergunningen en sloopvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 10 tot en met 14 juli 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.


Artikel 19 lid 3 WRO

Onderstaande bouwaanvragen zijn ingediend.

* veranderen en vergroten woonhuis, Twekkelerweg 256
* oprichten garage, Slangenbeekweg 2

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker, Cees Laseurstraat 31

* oprichten erker, Troelstrastraat 125

* veranderen en vergroten woonhuis, Lou Bandystraat 23
* oprichten berging, Rougoorweg 70

Deze bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor door ons gehanteerde beleid.


Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt 25 juli tot 22 augustus 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het Stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen dient u van 25 juli tot 22 augustus 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Binnenplanse vrijstellingen artikel 15 WRO

Er zijn aanvragen om bouwvergunning ingediend om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen te verlenen ten behoeve van:
* veranderen winkelcentrum, Thiemsbrug 37+41
* veranderen bedrijfspand in 2e bedrijfswoning, Kanaaldijk 40
* oprichten twee tuinhuisjes, Londenstraat 81
* oprichten dakconstructie, Brusselstraat 204
Burgemeester en Wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van de geldende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen en zijn in principe bereid aan deze bouwaanvragen mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

De bouwaanvragen liggen van 25 juli tot 8 augustus 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het stadhuis.

Eventuele zienswijzen/bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstellingen dient u van 25 juli tot 8 augustus 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, t.a.v. afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV ten behoeve van het veranderen van een winkelpand op het perceel Brinkstraat 8.
Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van Burgemeester en Wethouders te bouwen.

Burgemeester en Wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 25 juli tot 8 augustus 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing dient u van 25 juli tot 8 augustus 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer
Ontwerp vergunningbesluit

Op de afdeling Milieu liggen vanaf maandag 24 juli tot dinsdag 22 augustus 2000 ter inzage de ontwerpbesluiten inzake de aanvragen van:
* G.H. Wevers te Hengelo voor een oprichtingsvergunning voor een stoeterij annex opfokstal, inclusief mest en voeropslag gelegen aan de Sluitersdijk 31 te Beckum, gemeente Hengelo
* L.G. Asbroek te Hengelo voor een revisievergunning voor een vleesvarkensbedrijf gelegen aan de Wolfkatersweg 59a te Beckum, gemeente Hengelo

Er wordt van uitgegaan dat de gevraagde vergunningen kunnen worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming cq. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij de vergunningverlening wordt betrokken het met het daarbij te vergunnen ammoniakemissie en depositierecht overeenkomende deel van de in te trekken rechten van een elders binnen deze gemeente gevestigde veehouderij.

Bedenkingen, openbare zitting en beroep

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbesluiten kunnen, zowel schriftelijk als mondeling, tot dinsdag 22 augustus 2000 bij ons worden ingebracht. Schriftelijke bedenkingen richt u aan Burgemeester en Wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu. Aan deze afdeling richt u ook uw eventuele mondelinge bedenkingen. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u daarnaast om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking. Tegen het later op de aanvraag te nemen vergunningbesluit kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de mededeling van het besluit in de krant wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.

Beschikkingen

Op de afdeling Milieu liggen vanaf 24 juli 2000 tot 5 september 2000 ter inzage de beschikkingen inzake de aanvragen van:
* KPB Transporten B.V. te Zwijndrecht om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) voor het transportbedrijf, Toermalijnstraat 2

* Spenco BV te Hengelo om een veranderingsvergunning, bestaande uit de uitbreiding met een spuitwand ten behoeve van het verfspuiten van kleine objecten, voor het metaalconstructiebedrijf, gelegen aan de Oude Boekeloseweg 15

De vergunningen zijn, behoudens enkele redactionele aanpassingen, inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpen daarvan.
Ter inzage

De vergunningen en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 24 juli tot 5 september 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu.


Beroep en voorlopige voorziening

Aangezien de besluiten tot vergunningverlening naar hun inhoud niet afwijken van de ontwerpen daarvan en er niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht tegen de eerder genomen ontwerpbesluiten staat hiertegen geen beroep meer open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot dinsdag 5 september 2000 wel open voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen. Om in beroep te kunnen gaan zendt u, behalve een omschrijving van de vergunning, een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep moet binnen bovengenoemde termijn van zes weken in tweevoud zijn ingediend. Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- (voor rechtspersonen f. 450,--) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 ten name van de Raad van State. Dit geldt ook voor degene die voor 5 september 2000, naast een beroepschrift, een verzoek voor voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. In dat geval is nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,-- ( respectievelijk f. 450,--) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag moet binnen twee weken na verzoek van de griffier worden voldaan. Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Vergunning

Burgemeester en Wethouders hebben een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer, onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen, verleend aan Philadelphia Zorg gevestigd te Nunspeet, vestiging Twente-Zuid te Hengelo voor een algehele nieuwe (revisie) vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een veehouderijbedrijf annex zorgboerderij, Burenweg 91

De vergunning is, behoudens enkele redactionele aanpassingen ten aanzien van de beoordeling van de milieuaspecten en de besluitvorming, inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.

Ter inzage

De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 24 juli tot 5 september 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu.

Beroep en voorlopige voorziening

Aangezien het besluit tot vergunningverlening naar zijn inhoud niet afwijkt van het ontwerp daarvan en er niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht tegen het eerder genomen ontwerpbesluit staat hiertegen geen beroep meer open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot dinsdag 5 september 2000 nog wel open voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen. Om in beroep te kunnen gaan zendt u, behalve een omschrijving van de vergunning, een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep moet binnen bovengenoemde termijn van zes weken in tweevoud zijn ingediend. Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- (voor rechtspersonen f. 450,--) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 t.n.v. de Raad van State. Dit geldt ook voor degene die voor 5 september 2000, naast een beroepschrift, een verzoek voor voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. In dat geval is nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,-- ( respectievelijk f. 450,--) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient in dit geval echter binnen twee weken na verzoek van de griffier te worden voldaan. Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Wet Milieubeheer / Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
Vergunning

Burgemeester en Wethouders maken ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, mede namens het waterschap Regge en Dinkel bekend dat ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) onder het geven van voorschriften vergunning is verleend aan Logoforma B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een zeefdrukkerij, gelegen aan de Platinastraat 53 te Hengelo. Op basis van de Wet milieubeheer (Wm) is de aanvraag om vergunning gecoördineerd behandeld met betrekking tot de door het waterschap Regge en Dinkel te verlenen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater via de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hengelo op de watergang 15-4-1 (Berflobeek). Ook het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel heeft onder het stellen van voorschriften positief beschikt op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wvo.

Ter inzage

De beschikking alsmede de vergunningaanvraag en de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 24 juli 2000 tot 5 september 2000 ter inzage op de afdeling Milieu, in het waterschapshuis, Kooikersweg 1 te Almelo, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur en tevens buiten deze uren na telefonische afspraak (0546-832505).

Beroep

De beschikking is, behoudens enige aanpassingen van redactionele aard, inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking daarvan. Tegen de beschikking staat tot 5 september 2000 beroep open voor degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit, voor de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit, voor degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift zendt u in tweevoud aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikkingen worden van kracht met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn. Indien voor het einde van bovengenoemde termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 20.3 van de Wet milieubeheer, juncto titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de beschikking niet eerder van kracht dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek richt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. De mogelijkheid bestaat om kwijtschelding van het griffierecht of een gedeelte daarvan te verkrijgen indien in de uitspraak op het geschil aan het beroepschrift of het verzoek geheel of gedeeltelijk wordt tegemoet gekomen. Voor inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunt u zich wenden tot de Raad van State (telefoon 070-3624871).

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen en/of (tegen betaling) van kopieën van de ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de genoemde instanties.

Melding art. 8.41

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 Wm gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van:

* Alpatrac B.V. voor het oprichten van een bedrijfshal voor een technische handelsonderneming aan de Turbinestraat 9-11, (Besluit opslag goederen milieubeheer)

* Hengelose Bouwstichting Ons Belang , voor het oprichten van 53 woonappartementen en autostallingsruimten aan de Sommerset (Thiemsland) (Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer)
De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften van de daarbij genoemde besluiten.

Ter inzage en beroep

Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

De meldingen kunnen worden ingezien tijdens kantooruren bij de afdeling Milieu.

Melding art. 8.19

Op grond van artikel 8.19 lid 2 van de Wet milieubeheer is melding gedaan van verandering van de inrichting, of de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat er geen gevolgen zijn voor aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt, door ETEF Journée BV voor het veranderen van de fabriek van batterijen en obstakellampen, verkeersborden en afbakening, gelegen aan de Langelermaatweg 13-17, bestaande uit het stilleggen van de batterij productie en het spuiten van verkeersborden.

De melding ligt vanaf maandag 24 juli 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie